خطرات مربوط به جرثقیل های متحرک

اصول کلی علائم ایمنی و تصویری خطر جرثقیل ها

اصول کلی علائم ایمنی و تصویری خطر جرثقیل ها

اصول کلی علائم ایمنی و تصویری خطر جرثقیل ها

فرمت: PDF تعداد صفحات: 52

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • هدف از علائم ایمنی
 • ساختار علائم ایمنی
 • قاب اخطار (Signal panel)
 • قاب های تصویری
 • قاب پیام
 • زبان ها، ترجمه ها و علائم ایمنی چند زبانه
 • رنگ علائم ایمنی
  • رنگ قاب اخطار
  • رنگ قاب های تصویر
  • رنگ قاب پیام
  • رنگ حاشیه
  • رنگ خطوط جدا کننده قاب ها
 • ابعاد
 • علائم تصویری توصیف مخاطره
 • علائم تصویری اجتناب از مخاطره
 • مثال هایی از علائم ایمنی
  • مثال هایی از علائم ایمنی دارای متن
  • مثال هایی از علائم ایمنی بدون متن
 •  اصول و راهنمای طراحی تصویری تصاویر مخاطره
 • پیوست الف (اطلاعاتی) تصاویر توصیف مخاطره
 • پیوست ب (اطلاعاتی) تصاویر اجتناب از مخاطره
 • پیوست پ (اطلاعاتی) مثال های از علائم ایمنی بدن متن
 • پیوست ت (اطلاعاتی) اصول و راهنمایی در خصوص طراحی تصاویر مخاطرات
 • پیوست ث (اطلاعاتی) کتاب نامه

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد اصول کلی طراحی و کاربرد علائم ایمنی  و تابلوی تصویری مخاطره  که بطور دائمی مطابق روی جرثقیل ها نصب شده اند را معین می کند. این استاندارد اهداف علائم ایمنی را ISO 4306- آنچه در طرح ریزی نموده، قالب اولیه علائم ایمنی را شرح داده، رنگ های تابلوهای ایمنی را مشخص کرده و در زمینه گسترش تابلوهای مختلف که با هم یک علامت ایمنی را می سازند شما را راهنمایی می کند.

مراجع الزامی

2-1 ISO 4306-1:1990, Cranes – Vocabulary – Part1: General.

هدف از علائم ایمنی

اهدافی که با علائم ایمنی دنبال می شوند عبارتند از:

 • آگاه سازی پرسنل از مخاطره موجود و یا بالقوه
 • شناسایی مخاطره
 • تشریح طبیعت مخاطره
 • توضیح نتایج صدمات بالقوه ناشی از مخاطره
 • راهنمایی کارکنان برای چگونگی اجتناب از مخاطره

برای رسیدن به این اهداف، علامت ایمنی باید روی تجهیزات مشخص بوده، باید در محل کاملاً قابل رویتی نصب شده، باید تا بیشترین حد ممکن از صدمه دیدن و پاک شدن محافظت شده و تا حد معقول طول عمر زیادی داشته باشد.

علائم ایمنی و تابلوهای خطر می توانند روی ماشین یا داخل کتابچه راهنمای عملکرد نصب شوند. علائم ایمنی و تابلوهای خطر که روی ماشین نصب شده اند، بایستی برای پیشگیری از خطر نزدیک به محل مخاطره یا ناحیه کنترل نصب شوند.

باید مراقب استفاده یا نیاز بیش از حد به علائم ایمنی و تابلوهای خطر روی ماشین بود. زیرا کاربرد بیش از حد می تواند اثر بخشی آنها را کاهش دهد.

توجه: تجربه نشان داده است که وقتی تعداد علائم ایمنی و تابلو های خطر تقریبا از 7 عدد بیشتر شود اثر بخشی آنها کاهش خواهد یافت.

علائم ایمنی و تابلوهای خطر می توانند در دفترچه دستورالعمل کاربر یا دفترچه سرویس مورد استفاده قرارگیرند تا ناحیه هایی را که نیازمند دقت بیشتری هستند متمایز سازد.

ساختار علائم ایمنی

یک علامت ایمنی تشکیل شده از حاشیه ای که دو یا چند قاب مستطیل شکل را که حاوی اطلاعاتی درباره مخاطرات موجود در حین عملکرد یک محصول می باشد را به همراه دارد.

چهار ساختار استاندارد برای علائم ایمنی وجود دارد:

 • علامت ایمنی دو قاب 2: قاب اخطار 3، قاب پیام (به شکل 4 رجوع شود)
 • علامت ایمنی سه قاب: قاب اخطار، قاب تصویر، قاب پیام (به شکل 5 رجوع شود)
 • علامت ایمنی دو قاب: قاب تصویر، قاب پیام (به شکل 6 رجوع شود)
 • علامت ایمنی دو قاب: دو قاب تصویر (به شکل 7 رجوع شود)

برای تابلوها شکل عمودی ترجیح داده می شود، اگر چه شکل افقی هم قابل قبول است. انتخاب نهایی ساختار و شکل علامت ایمنی بایستی با توجه به هر کدام از موارد زیر که در برقراری ارتباط موثرتر تشخیص داده می شود تعیین گردد: با توجه به زبان و موقعیت جغرافیایی که محصول به فروش خواهد رسید، با توجه به الزامات قانونی و با توجه به فضای موجود برای نصب علامت ایمنی.

علامت ایمنی دو قاب: قاب اخطار، قاب پیام

شکل 1 را ببینید. بخش اخطار شامل نماد آگاهی دهنده ایمنی و یکی از سه لغت (احتیاط، هشدار، خطر) می باشد. بخش پیام شامل یک پیام متنی می باشد که مخاطره را توصیف کرده، نتایج قرار گرفتن در معرض مخاطره را توضیح داده و نحوه اجتناب از مخاطره را شرح می دهد.

علائم ایمنی دو قاب: قاب اخطار، قاب پیام

علائم ایمنی دو قاب: قاب اخطار، قاب پیام

شکل 1- علائم ایمنی دو قاب: قاب اخطار، قاب پیام

علامت ایمنی سه قاب: قاب اخطار، قاب تصویر، قاب پیام

شکل 2 را ببینید. قاب اخطار شامل نماد آگاهی دهنده ایمنی و یکی از سه لغت اخطاری می باشد. قاب تصویری شامل توصیف تصویری مخاطره یا در بعضی موارد ترکیبی از توصیف مخاطره و تصویر اجتناب از مخاطره 5 می باشد. قاب پیام شامل یک پیام متنی می باشد که خطر را توصیف کرده، نتایج قرار گرفتن در معرض خطر را توضیح داده و نحوه اجتناب از خطر را شرح می دهد.

علائم ايمني سه قاب: قاب اخطار، قاب تصوير، قاب پيام

علائم ايمني سه قاب: قاب اخطار، قاب تصوير، قاب پيام

 

علامت ایمنی دو قاب: قاب تصویر، قاب پیام

شکل 3 را ببینید. قاب تصویر شامل توصیف تصویری مخاطره داخل یک مثلث آگاه کننده مخاطره یا به صورت نماد آگاهی دهنده خطر به تنهایی آمده است. قاب پیام شامل یک پیام متنی می باشد که خطر را توصیف کرده، نتایج قرار گرفتن در معرض خطر را توضیح داده و نحوه اجتناب از خطر را شرح می دهد.

علائم ايمني دو قاب: قاب تصوير، قاب پيام

علائم ايمني دو قاب: قاب تصوير، قاب پيام

قاب اخطار

قاب اخطار در علامت ایمنی شامل نماد آگاهی ایمنی و یکی از سه لغت اخطاری می باشد.

نماد آگاهی دهنده ایمنی برای علائم ایمنی که شامل یکی از لغات اخطاری می باشد باید مطابق آنچه در شکل 4 نشان داده شده بوده و بایستی برای علائم ایمنی که شامل یکی از لغات اخطاری هستند مورد استفاده قرار گیرند.

علامت خطر

علامت خطر

شکل 4: نماد آگاه ساز ایمنی برای علائم ایمنی که دارای یک لغت اخطاری هستند

علائم ایمنی می توانند با استفاده از لغت اخطاری بر طبق میزان جدی بودن وضعیت مخاطره طبقه  بندی گردند.

سه لغت اخطاری وجود دارد: احتیاط، هشدار، خطر. لغت اخطاری به بینندگان علامت نسبت به وجود و جدیت مخاطره آگاهی می دهد.

این سه لغت اخطاری برای صدمات خطرناک شخصی در نظر گرفته شده اند. انتخاب لغت اخطاری بر مبنای تخمین احتمال در معرض خطر واقع شدن و تخمین نتیجه احتمالی در معرض خطر قرار گرفتن صورت می گیرد.

خطر: لغت اخطاری «خطر» نشان دهنده وضعیت فوری مخاطره می باشد که (در صورت عدم اجتناب) منجر به مرگ یا صدمه جدی خواهد شد. علائم ایمنی که بوسیله لغت اخطاری «خطر» مشخص می شوند، باید کمتر مورد استفاده شده و فقط برای وضعیت هایی که جدی ترین مخاطرات را در بردارند مورد استفاده قرار گیرند.

هشدار: لغت اخطاری «هشدار» نشان دهنده وضعیت مخاطره آمیز بالقوه می باشد که (در صورت عدم اجتناب) می تواند منجر به مرگ یا صدمه جدی گردد. مخاطرات مشخص شده با لغت اخطاری «هشدار» بیان کننده درجه پایین تری از احتمال صدمه یا مرگ نسبت به آنچه با لغت اخطاری «خطر» مشخص شده، می باشند.

احتیاط: لغت اخطاری «احتیاط» وضعیت مخاطره آمیز بالقو های را نشان می دهد که (در صورت عدم اجتناب) می تواند منجر به صدمه ملایم یا ضعیف گردد. لغت «احتیاط» همچنین می تواند برای آگاهی دادن در مورد تجارب نامطمئن که می توانند منجر به صدمه شخصی شوند مورد استفاده قرار گیرد.

قاب های تصویری

قاب تصویری از یک علامت ایمنی شامل توصیف تصویری یک مخاطره، تصویر اجتناب از مخاطره یا فقط نماد آگاه ساز ایمنی می باشد.
دو نوع اصلی از تصاویر برای استفاده در علائم ایمنی وجود دارد: توصیف مخاطره و اجتناب از مخاطره

 • توصیف تصویری مخاطره: توصیف تصویری مخاطره توصیفی بصری از مخاطره را ارائه کرده و در کل نتایج عدم اجتناب از مخاطره را نشان می دهد.
 • تصویر اجتناب از مخاطره: تصویر اجتناب از مخاطره دستورالعملی بصری برای چگونگی اجتناب از مخاطره را ارائه می نماید.

یک تصویر مخاطره دارای طراحی خوب بایستی به وضوح مخاطره را شناسایی کرده و نتایج بالقوه خطا را در پیروی از دستورالعمل را به تصویر بکشد. یک تصویر اجتناب از مخاطره ی دارای طراحی خوب بایستی به وضوح اعمال لازم که موجب اجتناب از مواجهه افراد با مخاطره است را مشخص نماید.

این امکان وجود دارد که هر دو نوع تابلوی تصویری در یک تصویر ادغام شوند. اگرچه این کار عموماً مشکل می باشد. اغلب تصویر توصیف مخاطره مورد استفاده قرار می گیرد. از توصیف تصویری اجتناب از مخاطره می توان برای تکمیل یا جایگزینی پیام متنی استفاده نمود.

در موارد کمی، یک تصویر ممکن است به بیش از یک مخاطره دلالت نماید . هرچند در کل از بیان بیش از یک مخاطره در یک تصویر اجتناب کنید مگر در مواردیکه مخاطرات خیلی به هم مرتبط باشند. در علائم ایمنی دو قاب، توصیف تصویری مخاطره باید داخل مثلث آگاه ساز ایمن ی قرار گیرد تا تابلو را به عنوان علامت ایمنی معرفی نماید. مثلث آگاه ساز ایمنی در شکل 5 نشان داده شده است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با اصول کلی علائم ایمنی و تصویری خطر جرثقیل ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

خطرات مربوط به جرثقیل های متحرک

صفر تا 100 ایمنی تاور کرین یا جرثقیل های برجی

ایمنی در کار با جرثقیل ها

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *