صدا و اثرات آن

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد
ثبت امتیاز شما

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد با TBM)Task Base Method)

دكتر محمدرضا قطبي 1، دكتر محمدرضا منظم 2 ، دكتر نرگس خانجاني 3، مهندس غلامحسين حلواني 4، دكتر مجاهده سلماني ندوشن 5، رضا جعفري ندوشن 6

چكيده

زمينه و هدف: يكي از عوامل زيان آور موثر بر سلامت كارگران در چند سال اخير، صداي محيط هاي كاري بوده است كه از خطرات مهم شغلي محسوب مي شود .
اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مواجهه صوتي مشاغل مختلف و همچنين افت دائم شنوایی ناشي از صدا، با توجه به سن و سابقه كار انجام شد.

روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلي و به روش مقطعي در كل كارگران، اجرا گرديد. به منظور تعيين دقيق تراز مواجهه صوتي، دزي متري در طول يك نوبت كاري 8 ساعته براي هر گروه شغلي انجام گرفت. آزمون شنوایی سنجي توسط اديولوژيست در اتاقك آكوستيك استاندارد به انجام رسيد . اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS توسط نرم افزار 11 سال به دست آمد. /08 ± 5/ 18 و 47 ، 36 سال (بين 19 تا 52 سال) و حداقل، حداكثر و ميانگين سابقه كار افراد به ترتيب 1 /58 ± 6/ يافته ها: ميانگين سني 14     76 دسي بل بودند. همچنين بين متغيرهاي /72 ± 8/ 16 و افت شنوایی كلي 33 /31  ، ± 9/ 15 ، در گوش چپ 51 /38 ± 8/ ميانگين افت شنوایی در گوش راست 63 شدت صدا و سابقه كار با ميزان افت شنوایی رابطه معنادار آماري به دست آمد.

نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر، نشان مي دهد كه آلودگي صوتي در واحدهاي كاري اين كارخانه قابل توجه بوده است و با توجه به اينكه تحليل نتايج، تأثير لازم است اقدامات لازم جهت كنترل صدا و برنامه حفاظت NIHL صدا و سابقه كار بر روي افت شنوايي را مثبت نشان مي دهد، بنابراين به منظور كاهش بروز شنوايي مناسب به اجرا گذارده شود.

كليدواژه ها: صدا، افت شنوایی، شنوايي سنجي، ريسندگي

IOH-v8n3p4.pdf (اندازه: 334.53 KB )

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید