ایمنی ماشین های بسته بندی

ایمنی ماشین های بسته بندی

ایمنی ماشین های بسته بندی

ایمنی ماشین های بسته بندی

 

در این بخش کلیه استاندارد های ایمنی در رابطه با ماشین های بسته بندی پیوست شده است.

بخش اول: اصلاحات و طبقه بندی ماشین های بسته بندی و ملحقات آن

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • پیوست 1: فهرست ماشین های بسته بندی
 • پیوست 2: اسامی ماشین های بسته بندی به زبان فارسی و انگلیسی

بخش دوم: ماشین های بسته بندی ظروف صلب پیش ساخته

مقدمة

 1. هدف و دامنه کاربرد
 2. مراجع الزامی
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. فهرست خطرات مهم
  • ۱ – ۴ خطرات رایج
   • ۱ – ۱ – ۴ خطرات مکانیکی
   • ۲ – ۱ – ۴ خطرات الکتریکی
   • ۳- ۱ – ۴خطرات حرارتی
   • ۴ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از نوفه
   • ۵ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از لرزش
   • ۶ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از تابش (تشعشع)
   • ۷ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از موادی که پر می شوند یا به منظور تمیز کاری یا ضد عفونی کردن استفاده می شوند
   • ۸ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از غفلت از اصول ارگونومی
   • ۹ – ۱ – ۴ خطرات ترکیبی
   • ۱۰ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از نقص در منبع برق
   • ۱۱ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از خارج کردن روکش محافظ
   • ۱۲ – ۱ – ۴ خطرات ناشی از نقص در ماشین های کنترل و بازرسی
  •   ۲ – ۴ خطرات خاص ماشین
   • ۱ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های پرکن (غير از ماشین های پرکن بشکه و خمره چوبی و بشکه)
   • ۲ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های درپوش گذار، بسته بندی و درزگیری یا درزبندی
   • ۳ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های تمیز کننده ظروف (غير از ماشین های تمیز کننده بشکه و خمره چوبی و بشکه)
   • ۴ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های تمیز کننده با هوا و ماشین های آبکشی دوار و خطی
   • ۵ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های برچسب زن، نشانه گذار، کدگذار و علامت زن
   • ۶ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های درپوش باز کن و پیچ باز کن
   • ۷ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین هایی که ظروف را بازرسی کرده و پس میزنند
   • ۸ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین هایی که از سیم برای محکم کردن سریطریها استفاده می کنند
   • ۹ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین هایی که در آنها أبکشی، بازرسی، پر کردن، درزبندی و برچسب زدن ظروف با هم ترکیب شده است
   • ۱۰ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های پرکن، تمیز کننده، وارونه کننده، هل دهنده بشکه، بشکه و خمره چوبی (به استثنای واحدهای صنعتی چند خطی)
   • ۱۱ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های بسته بندی، باز کردن بسته بندی و مجزا کننده
   • ۱۲ – ۲ – ۴ خطرات مربوط به ماشین های پاستوریزه کننده بدون فشار و با خنک کن معکوس
   • ۱۳ -۲ -۴ خطرات مربوط به ماشین های ضد عفونی کننده افقی و عمودی
 5.   الزمات و اقدامات پیشگیرانه ایمنی
  • ۱ – ۵ الزامات ایمنی رایج
   • ۱ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای خطرات مکانیکی
   • ۲ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای خطرات الکتریکی
   • ۳ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای خطرات حرارتی
   • ۴ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی بری خطرات ناشی از نوفه
   • ۵ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای خطرات لرزشی
   • ۶- ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای خطرات ناشی از تابش (تشعشع)
   • ۷ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی مربوط به مواد و جنس ماده
   • ۸ – ۱ – ۵ الزماتی برای جلوگیری از خطرات ناشی از غفلت از اصول ارگونومی
   • ۹ – ۱ – ۵ الزمات ایمنی برای خطرات ترکیبی
   • ۱۰ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای جلوگیری از خطرات ناشی از نقص در منبع تامین انرژی
   • ۱۱ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی که ماشین را به طور ایمن با اندازه های مختلف ظروف و , برچسب ها منطبق می سازند
   • ۱۲ – ۱ – ۵ الزامات ایمنی برای ماشین ها و سامانه های کنترلی
  •  ۲ – ۵ الزامات ایمنی مخصوص به ماشین
   • ۱ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های پرکنی (غیر از ماشین های پر کردن بشکه و خمره چوبی و بشکه)
   • ۲ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های در پوش  گذار, مهار کننده و درزگیر یا درزبند
   • ۳ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های تمیز کننده ظروف (غیر از ماشین های تمیز کننده بشکه و خمره چوبی و بشکه)
   • ۴ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های تمیز کننده با هوا و ماشین های آبکشی خطی و چرخان
   • ۵ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های برچسب زن، تزئین کن، کدزن و نشانه گذار
   • ۶ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های درپوش باز کن و پیچ باز کن
   • ۷ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین هایی که ظروف را بازرسی کرده و پس می زنند
   • ۸ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین هایی که در آنها از سیم برای محکم کردن در بطری استفاده می شود
   • ۹ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای خطرات ترکیبی در ماشین هایی که ظروف را آبکشی کرده، بازرسی می کنند، پر می کنند، درزگیری کرده و برچسب می زنند
   • ۱۰ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های هل دهنده، چرخاننده، تمیز کننده و پرکننده بشکه و خمره های چوبی و بشکه
   • ۱۱ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های بسته بندی، باز کردن بسته بندی و مجزاکننده
   • ۱۲ – ۲ – ۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های پاستوریزه کننده بدون فشار و خنک کن با فشار معکوس
   • ۱۳ – ۲ -۵ الزامات ایمنی اضافی برای ماشین های ضدعفونی کننده افقی و عمودی مداوم
 6. تطبيق الزامات ایمنی
 7. اطلاعات بهره برداری
  • ۱ – ۷ اصول کلی
  • ۲ – ۷ تجهیزات هشدار دهنده و پیام رسان
  • ۳ – ۷ اسناد ارائه شده همراه با ماشین
   • ۱ – ۳ – ۷ دستورالعمل استفاده از ماشین
   • ۲ – ۳ – ۷ دستورالعمل تمیز کردن
   • ۳ – ۳ – ۷ دستورالعمل سرویس ماشین
   • ۴ – ۳ – ۷ نوفه
   • ۵ – ۳ – ۷ لرزش
   • ۶ – ۳ – ۷ دستورالعمل هایی برای آموزش
  •  ۴ – ۷ حداقل نشانه گذاری های مورد نیاز
 8.  پیوست الف (آگاهی دهنده) آزمون نوفه
 9. پیوست ب (آگاهی دهنده) نمونه سطوح نوفه برای فرآیندهای مربوط به پر کردن بطری های شیشه ای
 10. پیوست پ (آگاهی دهنده) راهنمایی در مورد الزامات ایمنی مربوط به موادی که در ظروف پر می شوند
 11. پیوست ت (آگاهی دهنده) راهنمایی در مورد الزامات ایمنی مربوط به اصول بهداشتی
 12. پیوست ث (آگاهی دهنده) راهنمایی در مورد الزامات ایمنی مربوط به تمیز کردن و ضدعفونی کردن ظروف
 13. پیوست ج (آگاهی دهنده) نمونه هایی از روش های ممانعت از دسترسی به نقاط ورودی و خروجی ظروف در ماشین های هل دهنده، چرخاننده، تمیز کننده و پرکنی بشکه و خمره چوبی و بشکه

بخش سوم: ماشین های شکل دهی, پرکنی و درزبندی

مقدمه

 1. هدف و دامنه کاربرد
 2. مراجع الزامی
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. خطرات ماشین های شکل دهی، درزبندی و پرگنی
  ۱ – ۴ خطرات کلی ماشین های شکل دهی، درزبندی و پرکنی
  ۲ – ۴ خطرات مرتبط با ماشین تابلت
  ۳ – ۴ خطرات مرتبط با ماشین های شکل دهی، درزبندی و برگی عمودی
  ۴ – ۴ خطرات مرتبط با ماشین برگی و بسته بندی با کیسه پیش ساخته
  ۵ – ۴ خطرات مرتبط با ماشین های شکل دهی، درزبندی و پرکنی با بسته بندی انعطاف پذیر با محوری
  ۶ – ۴ خطرات مرتبط با کارتن ساز با برگنی افقی انتهایی
  ۷ – ۴ خطرات مرتبط با ماشین های شکل دهی، درزبندی و پرکنی به حالت نورد گرم
  ۸ – ۴ خطرات مرتبط با پرکن های مته ای
  4-9 خطرات مرتبط با پرکن های حجمی فنجانی
  4-10 خطرات مرتبط با پرکن های حجمی پیستونی
  4-11 خطرات مرتبط با پرکن های حجمی وزن سنجی
 5. الزامات ایمنی برای ماشین های شکل دهی, درزبندی و پرکنی
  1-5 الزامات ایمنی ماشین تابلت
  2-5 الزامات ایمنی برای ماشین شکل دهی, درزبندی و پرکنی عمودی
  3-5 الزامات ایمنی برای ماشین نصب و بستن کیسه از پیش ساخته
  4-5 الزامات ایمنی برای ماشین شکل دهی, درزبندی و پرکنی با بسته بندی اتعطاف پذیر محوری
  5-5 الزامات ایمنی برای کارتن ساز با پرمت افقی انتهایی
  6-5 الزامات ایمنی برای ماشین شکل دهی, درزبندی و پرکنی نورد گرم
  7-5 الزامات ایمنی برای ماشین پرکن مته ای
  8-5 الزامات ایمنی برای پرکن حجمی لیوان
  9-5 الزامات ایمنی برای پرکن حجمی پیستونی
 6. بازرسی الزامات ایمنی
 7. اطلاعات بهره برداری

بخش چهارم: ماشین های چینش و تخلیه کننده پالت

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • فهرست خطرات
 • الزامات و اقدامات ایمنی
 • اعتبارسنجی الزامات و یا اقدامات ایمنی
 • اطلاعات بهره برداری

بخش پنجم: ماشین های بارپیچی

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف توصیف ماشین ها
 • خطرات در ماشین های بارپیچی
 • الزامات ایمنی برای ماشین های بارپیچی
 • تصدیق الزامات ایمنی و اقدامات
 • کد آزمون نوفه برای ماشین های بارپیچی
 • روش های محافظت از روزنه اندازه متوسط و کوچک
 • غیرغعال سازی ESPE

بخش ششم: ماشین های بارپیچ پالت

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • خطرات در ماشین های بارپیچ پالت
 • الزامات ایمنی و اقدامات برای ماشین های بارپیچ پالت
 • تصدیق الزامات ایمنی و اقدامات
 • روش های ایمن سازی دریچه های بزرگ

بخش هفتم: ماشین های بسته بندی گروهی و ثانویه

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • خطرات در ماشین های بسته بندی گروهی و ثانویه
 • الزامات ایمنی و اقدامات برای ماشین های بسته بندی گروهی و ثانویه
 • تصدیق الزامات ایمنی و اقدامات

بخش هشتم: ماشین های تسمه کشی

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • خطرات در ماشین های تسمه کشی
 • الزامات ایمنی برای ماشین های تسمه کشی
 • تصدیق الزامات ایمنی و اقدامات

بخش نهم: الزامات عمومی

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • فهرست خطرات قابل توجه
 • الزامات ایمنی و یا اقدامات حفاظتی
 • تصدیق اقدامات و الزامات ایمنی
 • ارزیابی انرژی یا نیرو
 • حداکثر مقادیر برای طراحی اصولی ایمن

هر کدام از بخش ها را به صورت مجزا در زیر به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی ماشین های بسته بندی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

طراحی پست کار بسته بندی

دانلود گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای صنعت تولید صنایع بسته بندی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *