ایمنی پرتوی زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ ها

ایمنی پرتوی زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ ها

ایمنی پرتوی زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ ها

ایمنی پرتوی زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ ها

Photobiological safety of lamps and lamp systems

فهرست:

مقدمه

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات، تعاریف، نمادها و اختصارات
 • آستانه های خطر مواجهه با تایش
  • کلیات
  • عوامل ویژه در تعيين آستانه های خطر مواجهه شبکیه
  • قطر مردمک
  • قطر زاویه ای چشمه و میدان دید اندازه گیری
 • آستانه های خطر مواجهه
  • آستانه خطر مواجهه پوست و چشم با تابش فرابنفش
  • استانه خطر مواجهه چشم با تابش فرابنفش نزدیک
  • آستانه خطر مواجهه شبکیه با نور آبی
  • آستانه خطر مواجهه شبکیه با نور آبی – چشمه کوچک
  • آستانه خطر مواجهه تابش گرمایی شبکیه
  • آستانه خطر مواجهه شبکیه با تابش گرمایی – مؤلفه مربی ضعیف
  • آستانه خطر مواجهه چشم با تابش فروسرخ
  • آستانه خطر مواجهه پوست با تابش گرمایی به اندازه گیری تابش لامپ ها و سامانه های لامپ
 •  شرایط اندازه گیری
  • کارکردگی (آماده سازی) لامپ
  • شرایط محیطی آزمون
  • تابش نامرتبط
  • به کار گیری لامپ
  • به کارگیری سامانه لامپ
  • فرایند اندازه گیری
  • اندازه گیری های تابیدگی
  • اندازه گیری های تایندگی
  • اندازه گیری ابعاد چشمه
  • اندازه گیری بهنای تپ در چشمه های تپشی
 • روش های آنالیز
  • درون یابی منحنی های وزن دهی
  • محاسبات
  • عدم قطعیت اندازه گیری
 •  طبقه بندی لامپ
 • لامپ های غیر پالسی
  • گروه بی خطر
  • گروه احتمال خطر 1 (کم خطر)
  • گروه احتمال خطر 2 (خطرناک)
  • گروه احتمال خطر 3 (بسیار خطرناک)
  • لامپ های پالسی
 •  پیوست الف (اطلاعاتی) خلاصه ای از اثرهای بیولوژیکی تابش اپتیکی
 • داده برگ اثر زیستی شماره (۱) آب مروارید فروسرخ
 • داده برگ اثر زیستی شماره (۲) التهاب قرنیه با پرتو
 • داده برگ اثر زیستی شماره (۳) التهاب شبکیه با پرتو
 • داده برگ اثر زیستی شماره (۴) آسیب گرمایی شیکیه ای
 • داده برگ اثر زیستی شماره (۵) آب مروارید فرابنفش
 • داده برگ اثر زیستی شماره (۶) سرخ شدگی پوست ناشی از فرابنفش
 • پیوست ب (اطلاعاتی) روش اندازه گیری با دستگاه های اندازه گیری
 • ب -۱-۱ تکفام ساز دوتایی : دستگاه اندازه گیری توصیه شده
 • ب- ۱-۲ آشکارسازهای طیف گسترده
 • ب-۲ محدودیت های دستگاه اندازه گیری
 • ب-۲-۱ تابیدگی معادل نوفه
 • ب-۲-۲ پاسخ طیفی دستگاه اندازه گیری
 • ب-۲-۳ درستی طول موج
 • ب-۴۲ توان تابشی نامرتبط
 • ب-۲-۵ ابزار اپتیکی ورودی برای اندازه گیری های تابیدگی طیفی (توصیه)
 • ب -۲-۶ خطی بودن
 • ب-۳ چشمه های کالیبراسیون
 • پیوست ب (اطلاعاتی بررسی عدم قطعیت
 • پیوست ت (اطلاعاتی) مراجع عمومی

راهنمای الزامات تولید مرتبط با ایمنی تابش اپتیکی غیرلیزری

Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety

 

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • گروه ریسک اعمال شده جهت ارزیابی ایمنی تابش اپتیکی
  • مبنای طبقه بندی ایمنی تابش اپتیکی
  • معیارهای ارزیابی
  • مسائل مرتبط با کاربری
   • چشمه های فرو سرخ نزدیک
   • چشمه های نقطه ای
   • استانداردهای خاص کاربردی
 • راهنمایی برای تولید کنندگان لامپ و سامانه های لامپی در جهت چگونگی اجرای استاندارد 62471 IEC
  • مقادیر حد
   • حدود فراهم شده در مواجهه با شدت تابش امواجهه تابشی
   • حدود ارائه شده تابندگی (با زمان یکپارچه بودن)
  •  راهنمایی برای تولید کنندگان لامپ LED
  • شرایط اندازه گیری
  • اطلاعات کاربر
 •  راهنمایی برای تولید کنندگان چراغ / سامانه لامپ
 • چشمه های مصارف روشنایی عمومی (GLS)
 • لامپ های چند منظوره
 • تعیین فاصله خطر
 • برچسب گذاری
 • سایر مقررات اطلاعات
 • تخصيص اقدامات ایمنی

روش های کاهش و اندازه گیری نوفه برای ماشین های فرآوری لیزری و وسایل فرآوری لیزری و وسایل فراوری دستی و تجهیزات کمکی همراه

Noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand-held processing devices and associated auxiliary equipment

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • خطرات نوفه
 • الزامات ایمنی و اندازه گیری ها
  • الزامات کلی برای کاهش نوفه
  • اقدامات کاهش نوفه
 • صحه گذاری الزامات ایمنی برای کاهش انتشار نوفه و / یا اندازه گیری های حفاظتی
 • اطلاعات برای کاربر
 • پیوست الف
  • الف -۱ تعیین تراز انتشار فشار صوت
  • الف -۲ تعیین تراز توان صوت
  • الف -۳ شرایط نصب و مونتاژ
  • الف ۴ شرایط کار کرد
  • الف ۵ اندازه گیری عدم قطعیت
  • الف ۶ اطلاعات ثبت شده
  • الف – ۷ گزارش آزمون
  • الف – ۸ شناسایی و صحه گذاری مقادیر انتشار نوفه
  • الف – ۹ ویژگی شرایط کار کرد و موقعیت های اندازه گیری برای تعیین تراز فشار صوت منتشر شده

فراتاب های تصویری

Image projectors

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • کلیات
 • اساس گروه های ریسک
  • کاربردهای نمونه
   • فراتاب های RGORG
   • فراتاب های RG2
   • فراتاب های RG3
 • لامپ های فراتاب
 • معیار ارزیابی (پس زمینه)
 • تعيين گروه ریسک
  • شرایط آزمون
  • شرایط اندازه گیری فراتاب های تصویری
   • نسبت پرتاب اندازه گیری
   • فاصله اندازه گیری
  • موقعیت و اندازه چشمه ظاهری، محاسبه حد زاویه ای
  • اندازه گیری تابیدگی – روزنه های مشخص
  • اندازه گیری تابندگی
  • حدود گسیل قابل دسترس
   • برای گسيل CW
   • برای گسیل پالسی
   • توابع طیف دهی وزن
  • اطلاعات کاربردی ارائه شده توسط تولید کننده لامپ
   • حدود ارائه شده در مواجهه تابشی اتابیدگی
   • حدود ارائه شده در تابندگی با دوز تابندگی
 • الزامات سازنده
  • کلیات
  • تعیین HD (فاصله خطر)
  • ویژگی ایمنی (شروع نرم)
  • ویژگی های ایمنی انتخابی
   • نمایش پیام هشدار
   • کاهش توان توسط سامانه حسگر
  •  برچسب گذاری روی محصولات
   • کلیات
   • فراتاب های RGO
   • فراتاب های RG1
   • فراتاب های RG2
   • فراتاب های RG3
  •  اطلاعات کاربر
   • کلیات
   • ارزیابی ناحیه قابل دسترس کاربر
   • اطلاعات کاربردی (دفترچه راهنما)
   • اطلاعات کاربردی برای نگهداری
  • برچسب گذاری اطلاعات کاربردی برای فراتابهای تصویری که در آن گروه ریسک توسط عدسی قابل تعویض، تغییر خواهد کرد.
   • کلیات
   • برچسب گذاری روی فراتاب
   • شناسه روی عدسی قابل تعویض
   • اطلاعات کاربردی در کتابچه راهنمای فراتاب
   • اطلاعات کاربردی در کتابچه راهنمای عدسی قابل تعویض
 •  اطلاعات برای خدمات
 • پیوست الف (الزامی) طرح آزمون برای انواع لامپ
 • پیوست ب (آگاهی دهنده) مثالی از محاسبات
 • پیوست پ (آگاهی دهنده) مثالی از تصویر درون باریک های چشمه های فراتاب با مقیاس

مفدمه:

بیش از صد سال از پیدایش لامپ های الکتریکی می گذرد و در این مدت هم تکامل زیادی پیدا کرده اند. با اینکه تولید انبوه و استفاده عادی از لامپ از همان زمان به سرعت گسترش یافته است اما استانداردهای ایمنی در عرصه صنعت لامپ ، هم پای این پیشرفت وجود نداشتند در صورتی که استانداردهای ایمنی مربوط به سامانه های لیزری تقریبا همراه با ظهور فن آوری لیزر تدوین و تکامل یافتند. از سوی دیگر، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از لامپ ها و سامانه های لامپ نسبت به سیستم های تکفام لیزر ، موضوع بسیار پیچیده تری است زیرا در اینجا به جای چشمه نقطه ای با چشمدهای گسترده تایش سرو کار داریم ویژگی های اپتیکی چشمه های گسترده ممکن است توسط وسایل اپتیکی قراتاب (تصویر سازی ) و یا قاب های پخش کننده نور تغییر پیدا کرده باشند، بنابراین در این حالت، اندازه گیری های تایش سنجی مورد نیاز، بسیار پیچیده است. همچنین توزیع طیفی تایش یک لامپ ممکن است به وسیله عوامل اپتیکی کمکی، پخش کننده ها، عدسی ها و وسایل مشابه آنها با تغییر در شرایط به کار گیری تغییر کرده باشد.

برای ارزیابی یک چشمه اپتیکی طیف گسترده همچون لامپ قوس الکتریکی، لامپ رشته ای، لامپ فلورسنت، یک آرایه از لامپ ها یا سیستم لامپ، باید به سه نکته اساسی توجه شود. ابتدا لازم است توزیع طیفی تایش اپتیکی گسیل شده از چشمه را در مکان یا مکان هایی که نزدیک ترین دسترسی انسان به آن چشمه میسر است تعیین کرد. به علت پالایش (فیلتراسیون) ناشی از هر ابزار اپتیکی (مثل ایزار اپتیکی ایجاد تصویر یا فراتاب) در مسیر نور خروجی، این توزیع طیفی تایش در دسترس یک سامانه روشنایی ممکن است با آنچه که عملا توسط یک لامپ به تنهایی گسیل می شود تفاوت داشته باشد.

دوم ، بافت شبکیه چشم به دلیل کمبود رگهای خونی، در برابر افزایش دما بسیار آسیب پذیر است و اندازه تصویر روی شبکیه برروی تبادل دمایی شیکیه و مشیمیه(بافت آوندی خون رسان متصل به شبکیه) اثر دارد، بنابراین باید اندازه چشمه نوری یا بزرگی تصویر آن در شبکیه در ناحيه طيفی خطرساز برای شبکیه چشم، مشخص شود.

سوم، ممکن است نیاز به تعیین تغییرات تابیدگی و تایندگی موثر نسبت به فاصله وجود داشته باشد. معمولا انجام اندازه گیری های مورد نیاز بدون دستگاه های از هر جهت کارآمد کار آسانی نیست. بنابراین تصمیم گرفته شد که فنون مرجع اندازه گیری برای لامپ ها و ساماندهای لامپ در این استاندارد گنجانده شود. فنون اندازه گیری به همراه طرح طبقه بندی گروه های تعریف شده احتمالی خطر، زمینه مشترکی را هم برای سازندگان لامپ و هم کاربران آن برای تعریف خطرات پرتوزیستی مشخص هر لامپ و آیا سامانه لامپ فراهم می کند.

نکته آخر اینکه، خطرات تایش اپتیکی برخی از لامپ ها و سامانه های لامپ (مثل لامپ های تصفیه آب)، شناخته شده هستند. هدف این استاندارد، فراهم آوردن روش و تکنیک استاندارد شده ای برای محاسبه خطرات احتمالی تایش است که ممکن است در به کار گیری لامپ یا سامانه های مختلف لامپ تهفته باشد.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با ایمنی پرتوی زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت انواع لامپ ها و ویژگی آنها

فرار بعد از شكستن لامپ كم مصرف

خطرات لامپ های LED

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *