خطوط انتقال نفت و گاز

ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز

ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز
رتبه 3 از بین 1 رای

ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز

ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز

 فرمت:word    تعداد صفحات: 78

فهرست:

 • مقدمه
 • خلاصه مديريت
 • هدف از اين راهنما
 • ريسك سلامتي چيست؟
 • اثرات مزمن و حاد سلامتي
 • مواجهات تجمعي
 • آسيب پذيري فردي
 • سطوح آستانه
 • كمبود دانش
 • تغييرات در روش كار
 • روش هاي كار واقعي
 • ارزیابی ریسک های سلامتی در فرآیند کلی سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست
 • مواقعي كه ارزيابي ريسك هاي سلامتي به كار گرفته مي شوند
 • توسعه ها و فعاليت هاي جديد
 • عمليات موجود
 • تغيير در فعاليت هاي موجود
 • فعاليت هاي پس از عمليات
 • يافته ها
 • تشكيل يك گروه ذيصلاح
 • اجرا٬ به كارگيري و حفظ يك فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي
 • مرحله اول : شناسايي
 • مرحله دوم : ارزيابي
 • مرحله سوم : كنترل
 • مرحله چهارم : بهبود
 • طرح اقدامات اصلاحي
 • مستند سازی فرآیند ارزیابی ریسک های سلامتی
 • بازنگري فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي
 • اطمينان
 • اجرا و به کارگیری یک فرآیند ارزیابی اثرات سلامتی

پيوست ها

 • پيوست 1: گروه ذيصلاح
 • پيوست 2: شناسايي خطرات سلامتي
 • پيوست 3: نمونه هايي از درجه بندي ماتريس ارزيابي ريسك براي ريسك هاي سلامتي معمول
 • پيوست 4: شناسايي مواجهات: آيا تنها كنترل كردن كافي است؟
 • پيوست 5: ارزيابي كنترل ها : نمودار كنترل
 • پيوست 6: تنظيم استانداردهاي كنترل
 • پيوست 7: آيا ريسك ها يه اندازه منطقي و عملي كنترل شده اند؟
 • پيوست 8: نمونه ساختار سوابق
 • پيوست 9: ارزيابي اثرات سلامتي
 • پيوست 10: واژه نامه

مقدمه

صنعت نفت شامل فعاليت هاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها٬ عمليات ها و موادي است كه در پاره اي مواقع سبب قرار گرفتن در معرض ريسك سلامتي٬ ايمني و محيط زيست مي شوند.

ارزيابي ريسك هاي سلامتي – كنترل ريسك هاي سلامتي در كار براي مديران اجرايي٬ مشاوران بهداشت٬ ايمني و محيط زيست با ايجاد فرآيندي به نام ارزيابي ريسك هاي سلامتي؛ رهنمودها و دستورالعمل هايي را در ارتباط با نحوه شناسايي٬ ارزيابي و كنترل ريسك هاي سلامتي ارائه مي دهد.طراحي اين فرآيند بسيار انعطاف پذير بوده٬ به گونه اي كه مي تواند در طول فعاليت هاي يك كارخانه٬ اعم از يك محيط پيچيده شيميايي تا يك پمپ بنزين ساده كاربرد داشته باشد.

امروزه در خصوص عوامل بالفعل زيان آوري از قبيل: مواد شيميايي٬ گرد و خاك٬ سر و صدا ٬ گرما٬ تشعشع و عوامل ميكروبي كه مي توانند سلامتي افراد را تحت تاثير قرار دهند٬ اطلاعات بيشتري در اختيار است و مسأله مورد توجه٬ استفاده از ارزيابي ريسك هاي سلامتي به گونه اي است كه بتوان از كنترل خطراتي كه منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) و يا طولاني مدت (مزمن) در سلامتي مي شوند٬ اطمينان حاصل كرد.

ارزیابی ریسک در چاه های نفت و گاز

خلاصه مديريت

ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ فرآيندي است كه از طريق آن ريسك هاي سلامتي به عنوان قسمتي از سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست شركت٬ قرار مي گيرند و بايد قابليت آن را داشته باشد و بتواند همه كاركنان٬ پيمانكاران و اشخاص ثالث را حين كار در محوطه ساختمان پوشش دهد.

مديريت اجرايي واحد هاي عملياتي٬ مسؤول حصول اطمينان از انجام فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي در حوزه عملكرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست و اجرا و تبعيت و تطابق آن با روش هايي است كه در اين راهنما آورده شده است. يك يا چند نماينده از طرف مديريت براي هدايت و راهبري اجراي فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مي بايست انتخاب شوند.

متن اصلي اين مقاله عناصر لازم براي برقراري استانداردهاي مديريت سلامت فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي را ارائه مي دهد. توضيحات اضافي همراه با نمونه هايي از روش هاي قابل تامل و مناسب نيز در قسمت پيوست ارائه شده است.

فرآيند ازريابي ريسك هاي سلامتي مي بايست براي موارد ذيل اجرا شود:

 1. تمام فعاليت ها و توسعه هاي جديد
 2. تمام عمليات هاي موجود
 3. هر جا كه امكان تغيير در فعاليت هاي جاري وجود دارد
 4. براي فعاليت هاي بعد از عمليات
 5. براي يافته ها و داده هاي موجود ( تنها شناسايي مواردي كه داراي پتانسيل كافي براي بروز مشكل در سلامت بوده و نيازي به انجام كامل فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي نيست.)

مراحل زير مي بايست در هر برنامه ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرند:

مدیریت ریسک

سازماندهي

تخصيص منابع كافي و تشكيل يك تيم ذيصلاح شامل افراد متخصصي كه توانايي حمايت از منابع را آن گونه كه مورد نياز است٬ داشته باشند.

تفكيك فعاليت ها به واحدهاي ارزيابي بر پايه محدوده كاربرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست

شناسايي خطرات

براي هر يك از واحدهاي ارزيابي٬ فهرستي از همه خطرات سلامتي و پتانسيل اثرات مضر آن ها (حاد و مزمن) تهيه كنيد.

ارزيابي ريسك ها

به منظور ارزيابي پتانسيل ريسك هر خطر سلامتي از ماتريس ارزيابي ريسك بهداشت٬ايمني و محيط زيست استفاده كرده و هر يك از ريسك ها را بر روي ماتريس مذكور در قالب مقادير كم٬ متوسط و زياد تعيين كنيد.

كنترل ريسك ها

براي ريسك هاي ارزيابي شده در قالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلي و ساير استانداردهاي مربوط به خطر مورد نظر را مشخص كرده و از برقراري شرايط كنترل و حفظ آن از طريق دستورالعمل هاي استاندارد و صلاحيت پرسنل در برنامه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست اطمينان حاصل كنيد. توجه داشته باشيد كه برنامه بايد به گونه اي تنظيم شود كه بهبود مستمر قابل دستيابي باشد.

براي ريسك هاي متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلي را براي هر يك مشخص سازيد؛ كنترل هاي مورد نياز براي مواجهه با ريسك را تا حداقل ميزان ممكن بررسي كرده و از مطابقت آن ها با محدوده مواجهات شغلي اطمينان حاصل كنيد؛ مقايسه اي بين كنترل هاي حاضر و كنترل هاي موجود انجام داده و نقايص را مشخص سازيد؛ارزيابي كنيد كه آيا كنترل هاي حاضر به طور صحيح و مؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل هاي موجود را بررسي كرده و يا اندازه گيري هايي براي ارزيابي ميزان اثربخشي آن ها انجام شود.) اقدامات اصلاحي را تعيين و بر سر آن ها به توافق برسيد و مشخص كنيد كه آيا اين اقدامات براي برطرف كردن نقايص مؤثر بوده اند و يا كنترل هاي انجام شده از كارايي لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزيابي براي اطمينان يافتن از تاثيرات مستمر كنترل ها شامل اين موارد باشند: پايش هميشگي مواجهه٬ نظارت بر بهداشت٬ تعميرات و نگهداري تجهيزات و آموزش كاركنان)

براي ريسك هايي كه به عنوان ريسك بالا ارزيابي شده اند٬ توجه جدي و دقت لازم را در روش هاي مختلف انجام عمليات براي جلوگيري از مواجهه با ريسك به عمل آوريد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

دانلود
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
فرمت و حجم فایل
VIP
منبع

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب اطفاء حریق چاه های نفت و گاز

ایمنی در شرکت پخش فراورده های نفتی

مدیریت ریسک در صنعت نفت

مجموعه مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت نفت

معرفی شاخص های عملکردی بهداشت در صنعت نفت و گاز

 

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید