سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای ISO و OHSAS

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای ISO و OHSAS

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای: ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008 ،OHSAS 18001:2007

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 96

 

فهرست:

 • مقدمه
 • سخن نخست

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات

 • منطق RADAR
 • سيستم مديريت کیفيت ISO 9001
 • سيستم مديريت زیست محیطی ISO 14001:2004
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 2007:OHSAS 18001

بخش دوم : ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی

 • شناخت اولیه سازمان
 • جمع بندی و پیشنهادات

بخش سوم: طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات

 • استانداردهای OHSAS 18001:2007، ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004
 • کلیات
 • استاندارد مرجع
 • استقرار نظام مدیریت یکپارچه
 • سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • کنترل مستندات ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 • کنترل سوابق ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 • مسولیت مدیریت IMS
 • مدیریت منابع  IMS
 • تحقق محصول ISO 9001:2008
 • اندازه گیری، تحلیل و بهبود IMS
 • لایحه اجرایی استقرار طرح جامع IMS در سطح سازمان ها و شرکت های تابعه
 • آیین نامه انطباق و مميزي طرح جامع سیستم مدیریت یکپارچه
 • دستورالعمل ممیزی طرح جامع سیستم مدیریت یکپارچه براساس استانداردهای ISO 9001:2008 ,OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 در شهرداری تهران
 • آیین نامه اجرایی استقرار طرح جامع IMS در سطح سازمان ها و شرکت های تابعه
 • برنامه عملیاتی انطباق طرح جامع IMS
 • منابع

 

مقدمه:

با توجه به نقش اثرگذار سیستم های مدیریتی در پیاده سازی بهبود و تعالی سازمانی، در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند؛ به طوری که از طریق پیاده سازی استانداردهای گوناگون مدیریتی با نظام های جدید مدیریت آشنا شده و درصدد توسعه و بسط آن برآمدند؛ در همین راستا شاهد پیاده سازی سیستم های استاندارد مدیریتی از جمله سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) در بسیاری از سازمان ها بوده ایم.

این در حالیست که استقرار سیستم های مختلف مدیریتی با الزامات، نتایج و توجه به ابعاد خاصی از سازمان ها، نه تنها باعث پیچیدگی امور گردیده بلکه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که از مهمترین آنها می توان به تقابل به جای تعامل، هدر رفت منابع و افزایش هزینه ها، تضاد میان استراتژی ها، سیاست ها و اهداف تعیین شده و حجم عظیم مستندات اشاره نمود.

در شهرداری تهران نیز بسیاری از مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته نسبت به دریافت استانداردهای مدیریتی اقدام نموده و استانداردهای یاد شده را به صورت پراکنده یا جامع در واحدهای مذکور مستقر نموده اند. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و با توجه به اهمیت بازدهی سیستم های مدیریتی، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در راستای شرح وظایف خود، نسبت به بررسی استقرار سیستم های مدیریتی و تحلیل وضعیت اثربخشی آنها در واحدهای شهرداری تهران اقدام نموده است. در همین راستا پروژه ای با عنوان « ارزیابی اثر بخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران » تعریف گردید و در 20 منطقه و سازمان شهرداری تهران که به عنوان
واحدهای نمونه و پیشرو انتخاب شده بودند، به انجام رسید. با تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، لزوم استقرار مناسب مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران بیش از پیش احساس شد و منجر به تدوین « طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه » گردید.

استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران یک اقدام استراتژیک بوده و اجرای مناسب این نظام در سازمان می طلبد تا کلیه اعضا و اجزای سیستم در کنار طراحی ساختار منطقی، مناسب و هم سنگ شهرداری تهران و مناطق و سازمان های وابسته، با نگاهی عمیق تر و وسیع تر به چگونگی حفظ و بهبود نظام هاي مدیریت مبتنی بر كيفيت ، محيط زيست و ايمني توجه داشته باشند. اهمیت اجرای فرایندهای سازمان به صورت سیستماتیک و هدفمند از یک سو و لزوم دیدگاه یکسان و واحد از سوی دیگر، نیازمند ساختاری است تا ضمن حفظ یکپارچگی آنچه در اختیار است، برای فعالیت های توسعه ای شهرداری نیز مفید واقع گردد.

از این رو با هدف یکپارچه سازی سیستم مدیریت یکپارچه در کلیه واحدهای زیر مجموعه شهرداری تهران، چگونگی مدیریت و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استانداردهاي ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008 و OHSAS 18001:2007 ، در قالب طرح جامع سیستم مدیریت یکپارچه تدوین گردیده است. براساس این طرح، چگونگی طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس کلیه عناصر آن مشخص گردیده و به تناسب هر یک از الزامات، چگونگی تحقق آن در قالب راهکارها و مستندات کمکی ارایه شده است تا کلیه کاربران (سازمان، مشاوران، ممیزان داخلی و خارجی) جهت حفظ یکپارچگی در طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی از آن استفاده نمایند.

سخن نخست

استقرار نظام های مدیریتی از جمله کیفیت، زیست محیطی و ایمنی در اکثر واحدهای شهرداری تهران و ضرورت یکپارچه سازی آنها، انجام ارزیابی داخلی با هدف اثبات اثربخشی سیستم های مذکور را امری اجتناب ناپذیر می کند. آنچه در این میان مهم است، سنجش و ارزیابی سیستم های مدیریتی توسط شاخص های کمی و کیفی و از دیدگاه ذینفعان سازمانی می باشد که می بایست توسط یک ارزیاب بیرونی مورد توجه قرار گیرد چرا که با گذشت زمان از استقرار سیستم های مذکور امکان بروز مشکلاتی همچون عدم هماهنگی، موازی کاری، کاهش راندمان و … پدید خواهد آمد و در صورت عدم نظارت و پایش مستمر آنها، سازمان از اهداف راهبردی و بلند مدت خود فاصله خواهد گرفت.

مسایل یاد شده منجر به طرح پروژه ای با عنوان ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران گردید که با هدف شناسایی عارضه های موجود و برطرف نمودن آنها اجرایی شد. این پروژه با شناخت اولیه 20 واحد زیرمجموعه شهرداری تهران در زمینه استقرار سیستم های مدیریتی آغاز شد و متعاقبا بر اساس اطلاعات دریافت شده اقدام به طراحی چک لیست های ارزیابی اثربخشی گردید و پس تکمیل آنها و جمع آوری اطلاعات، تحلیل های مربوطه انجام گرفت و گزارش نهایی ارایه گردید. طی گزارش مذکور اقدام به مقایسه نموداری واحدهای منتخب در حوزه های طرح ریزی و شناخت، آموزش و فرهنگ سازی، طراحی و مستندسازی، اجرا، ارزیابی و بازنگری گردید و بر اساس نتایج حاصله، طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه تدوین گشت. مجموعه پیش رو ضمن تب یین سیستم ها و استانداردهای مدیریتی، به معرفی پروژه ارزیابی اثربخشی سیستم های نوین مدیریتی و طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه در واحدهای شهرداری تهران می پردازد و در ادامه گام های اجرایی آن را بیان می دارد.

تدوین این سند به منظور ایجاد رویکردی منسجم و جامع در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و اثربخش مبتنی بر استانداردهاي ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008 و OHSAS 18001:2007 در شهرداری تهران می باشد تا بر اساس آن کلیه واحد های مربوطه از یک اسلوب واحد پیروی نمایند.
ساختار سند به گونه ای است که به منظور حفظ یکپارچگی سیستم، الزامات مشترک جهت طراحی آن در قالب الزامات درون سازمانی ارایه گردیده است و بومی سازی آن بسته به نوع سازمان (ستاد، مناطق و سازمان های وابسته) وظیفه سازمان می باشد.

کتاب پیش رو خلاصه ای است از گزارش های «ارزیابی اثربخشی استقرار سیستمهای نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران» و «طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه» که با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و شرکت مهندسین مشاور روش سازان صنعت تدوین شده است. با توجه به حجم وسیع گزارش های یاد شده و لزوم ارایه خلاصه آن ها جهت استفاده ساده تر، این کتاب در اختیار مدیران، کارشناسان و علاقه مندان جهت بهره برداری قرار می گیرد.

کتاب را به صورت مستقیم از لینک زیر دریافت کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای ISO و OHSAS داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

⇐ استقرار سیستم مدیریت HSE در نظام پیمانکاران

جزوه دوره ممیزی سیستم های مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 19011

جزوه دوره مقدماتی مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست (HSE)

استقرار سیستم مدیریت استاندارد ایمنی, سلامت و محیط زیست (SHSE MS)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *