بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

 فرمت: WORD   تعداد صفحات: 138

 

چکیده

از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسک ها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود . این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمارو اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE ، سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.

در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، ،در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده است. سیستم مدیریت باید براى ارائه استراتژى HSE پیمانکاران طراحى شود. سازمانها و پیمانکاران غالباً فعالیت خود را روى اصلاح بخش هائى از سیستم مدیریت متمرکز کنند بدون اینکه در نظر بگیرند که چگونه این اصلاحات علائق و انتظارات گروه هاى ذینفع را تأمین خواهند کرد. بنابراین سیستم هاى مدیریت HSE مى توانند استراتژى HSE را ارائه دهند و مسئولین اجرایى HSE در راستاى ترویج مدیریت مناسب HSE و به منظور اداره موفق آن باید رویکردى کلاسیک را به سازمانها و صنایع ارائه دهند .

گام نخست در جهت اجراى موفق مدیریت استراتژیک HSE ،درک ریسک هایى است که در زمینه HSE متوجه هر حرفه مى باشد .با داشتن این درک، چگونگى موفقیت در اداره ریسک هاى موجود مى بایستى ارزیابى گردد .مسئولان هر سیستم بایستى تصمیم بگیرند که کدام سطح مدیریت HSE مناسب سیستم آنهاست.

تعیین سطح مدیریت HSE مطلوب و مناسب هر حرفه مستلزم آشنایى با انتظارات اشخاصى است که بنحوى از عملکرد آن حرفه بهره مند می گردند با دانستن سطح توقعات مزبور، مى توان استراتژى خاصى از HSE هماهنگ با اهداف سیستم تدوین کرده و یا انتخاب نمود. اجراى تغییرات لازم جهت مدیریت HSE بصورت استراتژیک مى تواند چالش برانگیز باشد. اطمینان از صورت گرفتن تغییرات مورد نظر از طریق پیگیرى و دنبال نمودن فرآیند تغییر تعریف شده در فصل سوم حاصل مى شود.

در عملکرد سازمانهای امروزى، به سختى مى توان وضعیتى را یافت که در آن سیستم ها و دستورالعمل هاى کافى براى مدیریت صحیح HSE وجود نداشته باشد در صورتیکه بسیارى سازمان ها ادعا مى کنندکه تعداد این وضعیت ها کم هم نیستند. مشکل پیش روى سازمان ها چگونگى دسترسى به کارکنان انتهایى سازمان است و تغییر رفتار با توجه به اینکه یک بوروکراسى پیچیده ناشى از نیاز به «تأمین نظر» افراد ذینفع در مورد رعایت HSE وجود دارد. بنابراین، باید ارتقاى فرهنگ مطلوبHSE در صدر دستور کار بیشتر صنایع مخاطره آمیز قرار دارد.

هرم کلاسیک عوامل حادثه، رابطه بین خطرات بالقوه (اعمال یا شرایط خطرناک) و حوادث جدى را نشان مى دهد. فرهنگ ایمنى اثر مستقیمى بر وقوع اعمال خطرناک و بویژه اعمال مخاطره آمیزى که در مقام مقایسه با خطا، در رده تخلف قرارمى گیرند دارد. همچنین، مى توان بطور مستدل نشان داد که فرهنگ ایمنى، در پیشامدهایى که منجر به وجود شرایط خطرناک مى گردد، عامل ایجاد کننده نا ایمنى بحساب مى آیدکه این موضوع در فصل چهارم مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به مطالب فصل پنجم انجام موفق تغییرات در مدیریت استراتژیک HSE به تقسیم صحیح و مناسب مسئولیت ها و درک روشن کارکنان از میزان اهمیت HSE وابسته است. تقسیم مناسب مسئولیت ها و مجاب نمودن کارکنان به اصول HSE کار ساده اى نیست، اما با استفاده از ابزارهاى چون ماتریس نقشها و مسئولیت ها، شرح مکتوب مسئولیت هاى HSE ،و بیان و تشریح روشن اهداف و مقاصد سازمان براى کارکنان میتوان این امر را محقق نمود لذا مانیتورینگ عملکرد HSE و پیگیرى مناسب و بموقع آن امرى ضرورى است.

در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده است. مانیتورینگ عملکرد و کارآیى کلید موفقیت در کنترل مدیریت است. بدین منظور باید از معیارهاى انفعالى و یا از پیش برنامه ریزى شده استفاده کرد .چنانچه مجموعه محدودى از پارامترهایى که به کمک روش هاى ارزیابى ریسک و درجه بندى آنها، بطور مشخص اولویت بندى شده اند، مورد استفاده قرار گیرد عمل مانیتورینگ بیشترین اثر را خواهد داشت. اهداف را بایستى مشخص نموده و کارکنان را باید در جریان آنها قرار داد. عملکردها باید بصورت دوره اى گزارش شده و توسط مدیریت ارشد سازمان مورد بازنگرى قرار گیرد. هدف از پایش و بازبینى عملکرد آن است که به مدیران امکان دهیم تا ایده هاى بدیعى براى بهبود عملکرد بیابند.

 

آموزش بهداشت حرفه ای به مدیران

اجرای hse در پروژه ها

 

در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.

رویکردهاى نو و بدیع در رابطه با مدیریت HSE مزیت هاى متعددى به همراه دارد که از جمله آنها پیشی گرفتن از رقبا و کاهش هزینه هاست . بعلاوه، رویکردهاى خلاقانه منجر به پیشرفت مداوم در یک سازمان خواهد شد.انجام ممیزى را مى توان به عنوان یکى از موارد کاربردى پیشرفت مداوم و بررسى هاى بدیع و نو از سیستم هاى مدیریت HSE محسوب نمود. هدف کلى یک برنامه مستقل و نظام مند ممیزى، شناسایى حوزه هایى است که نیاز به بهبود دارند. موفق ترین برنامه هاى ممیزى، از یک متدولوژى مشخص که شش عامل اهداف،سازماندهى، منابع، گستره، شمول و رویکرد را در طراحى خود لحاظ نموده است بهره مى گیرند.

واژه های کلیدی: سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی، پیمانکاری، فرهنگ HSE، استراتژی، ارزیابی ریسک

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

۱-۱) سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران
۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟
۳-۱) دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:
۱-۳-۱) تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با HSE
شکل (۱-۱) هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم
شکل (۳-۱) هزینه در قبال تلاش
۴-۱) عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟
۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟
شکل (۴-۱) گروه هاى ذینفع در HSE
6-1) این شبکه به کمک دو پارامتر تعریف مى شود
۱-۶-۱) رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟
۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟
جدول (۱-۱) روند تکامل و تحول مدیریت HSE
شکل (۵-۱) رویکرد به مدیریت HSE

فصل دوم

شکل (۱-۲) سیستم مدیریت HSE
خط مشی
۱-۱-۲) ایجاد یک خط مشی
چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE نیاز دارد ؟
ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند.
شکل (۳-۲) مراحل ساخت خط مشی
شکل (۴-۲) بهترین عملکرد
شکل (۵-۲) پیش نویس خط مشی
۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی
شکل (۶-۲) سطوح خط مشی و اجرایی
شکل (۷-۲) شیوه اجرای سیستم مدیریت HSE
جدول (۲-۱) ماتریس مسئولیت، روش مفیدی برای تعیین مسئولیت هاست
منابع شامل موارد زیر است:
شکل (۸-۲) ارتباطات داخلی و خارجی
ارتباطات موثر داخلی
ارتباطات موثر خارجی
کنترل مستندات
عناصر کنترل مستندات
شکل (۹-۲) سیستم مدیریت HSE
روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند؟
۶-۲-۲) برنامه ریزی اضطراری
تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است
هدف کلان برنامه اضطراری چیست
تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است
عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست؟
بخش۳-۲) برنامه ریزی
۱-۳-۲) ارزیابی ریسک
شکل (۱۱-۲) اجزاء ارزیابی ریسک
شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی
شکل (۱۲-۲) فرآیند تعیین اهمیت براساس معیارها و الزامات
نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها
ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی
کنترل یا کاستن از هزینه های مربوط به بیمه
بهبود اثر بخش تلاش ها مدیریتی HSE
2-3-2) الزامات قانونی
۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود
شکل (۱۴-۲) ایجاد اهداف کلان و اهداف خرد
بخش (۴-۲) اندازه گیری عملکرد
۱-۴-۲) شاخص های عملکرد
شکل (۱۵-۲) فرآیند انتخاب شاخص
شکل (۱۶-۲) انواع مختلفی از شاخص ها
۲-۴-۲) تعیین عدم انطباق ها
بخش (۵-۲) پایش
۱-۵-۲) ممیزی HSE چیست
بخش (۶-۲) بازنگری مدیریت
برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد

فصل سوم

۱-۳) چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد، به مرحله اجرا درآورد؟
تهیه گزینه هاى اجرائى
۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟
آنالیز هزینه در مقابل منافع
۳-۳) چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟
مرحلۀ ۱: تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد
مرحلة ٢: تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند
مرحلة ٣: تشکیل گروه ویژه عملیاتى
مرحلة ۴: آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى
مرحلة ۵: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى
مرحلة ۶: تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه
مرحلة ٨: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى
مرحلة ٩: تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها
مرحلة ١٠ : تدوین برنامه اجرایى به شکل یک پروژه شامل فهرست فعالیتها، برنامه زمان بندى، توزیع مسئولیتها، منابع موردنیاز و …
مرحلة ١١ : گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى
مرحلة ١٢ : اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات
مرحلة ١٣ : گرامیداشت حصول موفقیت

فصل چهارم: چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟

۱-۴) فرهنگ HSE چیست؟
خلاصه گزارش حادثه هسته اى چرنوبیل
۱-۱-۴) تعریف فرهنگ ایمنی
رفتارها و نگرش های مشترک، باورهای ارزشی و اقدامات مربوط به اهمیت بهداشت و ایمنی و لزوم کنترل مؤثر
۲-۴) چرا فرهنگ HSE مهم است؟
شکل ۲-۴) مثلث کنترل خسارت هنریش
شکل ۳-۴) دلایل توجه به فرهنگ HSE به عنوان یک راهکار
۳-۴) چگونه فرهنگ HSE را باید ایجاد و حفظ نمود؟
چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟
شکل ۴-۴) نحوه تحکیم برداشتها از فرهنگ تحکیم
۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟
5-4) مدل جا افتاده فرهنگ HSE
۶-۴) مدل پوست پیاز
۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى
۸-۴) چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟
۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت

۱۰-۴) محرک ها
۱-۱۰-۴) روال عرفى (روتین)
۲-۱۰-۴) موقعیتى
۳-۱۰-۴) استثنائى
۴-۱۰-۴) منفعت شخصى
۵-۱۰-۴) خرابکارى
۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگ HSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟
12-4) رویکرد چهارP
موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود

فصل پنجم

۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟
۲-۵) چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟
۳-۵) چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟
۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSE را بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟
١ – تعیین مسئولیت هاى مشخص
٢- مدیران سازمان به هر محدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند.
۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE
شرح مسئولیت HSE
6-5) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد HSE را ارائه خواهد کرد؟
هدف از ایجاد سازمان HSE چیست؟
کدام نوع سازمان HSE با ساختار سازمان هماهنگ خواهد بود؟
دستاوردهاى کوتاه و بلند مدت یک سازمان HSE چه خواهد بود؟
چند نفر باید مشارکت داشته باشند؟
سازمان کدام کار را انجام خواهد داد؟
از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که
۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSE مجاب نمود؟
1- آگاه ساختن دیگران از اهداف خود
2- ابلاغ مسئولیت ها و ترتیبات گزارش دهى
3- بیان خط مشى مشخص HSE
4- تعیین اهداف و مقاصد HSE
شکل۱-۵) دلایل تهیه بیانیه اهداف HSE
5- آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان
6- اجرای مسئولیتها
فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد، براى مثال:
7- پاسخگو دانستن کارکنان
اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند

فصل ششم

۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژى HSE را مانیتور کرد؟
چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟
شکل۱-۶) بازخورد سیستم مدیریتى
مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده (وجود نداشتن مانیتورینگ)
۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟
۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى
۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده
مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده: بررسى اینکه آیا مدیران واحدها قبل از اینکه اقدام به پیاده کردن برنامه بازرسى مخاطرات نمایند آشنایى عملى با نحوه بازرسى مخاطرات دارند یا خیر؟
۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران
۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟
۴-۶) چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟
۶-۶) انواع سیستم کنترلی

فصل هفتم

۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟
۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟
۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟
شکل ۱-۷) نقش ممیزى HSE
3-7) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟
۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى
۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟
بارش افکار ( brainstorming)
تفکر جانبى (lateral)
5-7) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟
آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟
عوامل سازگارى
چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟
پیامدهاى قانونى
ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟
پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت
آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟

فصل هشتم

۱-۸) ارزیابی ریسک
۲-۸) چگونه سیستم هاى مدیریتى ریسک را کاهش مى دهند؟
جدول (۲-۸) مثالى از سطوح ریسک قابل قبول (از صنعت راه آهن بریتانیا)
شکل (۲-۸) آنالیز هزینه در مقابل منافع در محدوده ALARP
3-8) سنجش چیست؟
۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟

1- تعیین اهداف و معیارهاى سنجش
٢- شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى
٣- جمع آورى داده هاى مربوطه.
۴- مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى
۵- تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن
6- تهیه و اجراى برنامه کارى
تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع
۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟
مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروه هاى ذینفع
مزایاى قابل لمس و غیر قابل لمس

فصل نهم

۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه
۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد
۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است

فصل دهم
نتیجه گیری و پیشنهادات
ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک
ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین


مقدمه

تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار یا پیمانکار عمومی در کشور است. شرکت هایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی (پیمانکاران جزء) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند و با نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .

ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است. خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است.

با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند. کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .

از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری  می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسک ها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود. این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت  HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمار و اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.

دنیای امروز دنیای رقابت است . نرخ سریع تحولات تکنولوژیک، تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار، بالا رفتن انتظارات جامعه و مسؤولیت های اجتماعی سازمانها،‌ عرصه رقابت را روز‏به‏روز تنگ‏تر می‏نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.

توجه به منابع انسانی به عنوان اصلی‏ ترین سرمایه سازمان، بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید و عملیات بهره ‏‏ور و توجه به موضوعات زیست‏ محیطی برای تحقق توسعه پایدار از مهمترین معیارهای رقابت‏ پذیری سازمانها به‏ شمار می‏روند. از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست به یکی از اولویت های کسب و کار در سازمانهای امروزی تبدیل شده است. در این میان بهره‏ گیری از یک نگرش جامع و نظام‏ مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ‏زیست پاسخی به این مهم است. کار در محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏ محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو ‏چندان می‏ یابد.

کار در محیط های صنعتی همواره با پتانسیل وقوع حوادث مختلف همراه است. خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست ‏محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از وجود آنها و عدم برنامه‏ ریزی جهت مواجهه با آنها می‏ تواند عواقب جبران ‏ناپذیری به ‏دنبال داشته باشد.

در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، در فصل سوم نحوه ایجاد تغییرات مورد دلخواه برطبق سیستم HSE آورده شده است ،در فصل چهارم تعاریف و مدلهای مختلف فرهنگ سازی HSE آورده شده، در فصل پنجم به نحوه سازماندهی و تعریف مسئولیت های HSE پرداخته شده است، در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده، در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.

 

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استقرار سیستم مدیریت HSE در نظام پیمانکاران

مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

طرح ریزی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی

چک لیست ارزیابی وضعیت HSE و کیفیت کار پیمانکاران

 

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *