پیشگیری و محافظت در مقابل آتش سوزی

ایمنی در برابر آتش سوزی و خروج اضطراری

ایمنی در برابر آتش سوزی و خروج اضطراری

هر ساله آتش سوزی و انفجارات در کارگاهها صدها نفر را به کام مرگ کشانده باعث آسیب دیدگی هزاران نفر در سراسر جهان شده و خسارات سنگینی برجای می گذارد.

هدف:

 1. کاهش احتمال خطر آتش سوزي
 2. محافظت از جان بیماران، همراهان و کارکنان در برابر خطر آتش سوزي
 3.  کاهش خسارت مالی ناشی از آتش سوزي و ایجاد کمترین آسیب به سازه ساختمان
 4.  ارتقائ سطح آگاهی و مهارت کارکنان جهت مقابله با آتش سوزي احتمالی و انجام بهترین پاسخ

دامنه کاربرد: کلیه بخشها

تعاریف:

آتش: آتش واکنش شیمیایی است که بین یک ماده شعله ور و اکسیژن رخ میدهد . در ایجاد آتش، سه عامل حرارت ، مواد سوختنی واکسیژن نقش اساسی را ایفا میکنند.

جعبه آتش نشانی(فایرباکس): جعبه اي شامل حداقل شیر برداشت از آب عمومی با فشار کافی یا از مخازن مرتفع آب، شیلنگهاي قرقرهاي یاشیلنگهاي لاستیکی یا تاشو کتانی حداقل به طول 15 متر و سرلوله متناسب براي پاشیدن آب بر روي آتش می باشد.

سامانه اعلام حریق: به معنی سامانه طراحی شده براي شناسایی خودکار وقوع آتش به وسیله حرارت، شعله، نور و یا دیگرمحصولات ناشی از احتراق که توسط یک مرکز کنترل اطلاعات شناسایی شده و ضمن پردازش آن اطلاعات وقوع یک آتش سوزي به وسیله انواع وسایل هشدار دهنده به صورت نیمه خودکار و یا خودکار اعلام می گردد.

سامانه اطفاء حریق: سامانه متناسب تعریف شده که توسط افراد یا به صورت خودکار فعال شده و سبب خاموش نمودن آتش می گردد.

شیوه انجام کار:
در این اماکن روش اجرایی اطفائ حریق را در سه محور پیشگیري از وقوع حریق، کشف سریع، پاسخ و خروج ایمن و
نحوه پاسخ تیم اطفاءحریق به صورت ذیل تدوین گردیده است:

سطح پیشگیري:

 1. -1 کلیه واحدها با نظارت مدیریت خطر و بهداشت حرفه اي داراي پلان ایمنی حریق می باشند.
 2. توسط واحد بحران ومدیریت خطر(با هماهنگی سوپروایزر آموزشی) دوره آموزشی آتش نشانی واطفاء حریق به طور سالانه براي کلیه پرسنل اعم از کادر درمانی؛کادراداري ونیروهاي خدماتی برگزار میگردد وگواهی مربوطه به آنها داده میشود.
 3.  توزیع و چیدمان وسایل اطفاء حریق در کلیه واحدها وبخشها انجام شده است(با نظارت مدیریت خطر)
 4. توسط واحد مدیریت خطر و بهداشت حرفه اي؛ در کلیه واحدهائی که مواد قابل اشتعال وجود دارد تابلوهاي هشدار لازمه را نصب شده است.
 5. توسط مدیریت بحران تابلوممنوعیت استعمال دخانیات؛ در کلیه واحدهائی که مواد قابل اشتعال وجود داردوسابر واحدهاي عمومی نصب گردیده است.
 6. توسط مدیریت خطر؛ دستورالعمل نحوه کار با کپسولها و جعبه آتش نشانی در کنار آنها نصب شده است.
 7. توسط مدیریت خطر وپرسنل تاسیسات براساس چک لیست ایمنی(شامل کپسول هاي اطفاء حریق؛فایرباکس ها و…). به صورت دوره اي کنترل میگردد وتاریخ شارژ واتمام آن مستند میگردد.
 8. توسط مدیریت خطر؛علائم تصویري خروج اضطراري به رنگ فسفري یا شب رنگ در تمام بخشها و واحدها نصب شده است و راه پله خروج اضطراري در تمام اوقات شبانه روز باز بوده و در صورتیکه بنا به دلایل امنیتی، درب خروج اضطراري بسته شده است، کلید آن همیشه در دسترس می باشدو کلیه پرسنل و حتی بیماران از محل نگهداري آن اطلاع داشته باشند.
 9. توسط شرکت پیمانکار هتلینگ بیمارستان در کلیه واحدها وبخشهاي بیمارستان دتکتورهاي کشف حریق؛سنسورهاي کشف دود ؛سیستم هاي اعلام خطر وجعبه هاي فایرباکس نصب گردیده وصحت عملکردصحیح آنها توسط شرکت مربوطه ومدیریت خطر وپرسنل تاسیسات دوره اي کنترل می شود.
 10. توسط واحد بهداشت حرفه اي ومدیریت خطر؛ روي تمام مواد قابل اشتعال در بیمارستان برچسب هاي ایمنی زده شده است.
 11. توسط مدیریت خطر به تمامی واحدها/بخشها روش اجرایی آمادگی و و اکنش در شرایط اضطراري ابلاغ گردیده وهمه پرسنل به آن آگاهی دارند.
  • نکته ایمنی: محل انبارش مواد قابل اشتعال بایستی از نزدیکترین منابع احتراقی باید حداقل 6 متر فاصله داشته باشد.
 12. مدریت خطردر بیمارستان یک تیم آتش نشانی متشکل از پرسنل تاسیسات، نگهبانی و حراست و رابطین آتش نشانی بخشها تشکیل داده است و فهرست اعضائ این تیم با ذکر نام و نام خانوادگی و مسئولیت و سمت در تیم آتش نشانی و جزئیات تماس آنها شامل شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس، تلفن خویشاوندان آنها در واحد بحران و تاسیسات موجود است.
 13. توسط مدیریت خطر(با هماهنگی سازمان آتش نشانی)براي اعضائ تیم آتش نشانی کارگاه آموزشی شامل مباحث تئوري ایمنی در برابر آتش سوزي، کار با خاموش کننده ها، آگاهی از نقش خود در برنامه ایمنی آتش ونحوه نگهداري ایمن از مواد قابل اشتعال و خطرناك را بصورت سالیانه برگزارمیگردد ونیروها آموزش می بینند.
 14. توسط مدیریت خطر؛کدهاي اضطراري در این مرکز(مثل کد اطفائ حریق با شماره ” 125 ” )تعریف شده وبه بخشها ابلاغ واطلاع رسانی گردیده است و تمامی پرسنل از این کدها آگاهی دارند و به شرح وظایف خود آشناهستند.
 15. جهت جلوگیري از تجمع الکتریسیته ساکن، سیستم توزیع انرژي الکتریکی بیمارستان داراي سیستم اتصال مستقیم به زمین است و پرسنل تاسیسات برنامه اي منظم جهت اندازه گیري ارت مرکزي و تایید مقاومت زیر 2 اهم آن، تدوین کرده و از پریزها و سه راهی هاي ارت دار استفاده می نمایند.
 16. توسط واحد تاسیسات ؛ سطوح و لوله هاي داغ در تمامی محلهاي پر مخاطره از نظر ریسک حریق توسط مواد مناسب عایق بندي شده است.
 17. نگهداري مواد قابل اشتعال در کنار مواد اکسید کننده ممنوع است. (کنترل توسط مدیریت خطر وپرسنل تاسیسات وانباردار توسط مدیریت خطر وپرسنل تاسیسات؛در هربخش وواحدي بسته به احتمال وقوع حریق کپوسلهاي متناسب تعبیه شده است.
 18. با نظارت مدیریت خطر؛محل نصب کپسولها واضح و در دید می باشد و ارتفاع نصب کپسولها به گونه است که قابل برداشتن براي تیم آتش نشانی وپرسنل میباشد(جهت عدم دستکاري توسط مراجعین وهمراهیان کمی بالاتراز تعریف استاندارد نصب شده است)
 19. طبق بازدیدهاي مدریت خطر؛ جلوي کپسولهاي آتش نشانی ، فایر باکس ها در کلیه واحدها بازاست ومسدود نمی باشد.
 20. سرپرستان هر واحد موظف هستند درصورت بروز حریق طی فرم گزارش حادثه /شبه حادثه مراتب راواحد مدیریت گزارش نمایند .
 21. توسط مدیریت بحران؛ جعبه هاي فایرباکسها با برچسب هاي شبرنگ مشخص شده می باشد.
 22. درب جعبه هاي فایرباکس ها به صورت ضامنی می باشد وتعدادي که قفل دارند کلید روي آنها یا زیر پوشش شیشه اي گذاشته شده است(کنترل توسط مدیریت خطر)
 23. انبار مخازن نفت گاز در زیرزمین و در مکانی سرپوشیده قرار دارد و محل آن با تابلو مشخص شده است و درب آن قفل شده و فقطپرسنل تاسیسات اجازه ورود و خروج به آن را دارند و امکانات اطفائ حریق به تعداد کافی در آنجا تدارك دیده شده است.(کنترل توسط پرسنل تاسیسات)
 24. توسط پرسنل تاسیسات؛کلیه کپسولهاي مصرف شده بلافاصله جایگزین میگردند.و مسئولین و اعضاي آتش نشان هر واحد کپسولهاي خالی شده را سریعا به واحد تاسیسات گزارش می دهند .

در صورت بروز حریق سیستم کشف حریق به صورت ذیل عمل خواهد نمود:

 1. 1. در مکانهایی که دتکتور اعلام حریق وجود دارد، به محض رسیدن دود یا حرارت به این دتکتورها، فعال شده و آژیر اعلام حریق به صدا درمی آید و مرکز تلفن نیز بلافاصله کد اطفائ حریق ( 125 ) رااز طریق پیجردرکلیه واحدها اعلام می نماید.
 2. در صورت عدم وجود کاشف حریق، اولین فردي که حریق را مشاهده می کند، بلافاصله جعبه اعلام حریق را شکسته یا فشار میدهد وآلارم اعلام حریق به صدا درمی آید.
 3. پرسنل محل وقوع حریق در صورت توانایی استفاده از کپسولها بلافاصله تا رسیدن تیم اطفاء حریق، شروع به خاموش نمودن آتش سوزي با استفاده ازکپسول هاي آتش نشانی می نمایند.
 4. توسط پرسنل بخش حادثه دیده کلیه افرادحاضردربخش طبق برنامه خروج اضطراري ازبخش خارج میگردند.(با نظارت
  سوپروایزرشیفت)
 5.  توسط مسئول شیفت؛ دربهاي بین دو بخش بسته می شود(جهت جلوگیري از گسترش حریق به سایر قسمتها ) و از باز بودن مسیرهاي خروج اطمینان حاصل می شود.
  توسط اپراتوربیمارستان؛ تماس با نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی برقرارمی شود تا به محض صدور فرمان از طرف مسئول
 6. تیم آتش نشانی، سازمان آتش نشانی واردعمل گردد.(بانظارت سوپروایزرشیفت)

در خصوص اطفائ حریق و پاسخ تیم آتش نشانی و عملیات تخلیه و فرار و نجات اقدامات ذیل صورت می گیرد:

 1. سوپروایزر شیفت درهنگام حریق از خروج کلیه ساکنین ساختمان شامل بیماران ،پرسنل و عیادت کنندگان قبل از آنکه بوسیله گرما یا دود صدمه ببینند، مطمئن شده و همگی به مکانی امن هدایت شوند.
 2. مسئول بخش یا مسئول شیفت در خصوص قطع شیر اکسیژن سانترال و انتقال سریع بیماران وابسته به اکسیژن تصمیم گیري می نماید.
 3. اعظاء تیم اطفاء حریق بلافاصله بعد از شنیدن آژیر و اعلام کد 125 خود را به موقعیت اعلام شده می رسانند و با نزدیکترین کپسول اقدام به اطفاء حریق می نمایند و در صورت نیاز از جعبه آتش نشانی استفاده می کنند.
 4. اعظاء تیم اطفاء حریق در صورت امکان هواساز بخشی که حریق در آن واقع شده است(جهت محدود ساختن حریق و جلوگیري از رسیدن اکسیژن) را می بندند.
 5. در صورت وجود شیر گاز در محل ، شیر اصلی گازتوسط یکی از اعضاء تیم آتش نشانی یا مسئول شیفت قطع می گردد.
 6. پرسنل تاسیسات یا اعضاء تیم آتش نشانی؛کلیه سیلندرهاي گازهاي طبی رادر صورت وجود وقت، از محل حریق خارج می نمایند.
 7.  اعضاء تیم آتش نشانی از کپسولهاي اطفائ حریق متناسب با حجم حریق و نوع آن جهت اطفاء حریق استفاده می نمایند.
 8. در صورت گستردگی حریق و یا خطر وجود انفجار، دستور تخلیه بخش و بیماران توسط فرمانده حادثه صادر می شود.
 9.  پرسنل واحد نگهبانی بلافاصله در محل حضور یافته و در برقراري نظم تلاش می نمایند. افراد غیر مسئول را از محل دور کرده ونسبت به باز نمودن مسیرهاي خروج اضطراري اقدام می کنند و در اطفائ حریق به پرسنل تاسیسات کمک می کنند و در صورت نیاز کپسولهاي اطفاء حریق سایر بخشها را به محل حریق حمل می نمایند. مسیر تردد ماشینهاي آتش نشانی را در صورت نیاز هموار کرده و از ایجاد ترافیک درمعبرهاي اصلی بیمارستان جلوگیري میکند.

در خصوص عملیات تخلیه و نجات و فرار موارد ذیل رعایت شود:

 1. تخلیه اضطراري طبق برنامه تعریف شده توسط پرسنل بخش حادثه دیده با نظارت سوپروایزر شیفت انجام میگیرد که شامل خروج از ساختمان و رسیدن به فضاي باز امن می باشد و درغیر این صورت بیماران بویژه بیماران بستري به منطقه امن در همان طبقه که احتمال خطر کمتري دارد انتقال داده می شوند.
 2. طبق دستورالعمل تخلیه اضطراري؛توسط تیم اطفائ حریق وپرسنل بخش ؛ابتدا بیماران در معرض حریق و نزدیک به حریق منتقل می شوند(با نظارت مدیران ارشد درصورت حضوریا سوپروایزر شیفت)
 3. طبق دستورالعمل تخلیه؛ افراد سالخورده و کودکان ؛بیماران با مشکلات قلبی و ریوي و بیمارانی که قادر به حرکت نیستند در زمان تخلیه اولویت دارند.
 4. پرسنل بخش حادثه دیده؛بیمارانی راکه قادر به حرکت هستند به صورت زنجیره اي( با حضور دو نفر پرسل در ابتدا و انتهاي زنجیره) به محل امن منتقل می نمایند.
 5. طبق دستورالعمل تخلیه؛ بیمارانی که قادر به حرکت نیستند، توسط نیروهاي خدماتی وتوسط برانکارد، صندلی چرخدار، پتو و ملحفه و با احتیاط انتقال داده می شوند.
 • هرگونه سوالی در این رابطه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *