متفرقه کلیه مباحثی که به صورت عمومی می باشد در این قسمت قرار می گیرد

معرفی انجمن های بین المللی تولید کننده نفت و گاز ogp

معرفی انجمن های بین المللی تولید کننده نفت و گاز

/
معرفی انجمن های بین المللی تولید کننده نفت و گاز معرفی انجمن های بین …
کارگاه حدود مجاز مواجهه شغلی

دستورالعمل کنترل عملیات کارگاه ها

/
دستورالعمل کنترل عملیات کارگاه ها دستورالعمل کنترل عملیات کارگاه ها 1- هدف: هدف از…
شیفت کاری shift work

محاسبه میزان خستگی شغلی ناشی از شیفت های کاری

/
محاسبه میزان خستگی شغلی ناشی از شیفت های کاری محاسبه میزان خستگی …
کنترل کیفیت نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی

آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه

/
آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه  …
مدیریت و سازماندهی امداد و نجات

مدیریت و سازماندهی عملیات امداد و نجات

/
مدیریت و سازماندهی عملیات امداد و نجات مدیریت و سازماندهی عم…
کاستیک یا سدیم هیدروکسید و خطرات آن

کاستیک و خطرات آن

/
کاستیک و خطرات آن کاستیک و خطرات آن  فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 10 فهرست…

ترازهای ارزیابی صدای محیط کار

/
ترازهای ارزیابی صدای محیط کار ترازهای ارزیابی صدای محیط کار  تهیه و …
نرم افزارهای مدل سازی حوادث

تحقیق ، تجزیه و تحلیل حوادث دکتر مجید علیزاده

/
تحقیق ، تجزیه و تحلیل حوادث دکتر مجید علیزاده تحقیق ، تجزیه و تحلی…
روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق (FRAME)

روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق (FRAME)

/
روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق (FRAME) روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق (…