مقالات در ایجا قصد داریم که کلیه مقالات کارموزی ها و پروژه های بچه های بهداشت حرفه ای را جمع اوری کنیم و به صوت رایگان در اختیارتان قرار دهیم

اقتصاد مهندسی در hse

نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در HSE

نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در HSE

نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در HSE

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 8

چکیده:

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است، اما در این میان صنعت ایمنی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریت و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. علی رغم اینکه دانش بعنوان منبعی برای بقای صنعت ها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت صنعت ها در تجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می باشد، اما باز هم بسیاری از صنعت ها هنوز به مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند. دنیای امروزی به گونه ای است که شرط بقای هر سازمانی عکس العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جزء با داشتن دانش و خلاقیت امکان پذیر نمی باشد. مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین مدیریت دانش، ارتباط آن را با نوآوری و ایمنی و همچنین نقش آنها در بهبود کارایی و اثر بخشی فرآیندها را مورد بحث قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها:

مدیریت دانش، نوآوری، بهبود، کارایی، اثر بخشی و فرآیند در صنعت ایمنی

مقدمه:

اﻣﺮوزه ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﯿﺮ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﻘﺪان ﻧﯿﺮوي ﮐﺎري، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮرﻫﺎ وارد ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ 270 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ 2 ﻣﯿﻠﯿـﻮن و 200 ﻫـﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 160 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از260 ﻣﯿﻠﯿون ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 3 روز ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎري اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. که ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم از اﯾـﻦ ﺣـﻮادث 3 ﺗـﺎ 4 ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺳـﺎل 2006 ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 251.1 ﺗﺮﯾﻠﯿـﻮن دﻻر ﮐـﻪ ﻣﻌـﺎدل 4 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.اﯾـﻦ ارﻗﺎم ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎي ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣـﻮادث ﺑـﺮ ﭘﯿﮑـﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اي ﺣﻮادث ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي در HSE ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﺰ در ﻋﻤـﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ، دﯾﮕﺮي را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﻟﻤﺘﯽ ﻓﺮدي را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ ﻓـﺮدي او و ﯾـﺎ ﺳﺎﻟﻤﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داد و ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻟﻮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻤﻦ وﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧـﺪ. از ﻃﺮﻓـﯽ ﺗﺠﺮﺑـه ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣـﺮه ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﯾﺪه آﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣـﻮارد از اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـه اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾﻤﻨـﯽ می گردد.

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎله

داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﻘﻮﻟﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻤـه ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿـﺮوي ﺑـﺮق ﮐـﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎء، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از سوﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ ﻣوﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوز ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در داﻣﺎن داﻧﺶ ﭘﺮورش ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و اﺻـﻮﻻً در ﮔﺬر از وادي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ اﯾﻤﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﮐﺸﻒ و ﯾـﺎ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد. در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﭘــﺲ از ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﻔﻬــﻮم ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧــﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓـﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت، آﻣــﻮزش و اﻟﮕــﻮﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﻣﻮﻓــﻖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨـﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﯿﻦ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

دانش

اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﺮدن درك و ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻮسعه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺧﻼﺻـﻪ ﺳـﺎزي ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ (اﻧﺒﺎﺷﺖ) اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﻣـﯽ ﺷﻮد. داﻧﺶ را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑﯿﻨﺸـﻬﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻤﻊ آوري و ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت اﺳـﺖ ﻧه اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت. داﻧﺶ ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.

داﻧﺶ ﯾﮏ ادراك و ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑـﻪ، اﺳـﺘﺪﻻل درك ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مدیریت دانش

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـه ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧـﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺘﯽ داﻧﺶ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﮐـﻪ رﺷـﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان را اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. داوﻧﭙﻮرت و ﭘﺮاﺳﺎك ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي داﻧﺶ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن. داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮدو ﻧﻮع داﻧـﺶ ﺻـﺮﯾﺢ و داﻧـﺶ ﺿـﻤﻨﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺎﯾﮏ ﺑﻮرک ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫـﺎي درﺳـﺖ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓـﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ تضمين مي کند. اﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺧﺮوج ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺳـﺎزﻣﺎن، داﻧـﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه دوره آموزشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست (HSE)

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

 

کتاب و مقالات بهداشت حرفه ای

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

 

این مجموعه از مقالات برای ثبت در گوگل اسکولار در این بخش پیوست شده است. (مقالات اصلی پیوست شد)

 

1- Study of geographical distribution of concentration of aluminium in groundwater resources in sistan & baluchistan, Iran

1- بررسی توزیع جغرافیایی غلظت آلومینیوم در منابع آب های زیرزمینی سیستان و بلوچستان، ایران

 

2- Risk assessment in a wheat winnowing factory based on ET and BA method

2- ارزیابی ریسک در کارخانه آرد گندم بر اساس روش ETBA

 

3- Microbial indoor air quality of public places in a semi-dry city in Iran

3- کیفیت هوای داخل از نظر میکروبی مکان های عمومی در یک شهر نیمه خشک در ایران است

 

4- Assessment of Safety Condition in One of the Teaching Hospitals in Kermanshah (2015): A Case Study

4- بررسی وضعیت ایمنی یک بیمارستان آموزشی شهر کرمانشاه

 

5- Drowsiness and its relation with individual characteristics among night workers in a desert hospital in Iran

5- خواب آلودگی و ارتباط آن با خصوصیات فردی در میان پرسنل شبکار در یک بیمارستان صحرایی در ایران

 

6.Relationship Between Subjective Sleepiness and Demographic Characteristics in Night Work Drivers

6- ارتباط بین خواب آلودگی ذهنی و ويژگي هاي دموگرافيک (جمعيت شناختي) در رانندگان شبکار

 

7- Effects of administrative interventions on improvement of safety and health in workplace: A case study in an oil company in Iran (2011-2015)

7- تأثیر مداخلات مدیریتی بر بهبود ایمنی و بهداشت در محل کار: مطالعه موردی در یک شرکت نفتی در ایران

 

8.Measurement of chair dimensions used by nurses and comparing with ANSI/HFES 100 standard

8- اندازه گیری ابعاد صندلی مورد استفاده پرستاران و مقایسه آن با استاندارد ANSI / HFES100

 

9.Work shift and its effect on nurses’ health and welfare

9- نوبتکاری و عوامل مرتبط با آن در سلامت و رفاه پرستاران

 

10. Relation between Internet Addiction with study burn out in student

10- ارتباط اعتياد به اينترنت با شکست تحصيلي و ويژگي هاي دموگرافيك (جمعيت شناختي) دانشجويان

 

11. Evaluation of Lead and Cadmium Levels of Iranian and Imported Rice in Kermanshah, 2016 (Iran)

11- بررسی میزان سرب و کادمیوم برنج های ایرانی و وارداتی شهر کرمانشاه

 

12- The relationship between individual, occupational factors and LBP (Low Back Pain) in one of the auto parts manufacturing workshops of Tehran in 2015

12- ارتباط بین عوامل فردی، شغلی و (LBP کمردرد) در یکی از کارگاه های تولید قطعات خودرو تهران

 

13. Learning styles in students of kermanshah (Iran) university of medical sciences, 2015

13- سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1394)

 

14. A comparative analysis of the current performance of university deputies and main functions of management

14- تجزیه و تحلیل تطبیقی عملکرد فعلی نمایندگان دانشگاه و عملکرد اصلی مدیریت

 

15. The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-Analysis study

15- شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در اندام تحتانی کارگران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

 

16. Investigation the prevalence of work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) among factories packaging workers in Kermanshah (2015)

16- بررسی شيوع اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار (WRMSD) در کارگران بسته بندی کارخانه های کرمانشاه

 

17. Evaluation of health services provided for women during pregnancy in Yasuj, Iran

17- ارزیابی خدمات بهداشتی در زنان باردار در یاسوج ایران

 

18. solid waste management in hospitals and healthcare centers in Sari, Iran

18- ارزیابی مدیریت زباله های جامد در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی: مطالعه موردی در ساری، ایران

 

19. Check the status of health indicators of water quality swimming pools in Kermanshah

19- بررسی شاخص های بهداشتی آب استخرهای شنا در شهرستان کرمانشاه (ایران) ، 1394

 

20. Measuring noise pollution in high-traffic streets of Birjand

20- اندازه گیری آلودگی صوتی در خیابان های دارای ترافیکی شهر بیرجند

 

21. Assessment of general and local voice in the workplace a hospital in the city of Kermanshah

21- مطالعه میزان سر و صداي عمومی و محلی در بخش های بیمارستان دولتی کرمانشاه

 

22. Study of receiving radiation of radiology staffs in imam reza hospital of kermanshah

22- بررسی میزان پرتوگیری کارکنان رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه (ايران)

 

23. Clinical Respiratory Symptoms and Spirometric Parameters among Tile Manufacturing Factory Workers, Yazd, Iran

23- علائم بالینی تنفسی و پارامترهای اسپیرومتری در بین کارگران کارخانه کاشی سازی یزد

 

24. Qualitative and quantitative survey of waste management system case study: Qods hospital, Paveh-Iran (2015)

24- بررسی کیفی و کمی سیستم مدیریت پسماند مطالعه موردي: بیمارستان قدس، پاوه ایران (1394)

 

25. Assessment of the chemical quality of groundwater resources in Chabahaar City using GIS software in 2016

25- ارزیابی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی در شهر چابهار با استفاده از نرم افزار GIS در سال 1395

 

26. An analysis of Kashan municipal solid waste, Iran

26.تجزیه و تحلیل زباله های جامد شهری کاشان، ایران

 

27.Relationship between job stress and anxiety, depression and job satisfaction in nurses in Iran

27- رابطه استرس شغلی، اضطراب، افسردگی و رضایت شغلی پرستاران در ایران

 

28. Pulmonary function in cement industry workers in the west of Iran

28- بررسی عملکرد ریه وظرفیتهای ریوی در کارگران صنعت سیمان غرب ایران

 

29- Epidemiology of fatal and non-fatal industrial accidents in KhorasanRazavi Province, Iran

29- اپیدمیولوژی حوادث صنعتی منجر به فوت و غیرفوت در استان خراسان رضوي

30- microwave processes coupled from aqueous environments by per sulfate and Pentachlorophenol removal

30- حذف پنتا کلروفنول توسط فرآیندهای پروسولفات و کمک مايكروويو از محیط های آبی

 

31-Investigation of human error by using THERP method in control room of incoiler department in a pipe manufacturing company

31- بررسی خطاهای انسانی بر اساس روش ترپ در اتاق کنترل پالایشگاه

 

 32- Evaluation of Workplaces and Corrective Actions in the Central Iranian Steel Industries

32- فعالیتهای ارگونومیک در کارخانجات استیل ایران

 

33- Investigating the Visual Fatigue in VDT Operators in the Banks of Qasr-e Shirin (Kermanshah-Iran)

33- بررسی میزان خستگی چشمی در کاربران پایانه های تصویری بانک

 

34- Ergonomic Evaluation of Working Postures and Analysis of Relationship between Physical Activities with Musculoskeletal Disorders among Men Barbers in Karaj (Iran)

34- ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای کاری و ارتباط آن با سطح فعالیت و مشکلات اسکلتی عضلانی در میان آرایشگران مرد کرج (ایران)

 

35- based on the Viola & Jones method and logistic regression analysis Detection of driver drowsiness

35- تشخیص خواب آلودگی راننده بر اساس روش ویولا و جونز و تحلیل رگرسیون لجستیک

 

36- Evaluation of occupational risk assessment of manual load carrying using KIM method on auto mechanics in Kermanshah City in 2015

36- ارزیابی ریسک شغلی حمل بار دستی با استفاده از روش KIM در کارگاههای مکانیک خودرو در شهر کرمانشاه

 

37- Comparing the posture assessments based on RULA and QEC methods in a carpentry workshop

37- مقایسه ارزیابی پوسچر به روش RULA و QEC در کارگاه نجاری

 

38- TO THE PRESENT FOOD PRESERVATION FROM ANTIQUITY

38- نگهداری مواد غذایی از لحاظ اخلاقی در حال حاضر

 

39. cefixime removal from aqueous solution by ultrasonic/ photooxidation by Apply of response surface methodology

39- استفاده از روش سطح پاسخ در حذف سفلیسیم از محلول های آب توسط اولتراسونیک / عکس اکسیداسیون

 

40- pulmonary function tests for Respiratory problems of workers in aluminum smelting industry

40- مشکلات تنفسی و آزمایش عملکرد ریه كارگران در صنعت ذوب آلومینیوم

 

41- Evaluation of knowledge and attitude of Kermanshah university of medical sciences students in the field of health interventions in emergency situations in 2016.

41- بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد تغذیه و ذخیره مواد غذایی در بحران (1395)

 

42. Investigation of the status of quality of waste water in kangavar industrial city

42- وضعیت کيفيت فاضلاب شهرک صنعتی کنگاور کرمانشاه (ایران)

 

43. Evaluation of microbial and chemical quality of drinking water Kamyaran city in the years 2011-2014

43- بررسی کيفيت ميکروبی و فيزيکوشيميايی آب آشاميدنی شهرستان کامياران طی سالهای 93-1390

 

44. Magnetic resonance imaging toward structural evaluation of stroke whit role of Emerging in different stages

44- نقش تصویربرداری رزونانس مغناطیسی به منظور ارزیابی ساختار سکته مغزی در مراحل مختلف

 

45.Epidemiology of lowers limb fractures in patient of taleghani hospital in Kermanshah in 2014

45- اپیدمیولوژی شکستگی اندام تحتاني در بیمار بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1393

46.A new decomposition to interpret curves of schlumberger survey

46- تجزیه جدید برای تفسیر منحنی بررسی schlumberger

 

 

 47- Relationship between Job Stress and Ergonomic Behavior with Musculoskeletal Disorders in an Auto-part Production Company

47- ارتباط بین استرس شغلی و رفتارهای ارگونومیک و بیماریهای اسکلتی عضلانی در یک کارخانه

 

48- Isolation of Vibrio spp. from Caspian seawater

48- جداسازی ژن ویبریو از آب دریای خزر

 

49- Detection of JC polyomavirus in urban sewage samples

49- کشف ژن JC polyomavirus از نمونه های فاضلاب شهری

 

50- Applying the response surface method to optimize the removal of lead and cobalt from aquatic environments using electrocoagulation

50- استفاده از روش سطح پاسخ برای بهینه سازی حذف سرب و کبالت از محیط های آبی با استفاده از الکتروکواگولاسیون

 

51-Presenting a Model for Facial Dynamic Anthropometry for Detecting Driver Drowsiness

 1. ایمنی جاده ها با ارائه یک مدل به منظور تشخیص خواب آلودگی افراد در حین رانندگی

 

52-Low Back Pain among Workers in Off shore Oil Industry

 1. کمر درد در بین کارکنان صنعت نفت

 

53-Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017

53. ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396

چک لیست ایمنی

چک ليستهای ارزيابی کيفيت و اثربخشی خدمات درمانی

چک ليستهای ارزيابی کيفيت و اثربخشی خدمات درمانی

چک ليستهای ارزيابی کيفيت و اثربخشی خدمات درمانی

این چک لیست شامل کلیه فعالیت های تکنسین و کارکنانی که در بخش خدمات درمانی و و بیمارستان ها کار میکنند می باشد.

این فایل برای مهندسانی که در این سازمان ها مشغول به فعالیت و ارزیابی هستن توصیه میشود. • هرگونه سوالی در این رابطه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

ایمنی عمومی

عوامل شیمیایی محیط کار

عوامل شیمیایی محیط کار

عنوان

عوامل شیمیایی محیط کار

توضیحات کلی به شرح زیر است. برای مشاهده کامل توضیحات در قالب پاورپوینت فایل پیوست شده را دانلود کنید.

آلاينده هاي شيميايي:

كره زمين به وسيله اتمسفر گازي شكل كه داراي تركيب معيني است تشكيل شده است.

 1. نيتروژن (/0978 درصد)
 2. اكسيژن (/95/20 درصد)
 3. آرگون (0/93 درصد)
 4. دي اكسيد كربن (0/03درصد)
 5. نئون
 6. هليوم

و . . .

مقدار هر يك از اين گازها كه از حد معمول بيشتر شود و يا هر ماده ديگري غير از آنها كه در اتمسفر وجود داشته باشد، ماده آلوده كننده يا آلاينده ناميده مي شود.

انواع تقسيم بندي آلاينده هاي شيميايي:

 • تقسيم بندي آلاينده ها بر اساس حالت فيزيكي
 • تقسيم بندي آلاينده ها بر پايه تركيب شيميايي
 • تقسيم بندي آلاينده ها بر پايه اثرهاي فيزيولوژيك

لطفا برای عوامل شیمیایی به بانک عوامل شیمیایی محیط کار مراجعه کنید و هر موضوعی لزم داشتید می توانید در سایت سرچ و پیدا کنید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با عوامل شیمیایی محیط کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول کلی شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

جزوه عوامل شیمیایی دکتر گلبابایی

جزوه عوامل شیمیایی محیط کار

⇐ بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی حلم سرشت و دل پیشه

⇐ درسنامه جامع عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار

طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

روشنایی محیط کار (pdf)

روشنایی محیط کار (pdf)

روشنایی محیط کار (pdf)

موضوعات موجود در مقاله:

 • مزایای روشنایی مناسب
 • سیستم روشنایی مطلوب
 • منابع نور
 • تدابیر و اصول مهم در طراحی ساختمان
 • نور مصنوعی
 • مشخصه اصلی لامپ ها
 • انواع لامپ ها
 • سیستم های پخش روشنایی

مبانی علمی نور و روشنایی

 • نحوی تولید نور در اتم ها
 • کمیات اندازه گیری روشنایی
 • روش های اندازه گیری و ارزیابی سیستم تامین روشنایی
 • اندازه گیری روشنایی موضعی
 • اندازه گیری روشنایی عمومی
 • ملاک ارزیابی روشنایی
 • جزوه طراحی روشنایی محیط کار

تمامی موضوعات را با دانلود کردن فایل زیر مشاهده کنید.

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 196 

 • هرگونه سوالی در رابطه با روشنایی محیط کار (pdf) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب طراحی روشنایی محیط کار مهندس رنجبریان

بسته آموزشی صدا و روشنایی در محیط کار

کلیات روشنایی در محیط کار

پروژه بیماری های ریوی

بیماری بروسلوز

بیماری بروسلوز

تب مالت((brucellosis))

نام دیگر این بیماری « بروسلوزیس » می باشد و عامل آن باکتری خانواده « بروسلا » است. این بیماری گرچه بطور اولیه در حیوانات باعث ایجاد بیماری می شود ولی قابل انتقال به انسان بوده و در حقیقت بروسلوز یک بیماری مشترک انسان و دام است. درگیری انسان در اثر تماس نزدیک با حیوانات (مثل افراد دامدار ) و یا استفاده از محصولات حیوانی ( مثل پنیر، شیر و…) که آلوده باکتری می باشند، بوده و این بیماری خصوصاً در مناطقی که برنامه های کنترل بیماری در حیوانات به خوبی اجرا نمی شود شیوع بالائی دارد. کشور ما نیز جزء مناطقی است که بروسلوز در آن زیاد دیده می شود (خصوصاً در مناطق روستائی ).ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

سیستم ارت

سیستم ارت

سیستم ارت

انواع شبكه هاي ارت ولتاژ ضعيف(ولت 220 و 380 در 3):

شبكه هاي ارت ولتاژ پايين به سه گروه تقسيم مي شوند:

 1. تجهيزات برقي (EE)ELECTRICAL EQUIPMENT EARTH: مانند الكترو موتورها و تابلوهاي برقي
 2. تاسيسات فلزي (SE)STRAUCTURAL EARTH: مانند اسكلت فلزي ساختمان
 3. كاربردي (FE)FUNCTIONAL EARTH: مانند ابزار دقيق (IE) و هم ولتاژ(QE)
 • ارتينگ تجهيزات برقي صرفا به منظور تامين ايمني هستند و آلوده به نويز بودن آنها چندان مهم نيست.
 • ارتينگ ابزار دقيق بايد عاري از نويز بوده و شرايط لازم جهت كار كرد صحيح سيستمهاي ابزار دقيق از قبيل CNC وPLC و روباتها را فراهم كند.
 • ارتينگ هم ولتاژ: ولتاژ بدنه اجزاي مختلف سيستمهاي كامپيوتري را كه با هم مرتبط هستند يكسان مي سازد. *هادي بيگانه: هادي است كه جزيي از تاسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد مانند اسكلت فلزي ساختمان-لوله هاي آب -گاز-حرارت مركزي-كف و ديوار هاي غير عايق.

روش هاي اجراي ارت يا زمين حفاظتي :

بطور كلي جهت اجراي ارت و سيستم حفاظتي دو روش كلي وجود دارد كه ذيلاً ضمن بيان آنها ، موارد استفاده و تجهيزات مورد نياز هر روش و نحوه اجراي هر يك بيان مي‌گردد .
 1. زمين عمقي :در اين روش كه يك روش معمول مي باشد از چاه براي اجراي ارت استفاده مي شود.
 2. زمين سطحي:در اين روش سيستم ارت در سطح زمين (براي مناطقي كه امكان حفاري عميق در آنها وجود ندارد) و يا در
عمق حدود 80 سانتيمتر اجرا مي گردد. در چه شرايطي از روش سطحي براي اجراي ارت استفاده نمائيم ؟
در مكانهايي كه:
 • فضاي لازم و امكان حفاري در اطراف سايت وجود داشته باشد
 • ارتفاع از سطح دريا پائين باشد مانند شهرهاي شمالي و جنوبي كشور
 •  پستي و بلندي محوطه سايت كم باشد
 • فاصله بين دكل و سايت زياد باشد .با توجه به مزاياي روش سطحي اجراي ارت به اين روش ارجحيت دارد .

اجراي ارت به روش عمقي:

الف ـ انتخاب محل چاه ارت :چاه ارت را بايد در جاهايي كه پايين‌ترين سطح را داشته و احتمال دسترسي به رطوبت حتي‌الامكان در عمق كمتري وجود داشته باشد و يا در نقاطي كه بيشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمينهاي چمن ، باغچه‌ها و فضاهاي سبز حفر نمود.
ب- عمق چاه با توجه به مقاومت مخصوص زمين ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتيمتر مي تواند باشد. در زمين هايي كه با توجه به نوع خاك داراي مقاومت مخصوص كمتري هستند مانند خاكهاي كشاورزي و رسي عمق مورد نياز براي حفاري كمتر بوده و در زمينهاي شني و سنگلاخي كه داراي مقاومت مخصوص بالاتري هستند نياز به حفر چاه با عمق بيشتر مي باشد.
براي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك از دستگاههاي خاص استفاده مي گردد. در صورتي كه تا عمق 4 متر به رطوبت نرسيديم و احتمال بدهيم در عمق بيشتر از 6 متر به رطوبت نخواهيم رسيد نيازي نيست چاه را بيشتر از 6 متر حفر كنيم . بطور كلي عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتيمتر براي حفر چاه پيشنهاد مي گردد.محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاك در جدول زير آمده است.نوع خاك مقاومت مخصوص زمين ( اهم متر ) باغچه‌اي 5 الي 50رسي 8 الي 50 مخلوط رسي ، ماسه‌اي و شني 25 الي 40 شن و ماسه 60 الي 100سنگلاخي و سنگي 200 الي 10000
ج ـ مصالح مورد نياز مصالح مورد نياز و مشخصات آن براي اجراي چاه ارت ( روش عمقي ) و Rod كوبي ( روش سطحي ) در جدول زير آمده است.
1- نوع جنس توضيحات ميله برقگير ميله برقگير به طول 5/1 متر و قطر آن 16 ميليمتر و جنس آن مس خالص و نوك تيزباشد
2 – بست ميله برقگير به سيم ارت جهت اتصال ميله برقگير به سيم ارت در نقاطي كه ارتفاع دكل حدودا 20 متر باشد
3- يوبوليت جهت استغاده در ميله برقگير
4- بست سيم به دكل سيم نمره 50 را به اندازه هاي لازم بريده و رشته رشته كرده جهت اتصال سيم ارت به دكل استفاده مي نمائيم
5- تسمه آلومينيومي يا مسي در اندازه 3*30*100 ميليمتر عدد بكار گيري با يوبوليت جهت بستن ميله برق گير در دكل هاي مهاري
6- سيم مسي نمره 50 متر 7 رشته
 7- كابلشو نمره 50 جهت اتصال سيستم ارت به شينه داخل سايت و يا اتصال پاي دكلهاي مهاري و خود ايستا به سيستم ارت
8- لوله پلي اتيلن 10 اتمسفر براي ايجاد پوشش عايق روي سيم مسي در محوطه و محل تردد
9 – بست لوله پلي اتيلن همراه پيچ و رولپلاک جهت اتصال لوله پلي اتيلن به ديوار
10- پودر انفجاري cadweld جهت جوش دادن سيم به صفحه يا سيم به ميله ROD يا اتصال سيمها به يكديگردر نقاطي كه دسترسي به جوش نقره يا جوش برنج وجودندارد .
11- شينه مسي به ابعاد 3*30*250 ميليمتر     براي نصب در داخل سايت و اتصال دستگاهها به آن
12- صفحه مسي 5.*50*50 مورد استفاده در روش عمقي
13- مقره همراه پيچ و رولپلاك جهت اتصال شينه مسي به ديوار
14- پيچ و مهره نمره 8 با واشر فنري و تخت جهت استفاده شينه مسي –پليت-شينه پاي دكل و …
15- بست سيم به صفحه مسي به منظورمحكم كردن اتصال سيم روي صفحه مسي
16- بست دو سيم نمره 50 جهت اتصال دو سيم نمره 50 روي زمين
17- پليت مخصوص اتصال ميله برقگير به دكل براي دكل هاي خود ايستاي 60متري استفاده مي گردد.
18- شينه مسي مخصوص پاي دكل 3*30*100    براي وصل نمودن پاي دكل هاي خود ايستاي 60متري به سيستم ارت
19- ميله ROD در روش سطحي استفاده مي گردد.
20- بست مربوط به سيم مسي و ميله ROD براي اتصال سيم به ميله برقگير ياROD
21- كرپي ابروئي همراه پيچ و مهره براي بستن ميله برقگير به دكل هاي 100 فوتي و دكل هاي خود ايستاي لوله اي 22 بنتونيت اكتيو كيلو براي روش عمقي و سطحي23 بست ميله برقگير به پليت جهت اتصال ميله برقگير به پليت در دكلهاي خود ايستاي60 متري
 صفحه مسي به ابعاد 5/.*40*40 سانتيمتر براي مناطق شمالي كشور و 5/0*50*50 سانتيمتر براي مناطق نيمه خشك مانند تهران و 5/0*70*70 سانتيمتر براي مناطق كويري استفاده شده و محصول كارخانه مس شهيد باهنر باشد . از صفحه مسي با ضخامت 3 يا 4 ميليمتر نيز مي توان استفاده نمود.
د – اتصال سيم به صفحه مسي اتصال سيم به صفحه مسي بسيار مهم مي باشد و هرگز و در هيچ شرايطي نبايد اين اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سيم به صفحه و يا … برقرار گردد.بلكه حتما بايد سيم به صفحه جوش داده شود و براي استحكام بيشتر با استفاده از 2 عدد بست سيم به صفحه ( رديف 15 جدول مصالح مورد نياز )بسته شده و محكم گردد.براي جوش دادن قطعات مسي به يكديگر از جوش برنج يا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به اين نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .
ه – حفر چاه ارت با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه چاهي با عمق مناسب و در مكان مناسب (با توجه با راهنماي انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شياري به عمق 60سانتيمتر از چاه تا پاي دكل براي مسير سيم چاه ارت تا برقگير روي دكل همچنين براي سيم ارت داخل ساختمان حفر نمائيد. در صورتي كه مسير 2 سيم مشترك باشد بهتر است مسير دو سيم ايزوله گردند. همينطور مسير سيمها بايد كوتاهترين مسير بوده و سيم ميله برقگير و ارت حتي الامكان مستقيم و بدون پيچ و خم باشد و نبايستي خمهاي تند داشته باشد و در صورت نياز به خم زدن سيم در طول بيش از  50 سانتيمتر انجام گردد.
و – پر نمودن چاه ارت 
ابتدا حدود 20 ليتر محلول آب و نمك تهيه و كف چاه ميريزيم بطوريكه تمام كف چاه را در برگيرد بعد از 24 ساعت مراحل زير را انجام مي دهيم .
 1. به ارتفاع 20 سانتيمتر از ته چاه را با خاك رس و يا خاك نرم پر مينمائيم.
 2. به مقدار لازم (حدود 450كيلو گرم معادل 15 كيسه 30 كيلو گرمي)بنتونيت را با آب مخلوط كرده و بصورت دوغاب در مياوريم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20 سانتيمتر از كف چاه ميريزيم هر چه مخلوط حاصل غليظ تر باشد كيفيت كار بهتر خواهد بود.
 3. صفحه مسي را به 2 سيم مسي نمره 50 جوش ميدهيم اين سيمها يكي به ميله برقگير روي دكل و ديگري به شينه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراين طول سيم ها را متناسب با طول مسير انتخاب مي نمائيم.
 4. صفحه مسي را بطور عمودي در مركز چاه قرار مي دهيم
 5.  اطراف صفحه مسي را با دوغاب تهيه شده تا بالاي صفحه پر مي نمائيم
 6.  لوله پليكاي سوراخ شده را بطور مورب در مركز چاه و در بالاي صفحه مسي قرار مي دهيم و داخل لوله پليكا را شن ميريزيم تا 50 سانتيمتر از انتهاي لوله پر شود اين لوله براي تامين رطوبت ته چاه مي باشد و در فصول گرم سال تزريق آب از اين لوله بيشتر انجام گردد. لازم بذكر است در مواردي كه چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و يا ته چاه به رطوبت رسيده باشد و يا كلا در جاهايي كه رطوبت ته چاه از بالاي چاه يا از پايين چاه تامين گردد نيازي به قراردادن لوله نمي باشد .
 7. بعد از قراردادن لوله پليكا به ارتفاع 20 سانتيمتر از بالاي صفحه مسي را با دوغاب آماد شده پر مينمائيم.
 8. الباقي چاه را هم تا 10 سانتيمتر بر سر چاه مانده ، با خاك معمولي همراه با ماسه يا خاك سرند شده كشاورزي پر مي نمائيم و 10 سانتيمتر از چاه را براي نفوذ آب باران و آبهاي سطحي به داخل چاه با شن و سنگريزه پر مي نمائيم . روئ چاه مخصوصا در مواقعي كه از لوله پوليكا استفاده نمي گردد نبايد آسفالت شده و يا با سيمان پر گردد.
 9. داخل شيار هاي حفاري شده را با خاك سرند شده كشاورزي يا خاك نرم معمولي و يا خاك معمولي مخلوط با بنتونيت پر نمائيد نصب شينه و ميله برقگيرشينه داخل ساختمان بايد توسط مقره هايي از ديوار ساختمان ايزوله گردد.قطر و طول شينه بستگي به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامي تجهيزات داخل ساختمان بايستي بطور جداگانه و موازي به اين شينه متصل گردد.)در حالتيكه دكل روي ساختمان قرار داشته باشد سيم ميله برقگير نبايستي از داخل ساختمان برده شود بلكه بايد خارج از ساختمان سيم كشيده شود و همينطور مسير عبوري سيم ارت به داخل ساختمان تا شينه ورودي ساختمان بايد عايق دار باشد.در پاي دكل توسط بست ، سيم ميله برقگير به يكي از پايه هاي دكل خيلي محكم متصل شود و تا بالاي دكل به ميله برقگير متصل گردد. لازم بذكر است مسير ميله برقگير از كابلهايي كه به آنتنها مي روند بايد جدا باشد .
اجراي ارت به روش سطحي هفت روش براي اجراي زمين سطحي وجود دارد كه عبارتند از :
 1. ROD
 2. RING
 3. پنجه اي (شعاعي)
 4. مختلط
 5. حلزوني
 6. الكتروشيميايي
 7. شبكه اياجراي ارت به روش ROD كوبي
مصالح مورد نيازمصالح مورد نياز همانند روش عمقي مي باشد با اين تفاوت كه به جاي صفحه مسي از ميله هاي مغز فولادي 5/1 متري و با قطر 14 ميليمتر و با روكش مس استفاده مي نمائيم.روش اجراكانالي به عمق 80 سانتيمتر و عرض 45 سانتيمتر و طول X حفر مي نمائيمطول كانال را به دو روش ميتوان تعيين نمود.
الف – اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك و انجام محاسبات لازم
ب – به روش تجربي كه در ادامه شرح داده مي شود.
ج- چنانچه سايت داراي دكل خود ايستا مي باشد براي حفر كانال از فاصله بين اتاق تجهيزات و دكل و همچنين اطراف دكل استفاده شود .(شكل 2)
د- چنانچه دكل روي ساختمان قرارداشته حفاري با در نظر گرفتن اتاق دستگاه و دكل در مسيري كه زمين رطوبت بيشتري دارد انجام گيرد.
ه – پس از آماده شدن كانال 2 ميله به فاصله 3متر از يكديگر در زمين ميكوبيم به گونه اي كه حدود 15 سانتيمتر از ميله ها بيرون بمانند سپس 2ميله را با كابل مسي يا كابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمين ايجاد شده را اندازه ميگيريم ، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه بالاي 4 اهم بود ميله ديگري به فاصله 3 متر از ميله دوم ميكوبيم و با اتصال 3 ميله به هم مقاومت زمين ايجاد شده را اندازه گيري مي نمائيم . اينكار را تا زماني كه مقاومت اندازه گيري شده به زير 4 اهم برسد ادامه مي دهيم بعد از آنكه به تعداد كافي ميله كوبيده شد سيمي را كه به شينه مسي نصب شده در اتاق دستگاه متصل است به تك تك ميله ها جوش داده و به سمت دكل ميبريم.
و – براي پر نمودن كانال ابتدا با بنتونيت روي سيم مسي را پوشانده (در زمين هايي كه رطوبت كافي ندارند) و سپس با خاك سرند شده كشاورزي يا خاك نرم كانال را پر مي نمائيم.
ز – مقاومت زمين اجرا شده را اندازه گيري نموده و ثبت مينمائيم ( بعد ازپر كردن كانال مقاومت زمين اندازه گيري شده كاهش خواهد داشت و بايد كمتر از 3 اهم باشد.)نكته : در مناطق سردسير عمق كانال حفاري شده و بطور كلي مسير عبور كابل مسي خيلي مهم مي باشد و نبايد در معرض يخبندان قرار گيرد . تاثير كاهش درجه حرارت بر افزايش مقاومت سيستم زمين به شرح زير مي باشد .
دما بر حسب درجه سانتيگراد ميزان مقاومت بر حسب اهم بر متر20+ 72 10+ 99 0 138 5- 790 ساير روش ها:روش هاي ديگر در مناطق كوهستاني و سنگلاخي و مكانهاي خاص كاربرد دارد كه بنا به مورد با بازديد از محل و اندازه گيريهاي لازم ميتواند طرح مناسب تهيه گردداجراي ارت در ارتفاعاتارتفاعات كشور را با توجه به نوع زمين و خاك ميتوان به سه دسته تقسيم كرد.ارتفاعات خاكي كه امكان حفاري و كوبيدن ميله مغز فولادي در آنها وجود دارد.ارتفاعات سنگلاخي كه امكان حفاري عميق در آنها وجود ندارد ولي ميتوان شيار ايجاد كرد.
ارتفاعات صخره ايبراي حالت اول : به يكي از روش هاي حفر چاه يا كوبيدن ROD ميتوان سيستم ارت را اجرا نمود در حالت دوم شيارهايي بصورت ستاره و پنجه اي ايجاد نموده و تسمه مسي را در داخل شيار ها خوابانده و براي كاهش مقاومت روي تسمه را با مخلوط خاك و بنتونيت مي پوشانيم .نكته : كليه اتصالات در زير خاك بايد به يكديگر جوش داده شود .
روش اول :در زمينهاي صخره اي كه امكان حفاري وجود ندارد با مصالح ساختماني كانال ساخته، تسمه مسي را در كف كانال خوابانده و كانال را با بنتونيت پر مي نمائيم . طول كانال يا كانالها بايد به اندازه اي باشد كه مقاومت اندازه گيري شده زير 3 اهم گردد. براي گرفتن نتيجه مطلوب ميبايستي داخل كانال بصورت مصنوعي دائما مرطوب نگهداشته شود.
روش دوم: روش شبكه اي است بدين صورت كه ابتدا شبكه شطرنجي با سيم مسي به طول 3+x و عرض3+y بطوريكه نقاط اتصال به هم جوش داده شده درست كرده سپس با مصالح ساختماني آنرا در زمين با بنتونيت به ارتفاع 40cm بطوريكه ابتدا 20cm بنتونيت ريخته سپس شبكه ساخته شده را قرار داده و روي آنرا هم تا 20cm با بنتونيت مي پوشانيم و انشعابهاي لازم جهت دكل و سايت ونقاط ديگر از آن گرفته ميشود متغيير هاي x و y به ميزان مقاومت خوانده شده بستگي دارد .نكات عمومي و مهم در خصوص سيستمهاي ارت1-كليه اتصالات با مفتول برنج يا نقره جوشكاري گردد.سطح جوش بايد CM 6 باشدو جهت اتصالات وجوشكاري رعايت گردد(در مواردي كدولد توصيه ميشود).
2-ازهرپايه دكلهاي خودايستا هم فونداسيون دكل توسط سيم مسي و بست مخصوص به سيستم ارت و هم پاي دكل به سيستم ارت جوشكاري گردد.
3-سيم ميله برقگير ازپايه اي كه آنتنهاي كمتري نصب مي شود و با كابلهاي روي لدر حداكثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسير ومستقيما به رينگ داخل كانال و از كوتاهترين مسير توسط جوش متصل گردد.
4-ميله برقگير روي دكل در بالاترين نقطه دكل(با رعايت مخروط حفاظتي با زاويه 45 درجه ) بطوريكه تجهيزات راكاملا پوشش دهد،قرارگيرد و جنس آن تمام مس با آلياژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگي به ارتفاع نصب انتنهاي روي دكل دارد.
5-شعاع خم سيم مسي حداقل CM20 وزاويه قوس حداقل 60 درجه رعايت گردد(رعايت زاويه خمش سيم مسي )
6- پايه‌ها و نقاط ابتداوانتهاي لدر افقي به سيستم گراند متصل گردد.
7-كليه كابلهاي ورودي به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دكل و ابتداي لدر افقي(بعد از محل خم شدن كابل)گراند شوند.
8-به هيچ عنوان در روي دكل،جوشكاري صورت نگيرد.
9-اتصال از شبكه گراند سيستم اجرا شده به تانكر سوخت ديزل ژنراتور، تانكر آب هوايي ، اسكلت فلزي ساختمان و در و پنجره هاي اتاق دستگاه صورت گيرد.
10-اگر سيستمي‌ازقبل‌اجرا شده باشد،سيستم قديم به‌جديد در عمق‌خاك متصل گردند.
11-سيم‌ارت‌ درروي زمين بايد باروكش‌وسيم‌داخل‌كانالها‌ بايد بدون روكش و مستقيم كشيده شود.
12-پركردن كانال بايد با خاك سرند شده كشاورزي يا خاك نرم انجام گردد.
13-ارتفاع نصب شينه مسي CM 50 ازكف تمام شده باشد.
14-شينه داخل اتاق حدالمقدور به چيدمان دستگاهها نزديك باشد.
15-ازهر دستگاهي جداگانه سيم ارتي به شينه متصل گردد ( قطر و طول شينه گراند بستگي به تعداد انشعابات آن دارد).
16- در دكلهاي مهاري پر ظرفيت ، مهارهاي دكل بايستي توسط بست مخصوص به گراند اتصال يابد.
17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ايستگاههاي مخابرات بايستي گراند جداگانه اجرا گردد.
18- در سايتهاي کامپوتری جهت اجراي سيستم زمين حتي المقدور بايستي از يك زمين با سطح يكنواخت ( بدون شيب ) استفاده نمود.
19- در ايستگاهها بين نول و گراند نبايستي اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.
20- در دكلهاي پر ظرفيت كه ابعاد قسمت بالاي دكل بيشتر از m 2 مي‌باشد نياز به نصب يك عدد برقگير اضافي در سمت مقابل برقگير اول مي‌باشد.
21- در سيم‌كشي داخل محوطه سايت هاي کامپوتری براي چراغهاي روشنايي و ساير موارد بايد از كابل زميني استفاده گردد و در ايستگاههاي بالاي كوه و نقاط دور از شهر نبايد از چراغهاي روشنايي خياباني استفاده شود.
22- استاندارد قابل قبول آزمايش و تحويل اتصال زمين براي سايتهاي كوچك زير 10 اهم و براي سايت هاي بزرگ و مهم زير 3 اهم مي‌باشد.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با سیستم ارت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول اندازه گیری مقاومت های الکترودهای اتصال به زمین (سیستم های ارتینگ)

مرجع کاربردی ایمنی و سیستم های اتصال به زمین (ارتینگ)

ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

آموزش کامل اصول تغذیه

آموزش کامل اصول تغذیه

آموزش کامل اصول تغذیه

عنوان

آموزش کامل اصول تغذیه

مطالب به صورت کامل در زیر شرح داده شده  است و در زیر هم می توانید به صورت دو تا فایل ورد دانلود کنید

اصول تغذیه(جلسه‌ی اول)

نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهم‌ترین عامل بقایزندگی و طول عمر می‌باشد. احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور می‌کند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند.

غذای انسان باید شامل پروتئین‌ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، مواد معدنی، ویتامین و آب باشد تا رشد و سلامت یاخته‌های بدن تأمین شود. این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل می‌کنند قابل جذب می‌شوند و برای تأمین نیازهای حیاتی مورد استفاده یاخته‌های بدن قرار می‌گیرند.

اطلاعات بیشتر

سیستم پروانه کار

استاندارد ISO 31000 Version 2009 استانداردی در خصوص مدیریت و ارزیابی ریسک

استاندارد ISO 31000 Version 2009 استانداردی در خصوص مدیریت و ارزیابی ریسک

عنوان

استاندارد ISO 31000 Version 2009 استانداردی در خصوص مدیریت و ارزیابی ریسک

فایل پیوست شده به زبان لاتین می باشد که استاندارد مدیریت و ارزیابی ریسک را به صورت کامل و توضیح و تشریح کرده است. با دانلود کردن فایل زیر متن کامل آن را مشاهده کنید

AS/NZS ISO 31000:2009
This Joint Australian/New Zealand Standard was prepared by Joint Technical
Committee OB-007, Risk Management. It was approved on behalf of the Council of
Standards Australia on 6 November 2009 and on behalf of the Council of Standards
New Zealand on 16 October 2009.
This Standard was published on 20 November 2009.
The following are represented on Committee OB-007:
Australian Computer Society
Commerce Commission New Zealand
Committee IT-012
Department of Education and Early Childhood Development Victoria
Emergency Management Australia
Engineers Australia
Environmental Risk Management Authority New Zealand
Financial Services Institute of Australia
The Institute of Internal Auditors – Australia
Institution of Professional Engineers New Zealand
International Association of Emergency Managers
La Trobe University
Law Society of New South Wales
Massey University
Minerals Council of Australia
Ministry of Economic Development (New Zealand)
New Zealand Society for Risk Management
Risk Management Institution of Australasia
The University of New South Wales
University of Canterbury New Zealand 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استاندارد ISO 31000 Version 2009 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

تکنیک های ارزیابی ریسک (ISO 31010)

تغییرات OHSAS 18001:2007 به استاندارد ISO 45001:2016