جزوه تهویه صنعتی گروه sdm

جزوه کنکوری تهویه صنعتی گروه SDM

جزوه کنکوری تهویه صنعتی گروه SDM

جزوه کنکوری تهویه صنعتی گروه SDM

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 39

اهمیت هوای پاک در محیط های کار صنعتی به خوبی شناخته شده است. در صنعت امروزی با فرآیندهای پیچیده از ترکیبات و مواد شیمیایی متعدد و رو به افزایشی استفاده می شود که تعداد زیادی از آن ها دارای سمیت بالایی هستند. استفاده از این مواد سمی ممکن است منجر به تولید گازها، ذرات، بخارات، و یا میستهایی در محیط کار گردد و مقدار آنها از حد مجاز فراتر رود.

علاوه بر این مواد آلاینده، نقش گرما نیز ممکن است در محیط کاری سبب عدم آسایش و ناایمن شدن محیط کاری گردد. چنانچه حفاظت کارگران ضروری باشد، طراحی موثر و مفید تهویه می تواند راه حل مشکلات فوق باشد. از تهویه ممکن است در کنترل بو، رطوبت و سایر شرایط ناخواسته محیطی نیز استفاده نمود.
در این بخش سعی خود را بر این قرار داده ایم که بتوانیم تعریفی کلی از تهویه و طراحی یک سیستم تهویه داشته باشیم تا بتوانیم دید بازی در این زمینه به خواننده خود ارائه دهیم.

1- مفاهیم و تعاریف در تهویه

 1. آئروسول: ترکیبی از ذرات جامد یا مایع معلق در هوا. قطر این ذرات ممکن است 0.1 تا 100 میکرون (میکرومتر) و یا حتی کمتر از آن تغییر نماید مانند گرد و غبار، مه و دود.
 2. افت ورودي: افت ناشی از ورود هوا بداخل کانال و یا هود
 3. اينچ آب: فشار معادل ارتفاع یک اینچ آب
 4. تميزكنندة هوا: وسیله ای برای زدودن آلاینده ها از هوای آلوده که شامل فیلترها، شستشودهنده های هوا، جداکننده های الکترواستاتیکی و غیره می شود.
 5. توان ايده آل: توان نظری (تئوریک) مورد نیاز یک هواکش در صورتیکه هیچ گونه افتی در آن نباشد و یا بعبارتی کارآیی آن 100 % باشد.
 6. توان واقعي: توان حقیقی مورد نیاز یک هواکش که خود شامل افت انرژی در هواکش بوده و می توان فقط با آزمایش واقعی هواکش بر آورد کرد. (توان حقیقی شامل افت بین موتور و هواکش نمی شود).
 7. چگالي ويژه: عبارتست است از نسبت چگالی یک ماده به چگالی مادۀ دیگر، برای جامدات و مایعات مادۀ دوم معمولاً آب 32.2 درجۀ فارنهایت و برای گازها هوای استاندارد می باشد
 8. حداقل سرعت طراحي كانال (سرعت انتقال): حداقل سرعت مورد نیاز برای حرکت ذرات موجود در جریان هوای کانال
 9. حد پايين انفجار: حد پایین قابلیت اشتعال و یا انفجار یک گاز یا بخار در دمای معمولی که بر حسب درصد گاز یا بخار در هوا بیان می شود. تا دمای 250 درجۀ فارنهایت مقدار حد پایین انفجار ثابت فرض می شود. از این دما به بالا این حد را بایستی با ضریب 0.7 کاهش داد زیرا قابلیت انفجار در دماهای بالا افزایش می یابد.
 10. دريچه كشويي: دریچه ای کشویی برای باز و بستن مسیر کانال در صورت نیاز.
 11. دماي تر: دمای تر ترمودینامیکی عبارت است از دمایی که در آن آب مایع یا جامد از طریق تبخیر در هوا می تواند هوا را به طور بی دررو (آدیاباتیک) در همان دما به حالت اشباع در آورد. دمای تر توسط دماسنج تر اندازه گیری می شود. دماسنج تر یک دماسنج معمولی است که مخزن آن توسط فتیله ای مرطوب نگهداشته می شود.
 12. رطوبت مطلق: وزن بخار آب موجود در واحد حجم هوای خشک بر حسب پوند بر فوت مکعب و یا گرم بر سانتی مترمکعب.
 13. رطوبت نسبي: نسبت فشار نسبی واقعی بخار آب در یک فضا به فشار اشباع آب خالص در همان دما.
 14. صافي هوا: وسیله ای برای زدودن آلاینده های با بار سبک از هوای معمولی قبل از ارسال هوا بداخل ساختمان (رنج معمولی این آلاینده ها ممکن است تا 3 گرین بر هر 1000 فوت مکعب برسد). باید توجه داشت که بار آلودگی در هوای مجتمع های صنعتی معمولاً بیش از این حدود است (هر گرین مساوی 0.0648 گرم است).
 15. ضريب ورودي: عبارت است از نسبت حجم واقعی هوای حاصل از یک فشار استاتیک معین هود به حجم هوای تئوریک ناشی از تبدیل 100 % همان فشار استاتیک به فشار سرعت و یا عبارت است از نسبت جریان هوای واقعی به تئوریک که با Ce نمایش داده می شود.
 16. ضريب يا فاكتور دانسيته: عبارت است از نسبت چگالی واقعی هوا به چگالی هوای استاندارد.
 17. غبارگير: وسیله ای برای زدودن گرد و غبارات با بار آلودگی سنگین از هوا قبل از تخلیۀ آن به بیرون. رنج این آلودگیها معمولاً در حدود 0.003 گرین در هر فوت مکعب و بیشتر از آن می باشد.
 18. فاصلة پرتاب: در توزیع هوا عبارت است از فاصله ای که جریان هوا از دهانۀ خروجی تا وضعی که در آن سرعت هوا در امتداد محور حرکت هوا به 50 فوت بر دقیقه می رسد. برای واحدهای گرم کننده (سیستم های گرمایشی) عبارت است از فاصله ای که جریان هوا بدون افزایش محسوس ناشی از اختلاف دما و افت سرعت حرکت می کند (در گرم کننده).
 19. فشار استاتيك: فشار پتانسیلی موجود در همۀ جهات در یک سیال در حال سکون. در یک سیال در حال حرکت معمولاً در جهت عمود بر مسیر حرکت اندازه گیری می شود. فشار استاتیک معمولاً بر حسب اینچ آب نشان داده می شود.
 20. فشار بخار: فشار ناشی از وجود یک بخار. اگر یک بخار در بالای مایع خود بگونهای محبوس شود که بتواند در بالای مایع خود تجمع یابد و دما ثابت نگه داشته شود فشار بحد ثابت خود (که فشار بخار اشباع یا فشار حداکثر نامیده می شود) نزدیک می شود. این فشار بخار اشباع فقط به دما و مایع بستگی دارد. برخی مواقع، عبارت فشار بخار مترادف با فشار بخار اشباع بکار می رود.
 21. فشار سرعت: فشار جنبشی لازم در جهت جریان برای به حرکت در آوردن یک سیال از حال سکون به سرعت معین
 22. فشار كل: عبارتست از جمع جبری فشارهای استاتیک و سرعت. معمولاً هر سه فشار بر حسب اینچ آب بیان می شود.
 23. فشارسنج (مانومتر): وسیلۀ اندازه گیری فشار، بویژه به لوله های کمانی شکل اطلاق می شود که بخشی از آن با مایع، معمولاً آب، جیوه یا روغن های سبک پرشده و به گونه ای ساخته شده اند که جابجایی مایع، فشارناشی از سیال بر فشارسنج را نشان می دهد.
 24. محفظه يكنواخت ساز (پلنوم): محفظه هایی برای یکنواخت سازی فشار
 25. مقادير حد آستانه (حد تماس مجاز): مقادیر مواد سمی موجود در هوا که می بایست به عنوان معیار کنترل مخاطرات بهداشتی بکار رفته و معرف میانگین وزنی زمانی غلظتها هستند که تمام کارگران می توانند بدون بروز آثار سوء در دراز مدت در هر روز 8 ساعت با آن در تماس باشند.
 26. هواي استاندارد: هوای خشک در دمای 70 درجۀ فارنهایت و فشار جو 92 / 29 اینچ جیوه، چگالی چنین هوایی معادل 0.075 پوند بر فوت مکعب می باشد. گرمای ویژۀ هوای خشک مساوی 24 / 0 بی تی یو بر درجۀ فارنهایت است.
 27. هواي جايگزين: معرف حجم هوای بیرون که به طور کنترل شده به یک ساختمان تجویز می شود تا جایگزین هوای تخلیه شده گردد.
 28. هود: ورودی سیستم تهویه که به شکل خاصی طراحی شده تا هوای آلوده را دریافت و به داخل سیستم کانال تخلیه هدایت نماید.

2- اصول عمومی تهویه

1-2 انواع سیستم های تهویه

سیستم های تهویه بکار رفته در صنعت به طور اساسی دو دسته اند. سيستم مولد 2 که برای تولید هوای فرآوری شده جهت محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد و سيستم مكنده يا تخليه كننده 3 که برای تخلیۀ آلاینده های تولید شده بوسیلۀ یک فرآیند به منظور کنترل کیفیت هوای محیط کار در حد قابل قبول بهداشتی بکار می رود. یک برنامۀ کامل تهویه باید هر دو جنبۀ تولید و تخلیۀ هوا (هر دو سیستم هواده و هواکش) را در نظر بگیرد. چنانچه حجم کل هوای تخلیه شده از یک محیط کار بیش از هوای تجویز شده به آن باشد کارگران شاغل در آن محیط با فشار هوایی کمتر از هوای بیرون مواجه خواهند بود. این شرایط ممکن است در تهویه رقتی و هنگامی که کنترل یک فضای معین مورد نظر است ایده آل باشد. این شرایط معمولاً رخ می دهد زیرا اغلب
به هنگام نصب سسیتم های مکنده به تأمین هوای جایگزین شدۀ مورد نیاز توجه نمی شود. در این شرایط، هوا به طور کنترل نشده از روزنه ها، سوراخ ها، حفره ها، درها و پنجره های باز وارد محیط کار خواهد شد که معمولاً نتیجۀ آن عبارت خواهد بود از:

 • احساس عدم آسایش کارگران در زمستان
 • کاهش کارآیی سیستم های مکنده
 • افزایش هزینه های فرآوری هوا

1-1-2 سیستم های مولد (هواساز)

سیستم های مولد به دو منظور به کار می روند:

 1. برای جایگزینی و تأمین هوای تخلیه شده از مجتمع
 2. برای تأمین آسایش در مجتمع (سیستم تهویه مطبوع)

اغلب اوقات سیستم های مولد به همراه سیستم مکنده مورد استفاده قرار می گیرند نظیر سیستم های رقیق سازی. یک سیستم هوا ساز خوب شامل بخش های زیر است:

 1. بخش ورودی هوا
 2. صافی
 3. دستگاه های گرم کننده و خنک کننده
 4. بادبزن
 5. کانالها
 6. توزیع کنندۀ هوا برای پخش آن در محیط کار

معمولاً صافی ها، وسایل گرمایش و سرمایش و بادبزن در هم ادغام شده در یک واحد به نام واحد هوا ساز و یا مولد هوا (Air House or Air Supply Unit) نامیده می شود. اگر بخشی از هوای تخلیه شده توسط سیستم در یک چرخه مجدداً به داخل کارگاه برگردانیده شود در اینصورت نیاز به یک سیستم برگشت هوا بداخل کارگاه می باشد.

ادامه مطالب زیر را به صورت کامل  و مستقیم از لینک زیر دانلود کنید.

 • سیستم های مولد (هواساز)
 • سیستم های مکنده
 • افت های کانال
 • سیستم های مکنده با چند هود
 • مشخصات سایکرومتری و محاسبات آن
 • تهویه صنعتی عمومی
 • هودهای مکنده موضعی
 • طراحی سیستم های مکنده موضعی
 • وسایل پاک کننده هوا
 • آشنایی با هواکش های صنعتی و نحوه عملكرد آن ها

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جزوه کنکوری تهویه صنعتی گروه SDM داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه تهویه دکتر قربانی

خلاصه کتاب تهویه صنعتی دکتر جعفری

⇐  جزوات تهویه دکتر نیک پی

⇐ مجموعه جزوات تهویه دکتر محمد جواد جعفری

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *