جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams)

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 32

 

اهداف:

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ

 • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺪلها ﺟﺮﯾﺎن و ﺳﺮﻟﻮله ھﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ

 • ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﺮﻟﻮله

 • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﻒ و ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ


تعریف:

ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻔﺎﯾﯽ در آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮنه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﺟﺮﯾﺎن آب ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اﻃﻔﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ﺧﺮوج آن از ﺳﺮﻟﻮله ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن آن به نقطه مطلوب

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺳﺮﻟﻮله ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ است:

 • ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 • طراحی سرلوله
 • تنظیم سرلوله
 • وضعیت دهانه سرلوله

ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ و ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از روﺷﮭﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:

 • ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب ﯾﺎ ﮐﻒ روی ﻣﻮاد در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی آﻧﮭﺎ
 • ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آب ﯾﺎ ﮐﻒ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ روﺑﺎز ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی ﺣﺮﯾﻖ و در نتیجه ﭘﯿﺸﺮوی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن به ﺟﻠﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻃﻔﺎء
 • ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف
 • ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ دود و ﮔﺎزھﺎی داغ ﺣﺮﯾﻖ منطقه ﺣﺮﯾﻖ زده ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ
 • اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺸﯽ از آب ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن و اﻣﻮال در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ
 • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻیه ﮐﻒ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﭼﮕﻮنه آب ﺣﺮﯾﻖ را اﻃﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

آب ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺳﺒﺐ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش آن، ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن اﺳﺖ که ﺳﺒﺐ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺣﺮارت از ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. راه دﯾﮕﺮ حفه ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ که ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آب ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﺮﻣﺎ از ﺣﺮﯾﻖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ که آب ﺗﺎ نقطه ﺟﻮش ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن به ﮔﺎز که ﺑﺨﺎر آب ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﺎم دارد و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ، ﮔﺮﻣﺎ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎر آب ﺷﺮوع به ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه آن ،ﺑﺨﺎر ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. آب ھﻨﮕﺎﻣﯽ که به ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، 1700 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اولیه اش ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مثال:

ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻟﻮله ای ﺣﺪود 570 ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دقیقه آب (ﻓﻮگ) را درون منطقه ای که ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 260 درجه ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺣﺮارت دارد، ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ که ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺪت ﯾﮏ دقیقه ﻋﻤﻠﯿﺎت ،570 ﻟﯿﺘﺮ آب به ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ 570 ﻟﯿﺘﺮ آب ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ به ﺻﻮرت 1360 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3 ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ، 15ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و 30 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.

اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی اﻃﻔﺎﯾﯽ:

 1. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرچه جهت (Solid (Straight) Streams)
 2. ﺟﺮﯾﺎن شکسته ﯾﺎ ﻣﺨﺮوﻃﯽ (Broken (Power Cone) Streams)
 3. ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮگ ﯾﺎ مه ﭘﺎش (Fog (Fog Pattern) Streams)
 4. ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرھﺎ (Master Streams)

ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﭙﺎرچه:

ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف و اﺳﭙﺮی ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﺪون آن. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻨﺎحته ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ به دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻗﺪرت دﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی نسبت به دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎ دارد.

 • ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ به ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ در ﻓﺸﺎرھﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ به ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
 • اﺣﺘﻤﺎل اینکه ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ لایه ﺑﻨﺪی ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎ و ﮔﺎزھﺎی ﺣﺮﯾﻖ را در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با جریان های اطفایی در آتش نشانی (Fire Streams) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دستگاه تنفسی آتش نشانی

اصطلاحات ویژه در مورد آتش نشانی، عملیات نجات و حمل مواد خطرناک

کف و تجهیزات کف ساز در آتش نشانی PPT

پاورپوینت هوزها و اتصالات آتش نشانی PPT

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *