الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

 

در این بخش به مباحث زیر می پردازیم:

 • الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

 • مقررات عمومی و آزمون چراغ ها

 • ویژگی های عملکردی لامپ های فلورسنت تک کلاهک

 • ویژگی های ایمنی لامپ های فلورسنت تک کلاهک

 • الزامات عمومی و ایمنی لوازم کنترل لامپ

هر کدام از این عناوین داری فهرست می باشند که فهرست هر کدام به صورت زیر است:

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
  • لامپ بالاست سرخود
  • مقدار نامی
  • مقدار اسمی
  • افزایش دمای کلاهک
  • قسمت برق دار
  • آزمون نوعی
  • نمونه آزمون نوعی
  • توان ویژه تابش فرابنفش موثر
  • خانواده آزمون
 •  شرایط و الزامات عمومی آزمون
  • نشانه گذاری
  • نشانه گذاری لامپ
  • نشانه گذاری تکمیلی
  • مطابقت نشانه گذاری
 • تعویض بذیری، وزن و گشتاور خمشی
  • تعویض پذیری
  • گشتاور خمشی و وزن که توسط لامپ به نگهدارنده لامپ منتقل شده است
 • حفاظت در برابر شوک الکتریکی
 • مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی
  • کلیات
  • مقاومت عایقی
  • استقامت الکتریکی
 •  استقامت مکانیکی
  • کلیات
  • مقاومت در برابر اعمال گشتاور
  • نیروی محوری کلاهک های ادیسون
 • افزایش دمای کلاهک
 • مقاومت در برابر حرارت
 • مقاومت در برابر شعله و جرقه
 • شرایط خطا
  • الزامات کلی
  • شرایط آزمون
  • شرایط آزمون برای لامپ های روشن نشده
 • فواصل خزشی و هوایی
 • پایان عمر لامپ
  • کلیات
  • شرایط آزمون
  • مطابقت
 • ایمنی برتو زیستی
  • تابش فرابنفش
  • دیگر اثرات پرتوزیستی
 • عملکرد غیر عادی
 • شرایط آزمون برای لامپ های با کم سو کننده و سه راهه
 • ارزیابی کل محصول
 • مجموعه تصديق آزمون نوعی
 • اطلاعات برای طراحی چراغ
 • پیوست الف (آگاهی دهنده) ارزیابی کل محصول
 • پیوست ب (آگاهی دهنده) اطلاعات برای طراحی چراغ
 • کتابنامه
 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • الزامات عمومی
 • نکات عمومی آزمونها
 • طبقه بندی
 • نشانه گذاری
 • ترمینال ها
 • اتصال زمین
 • حفاظت در برابر تماس اتفاقی با قسمت های برقدار
 • مقاومت در برابر رطوبت و عایق بندی
 • استقامت الکتریکی
 • آزمون دوام حرارتی برای سیم پیچ های بالاست ها
 • شرایط خطا
 • ساختار
 • فواصل خزشی و هوایی پیچ ها، قسمت های برقدار و اتصالات
 • مقاومت در برابر حرارت، آتش و ایجاد مسیر خزشی
 • مقاومت در برابر خوردگی
 • ولتاژ خروجی بی باری
 • پیوست الف (الزامی): آزمون تشخیص این که یک قسمت هادی برقدار است و ممکن است باعث شوک الکتریکی شود
 • پیوست ب (الزامی): الزامات ویژه برای لوازم کنترل لامپ حفاظت شده در برابر حرارت
 • پیوست ب (الزامی): الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی لامپ با وسایل حفاظت در برابر گرمایش بیش از حد
 • پیوست ت (الزامی): الزامات برای انجام آزمون های گرمایش بر روی لوازم کنترل لامپ حفاظت شده در برابر حرارت
 • پیوست ث (الزامی): استفاده از ثابت S به غیر از 4500 در آزمون های fa
 • پیوست ج (الزامی): محفظه بدون کوران هوا
 • پیوست چ (الزامی): توضیح مشتق مقادیر ولتاژهای پالس
 • پیوست ح (الزامی): آزمونها
 • پیوست خ (الزامی): الزامات تکمیلی برای بالاست های مغناطیسی توکار با عایق بندی مضاعف یا تقویت شده
 • پیوست د (الزامی): فهرست الزامات سختگیرانه تر
 • پیوست ذ (آگاهی دهنده): آزمون انطباق در حین ساخت
 • پیوست ر (الزامی): الزامات تکمیلی ویژه برای لوازم کنترل لامپ فراهم کننده SELV
 • پیوست ز (آگاهی دهنده): ولتاژهای آزمون استقامت دی الکتریک به منظور استفاده در رده مقاوم در برابر ضربه II
 • پیوست ز (الزامی): الزامات برای مواد عایق بندی استفاده شده برای عایق بندی مضاعف یا تقویت شده
 • پیوست س (الزامی): الزامات تکمیلی برای لوازم کنترل الکترونیک توکار با عایق بندی مضاعف یا تقویت شده
 • پیوست ش (الزامی): فواصل خزشی و هوایی و فاصله بین ایزوله کننده (DII) برای لوازم کنترل لامپی که در برابر آلودگی با استفاده از مواد پوشش دهنده یا لعاب کاری حفاظت شده اند
 • پیوست ص (آگاهی دهنده): مثالی برای محاسبهی U
 • پیوست ض (آگاهی دهنده): مفهوم فواصل خزشی و هوایی
 • پیوست ط (آگاهی دهنده): مثال هایی از هماهنگی عایق بندی لوازم کنترل
 • پیوست ظ (آگاهی دهنده): فواصل خزشی و هوایی برای لوازم کنترل با درجه بالاتر از دسترسی (رده مقاوم در برابر ضربه III)
 • کتاب نامه

بخش ۱: کلیات

 • هدف و دامنه کاربرد
 • موارد عمومی
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • الزامات لامپ
 • اطلاعات برای طراحی بالاست و راه انداز
 • اطلاعات برای طراحی چراغ روشنایی
 • پیوست الف (الزامی) روش آزمون مشخصه های راه اندازی
 • پیوست ب (الزامی) روش آزمون مشخصه های الکتریکی، نورسنجی و کاتدی
 • پیوست پ (الزامی) روش آزمون حفظ شار نوری و طول عمر
 • پیوست ت (آگاهی دهنده) اطلاعات برای طراحی بالاست و راه انداز
 • پیوست ث (آگاهی دهنده) اطلاعات برای طراحی چراغ روشنایی

بخش ۲: داده برگ ها

 • اصول کلی شماره گذاری داده برگ
 • داده برگ های ابعادی برای تعیین ابعاد لامپ
 • داده برگ های لامپ
 • برگه های بیشینه ابعاد خارجی لامپ
 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • الزامات ایمنی
  • کلیات
  • نشانه گذاری
  • الزامات مکانیکی برای کلاهک
   • ساختار مونتاز
   • الزامات ابعادی برای کلاهک
   • اتصال های شاخک ها و پیکربندی خارها
   • الزامات سیستم
  • مقاومت عایقی
  • استقامت الکتریکی
  • قسمت هایی که به طور تصادفی برقدار می شوند
  • مقاومت در برابر گرما و آتش
  • فاصله خزشی برای کلاهک
  • افزایش دمای کلاهک لامپ
  • خازن های کاهش تداخل امواج رادیویی
   • کلیات
   • مقاومت در برابر رطوبت
   • مقاومت در برابر شعله و آتش
  •  تابش UV
  • اطلاعات برای طراحی چراغ روشنایی
  • اطلاعات برای طراحی بالاست
  • اطلاعات برای طراحی نگهدارنده لامپ
 • روش ارزیابی
  • کلیات
  •  ارزیابی کل تولید توسط سوابق سازنده
  • ارزیابی سوابق سازنده در مورد آزمون های ویژه
  • شرایط مردودی بهر
  • روش اجرایی نمونه برداری برای آزمون کل تولید
  • روش های اجرایی نمونه برداری برای آزمون بهر
 • پیوست الف (الزامی): آزمون های ارزیابی کلاهک برای ساخت و مونتاژ
 • پیوست ب (الزامی): مقادیر بیشینه دمای کلاهک لامپ و روش اندازه گیری
 • پیوست پ (الزامی): اطلاعات برای طراحی چراغ روشنایی
 • پیوست ت (الزامی): شرایط مطابقت برای آزمون های طراحی
 • پیوست ث (الزامی): پیکربندی اتصال کاتد
 • پیوست ج (الزامی): الزامات پیشگیری از جایگذاری نادرست لامپ در شرایط کار عادی و غیر عادی
 • پیوست ج (الزامی): اطلاعات برای آزمون های دمایی
 • پیوست ح (الزامی): اطلاعات برای طراحی بالاست
 • پیوست خ (آگاهی دهنده): اطلاعات برای طراحی نگهدارنده
 • کتابنامه
 • هدف و دامنه كاربرد
 • مراجع الزامي
 • مقررات عمومی
 • مقررات عمومي آزمون ها و بازرسي
 • اجزاي چراغ
 • فهرست بخش هاي قسمت دوم
 • بخش 1: تعاريف
  • كليات
 •  بخش 2: طبقه بندي چراغ ها
  •  كليات
  • طبقه بندي بر حسب نوع حفاظت در برابر شوک هاي الكتريكي
  • طبقه بندي بر حسب درجه ي حفاظت در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت
  • طبقه بندي بر حسب جنس سطح نگهدارندهاي كه چراغ براي آن طراحي شده است
  • طبقه بندي بر حسب شرايط محيط مورد استفاده
 •  بخش 3: نشانه گذاري
  • كليات
  • نشانه گذاري روي چراغ ها
  • اطلاعات تكميلي
  • آزمون نشانه گذاري
 • بخش4: ساختار
  • كليات
  • اجزاي قابل تعويض
  • مسيرهاي سيم كشي
  • نگه دارنده هاي لامپ
  • پايه راه اندازها
  • مجموعه ترمينال
  • ترمينال ها و اتصالات تغذيه
  • كليدها
  • غلاف ها و پوشش هاي عايقي
  • عايق تكميلي و تقويت شده
  • اتصالات الكتريكي و قسمت هاي عامل جريان
  • پيچ ها، اتصالات(مكانيكي) و گلندها
  • استقامت مكانيكي
  • وسايل آويز و تنظيم
  • مواد قابل اشتعال
  • چراغ ها براي نصب
  • سوراخ هاي تخليه
  • مقاومت در برابر خوردگي
  • جرقه زن ها
 • چراغ های استفاده در شرايط سخت مقررات ارتعاشي
  • پوشش محافظ
  • اضافه كردن قطعات به لامپ ها
  • چراغ گونه
  • تابش فرابنفش
  • خطرات مكانيكي
  • حفاظت در برابر اتصال كوتاه
  • ترمينال هاي با اتصالات زمين يكپارچه بدون پيچ
 • بخش 5: سيم كشي دروني و بيروني
  • كليات
  • اتصال منبع تغذيه و سيم كشي هاي بيروني ديگر
  • سيم كشي دروني
 • بخش 6: كاربرد ندارد
 • بخش 7: پيش بيني اتصال زمين
  • كليات
  • اتصال زمين
 • بخش 8: حفاظت در برابر شوک الكتريكي
  • كليات
  • حفاظت در برابر شوک الكتريكی
 • بخش 9: مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت
  • كليات
  • آزمون براي نفوذ گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت
  • آزمون رطوبي
 • بخش 10: مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي
  • كليات
  • مقاومت عايقي و استقامت الكتريكي
  • جريان تماس، جريان هادي محافظ و سوختگي
 • بخش 11: فواصل هوايي و خزشي
  • كليات
  • فواصل هوايي و خزشي
 • بخش 12: آزمون دوام و گرمايش
  • كليات
  • انتخاب لامپ ها و بالاست
  • آزمون دوام
  • آزمون گرمايش(كاركرد عادي)
  • آزمون گرمايش(كاركرد غيرعادي)
  • آزمون گرمايش (سيم پيچ هاي خراب شده در لوازم كنترل لامپ)
  • آزمون دمايي مربوط به شرايط خطا در لوازم كنترل لامپ با تجهيزات الكتريكي داراي چراغ هاي ترموپلاستيكي
 • بخش 13: مقاومت در برابر حرارت آتش و ايجاد مسير خزشي
  • كليات
  • مقاومت در برابر حرارت
  • مقاومت در برابر شعله و جرقه
 • بخش 14: ترمينال هاي پيچي
  • كليات
  • تعاريف
  • مقررات عمومي و اوليه
  • آزمون هاي مكانيكي
 • بخش 15: ترمينال هاي بدون پيچ و اتصالات الكتريكي
  • كليات
  • تعاريف
  • مقررات عمومي
  • دستورالعمل عمومي در مورد آزمون ها
  • ترمينال ها و اتصالات جهت سيم كشي دروني
  • آزمون هاي الكتريكی
  • ترمينال ها و اتصالات براي سيم كشي بيرونی
  • آزمون مكانيكی
  • آزمون هاي الكتريكی
 • پيوست الف آزمون تعيين اين كه آيا قسمت هاي هادي ممكن است
 • سبب ايجاد شوك الكتريكي شوند.(الزامي)
 • پيوست ب لامپ آزمون (الزامي)
 • پيوست پ شرايط كار غيرعادي مدار(الزامي)
 • پيوست ت محفظه ي مقاوم در برابر جريان هوا (الزامي)
 • پيوست ث تعيين افزايش دماي سيم پيچ به روش مقاومت
 • پيوست ج آزمون مقاومت در برابر تنش هاي ناشي از خوردگی مس و آلياژهاي مس
 • پيوست چ اندازه گيري جريان لمسي و جريان حفاظتی
 • پيوست ح حذف شده است
 • پيوست خ حذف شده است
 • براي درجات حفاظت IP
 • پيوست د توضيح اعداد
 • پيوست ذ اندازه گيري دما
 • پيوست ر راهنمايي در مورد طراحي بهينه ي چراغ
 • پيوست ز تعيين فواصل خزشي و هوايی
 • پيوست ژ توضيح درباره ي نشانه گذاري چراغ هايي كه نصب روي سطوحي كه معمولاً قابل اشتعال هستند و از مواد عايقي ساخته نشده اند.
 • پيوست س باطل شده است
 • پيوست ش مقررات براي پوشش ها به منظور اندازه گيري حفاظت در برابر تابش فرابنفش در چراغ هايي كه با لامپ دارند كار مي كنند. UV متال هاليدي كه تابش بالاي
 • پيوست ص آزمون تاييد در طول ساخت
 • پيوست ض فهرست بندهاي حذف شده كه شامل مقررات ويژه مهم/بحراني براي محصولاتي كه بايد مجدداً آزمون شوند.
 • پيوست ط مقررات براي شناسايي خانواده يا گستره ي چراغ هاي مخصوص آزمون نوعي
 • پيوست ظ مرجع كلاس
 • پيوست ع فواصل هوايي و خزشي در چراغ هايي كه هنگام قابليت يک درجه بالاتر مي توانند مناسب باشند.(شوک هاي كلاس III)
 • پيوست غ مقررات آزمون اضافي براي ترمينال هايي كه با اتصال زمين بدون پيچ يكپارچه براي اتصال مستقيم به چهارچوب چراغ با قسمت هايي از بدنه.
 • پيوست ف آزمون گرمايشي جايگزين براي چراغ هايي كه با مواد ترموپلاستيک ساخته شده اند

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و تعویض پذیری به همراه روش های آزمون و شرایط لازم برای مطابقت لامپ های فلورسنت لوله ای که برای کنترل راه اندازی و کارکرد پایدار لامپ (لامپ های فلورسنت بالاست سرخود) یکپارچه شده اند، می باشد.

این لامپ ها برای مصارف خانگی و روشنایی عمومی مشابه با مشخصات زیر، کاربرد دارد

 • ولتاژ اسمی 50 V تا V 250
 • بسامد اسمی Hz 50 یا Hz 60
 • کلاهک مطابق استاندارد 1-60061 IEC

برای مجموعه نگهدارنده لامپ به جز آنچه که در این استاندارد ذکر شده است، اطلاعات در خصوص آزمون های ایمنی که از طرف سازنده ارائه می گردد، اعمال خواهد شد.

الزامات این استاندارد فقط برای آزمون های نوعی معتبر است. توصیه های مربوط به انجام آزمون کل تولید با انجام آزمون بهر در پیوست الف آورده شده است. این استاندارد الزمات ایمنی پرتوزیستی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 11722 و 2-62471 EC/TR را پوشش می دهد. نور آبی و خطرات اشعه فروسرخ پایین تر از سطحی که نیاز به نشانه گذاری دارد، است.

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجديدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

ادامه مطلب را با دانلود استانداردها مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

ایمنی پرتوی زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ ها

پاورپوینت انواع لامپ ها و ویژگی آنها

خطرات لامپ های LED

آشنایی با لامپ هالوژن تنگستن

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *