ارگونومی میز و صندلی

ارگونومی دانش آموزان (جامع)

ارگونومی دانش آموزان (جامع)

ارگونومی دانش آموزان (جامع)

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 57

تهیه و تنظیم: نجمه سلیمانی

معنی واژه ارگونومی:  ارﮔﻮ ⇐ ﮐﺎر , ﻧﻮﻣﻮس ⇐ ﻗﺎﻧﻮن

ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر ، اﺑﺰار ﻛﺎر و ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ.

ﺷرایط میز و نیمکت

ﮐﻒ ﭘﺎھﺎ، ﺻﺎف روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻒ ﭘﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، زاوﯾﻪ ای ﮐﻪ ران ﺑﺎ ﺗﻨﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺣﺪود ٩٠ درﺟﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮدی ﮐﻤﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه٣ ﺗﺎ ۴ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ھﺎ و ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻳﺎ ﻧﯿﻤﻜﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ران و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آرﻧﺞ ھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز و ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ روﯾﯽ ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

در ھﻧﮕﺎم مطﺎلعه:

 • ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از٢٠ درﺟﻪ ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﻮد.
 • در ﻣﻨﺎزل ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ ﺗﺎق ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در درازﻣﺪت، دردھﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن و ﮐﻤﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
 • ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ٢٠ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دھﻨﺪ.

نحوه صحیح ایستادن

 • ھﻨﮕﺎم اﯾـﺴﺘﺎدن وزن ﺧـﻮد را روی ھـﺮ دو ﭘﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
 • ﺳﺮ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ و راﺳﺖ.
 • ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه و راﺣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ را ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺘﻒ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ.
 • ﺳﻌﻲ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﻲ در ﻳﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﺳﺘﯿﺪ.

نحوه صحیح راه رفتن

 • ﺳﺮ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎﻳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه کنید
 • ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺗﺎ ﭘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 • وﻗﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪارد،اول ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ی ﭘﺎ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ،ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻔﯽ ﭘﺎ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ دھﯿﻢ.
 • ﺣﺮﮐﺖ طﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎزوھﺎ ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • ﭘﺎھﺎ را در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ و ﻣﻮازي ھﻢ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اطﺮاف ﻣﻨﺤﺮف نکنید

کوله پشتی:

ﮐﯾف ھﺎی دﺳﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس راﺳت دﺳت ﯾﺎ ﭼپ دﺳت ﺑودن، ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷود و در ﻧتیجه ﺑه ﺳﺗون ﻓﻘرات و ﻋﺿﻼت ﯾﮏ طرف ﺑدن ﻓﺷﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻧد.

 • ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺘﺎب و ﻟﻮازم ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
 • ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وزن ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
 • ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﯿﺐ دار، اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﺎﯾﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺨﺶ وزن ﺑﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • از ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻏﺮوب و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ راﺣﺘﺘﺮ از ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺪار ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﺟﻨﺲ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﺸﻮد.
 • وزن ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ از وزن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯽ در داﺧﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﻤﺮ را از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 • از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻒ و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ در دﺳﺖ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي دو ﺑﻨﺪ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روي ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎ داراي ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﺑﻨﺪ ﻧﺎزك ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ رگ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺧﻮﻧﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻫﺮ دو ﺑﻨﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﺑﻨﺪﻫﺎي ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎرن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن دو ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از ﮐوله ﭘﺷﺗﯽ

نکات ارگونومی کوله پشتی

نکات ارگونومی کوله پشتی

 • در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻂ ﮔﻮدي ﮐﻤﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 • ﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ را ﻃﻮري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺘﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﭽﺴﺒﺪ.
 • ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي داﺧﻞ ﮐﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎن وﺳﺎﯾﻞ داﺧﻞ ﮐﯿﻒ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
 • ﮐﻨﺘﺮل در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ
 • اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ و داﺷﺘﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • ﻋﺮض ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • بدن دانش آموز پس از سوار کردن کوله پشتی بر روی شانه ها بایستید کاملا صاف باشد و به سمت جلو خم نشود.

استفاده صحیح از کوله پشتی

استفاده صحیح از کوله پشتی

کامپیوتر و لب تاب:

استاندارد ایمنی و ارگونومی میز مبلمان و صندلی

وضعیت مطلوب بدن در حین کار با کامپیوتر

 • دﺳﺘﮭﺎ – ﺳﺎﻋﺪھﺎ و ﻣﭻ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و ﻣﻮازی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
 • ﺳﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻠو
 • آرﻧﺠﮭﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪن و ﺑﺮ روی ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 • ﮐﻒ ﭘﺎھﺎ ﮐﺎﻣﻼ روی زﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از زیرپایی
 • ﭘﺸﺖ ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ شود.
 • راﻧﮭﺎ و ﻟﮕﻦ ﻣﻮازی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
 • ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر در زﯾﺮ ﺧﻄ دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﺸﻢ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

مانیتور:

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر: در صورتی که فاصله مانیتور زیاد باشد به چشم ها فشار میاد و باعث خم شدن به جلو و فشار به بالا تنه می شود. و اگر فاصله مانیتور کم باشد, سر به سمت عقب خم می شود و همچنین با دور کردن صندلی کشیدگی در دست ها ایجاد می شود.

زمان دید: به اشیا دور نگاه کنید و پلک بزنید.

جانمایی صفحه کلید:

 1. پایین: مچ ها خمیده به سمت جلو
 2. بالا: بالا کشیدن شانه ها

روشنایی

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ در زاوﯾﻪ ٩٠ درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و صفحه مانیتور به طور مرتب تمیز شود.

حمل صحیح بار:

حمل ارگونومی بار

حمل ارگونومی بار

 • اﮔﺮ ﺑﺎر ﺧﯿﻠﻲ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ، از دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﺑﮕﯿﺮﻳﺪ.
 • ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن اﺟﺴﺎم ، وزن آن ھﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ بار را در نظر بگیرید.
 • ھﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن اﺷﯿﺎء ،ﻛﻤﺮ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻧﻜﻨﯿﺪ زﻳﺮا ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﻛﻤﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • ﺗﺎ ﺟﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﯿﺪ، ﺳﭙﺲ زاﻧﻮھﺎ را ﺧﻢ ﻛﺮده ، ﻳﻚ زاﻧﻮ را روي زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 • ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎي ﭘﺎ از ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎي ﻗﻮي ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از آﻧﮭﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﯿﺮﻳﺪ.
 • ﺑﺎر را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺪن و در ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • در ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن اﺷﯿﺎء ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ھﻤﺎن اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺎ را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭘﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﻗﺮار داده ﺷﯽء را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زاﻧﻮھﺎ را ﺧﻢ ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ از ھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﯽء را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻦ دو ﭘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ.

روش صحیح خوابیدن

 1. ھﯿﭽﻮﻗﺖ روی ﺷﮑﻢ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ. ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی ﺷﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮس ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و درد ﮐﻤﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 2. اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت طﺎق ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ، ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ را زﯾﺮ زاﻧﻮھﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻗﻮس ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺶ را زﯾﺮ ﺳﺎق ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ، ﭼﻮن ﻗﻮس ﮐﻤﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 3. ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﮭﻠﻮی ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎھﺎ را ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ ران و زاﻧﻮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﺷﺪه ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮب ﮐﺎھﺶ ﻗﻮس ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع را ﺑﯿﻦ ران ھﺎ و زاﻧﻮھﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﭘﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭘﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ، ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺗﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
 4. در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﯿﺪن دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺗﺎن ﻧﺒﺮﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮭﺎ را در ﭘﮭﻠﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮس ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 5. در ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﺨﺘﺨﻮاب، اﺑﺘﺪا روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎنه های ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن دﺳﺖ زﯾﺮی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ، ﺗﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ھﻞ دھﯿﺪ. در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺮده و ﺳﺎق ھﺎﯾﺘﺎن را از ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ.

اطلاعات تکمیلی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

بروزرسانی 1: این مطلب بروزرسانی شد و فایل ارگونومی سلامت دانش آموزی نیز پیوست شد.

بروزرسانی 2: در این بروزرسانی فایل ارگونومی، دانش آموز و مدرسه در 4 صفحه پیوست شد.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
 • هرگونه سوالی در رابطه با ارگونومی دانش آموزان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بررسی شرایط ایمنی و بهداشت در مدارس

استاندارد ایمنی و ارگونومی در مبلمان و میز و صندلی مراکز آموزشی

ارگونومی و حمل دستی بار

ارگونومی کاربردی در کار با کامپیوتر

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *