فواصل ایمنی در برق

ایمنی برق و استانداردهای HSE آن

ایمنی برق و استانداردهای HSE آن

ایمنی برق و استانداردهای HSE آن

فرمت: PDF تعداد صفحات: 200

فهرست مقاله اول:

 1. لزوم آموزش ایمنی در صنایع و مؤسسات
 2. تعریف ایمنی
 3. حوادث ناشی از برق گرفتگی و ضرورت پیشگیری از بروز آن
 4. شناخت عوامل مؤثر در بروز برق گرفتگی
 5. الکتریسته ساکن و عوارض ناشی از آن
 6. وسایل ایمنی فردی و گروهی هنگام کار با تجهیزات برقی
 7. روش های رفع خطر برق گرفتگی هنگام کار با تجهیزات برقی
 8. شناخت امداد نجات در مواقع بروز حوادث ناشی از برق گرفتگی
 9. رنگ عایق هادی فازها، نول و ارت (اتصال زمین حفاظتی)
 10. منابع و مآخذ

 

فهرست مقاله دوم:

فصل 1 : آشنایی با اصول و مبانی الکتریسیته

 • تاریخچه صنعت برق در ایران
 • شناخت مفاهیم و تعاریف
 • الکتریسیته، ماده ،عنصر، مولکول
 • اتم و ساختار اتم
 • الکترون و پروتون، حرکت نوسانی، دوره تناوب
 • اختلاف پتانسیل الکتریکی یا فشار الکتریکی (ولتاژ)
 • گرما، توان الکتریکی، بار دار شدن اجسام در اثر مالش
 • جذب و دفع الکتریسیته
 • اجسام رسانا و نارسانا، الکتریسیته ساکن
 • کولن، تعریف کولن، قانون اهم و قانون اهم
 • فرمول های مربوط به یک مقاومت الکتریکی اتصال مقاومت ها
 • توان حرارتی بر حسب ولت، اتصال مقاومت ها، اتصال مقاومت بصورت سري
 • اتصال مقاومت ها بصورت موازي
 • عوامل موثر در مقاومت الکتریکی، مقایسه دو سیم
 • عبور سیم از یک حدیده
 • اثر دما در یک مقاومت الکتریکی، قوانین انشعاب
 • انواع مواد در برق، هادی ها، عایق ها، نیمه هادی ها و انواع فیوزها

فصل 2 : آشنایی با منابع تولید الکتریسیته

 • تولید انرژي الکتریکی با استفاده از انرژي آب
 • تولید انرژي الکتریکی با استفاده از انرژي آب شیمیایی، انرژی خورشید، باد
 • امواج دریا
 • حرارت آب سطح دریا، تولید انرژي الکتریکی با استفاده از حرارت پوسته زمین
 • مولد ساده جریان متناوب
 • دیناموي ساده براي تولید جریان یک طرفه، ولتاژ نامی
 • تقسیم بندي ولتاژ نامی
 • قسمت هاي اساسی یک سیستم قدرت، شاخه تولید انژي الکتریکی
 • شاخه انتقال انژي الکتریکی
 • علل افزایش سطوح ولتاژ جهت انتقال بیشتر انرژي
 • رشد سطح ولتاژ در ایران، شاخه توزیع انرژي الکتریکی
 • مبدل یا ترانسفورماتور

فصل 3 : شناخت خطرات الکتریسیته

 • الکتریسیته ساکن
 • چگونگی ایجاد الکتریسیته ساکن و خطرات الکتریسیته ساکن
 • روش هاي کنترل الکتریسیته ساکن، همبندی و اتصال زمین
 • مرطوب سازی، یونیزاسیون محیط اطراف
 • منابع تولید الکتریسیته ساکن در صنایع
 • تسمه ماشین آلات انتقال
 • جمع شدن بارهاي ساکن بر روی بدن انسان
 • حمل دستی مایعات قابل اشتعال، انک و ظروف ذخیره
 • لوله هاي بسته حامل مایعات قابل اشتعال
 • پر کردن بشکه یا مخزن
 • الکتریسیته جاري، خطرات برق گرفتگی
 • شناخت خطرات ناشی از الکتریسیته و خطر برق گرفتگی
 • تاثیر روي قلب، اعصاب
 • سوختگی، خطر ایجاد آتش سوزی، ایمنی حریق
 • اصول ایمنی مورد نیاز جهت پیشگیري از حریق
 • تاسیسات الکتریکی
 • حریق در ماشین هاي الکتریکی، آتش سوزي در ترانسفورماتورها
 • خنک سازی در ترانسفورماتورها، تذکرها و هشدارها
 • سیستم های اعلام و اطفاء حریق در ترانسفورماتورها
 • دتکتور دودي، شعله ای
 • دتکتور گازی، خطی، سنسور دمای نقطه داغ، روغن بالا
 • موج فشار ناگهانی، آتش سوزی مولدها و موتورها

فصل 4 : شناخت سیستم های ایمنی در برابر الکتریسیته

 • سیستم اتصال زمین و انواع سیستم اتصال زمین
 • سیستم TN
 • سیستم TT
 • سیستم IT
 • سیستم برق گیر و عایق بندي ها، برق گیر
 • سیم زمین خطوط هوایی
 • برق گیر ابتدایی
 • انواع برق گیر، برق گیر جهت حفاظت از ساختمان
 • سیستم برقگیر در قدرت
 • برق گیر با مقاومت غیر خطی، برق گیر با مقاومت خطی
 • حفاظت در مقابل صاعقه
 • اصول حفاظت از صاعقه
 • رنگهاي صاعقه، نکات ایمنی در هنگام بروز صاعقه
 • نکات ایمنی پس از طوفان و رعد و برق، ولتاژ بالا
 • ایمنی ولتاژ بالا یک نگرش است
 • چند توصیه در کار ولتاژ بالا
 • دستورالعمل ایمنی براي ولتاژ بالا، تجهیزات متصل به خطوط برق
 • دستورالعمل ایمنی
 • تست هاي ایمنی براي نشت جریان
 • قوانین حفاظت استاندارد
 • مقررات ایمنی مربوط به سیم کشی و نصب تجهیزات
 • تدابیر ایمنی و حفاظتی

فصل 5 : آشنایی با انواع روش های قطع برق

 • بریکرها، وظایف بریکرها
 • توانایی قطع برق در شرایط مختلف، توانایی اطفاء حریق هاي ناشی از الکتریسیته
 • مراکز تولید انرژي الکتریکی ف نیروگاه بخاري و اساس کار آن
 • نیروگاه گازي و اصول کار آن
 • مزایا و معایب توربین گازي
 • معایب توربین گازي
 • نیروگاه دیزیلی و اساس کار آن
 • نیروگاه اتمی
 • نیروگاه آبی و اساس کار آن
 • خطوط انتقال، ترانسفورماتورها
 • وسایل کنترل حرارت، وسایل کنترل حرارت ترانسفورماتورها
 • رله بوخهولس، تب چنجر زیر بار
 • ترانسفورماتور جریان، ترانسفورماتور ولتاژ، ترانسفورماتور تغذیه داخلی
 • وسایل جلوگیري از مخاطرات الکتریکی
 • وسایل حفاظت فردي
 • انواع لوازم ایمنی، لوازم ایمنی فردي، گروهی، لباس کار
 • شرایط انتخاب لباس کار، کمربندهاي ایمنی سیمبانی
 • شرایط انتخاب کمربند و طناب نجات، کلاه ایمنی
 • استانداردهاي کلاه ایمنی، کفش ایمنی
 • دستکش حفاظتی ، موارد قابل اهیمیت در دستکش ها
 • رکاب هاي تیر سیمانی، فازمتر فشار ضعیف، اجزاي داخلی فازمتر
 • ولت چک یا فازمتر دوبل فشار ضعیف، عینک حفاظتی، انبر دست
 • فیوز کش، تفنگ پرتاب سیم ارت
 • دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت، فازمتر فشار قوي و متوسط
 • فازمتر دوبل فشار متوسط، دستکش عایق برای فشار متوسط، چوب استیک
 • ایمنی ابزار برق، وسایل حفاظت عمومی، اتصال زمین
 • رله دیفرانسیل، ترانسفورماتور ایزولمان، اتاق های هم پتانسیل
 • مقره ها، کراس آرم یا کنسول
 • پایه ها (برج ها و دکل ها)
 • روش های اطفاء حریق ناشی از الکتریسیته، آتش سوزي
 • جلوگیری از سرایت آتش سوزي از طریق منافذ ساختمانی
 • روش های جلوگیری از آتش سوزی

فصل 6: آشنایی با کمک های اولیه و امداد در برق گرفتگی

 • شناخت اصول کمک های اولیه در برابر برق گرفتگی و عوارض آن
 • نجات شخص برق گرفته ، قطع برق و رها کردن از مدار
 • تنفس مصنوعی
 • مسیر جریان مصدو کننده ، مقدار جریان مصدو کننده
 • مدت تاثیر جریان، فرکانس جریان متناوب، ولتاژ مجاز
 • شوك الکتریکی، انتقال مصدوم
 • حفاظت و تدابیر ایمنی در برق، ایمنی در مقابل برق
 • خطر برق گرفتگی
 • تاثیر شدت جریان هاي مختلف روي بدن
 • آگاه سازی عمومی

فصل 7:  HSE در صنعت برق

 • انتقال و توزیع برق و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • سامانه هاي انتقال برق
 • سامانه هاي توزیع برق
 • پست هاي فرعی برق
 • حریم تجهیزات و دکل هاي برق
 • مخاطرات زیست محیطی
 • تغییر زیستگاه خشکی
 • ایجاد حریم
 • حفظ حریم
 • آتش سوزي جنگل
 • برخورد و برق گرفتگی پرندگان
 • تغییر زیستگاه آبی
 • استفاده از مواد خطرناک و سایر مواد شیمیایی
 • مواد خطرناک
 • مواد شیمیایی
 • ایمنی و بهداشت شغلی
 • خطوط و تجهیزات برق دار
 • کار در ارتفاع دکل ها و بناها
 • میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی (EMF)
 • ایمنی و بهداشت جامعه
 • برق گرفتگی
 • میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی
 • تداخل الکترومغناطیسی
 • اثرات بصري
 • صدا و ازن
 • اثر بر ایمنی ناوبري هواپیما
 • پایش زیست محیطی
 • پایش ایمنی و بهداشت شغلی
 • تصویب نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروي برق

تعاریف:

الکتریسیته:

امروزه الکتریسیته بیش از سایر انواع انرژي مورد استفاده قرار می گیرد. الکتریسیته یک انرژي یا نیروي غیرقابل رؤیت است که می تواند گرما تولید کند، روشنایی ایجاد کند، چرخ هاي مکانیکی را به حرکت درآورد و بسیاري از کارهاي دیگر به عبارت دقیق تر علم الکتریسیته دانش حرکت الکترون ها در اجسام رسانا می باشد.

1-1 الکتریسیته چیست؟

الکتریسیته از ذرات بسیار ریزي به نام الکترون و پروتون تولید می شود. این ذرات بسیار ریز و غیرقابل رؤیت هستند ولی در تمام مواد وجود دارند. براي فهم چگونگی وجودشان باید نخست ساختمان ماده را فهمید.

2-1 ماده چیست (Matter)؟
در واقع ماده هر چیزي است که وزن دارد و فضا را اشغال می کند. ماده می تواند به سه حالت جامد، مایع و گاز باشد.

3-1 عنصر چیست (Element)؟

اجزاء اصلی تشکیل دهندة ماده را عنصر گویند.

امروزه بیش از یکصد عنصر شناخته شده که یا در طبیعت به صورت آزاد وجود دارند که 92 عنصر بصورت طبیعی وجود دارند و بقیه ساخته دست انسان اند. در چند سال اخیر چند نوع عنصر تازه تولید شده اند و گمان میرود انواع دیگري نیز قابل تولید باشند. نقره «Ag» مس «cu» آلومینیوم «Al» هیدروژن «H» اکسیژن «O» همه از آن عناصر هستند.

4-1 مولکول چیست (Molecule)؟

مولکول کوچیکترین جزء از یک ترکیب است که می تواند خواص آن ترکیب را دارا باشد. «H2O» که کوچکترین ذرة آب است و مولکول آب نامیده میشود.

ترکیب: تعداد مواد از تعداد عناصر بیشتر است عناصر باهم ترکیب می شوند و مواد را بوجود می آورند که از نظر خواص به هیچ وجه مشابه عناصر نیستند

5-1 اتم چیست (Atom)؟

اتم کوچکترین جزئی است از یک عنصر که هنوز خواص آن عنصر را دارا میباشد و به حالت ترکیب وجود دارد (ذرات غیرقابل تجزیه در عناصر را اتم می نامند)

6-1 ساختمان اتم (sbrucbure of the atom)

در اصل از سه نوع ذره بنیادي تشکیل شده است که در ایجاد الکتریسیته بسیار مهم می باشند و عبارتند از الکترون، پروتون، نوترون. پروتون و نوترون در مرکز هسته اتم قرار دارند و الکترون ها در مداراتی به دور هسته گردش می کنند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با ایمنی برق و استانداردهای HSE آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

ایمنی برق در ساختمان سازی

صفر تا 100 ایمنی برق (Electrical Safety) – جامع

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *