متفرقه کلیه مباحثی که به صورت عمومی می باشد در این قسمت قرار می گیرد

نوبت کاری و مشکلات آن

کارایی نوبت کاران و پیامدهای ایمنی نوبت کاری

کارایی نوبت کاران و پیامدهای ایمنی نوبت کاری

کارایی نوبت کاران و پیامدهای ایمنی نوبت کاری

 

پیامدهای ایمنی و کارایی نوبت کاران

مسلماً شب کاری و خواب ناکافی موجب کاهش عملکرد و هوشیاری می شود و در نتیجه عملکرد و ایمنی فرد در اثر نوبت کاری مختل می گردد. در این فصل سعی بر آن شده تا مسائل مربوط به کاهش عملکرد ایمنی که بسیار پیچیده هستند از یکدیگر جدا شده و از نظر مشکلات ناشی از کمبود خواب و دستگاه سیرکادین مورد بررسی قرار گیرند.

 

ایمنی نوبت کاران: اگر تعداد حوادثی که در نوبت های مختلف اتفاق می افتد به صورت درصدی از تعداد نیروی انسانی حاضر در محیط کار بیان می شود، مشخص می گردد که نوبت شب دارای بیشترین میزان حادثه است.این نکته که مشخص می سازد که آنچه در درجه اول عامل خطر در محیط کار است وجود فرد نوبت کار تطابق نیافته است و در این مورد محیط پیرامون فرد در درجه دوم اهمیت است.

نوبت کاران تطابق نیافته می توانند به طرق مختلف عامل خطر برای خود و سایرین باشند. اولین عامل، خواب آلودگی حین کار است. خواب آلودگی هنگام کار ممکن است باعث بی توجهی به علائم هشدار دهنده و یا بروز واکنش نامناسب در برابر هشدار دریافت شده گردد. البته تمام نوبت کاران خطرناک خواب آلود نیستند. بلکه به دلیل تغییراتی که در رفتار و خلق و خوی افراد بروز می کند می تواند موجب بوجود آمدن رویکردی مهاجم و محرک به سمت کار با ماشین آلات خطرناک گشته و باعث فراموش کردن توجه به ایمنی خود و دیگران شود.

عامل دیگری که می تواند باعث شود تا فرد نوبت کار به عنوان عامل بالقوه ی خطر مطرح گردد کاهش عملکرد شغلی اوست. هر چند ممکن است افراد خواب آلود نباشند اما احتمال دارد که از کاهش کارایی رنج ببرند.

در کار شبانه به علت کاهش چرخه های سیرکادین داخلی، کاهش سطح هوشیاری و کارایی وجود دارد. در حالت عادی چرخه سیرکادین با سیکل های خواب و بیداری هماهنگ می باشد و هوشیاری در شب کمتر است. در شیفت کاری کاهش سطح هوشیاری بعلت نقصان خواب و ناهماهنگ بودن ریتم سیرکادین روی می دهد.

میزان حوادث ناشی از کار ممکن است تحت تأثیر متغیرهایی مانند آموزش کارگران، سرعت تولید، دفعات نظارت بر کار، نوع کار، سرویس نگهداری و تجهیزات و وضعیت های محیطی ازقبیل سر و صدا، گرما و … قرار بگیرد البته نوع برنامه ریزی، مدت نوبت کاری و نوع چرخش آن نیز باید در نظر گرفته شود. از طرفی در کار شبانه فعالیت کمتر است، بنابراین میزان حوادث صنعتی ضرورتاً طی شیفت شب بیشتر نمی باشد، علیرغم پایین بودن فعالیت کارخانه، میزان حوادث در ساعت 4 – 2 صبح بیشتر است.

یکنواختی کار نیز تأثیر منفی بر اجرای کار دارد و باعث خمودگی و خواب آلودگی بخصوص در کارگرانی که از خواب محرومند می شود. خستگی و خواب آلودگی کارگر در برخی از صنایع مانند مراکز انرژی هسته ای و کارخانجات سازنده ی مواد شیمیایی اهمیت خاصی دارد و در صورت بروز حادثه می تواند زندگی هزاران انسان را تحت تأثیر قرار دهد.

تحقیقات نشان می دهد که در پزشکان در اثر شیفت کاری طولانی و کم خوابی مزمن احتمال طولانی بیش از 5 نوبت در ماه، احتمال خطاها هفت برابر بیش از ماه های بدون نوبت کاری طولانی مدت است. بررسی ها نشان می دهد، حتی یک نوبت کاری 24 ساعته در ماه، احتمال بروز خطاهای مهم پزشکی ناشی از خستگی را سه برابر کند.

حوادث ناشی از خستگی و خواب آلودگی نوبت کاران تنها در محیط کار خلاصه نمی شود بلکه ممکن است در مسیر رفت و آمد بین خانه و محل کار نیز حوادث رانندگی رخ دهد و جان چند تن را بگیرد. براساس مطالعات حوادث رانندگی دومین علل مرگ و میر در کشور ماست و اکثر این حوادث در نیمه های شب و زمانی که خواب بر فرد تسلط می یابد، بروز می کند.

 

نوبت کاری

نوبت کاری

 

راندمان کار و نوبت کاری: با توجه به این که ایمنی و عملکرد شغلی به طور پیچیده ای با هم در ارتباط اند، اما ممکن است عملکرد و بازده کار به طور مستقل بدون کاهش سطح ایمنی و یا بروز و عوامل مخاطره آمیز، تنزل نماید.

پیچیدگی عملکرد در نوبت کاری ناشی از عواملی چون: نوع وظیفه و نیازهای آن، دقت و زمان کار، محرومیت از خواب، عوارض نامطلوب بهداشتی، روانی و اجتماعی، مسائل انگیزشی و تفاوت های فردی می شود که عملکرد فرد هنگام نوبت کاری حاصل تأثیر این عوامل است که بعضی از آن ها اثر مستقیم داشته و برخی دیگر اثر خود را از طریق تأثیری که بر روی فرایند تطابق دارند، آشکار می سازند.

سه عامل اصلی این مجموعه عبارتند از: نوع وظیفه و نیازهای آن (مانند نیروی بدنی و فکری، سطح هوشیاری لازم در کار و …)، نظام نوبت کاری (ثابت، چرخشی و …)، تفاوت های فردی (مانند شخصیت نوبت کار، سن و …). این عوامل به نوبه خود بر روی فرایند تطبیق در عملکرد (تغییرات دوره ای سیرکادین عملکرد)، حالت فعالیت (تغییرات سیرکادین در هوشیاری، خلق و خو و …) و اعمال فیزیولوژیک (خواب و تغییرات دوره ای سیرکادین و …) تأثیر می گذارند. تعامل تطبیق های حاصل به طور مستقیم بر عملکرد فرد نوبت کار اثر می گذارد. بنابراین می توان چنین برداشت کرد که عملکرد شغلی در نوبت شب به علت تسلط بر فرد و سستی او کاهش می یابد. البته در بعضی کارها و وظایف محرومیت از خواب، سطح سلامتی و انگیزش فرد نیز گاهی پر اهمیت تراز تأثیرات سیرکادینی هستند. شرایطی در محیط کار وجود دارند و نظیر میزان روشنایی محیط، سطح نظارت و کنترل، روحیه گروهی و عوامل مخدوش کننده ی تمرکز نیز می توانند بر عملکرد فرد در نوبت های مختل تأثیرگذار باشند.

در نوبت شب نه تنها محیط کار بلکه ماهیت کار نیز ممکن است متفاوت باشد. در بسیاری از موارد بخش های خاصی از کار منحصراً در نوبت شب انجام می گیرند که یا به علت نوع فرایند و یا برای آسانی کار نوبت کاران در نوبت شب می باشد.

نمونه ای از مطالعات گروهی که در زمینه دستگاه سیرکادین انجام گرفته مطالعه ای است که توسط وجتزاک – جاروسزا و همکاران در سال 1978 صورت گرفت.  در این مطالعه طی سه آزمونی که بر روی عملکرد شغلی کارگران نوبت کار در نوبت های چرخشی بامداد، یعد از ظهر و شب انجام شد، مهارت در کاردستی، عملکرد در کارهای ساده و پیچیده اندازه گیری شد. این آزمون ها از نظر زمان پیش از آغاز نوبت کاری و 4 و 8 ساعت پس از آن صورت گرفت. در هر سه آزمون نوبت شب از پایین ترین عملکرد برخوردار بود. در این مطاله مشخص شد در هر سه نوبت سطح عملکرد به گونه ای دچار تنزل می شود که میزان کاهش آن کاملاً از اثرات سیرکادین پیروی می کند.

در سال 1960 پژوهشگران رابطه ای مثبت را بین کارایی و درجه حرارت بدن یافتند.  علاوه بر این مشخص شد که در ساعاتی از روز کارایی فرد افزایش می یابد که به دلیل بالا رفتن ظرفیت هوازی وی در این زمان می باشد. به همین دلیل اکثر مسابقات ورزشی در ساعات 5 تا 6 بعد از ظهر انجام می گیرد زیرا در این زمان فرد از حداکثر کارایی خود استفاده می کند.

اعمالی که به حافظه نزدیک نیاز دارند در بهترین حالت در هنگام صبح انجام می شوند. البته ریتم کارایی حافظه فوری با حافظه دور متفاوت است. همچنین بار شناختی (Cognitive Load) نیز روی میزان کارایی اثر دارد با افزایش حافظه ی لازم برای انجام کار بیشترین کارایی در اوایل صبح می باشد.

در مطالعه ای که توسط پتاس و همکاران در سال 1981 با عنوان خواب – کار انجام شد آزمون هایی را پیش از وقت خواب، در وقت خواب و هنگامن برخاستن از خواب بر روی نوبت کاران در آزمایشگاه بعمل آوردند. در این مطالعه از افراد شب کار، روز کار و نوبت کار با نظام چرخشی آهسته که همگی هنگام مطالعه روز کار یا عصر کار بودند استفاده شد که باز هم شب کاران از پایین ترین سطح عملکرد برخوردار بودند.

البته سطح نظارت نیز می تواند بر کار کردن یا عدم کار کردن فرد نوبت کار تأثیر گذارد، بعضی از نوبت کاران از آزادی که در غیاب مدیریت روز کار بدست می آورند سوء استفاده می کنند و در سر کار می خوابند و یا از راه های مختلف از کار کردن خودداری می کنند. در چنین شرایطی بدون شک تولید آسیب می بیند. اما بعضی از نوبت کاران ممکن است در نبود مدیریت و سرپرست انگیزه پیدا کرده و بهتر کار کنند.

 

جلوگیری از سوانح کاری:

 

شیفت کاری shift work

شیفت کاری shift work

 

بررسی ها نشان می دهد که بیشتر حوادث در زمانی رخ داده است که ریتم های عواملی انسانی در نقطه بحرانی بوده اند. با توجه به این تحقیقات تصمیم گرفته شد تا اولاً کارگران را در این روزها از کار معاف نمایند و ثانیاً در مورد انجام کارهای خطرناک که مستلزم دقت بیشتری است کارمندانی استخدام شوند که بهترین مراحل دوران سه گانه ریتم زندگی خود را طی می کنند.

 

مسابقات ورزشی، امتحانات و امر مربوط به عقد قراردادها:

اگر یک ورزشکار یا مدیر از روزهای بحرانی خود آگاه باشد می تواند برنامه تمرینات و یا کارهای خود را بنحوی تنظیم کند که ضریب خطا به حداقل رسانده شود. مدیران می توانند در این قبیل روزها با امور مهمی مانند امضاء قراردادهای مهم به نحو آگاهانه تری روبرو شوند و سعی کنند احتمال بروز حوادث ناگوار را تقلیل دهند.

 

بهره وری در محیط های کاری و تولیدی:

اگر زیست آهنگ اشخاص را بدانیم می توانیم بخصوص برای گزینش بهتر افراد برای نوبت کاری به طرز علمی تر و مطمئن تری اقدام کرد. فلسفه اصلی الگوی مناسب کاری آن است که نوسان سازهای متعدد بدن انسان (که ساعت درونی ما را تشکیل می دهند) تا حد امکان انطباق خود را با شرایط حفظ نمایند.

در کنار آن می توان با استفاده از جدول بیوریتمی کارمندان، برنامه کاری بنحوی تنظیم شود که در روزهای بحرانی خطرناک به ایشان مرخصی اجباری داده شود و به جایشان از کسانی که در آن روزها سیکل مثبت دارند استفاده کنیم. به این ترتیب یکی از مهمترین وظایف امور اداری تهیه سیکل های بیوریتمی کارکنان و ارجاع مسئولیت ها بر آن اساس به اشخاص خواهد بود.

 

اثر بر جامعه:

به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت که ایمنی و سلامت نوبت کاران علاوه بر تأثیراتی که در خانواده و اجتماع و پیرامون وی دارد بلکه جامعه نیز در معرض خطرات ناشی از آن قرار می گیرد. از یک سو حوادثی که در صنایع رخ می دهد و یا فجایعی که می توانند زندگی هزاران انسان را تحت تأثیر قرار دهند و از سوی دیگر حوادث وسایل نقلیه در مسیر محل کار و یا آسیب و جراحات کم اهمیت (که البته مجموع خسارات آن به اندازه ی حوادث بزرگ و فجایع هستند) تأثیر بسزایی در سلامت جامعه دارد که در هر دو حالت اغلب عامل اصلی اشتباهات نوبت کاران بوده است.

بنابراین انتظار می رود با برنامه ریزی درست و اقدامات صحیح جامعه را از آسیب های نوبت کاری حفظ کنند.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با کارایی نوبت کاران و پیامدهای ایمنی نوبت کاری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

نوبت کاری و تاثیر آن بر ایمنی و تندرستی کارکنان

مشکلات و اثر نوبت کاری بر عملکرد و بهره وری

نوبت كاری و ديگر انواع برنامه های كار

شیفت کاری shift work

 

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت و علوم سال 98

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت و علوم سال 98

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت و علوم سال 98

مصاحبه با رتبه 1 کنکور ارشد HSE وزارت بهداشت و علوم سال 98

 

کارنامه

کارنامه رتبه 1 کارشناسی ارشد HSE سال 98

کارنامه رتبه 1 کارشناسی ارشد HSE سال 98

1- سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟

با سلام خدمت شما. پدرام رستگاری هستم.

 

2- رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه معدلی فارغ التحصیل شده اید؟ آیا در حین مطالعه برای کنکور شاغل یا دانشجو بودید؟

کارشناس بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با معدل 15.31

 

3- در کنکور ارشد وزارت بهداشت در چه رشته های آزمون دادید؟ رتبه و درصد های که آوردین در درس های مختلف چقدر بوده است؟

 • ارشد HSE وزارت بهداشت و علوم.
 • رتبه 1 هم در وزارت بهداشت و رتبه 1 در آزمون وزارت علوم

درصدها:

 • بهداشت حرفه ای 28.8
 • بهداشت محیط 28.8
 • اصول ایمنی 21.6
 • اصول و مبانی مدیریت 1.6
 • کلیات بهداشت عمومی 6.6
 • آمار و اپیدمیولوژی 0
 • زبان عمومی 88

 

4- چرا و چگونه شد که رشته مدیریت HSE را برای ارشد انتخاب کردید چرا در رشته مهندسی بهداشت محیط  نخواستید ادامه تحصیل کنید؟

به خاطر علاقه شخصی و بازار کار بهتر HSE این رشته را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم .

 

5- تقريبا از چه زمانی مطالعه براي آزمون را شروع كرديد؟ و برنامه مطالعه شما به چه صورت بود؟

به صورت جدی از بهمن ماه از روزی 3 ساعت شروع کردم و در اواخر روزی 10 ساعت مطالعه می کردم. کسی که برای ارشد مطالعه میکنه حتما باید خلاصه برداری و نکته برداری به علت حجم بالای مطالب داشته باشد.

 

6- کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس رشته hse کدام ها هستند و در هر درس چه توصیه های خاصی به داوطلبان دارید؟

منابع زیر را به دوستان پیشنهاد می کنم :

برای بهداشت حرفه ای:

 • مهندسی صدا و ارتعاش دکتر گل محمدی
 • جنبه های بهداشتی پرتوهای یون ساز دکتر منطم
 • مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید دکتر چوبینه
 • شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی دکتر چوبینه
 • روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های محیط کار دکتر چوبینه
 • تهویه دکتر جعفری
 • سم شناسی دکتر طاهری
 • کلیات بهداشت حرفه ای دکتر چوبینه
 • کتاب جلد آبی sdm
 • تست سه جلدی OHT
 • سوالات بهداشت حرفه ای سال های قبل از مهندس رجبعلی حکم ابادی
 • انسان و تنش های محیط کار دکتر گلپایگانی
 • کتاب جلدقرمز sdm برای تست

برای بهداشت محیط :

 • آلودگی محیط زیست دکتر زرزولی
 • کلیات بهداشت محیط دکتر زرزولی
 • تکنولوژی آب و فاضلاب دکتر ززولی جلد دوم
 • تست های خانیران آلودگی هوا، مواد زاید جامد، مهندسی فاضلاب و میکروبیولوژی
 • جلد سبز کتاب sdm
 • تصفیه اب دکتر موسوی جلد اول همه فصل ها و جلد دوم سه فصل اول

برای ایمنی :

 • کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین دکتر فام
 • درسنامه ایمنی و بهداشت برای مهندسین از مهندس حاج بابایی
 • کتاب جلد زرد sdm
 • تست های ایمنی سال های قبل hse و بهداشت حرفه ای از مهندس رجبعلی حکم آبادی
 • مهندسی حریق دکتر گل محمدی

برای مدیریت :

 • مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان
 • مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان
 • کتاب 2000 تست تئوری مدیریت الوانی فقط فصل های مربوطه

برای زبان انگلیسی :

 • کتاب تافل و 504
 • کتاب زبان دکتر لزگی

7- ممنونم از اینکه برای دوستانتان وقت گذاشتید. در نهایت چیزی هست که می خواستید بگویید و ما از شما نپرسیدم؟

در آخر از شما تشکر می کنم که این مصاحبه را انجام.دادید و توصیه ام برای کسانی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را دارند این است که با تمام قدرت براش تلاش کنند. بهترین نتایج در سخت ترین شرایط به دست می آیند .با ارزوی موفقیت برای همه ی دوستداران علم و دانش

 

ممنون از مهندس رستگاری که وقت خودشونو در اختیار ما قرار دادند و با حوصله به سوالات پاسخ دادند. کاربران عزیز می توانند از طریق ایمیل زیر با مهندس رستگاری در تماس باشند.

pedramrastegary@yahoo.com

 

حتما بخوانید:

⇐ مصاحبه با رتبه های برتر ارشد HSE سال 97-98

کارنامه رتبه های برتر ارشد HSE سال 97

 منابع کنکور رتبه یک ارشد HSE سال 96-97 + کارنامه

 

استانداردهای مواد سمی و حداکثر تراکم مجاز

استانداردهای مواد سمی و حداکثر تراکم مجاز

استانداردهای مواد سمی و حداکثر تراکم مجاز

استانداردهای مواد سمی و حداکثر تراکم مجاز

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 8

 

از آنجایی که مسمومیت ارتباط مستقیمی با مقدار سم و نوع آن دارد، عوارض مسمومیت برحسب مصرف و یا تماس با ماده سمی ظاهر خواهد گردید و بدین ترتیب بایستی ضوابط و جداولی موجود باشد که بتوان در هر مورد مقادیر خوراک و یا مقادیر تماس با مواد سمی را تعیین و حدود مجاز را مشخص ساخت. در پزشکی و داروسازی، در بهداشت صنعتی، در مسائل آلودگی محیط و در علم تغذیه معیارها یا استانداردهایی موجود است که در تحت شرایط خاص ، حدود مجازی را که فرد می تواند با مواد سمی سرو کار داشته باشد تعیین می کند و در هر یک از این معیارها، واحدها، اصطلاحات و عناوین خاصی به کار رفته و مدت زمان تماس و نوع ماده مورد نظر مشخص شده است. در زیر به شرح چندین معیار مهم که در مسائل مربوط به داروها، سموم صنعتی، مواد آلوده کننده محیط، مواد غذایی و کشاورزی و غیره بکار می رود می پردازیم.

 

مقدار خوراک و تجویز داروها

در داروسازی و پزشکی در مواردی که دارو برای بیماران تجویز می گردد رعایت حدود مجاز و مقدار مصرف و خوراک هریک از داروها برعهده پزشکی و داروساز گذاشته شده است. اگر دارویی بیش از حد مجاز به مصرف برسد ممکن است ایجاد خطر و مسمومیت شدید نماید و حتی تکرار و تجدید نسخه های پزشکی در بعضی موارد مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی پزشکی دستور تجدید نسخه را کتبا به داروخانه اعلام دارد .

بطور کلی در مورد داروها دو نوع مقدار تجویز یا مقدار خوراک وجود دارد :

الف- مقدار مصرف یا خوراک روزانه

ب- مقدار مصرف و یا خوراك يكباره در 24 ساعت

این دو نوع مقدار مصرف بنام دوز حداقل و دوز حداکثر خوانده می شوند .

دوز حداقل روزانه عبارت است از مقداری از دارو که به دفعات در هر روز مورد تجویز قرار می گیرد و برای چند روز مصرف آن قابل تکرار است. اغلب داروهای خوراکی و تزریقی و غیره معمولا بدین صورت تجویز می شوند و پزشک مقدار داروی روزانه را برای مصرف چندین روز در نسخه قید می نماید. دوز حداکثر مقداری از داروست که فقط یک بار در 24 ساعت شخص می تواند مصرف کند و تجاوز ازآن مقدار در روز مجاز نیست.

واحد مقدار مصرف برحسب میلی گرم و یا گرم بوده و مقادیر آن برای افراد بزرگ و اطفال متفاوت است و تعداد دفعات مصرف روزانه نیز بر حسب نیاز از يكبار تا چند بار در شبانه روز متفاوت خواهد بود.

 

دوز کشنده سموم (ال دی پنجاه LD50)

 

دوز کشنده سموم (ال دی پنجاه LD50)

دوز کشنده سموم (ال دی پنجاه LD50)

 

در مورد سموم مختلف که امکان تماس شخص با آنها به طور اتفاقی ، عمدی یا شغلی ممکن است پیش آید لیست مخصوص بنام «ال دی 50» یا « مقدار کشنده 50» تنظیم گردیده است

این اصطلاح که معنی آن حداقل دوز کشنده است برای اغلب مواد سمی و خصوصا سموم پر مصرفی چون مواد آفت کش و حشره کش رواج دارد و عبارت است از مقداری از سم که از یک راه مشخص روی دسته ای از حیوانات آزمایشگاهی 50% آنها را بکشد نحوه تهیه این استاندارد بدین ترتیب است که با آزمایش و تجويز هر سم نزد عده ای از حیوانات آزمایشگاهی، از یک راه معين ، مثلا از طریق خوراکی، پوستی و یا استنشاقی این اعداد را تعیین نموده و سپس با در نظر گرفتن ضرایب مصونیت و جوانب احتیاط اعداد را توصیه کرده اند. در لیست LD50 اعداد برحسب میلی گرم بر کیلوگرم از وزن بوده و نوع حیوان مورد آزمایش و همچنین راه تجویز سم نیز قید گردیده است. مثلا گفته می شود LD50 سم ددت برای «رات» از طریق گوارشی ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم است. بدین ترتیب در شخصی که ۶۰ کیلوگرم وزن داشته باشد ۱۰ گرم از آن از راه خوراکی کشنده خواهد بود. در مورد تهیه و تعيين LD50 بر روی حیوانات آزمایشگاهی شرایط خاصی لازم است رعایت شود که از آن جمله حیوانات باید دارای وضع مشابه و شرایط مناسب و مساوی باشند . در این مورد در مبحث مربوط به سم شناسی کاربردی و کار با حیوانات بحث خواهد گردید.

ضمنا باید گفت که اعداد و ارقام لیست LD50 بر مبنای شرایط کار و انجام آزمایشات و نوع حیوانات در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

برای اینکه به توان برحسب LD50 به درجه سميت مواد پی برد، سازمانهای مسئول و بين المللی سمیت را برحسب LD50 تقسیم بندی نموده اند که یکی از آنها در زیر داده می شود:

 • سمومی که LD50 آنها کمتر از 0.025 میلی گرم در کیلوگرم باشد به نام سموم و سمومی «بی نهایت سمی»
 • سمومی که LD50 آنها بین 1- 0.025 میلی گرم در کیلوگرم باشد به نام سموم «خیلی سمی»
 • سمومی که LD50 آنها بین 1- 50 میلی گرم در کیلوگرم باشد به نام سموم «سمی»
 • سمومی که LD50 آنها بین 50 – 500 میلی گرم در کیلوگرم باشد به نام سموم «متوسط سمی»
 • سمومی که LD50 آنها بین 0.5 – 5 گرم در کیلوگرم باشد به نام سموم «کم سمی»
 • سمومی که LD50 آنها بین 5 – 15 گرم در کیلوگرم باشد به نام ماده «غیر سمی»
 • سمومی که LD50 آنها بیش از 15 گرم در کیلوگرم باشد به نام ماده « بی خطر» خوانده می شوند.

 

«ال سی 50- LC50»

«ال سی پنجاه» اصطلاح مشابهی است که حداقل غلظت کشنده سمومی را که در هوا و یا آب مصرف می شوند تعیین می کند و معمولا اعداد و ارقام این جدول برای تعیین درصد مرگ و میر حشرات توسط حشره کشها در هوا و یا ماهی ها در آب بکار برده می شود. معمولا در آب مقدار حشره کش برحسب PPM ( قسمت در میليون ) یا PPB ( قسمت در بیلیون ) و در هوا برحسب میلی گرم در متر مکعب تعیین می گردد.

 

3- TLV و MAC

 

حدود مجاز مواجهه شغلی tlv

حدود مجاز مواجهه شغلی tlv

 

اصطلاح «تی ال وی» یا «ترشولدليميت وليو» که «حد آستانه مجاز» تعریف گردیده است اصطلاحی است که معادل «ماک» یا « ماکزیميم الوابل کنساتريشن» یا «حداکثر تراکم مجاز» شناخته شده است. این دو معیار که در سم شناسی صنعتی و بهداشت صنعتی بکار می روند حدود تماس مجاز افراد و کارگران را با سموم مختلف تعیین می کند .

در کشورهای پیشرفته از سالها قبل مقدار مجاز سموم مختلف برای کارگران در حرفه های مختلف تعیین گردیده و همه ساله لیست آنها منتشر می گردد. برای اولین بار در 1927 نخستین اعداد در امریکا توسط «سایرز» داده شد و سپس در سال 1939 کمیته ای جهت تنظیم  MAC از طرف انجمن استاندارد های امریکا تشکیل یافت و اعداد و ارقام مربوط به تعدادی از مواد مختلف را تصویب نمود. بعدها توسط «كوک» ارقامی جهت 154 ماده شیمیایی جمع آوری گردید که اولین هسته لیست تنظیم شده TLV را تشکیل داد.

در امریکا «کمیته یا کنفرانس دولتی متخصصین بهداشت صنعتی» همه ساله نشریه ای که در آن «حدود آستانه مجاز» برای تعداد زیادی از سموم و مواد شیمیایی تعیین شده است منتشر می نماید و در آن نه تنها اعداد و ارقام برای مواد شیمیایی داده شده بلکه حدود مجاز عوامل فیزیکی محیط کار نیز قید گردیده است.

باید توجه داشت که تجدید نظرهایی که در این مورد توسط متخصصین مزبور به عمل می آید برمبنای مطالعاتی است که طی سالهای متمادی روی هر یک از سموم و مواد زیان آور به عمل آمده و با توجه به نتایج خاصی که در اثر تحقیقات در بعضی موارد بدست آمده است در این اعداد و ارقام تجدید نظر می گردد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • واحد TLV عوامل شیمیایی محیط کار
 • استاندارد TLV عوامل فیزیکی محیط کار
 • ADI
 • رزیدولومیت

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با استانداردهای مواد سمی و حداکثر تراکم مجاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ضمیمه میزان های حدود مواجهه (TLV)

اندازه گیری میزان سمیت سموم

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

راهنمای سموم و مبارزه با ناقلین در مراکز درمانی

 

صدا و رفتار آن

صدا و رفتار آن

صدا و رفتار آن

صدا و رفتار آن

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 14

صدا چیست؟

صوت هنگامی ایجاد می شود که تغییرات فشار هوا موجب تولید امواجی از فشار شده که در اتمسفر منتقل می شوند. در حین عبور، این امواج به طرق گوناگونی با محیط خود تعامل دارند. صدا کلمه ای است که به طور معمول برای صوت ناخواسته به کار می رود. صوت موجود در اکثر محیط های کاری ناخواسته می باشند؛ بنابراین عبارت صدای محیط های کار بیشتر از «اصوات محیطهای کار» مورد استفاده قرار می گیرد.

روابط ریاضی که چگونگی رفتار و تعامل صوت با اجسام جامد را بیان می کنند می توانند بسیار پیچیده باشند. خوشبختانه امکان توصیف رفتار صوت به شکل ساده و با فرض موقعیت های ایده آل وجود دارد. این فرضیات تا حد زیادی با شرایط واقعی یکسان بوده و امکان توصیف ساده تر رفتار موج صوتی را به دست می دهند.

ساده ترین نوع موج صوتی، یک صوت خالص یا موج سینوسی می باشد که در یک جهت و بدون واگرایی از منبع تولید دور می شود. در شکل ۱ تغییرات فشار هوا در حین عبور موج صوتی به طور شماتیک نشان داده شده است.

معمولا به منظور سهولت نمایش، تغییرات به صورت گراف فشار – فاصله نشان داده می شود. باید دقت نمود که برخلاف این نحوه نمایش تغییرات فشار، امواج صوتی از نوع طولی هستند. به عبارت دیگر، حرکات ملکولهای هوا به سمت عقب و جلو و در همان جهت حرکت انتقال صوت می باشد. این نوع موج متفاوت از امواج عرضی مانند امواج سطح آب می باشند. در امواج سطح آب، آب به سمت بالا و پایین نوسان می کند در حالیکه موج در سطح افق منتقل می شود (شکل ۲). اگر شما می توانستید در یک نقطه در مسیر امواج صوتی بایستید، تغییرات فشار صوت بر حسب زمان را به شکل سینوسی در می یافتید (شکل 3). افزایش و کاهش فشار صوت ممکن است چندین هزار بار در ثانیه اتفاق افتد.

حتی در اصوات بسیار بلند نیز تغییر فشار واقعی هوا نسبتا کم است. تغییری معادل یک درصد در فشار اتمسفری موجب تولید صوتی بسیار بلند و غیر قابل تحمل می شود. برای مقایسه، فشار جو می تواند به راحتی در طول یک هفته، دو تا ۳ درصد تغییر کند. هنگامی که در مورد بزرگی یک موج صوتی صحبت میکنیم، عملا درباره انحراف و یا تغییر فشار هوای محیطی بحث می کنیم. این تغییر معمولا فشار صوت نامیده می شود.

 

اصوات خالص، امواج سینوسی، فرکانس و طول موج

موجی صوتی که در بالا توضیح داده شد، یک فرکانس مشخص دارد. اساسا فرکانس یک موج، تعداد امواج کاملی است که در طول یک ثانیه از یک نقطه مشخص می گذرد. واحد فرکانس هرتز می باشد. اگر فرکانس Hz 1000 باشد، 1000 موج کامل در یک ثانیه از یک نقطه عبور می کند. فرکانس یک صوت خالص به شدت با زیر بودن یا تیزی صوت وابسته است. صوت بسیار زیر دارای فرکانس زیاد و صدای بم دارای فرکانس کم می باشد. ردیف فرکانس اصواتی که برای انسان قابل شنیدن هستند، معمولا بین Hz 20 تا Hz 20000 ) 20 KHz) در نظر گرفته می شود. این ردیف گسترده تا حد زیادی تغییرات توانایی شنیداری افراد را پنهان می کند. این موضوع به ویژه در مورد کاهش قدرت شنوایی ناشی از افزایش سن برای فرکانس های زیاد مصداق دارد.

نمایش یک موج صوتی

نمایش یک موج صوتی

شکل 1: نمایش یک موج صوتی

 

تغییرات فشار بر حسب فاصله

تغییرات فشار بر حسب فاصله

شکل 2: تغییرات فشار بر حسب فاصله

 

به هر حال، نمی توان به طور دقیق حد پایین و بالای ردیف فرکانس قابل شنیدن را مشخص نمود. برای شنیدن اصواتی که فرکانس های آنها نزدیک حد بالا و حد پایین ردیف فرکانس قابل شنیدن هستند، نیاز به انرژی صوتی بیشتری است (جدول ۱)

در حالیکه اصوات خالص به سادگی قابل تولید هستند، اغلب اصوات واقعی صوت خالص نیستند. برخی از اصوات، همانند نتهای تولید شده به وسیله ابزار آلات موسیقی، مخلوطی از تعداد نسبتا کمی فرکانس هستند که با یکدیگر ارتباط دارند (شکل 4). برای مثال، یک نت با فرکانس Hz 440ممکن است حاوی اجزایی با فرکانسهای 880, 1320، 1760هرتز و غیره باشد.

اصوات غير موسیقیایی (شامل اغلب صداهایی که در طول زمان کار شنیده می شوند) همانند اصوات موسیقی نبوده و دارای دوره تناوب نیستند (شکل 5). تحقیقات نشان می دهند که این نوع از اصوات، ترکیبی از تعداد زیادی فرکانس می باشند که از نظر ریاضی به سادگی با یکدیگر مرتبط نیستند.

یک موج صوتی در یک فرکانس منفرد دارای یک طول موج می باشد. طول موج فاصله بین قله های (پیک) متوالی و یا فرورفتگی های متوالی یک موج می باشد و مانند هر طول دیگری با واحد متر اندازه گرفته می شود. تحت شرایط طبیعی، طول موج اصوات قابل شنیدن از چند سانتی متر تا چندین متر متغیر هستند. برای مثال، طول موج صوتی با فرکانس 1 KHz تقریبا برابر 34 سانتی متر، و طول موج صوتی با فرکانس Hz 100 در حدود 3.4 متر می باشد.

تغییرات فشار برحسب زمان

تغییرات فشار برحسب زمان

شکل 3: تغییرات فشار برحسب زمان

یک نت موسیقی

یک نت موسیقی

شکل 4: یک نت موسیقی

 

فرکانس

نمونه اصوات

Hz 20

حداقل فرکانس صوت قابل شنیدن

Hz 100

صدای منتشر شده از یک ترانسفورمر یا دستتگاه پخش صوت

Hz 30-400

ردیف فرکانس پیانو

Hz 250-1000

ردیف صدای خواننده زن
Hz 125-6000

ردیف فرکانس مکالمه (صدای مردان)

Hz 200-8000

ردیف فرکانس مکالمه (صدای زنان)
Hz 2000

حداکثر فرکانس قابل شنیدن

 

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی دانلود کنید.

 • مقیاس دسی بل (dB)

 • متوسط مجذور میانگین مربعات (r.m.s)

 • جمع منابع صدا

 • خواص امواج صوت: انعکاس، جذب، شکست و تفرق

 • امواج ایستاده

 • توان و شدت صوت

 • میدان آزاد و انعکاسی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با صدا و رفتار آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

پاورپوینت عوامل زیان آور صدا در محیط کار

ارزیابی صدا در صنعت Noise Assessment

صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت

 

ایمنی در کار با مواد زیستی

ایمنی در کار با مواد زیستی

ایمنی در کار با مواد زیستی

ایمنی در کار با مواد زیستی

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 48

هدف کلی

 • آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاههای فعال در زمینه علوم زیستی

اهداف اختصاصی انتظار می رود پس از مطالعه این متن فراگیرنده بتواند

 1. مواد و عوامل زیستی را تعریف و طبقه بندی کرده ملاحظات ایمنی زیستی مربوط به هر طبقه را بیان کند.
 2. انواع هودهای بیولوژیک را نام برده کاربرد هر یک را با هم مقایسه کند.
 3. مقایسه ای از روش های مختلف سترون سازی و ضدعفونی کردن انجام دهد.
 4. راهکارهایی برای مقابله با ریختن مواد زیستی ارائه دهد.
 5. روشی مناسب برای حذف پسماندهای زیستی در آزمایشگاه ها ارائه دهد.

مقدمه

ایمنی زیستی، مجموعه ای از اصول و محدودیت ها برای پیشگیری از خطر هنگام کار با مواد و عوامل زیستی است. رعایت این اصول و مقررات، سبب تضمین کاهش نسبی احتمال خطرهای زیستی مانند القاء عفونت و بیماری خواهد شد. از آنجا که یکی از گستره های تحقیقاتی و آموزشی در علوم دارویی، کار با انواع مواد زیست خطر شامل میکروارگانیسم ها و متابولیتهای سمی آن ها می باشد، ضروری است ایمنی مربوط به این گونه فعالیتها پس از آموزش، در آزمایشگاه بکار گرفته شود. در این بخش به بررسی و ارائه دستورالعمل های استانداری در کار با مواد و عوامل زیستی پرداخته خواهد شد.

مواد و عوامل زیست خطر

نماد هشدار مواد زیست خطر

نماد هشدار مواد زیست خطر

مواد و عوامل زیست خطر، به میکروارگانیسم ها، شامل انواع طبیعی و دستکاری ژنتیکی شدهی آنها، محیط کشت های سلول و انگل های انسانی که توانایی ایجاد هرگونه عفونت، آلرژی و یا سمیت را در بدن انسان دارند، اطلاق می شود.

طبقه بندی عوامل زیست خطر

 

عوامل بیولوژیکی

میکروارگانیسم های بیماری زای مرسوم

جدول زیر، طبقه بندی جامع، خصوصیات بیماری زایی و نمونه هایی از هر طبقه از میکروارگانیسم های بیماری زای مرسوم را در اختیار قرار می دهد. مبنای این طبقه بندی، بیماری های عفونی مشاهده شده در افراد درگیر با این مواد، در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است و خطر برای آزمایشگر، اجتماع و محیط، بصورت توام در نظر گرفته می شود. این خطرها، تابع بیماری زایی، قدرت تهاجمی عامل بیماری زا و مقاومت آن، راه های آلودگی، وجود روش های پیشگیری و درمانی مؤثر و شرایط آزمایش هستند.

میکروارگانیسم های غیرمرسوم

میکروارگانسیم های بیماری زای غیرمرسوم یا “ویروس های آرام” را مسبب برخی بیماری های نورولوژیک پیشرونده می دانند. در میان ویروس های آرام، پریونها بعنوان عامل بیماری های تخریب عصبی قابل سرایت در انسان (مانند بیماری کرتزفیلد – یاکوب) شناخته شده اند. این نوع مواد زیست خطر به تخریب در اثر مواد شیمیایی مانند فرمالین و اتانول و همچنین روش های فیزیکی مانند نور فرابنفش مقاومند. با وجود این که هیچگونه گزارشی مبنی بر آلودگی با این مواد منتشر نشده است، عاقلانه است که برای کار با این مواد، از دستورالعمل های مورد قبول در ایمنی زیستی سطح دو و بالاتر استفاده کرد.

جدول ۱- طبقه بندی و نمونه هایی از میکروارگانیسم های بیماری زای مرسوم گروه

گروه خطر

ارزیابی خطرخصوصیات بیماری زایی

نمونه ها

اول

کم در فرد و جامعهمعمولا غیربیماری زا برای انساناشریشیا کلی و باسیلوس سوبتیلیس

دوم

متوسط در فرد و کم در جامعهبه ندرت بیماری زا, وجود راه پیشگیری و درمان بیماری و خطرهای ناشی از آنها
 • باکتری ها: بوردتلا پرتوسيس، بورلیا برگدورفری، کولستریدیوم نتانی، کورینه باکتریوم دیفتریه کلبسیلا نومونیه، ليستريا مونوسیتوژنز و استافیلوکوک طلایی
 • ویروس ها: ویروس ایشتین بار و ویروس هرپس
 • قارچ ها: آسپرژیلوس فومی گاتوس و کانديدا آلبیکنس
 • انگل ها: آنتاموبا هیستولیتیکا, هیمنولپیس ناتا، پلاسمودیوم انسانی، شیستوزوما ماسونی و تریپانوزوم بروسئی

 

سوم

زیاد در فرد و جامعهایجاد بیماری های شدید در انسان
 • باکتری ها: باسیلوس آنتراسیس، بروسلا, کلامیدیا سیتاچی، فرانسيسلا تولارنسیس و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 • ویروس ها: هپاتیت B انسانی هپاتیت نه A نه  B, هرپس نوع  B, آبله میمونی، ویروس HTL,VIH,  ویروس تب زرد و ویروس دانگ
 • قارچ ها: بلاستومایسس درماتیولیس، کوکسیل وئیدس ایمیتس و هیستوپلاسما
 • انگل ها: لیشمانیای پستانداران، توکسوپلاسما گوندی ای و تریپانوزوما کروزی

چهارم

بالا در فرد و جامعهبیماری های بسیار خطرناک بدون راه درمان مناسب شناخته شده
 • ویروس ها: تب های خونریزی دهنده لاسا، ماروپو، کریمه کنگو, ویروس ماربرگ، ویروس اومسک
 • انگل های ناگلريا فولری

 

پیشگیری و سطوح ایمنی زیستی

 

خطرات کار در آزمایشگاه

خطرات کار در آزمایشگاه

آزمایشگاه های پایه، با سطح ایمنی زیستی 1 و 2

برای امور عادی و کار با میکروارگانیسم های گروه 1 طراحی و تهیه شده اند. به عبارت دیگر، این آزمایشگاه ها دارای امکانات و تجهیزات اساسی برای یک آزمایشگاه هستند و برای ساخت و طراحی دیگر سطوح آزمایشگاهی، اصلاحات و اضافات مورد نیاز، بر این امکانات افزوده می شود.

محافظت فردی
 • پوشیدن روپوش آزمایشگاه یکسره، در تمام مدت کار ضروری است.
 • استفاده از دستکش، برای تمامی مراحل کار الزامی است
 • شست و شوی دستها توسط کارکنان، باید پس از پایان هر آزمایش با مواد عفونی و بیش از ترک آزمایشگاه الزامی می باشد.
 • عینک های محافظ یا محافظ صورت، باید در موارد لزوم مورد استفاده قرار گیرنده
 • پوشیدن لباس آزمایشگاه در خارج از آن مانند کتابخانه و غذاخوری ممنوع است.
 • پوشیدن کفش های جلوباز در این سطح ممنوع است
 • لباس های آزمایشگاهی استفاده شده، نباید در کمدهای لباس شخصی با بیرون نگهداری شوند.
طراحی و امکانات
 • دیوارها، سقفها و كفها باید صاف بوده به آسانی تمیز شوند و همچنین نسبت به مایعات غیرقابل نفوذ بوده مقاوم به مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده های معمول در آزمایشگاه باشد
 • روی میزها باید نسبت به آب غیر قابل نفوذ بوده به مواد ضدعفونی کننده، اسیدها، بازها، حلالهای آلی و گرمای متوسط مقاوم باشد.
 • روشنایی کافی برای تمامی فعالیت ها وجود داشته باشد.
 • باید فضاها و امکانات لازم برای جابجایی ایمن و نگهداری حلال ها و گازهای فشرده و مایع وجود داشته باشد.
 • باید امکانات لازم برای نگهداری لباس های بیرون و لوازم فردی، در خارج از محیط آزمایشگاه فراهم شده باشد.
 • در صورت امکان، باید دست شویی با آب جاری در هر اتاق آزمایشگاهی وجود داشته باشد.
 • درب ها باید دارای پنجره ای برای مشاهده آزمایشگاه و مقاوم به آتش باشند و ترجیحا بطور خودکار بسته شوند
 • در سطح ۲ ایمنی زیستی، باید یک اتوکلاو بطور مناسب، همانگونه که در بخش اول آورده شده، در نزدیکی آزمایشگاه تعبیه شود
 • جعبه های کمکهای اولیه، باید بطور مناسب برای این سطوح ایمنی طراحی و در محل مناسب تعبیه شده باشند.
 • در طراحی امکانات جدید، تهیه سامانه هوادهی مکانیکی را که جریان هوا را به طرف داخل، بدون چرخش مجدد، ایجاد می کند، باید مدنظر قرار داد. در صورت عدم امکان ایجاد این سامانه هوادهی, پنجره ها باید قابل باز شدن و دارای توری های جلوگیری کننده از ورود حشرات باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • روشهای کاهش و حذف پسماندهای زیستی
 • آزمایشگاه با سطح ایمنی زیستی 3
 • آزمایشگاه با سطح ایمنی زیستی 4
 • نگهداری و ظروف مرتبط
 • سترون و ضد عفونی کردن
 • روش های آلودگی زدایی با گرما
 • روش های شیمیایی
 • حادثه در اثر ریختن مواد زیستی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با ایمنی در کار با مواد زیستی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کلیات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ارزیابی روش های کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

 

بهداشت حرفه ای در کارخانه نساجی

الزامات ایمنی ماشین آلات تولید پارچه و نساجی

الزامات ایمنی ماشین آلات تولید پارچه و نساجی

الزامات ایمنی ماشین آلات تولید پارچه و نساجی

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 125

 

فهرست:

 • پیش گفتار
 • هدف و دامنه اصلی
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • فهرست خطرات مهم
 • خطرات مهم و الزامات یا اقدامات ایمنی مربوط
 • تایید الزامات یا اقدامات ایمنی
 • اطلاعات مربوط به استفاده از ماشین
 • ایمنی ماشین آلات تولید مقدمات بافندگی تار و پودی و حلقوی
 • ایمنی ماشین الات اولید نخ, ریسمان و طناب
 • الزامات عمومی ماشین الات نساجی

اصطلاحات و تعاریف

وسیله کنترلی دو دکمه ای: وسیله ای که حداقل به عملکرد هم زمان با استفاده از دو انگشت ، به منظور شروع کار ماشین نیاز دارد .

فهرست خطرات مهم:

خطرات مهمی که به طور معمول در ماشین های تولید پارچه و سایر ماشین های نساجی یا اجزای دیگر آنها به وقوع می پیوندد را باید مطابق بندهای ۵ و ۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۱۲۲۹ در نظر گرفت. خطرات مهم در مواردی که با عنوان ” الزامات ایمنی عمومی ” مطرح هستند در بند ۵ این استاندارد به آنها اشاره می شود . خطرات مهمی که برای ماشین آلات تولید پارچه به عنوان ” خطرات ویژه ” قابل ملاحظه هستند در بند ۵ این استاندارد ذکر شده است . قبل از به کار گیری این استاندارد باید اطمینان حاصل کرد که خطرات مهم ماشین ویژه مشخص شده اند.

یاد آوری – خطرات مهم ماشین های تولید پارچه همواره در ارتباط با الزامات ایمنی مورد توجه قرار می گیرند .

خطرات مهم و الزامات و یا اقدامات ایمنی مربوط

کلیات: در صورت اشاره به عنوان ” الزامات ایمنی عمومی ” بند ۵ این استاندارد ، ماشین آلات باید با الزامات ایمنی بندهای ۵ و ۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۱۲۲۹ و هم چنین با ” الزامات ایمنی ویژه ” تکمیلی بند ۵ این استاندارد مطابقت داشته باشد.

ماشین آلات بافندگی تار و پودی: این ماشین آلات شامل ماشین های بافندگی تار و پودی ماکویی، رپیری سخت و منعطف، پروژکتایل، جت آب و جت هوا و ماشین های بافندگی مشابه، هم چنین بافندگی تار و پودی پرز دار و ماشین های بافندگی تار و پودی پارچه کم عرض می باشد.

خطرات ویژه

خطرات مکانیکی ناشی از دفتین و قسمت های متحرک مربوطه شامل قرقره و دنده های دستگاه باز کننده نخ چله و ماشین ژاکارد یا ماشین دهنه دادن، به خصوص خرد شدگی و ضربه .

ریسک های ویژه

احتمال اندک جراحت های متوسط تا شدید، به خصوص زمانی که ماشین به طور تصادفی راه اندازی می شود ( راه اندازی سهوی با نا خواسته ) و زمان ترمیم نخ پارگی.

الزامات ایمنی ویژه

الف – باید از شروع به کار ناشی از راه اندازی سهوی یا ناخواسته با استفاده از کنترل کننده هایی راه اندازی جلوگیری شود که به منظور کاهش ریسک کاربر خواه با فعال سازی کنترل کننده به طور سهوی ( مثلا با تکیه دادن به آن) با فعال شدن کنترل کننده به اشتباه ( مثلا راه اندازی در سرعت معمولی به جای سرعت کار کاهش یافته ) طراحی شده اند . به جدول ۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱- مراجعه شود . نمونه هایی از این کنترل کننده ها به شرح زیر می باشد :

 1. وسایل کنترل کننده دو دکمه ای یا
 2. عملگرهای کنترل کننده دارای حرکتی متفاوت از سایر عملگرهای کننده باشد ( مثلا بیرون کشیدن به جای فشار دادن)

ب – حفاظ ها و یا وسایل ایمنی باید برای نقاط خرد شدگی و ضربه بین قرقره و قسمت های ثابت پیش بینی شوند : مثلا مجموعه تميل ( شامل پوشش تمپل ، وسط تمپل و تکیه گاه آن ) یا ” نگه دارنده پایین ” یا میز مخصوص پارچه به منظور جلوگیری از راه اندازی ماشین ( حفاظت راه | اندازی ) زمانی که انگشتان کاربر در منطقه خطر قرار گرفته ، تعبیه شوند، که شامل راه اندازی در موارد زیر می باشد :

 • ورود بود گذاری تکی
 • سرعت تولید معمولی
 • سرعت کار کاهش یافته
 • راه اندازی مجدد بعد از خارج کردن نخ پود پاره شده

این حفاظ گذاری را می توان به شکل های زیر انجام داد :

 1. دستگاه ( های ) متوقف کننده ، مثلا دستگاه های حفاظتی ایتو الکترونیک فعال ( AOPD ) ، مطابق با نوع ۲، همان گونه که در استاندارد 1-61496
  IEC و 2-61496 IEC توضیح داده شده است . اگر به شکل AOPD باشد باید مطابق با جدول ۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۱۲۲۹ باشد ، به عبارت دیگر رسیدن به منطقه خطر بدون فعالیت AOPD امکان پذیر نباشد ( به شکل ۱ مراجعه شود) و می تواند بلافاصله بعد از این که به سرعت تولید معمولی اش رسید, غیرفعال گردد مگر آن که تمهیدات اضافی به منظور حفاظت منطقه خطر بین دفتین و قسمت های ثابت ماشین باشد.
 2. پوشش های دارای قفل داخلی قابل حرکت, که مناطق خرد شدگی بین تمپل و شانه را پوشش می دهد و به منظور چلوگیری از دسترسی انگشتان طراحی شده است.

پ – حفاظ ها یا وسایل ایمنی باید به منظور جلوگیری از نقاط خرد شدگی، برش و ضربه به سمت چپ و راست دهنه نخ تار بين انتهای دفتين متحرک و قسمت های ثابت ماشین حین راه اندازی و کار عادی تعبیه شوند. این حفاظها ممکن است به یکی از شکل های زیر باشد :

 1. حفاظ های ثابت قابل تنظیم
 2. حفاظ های دارای قفل داخلی قابل حرکت
 3. دستگاه های کنترلی متوقف کننده به گونهای نصب شدند که پیش از توقف ماشین دسترسی به مناطق خطر امکان پذیر نباشد و هم چنین به گونه ای طراحی شوند که اگر قسمت هایی از بدن داخل منطقه خطر قرار گیرد ، ماشین دوباره راه اندازی نشود که این نوع دستگاه ایمنی مثلا می تواند برای ماشین های با سرعت راه اندازی پایین ، ماشین های بافندگی تار و پودی سنگین بافت با عرض زیاد ، نظیر ماشین های بافندگی تولید نمد نصب شود .

ت – راه اندازی مجدد خودکار پس از این که ماشین فرآیند متوالی را طی کرده مثلا

 • خارج کردن پودهای پاره شده
 • نخ کشی تار روی تغذیه کننده ؛ یا
 • ترمیم نخ بارگی

که این موارد فقط در مواقع زیر مجاز می باشند :

 1. زمانی که حفاظ و وسایل ایمنی برای عملکرد عادی در موقعیت خود و یا فعال ، تعبیه شده اند و
 2. یک دستگاه سیگنال نوری در طول اجرای این فرایند فعال می شود که با نصب این دستگاه به هنگام عملگر عادی ماشین بافندگی تار و پودی قابل رویت و توجه می گردد و هم چنین موجب فراهم آمدن هشدار و اعلام بدون اشتباه به هنگام راه اندازی مجدد خودکار ماشین به صورت حتمی و قطعی می شود. اطلاعات لازم مربوط به آموزش مناسب به کاربرها جهت کار ماشین های خودکار باید در کتابچه راهنما درج گردد .

ث – نیازی نیست چرخ دنده های دستگاه باز کننده نخ چله تار را حفاظ گذاری کرد البته به شرطی که منفذهای موجود از mm ۵۰ ( به شکل ۲ مراجعه شود ) پهن تر نباشد و کنترل کننده توقف اضطراری در حدود دسترسی چرخ دنده قرار گرفته باشد .

ج – اطلاعات مربوط به روش های ایمن ورود و باز کننده نخ چله و نوردها باید در کتابچه راهنما ذکر شده باشند .

چ – در مواردی که در ماشین های ژاکارد یا دایی ها ، عدم تعادل بار وجود دارد ، در کتابچه راهنما باید موارد احتیاطی و روش های عملیاتی مربوط به سیستم های محرک و انتقال ترمز ذکر شده باشد .

ح – برای ماشین های بافندگی تار و پودی سنگین بافت به عرض ۸m یا بیشتر باید از گروه ۲ یا ۴ مطابق با بند ۶ استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۷۳۶۸ برای بخش مرتبط با ایمنی سیستم کنترل استفاده کرد .

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با الزامات ایمنی ماشین آلات تولید پارچه و نساجی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت ایمنی ماشین آلات و ابزار آلات

ایمنی در طراحی ماشین آلات

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه نساجی

 

ارشیو مجلات ارگونومی

مجلات ارگونومی دوره 6 – شماره 3

مجلات ارگونومی دوره 6 – شماره 3

مجلات ارگونومی دوره 6 – شماره 3

پاییز 1397

 1. ضرورت ملاحظات ارگونومیک در اعتباربخشی به بیمارستان‌ها با تأکید بر ویژگی‌های سالمندان
 2. ارزیابی ارگونومیکی عملیات برداشت سنتی میوه خرما
 3. ارزیابی و تحلیل خطاهای انسانی در استفاده از تجهیزات با استفاده از تکنیک PUEA و منطق فازی
 4. اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین: بررسی درد در ناحیۀ مچ دست در دانشجویان
 5. طراحی اهرم تغییر دندۀ دوچرخه با رویکرد طراحی کاربر محور
 6. طراحی محصول ارگونومیک با هدف سهولت غذا خوردن در بیماران پارکینسون طبق ارزیابی وضعیت راحتی بدن
 7. بررسی ارتباط آزردگی صوتی و پاسخ‌های نروفیزیولوژیک رانندگان در مواجهه با صدای تراکتور
 8. بررسی شرایط ارگونومیک کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر عملکرد کتابداران با میانجیگری خشنودی شغلی به‌منظور ارائۀ مدل

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مجلات دوره 6 – شماره 3 ارگونومی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 آرشیو مجلات ارگونومی

 

مجله سلامت کار ایران

مجلات دوره 15 – شماره 5 سلامت کار ایران

مجلات دوره 15 – شماره 5 سلامت کار ایران

مجلات دوره 15 – شماره 5 سلامت کار ایران

آذر و دی ماه

در این دوره 8 مقاله ثبت و منتشر شده است که به صورت مستقیم در زیر می توانید دانلود کنید.

 1. ارزیابی درک علائم هشدار دهنده خطرات مواد شیمیایی در سامانه هماهنگ جهانی طبقه بندی (GHS) و مقایسه آن با علائم قدیمی در کارکنان صنایع شیمیایی شیراز
 2. سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک
 3. اولویت بندی عوامل موثر بر خطر سوانح رانندگی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در پلیس راهنمایی و رانندگی (شهر تهران)
 4. بررسی مقایسه ای تاثیر دمای رنگ لامپ فلئورسنت و LED بر روی شاخص های روانشناختی کارکنان در یکی از دفاتر دولتی
 5. کاربرد روش PERA در تجزیه و تحلیل و طراحی مجدد وظایف چرخه ای در یک شرکت خودروسازی
 6. منشأیابی و ارزیابی خطر ترکیبات BTEX در مواجهه شغلی رانندگان اتوبوس های سامانه BRT شهر تهران در محدوده طرح ترافیک در نیمه دوم سال 1394
 7. ارزیابی تأثیر کوله پشتی ارگونومیک طراحی شده بر فشار کف پا و راحتی درک شده توسط کاربران
 8. بررسی عوامل تاثیرگذارفردی و شغلی بر سلامت کارکنان پزشکی قانونی تهران بر اساس مدل رفاه کل گرا

 

حتما بخوانید:

آرشیو مجلات سلامت کار ایران

آرشیو کلیه مجلات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

انواع روش های جذب سطحی

انواع روش های جذب سطحی

انواع روش های جذب سطحی

انواع روش های جذب سطحی

جذب سطحی (Adsorption):

فرآیند جذب سطحی (Adsorption) عبارتند از : جمع آوری مواد روی سطح مواد جاذب می باشد ولی جذب (Absorption) نفوذ مواد جمع شده به درون جاذب است. از آن جائیکه این دو پدیده غالباً همزمان رخ می دهند از واژه (Sorption) برای این پدیده ها استفاده می گردد.

جذب شونده (Adsorbate): جزئی که جذب یا تغلیظ می شوند را جذب شونده می‌نامند.

جاذب (Adsorbent): فاز جذب کننده را جاذب می نامند.

علل جذب سطحی و انواع آن

جذب سطحی ناشی از دو نیروی زیر انجام می گیرد.

اولین نیروی مؤثر در جذب سطحی ناشی از خاصیت حلال گریزی (Solvent-disliking ) یا لیوفوبیک جزء حل شونده به حلال می باشد.

دومین نیروهای مؤثر در جذب سطحی تمایل ویژه جزء حل شده به سطح جاذب جامد می باشد. براساس این نیروها سه نوع جذب سطحی وجود دارد.

الف) جذب سطحی تبادلی (Exchange Adsorption)

فرآیندی است که یون ها بر روی سطح تجمع یافته و سطح را باردار می نمایند عامل تعیین کننده جذب سطحی تبادلی، بار یون هاست هر چه بار یون جذب شونده بیشتر باشد، شدت جذب بیشتر می باشد. بطور مثال یون های دارای 3 بار، نسبت به یون های دارای یک بار سرعت جذب بیشتری به سطح مخالف دارند. چنانچه بار یون ها یکسان باشد، شدت جذب بستگی به اندازه مولکول دارد. بطوریکه هر چه اندازه مولکول کوچکتر باشد، به راحتی در عمق بیشتری از سطح جاذب نفوذ نماید. این نوع جذب همانند جذب سطحی شیمیایی برای انجام واکنش عکس، انرژی زیادی نیاز می باشد. بنابراین برگشت ناپذیر است.

ب) جذب سطحی فیزیکی (Physical Adsorption)

جذب سطحی فیزیکی عمدتاً در اثر نیروهای واندروالس بوجود می آید. مقدار نیروی واندروالس متناسب با عکس مجذور فاصله دو ذره است. از مشخصه این نوع جذب، انرژی کم جذب می باشد و یک فرآیند برگشت پذیر است. در این نوع جذب راندمان جذب با کاهش دما، افزایش می یابد. در دمای پایین این نوع جذب غالب می باشد. نمونه ای از جذب فیزیکی می توان جذب سطحی توسط کربن فعال را نام برد.

ج) جذب سطحی شیمیایی (Chemical Adsorption)

در این نوع جذب، بین جزء جذب شونده و سطح جاذب یک واکنش شیمیایی اتفاق می افتد و یک فرآیند غیرقابل برگشت است زیرا برای انجام واکنش عکس به انرژی زیادی نیاز است. برخلاف جذب سطحی فیزیکی در این نوع جذب با افزایش دما، سرعت جذب یا واکنش افزایش می یابد در نتیجه راندمان جذب سطحی افزایش می یابد. جذب سطحی شیمیایی به ندرت در مهندسی محیط زیست کاربرد دارد. ولی جذب سطحی فیزیکی رایج می باشد. بیشتر پدیده های جذب سطحی در اثر ترکیبی از سه نوع جذب فوق انجام می گیرد و معمولاً تشخیص آن ها به راحتی امکان‌پذیر نیست.

عوامل مؤثر بر جذب سطحی

بعضی از عوامل مؤثر بر جذب به شرح ذیل می باشد:

1- مساحت سطح جاذب: چون جذب سطحی یک پدیده سطحی است، میزان جذب به نسبت مساحت سطح مخصوص جسم جاذب بستگی دارد. مساحت سطح مخصوص عبارتند از کل مساحت سطح جاذب که در عمل جذب شرکت می کند. هر چه ذرات جاذب ریزتر باشند به علت افزایش سطح تماس میزان جذب افزایش می یابد.

2- نوع جذب شونده: اندازه و قطر مولکول های جزء جذب شونده باید در حدی باشد که بتواند جذب و وارد روزنه گردد.

3-PH : PH محلولی که در آن عمل جذب صورت می گیرد بر میزان جذب سطحی تأثیر می گذارد زیرا یون هیدروژن و هیدروکسید به سرعت جذب سطح جاذب می شوند در نتیجه میزان جذب سایر یون ها را تحت تأثیر قرار می دهند. به طور کلی جذب سطحی آلاینده آلی محلول در آب با کاهش PH افزایش می یابد.

4- دما: واکنش های جذب سطحی گرمازا یا اگزوترمیک هستند بنابراین با کاهش درجه حرارت میزان جذب افزایش می یابد و در صورتی که جذب شیمیایی غالب باشد با افزایش دما، میزان جذب افزایش می یابد. ولی چون عامل اصلی جذب سطحی، جذب فیزیکی است و در جذب فیزیکی با افزایش دما میزان جذب کاهش می یابد.

5- اختلاط: هرچه اختلاط بیشتر شود، سرعت جذب بیشتر می شود.

6- غلظت جذب شونده: هرچه غلظت جزء جذب شونده در محلول بیشتر باشد، میزان جذب بیشتر می باشد.

انواع جاذب و خصوصیات آن ها

جاذب‌ها به طور کلی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.

جاذب‌های طبیعی: از این نوع جاذب ها می توان سیلیکاژل، خاک رس، خاک دیاتومه، کربن فعال و آلومینیای فعال یا آلومین را نام برد. آلومین و خاک رس دارای فرآیند جذب سطحی انتخابی می باشند که Al2O3 در حذف فلوراید و بنتونیت در حذف فلزات سنگین، دترجنت ها و رنگ مؤثر می باشد.

جاذب‌های مصنوعی: ماکرو مولکول ها و رزین‌هایی هستند که سطح مخصوص 300-750 g/m2 دارند و به سادگی احیاء می‌شوند.

انواع مختلف کربن فعال

زغال فعال یا کربن فعال

زغال فعال یا کربن فعال

کربن فعال براساس اندازه ذرات به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کربن فعال پودری: Powdered Activated Carbon) PAC): قطر مؤثر ذرات آن ها کمتر از (50µm (10-50µm می باشد.

2-کربن فعال دانه‌ای: Granular Activated Carbon) GAC): قطر مؤثر ذرات آن بزرگتر از 0.1mm می باشد.

هزینه احیاء PAC زیاد ولی هزینه احیاء GAC کمتر و آسان تر می باشد. PAC بیشتر برای حذف پیش سازهای DBPS و مولد طعم و بو استفاده می شود ولی GAC بیشتر برای حذف ترکیبات آلی پیچیده، VOCS، SOCS و THMS استفاده می شود. کاربرد PAC در تصفیه آب محدود به زلال سازی است. PAC ممکن است همراه با مواد منعقد کننده بکار می رود که در این حالت تشکیل فلوک ها با خصوصیات ته نشینی خوب را تشدید می کند.

توليد كربن فعال

کربن فعال را از ذغال موادی نظیر پوست بادام، نارگیل، گردو و سایر انواع چوب و ذغال سنگ تهیه می کنند. برای تولید ذغال فعال مراحل زیر باید انجام گیرد:

 1. آب گیری یا خشک کردن (Dehydration): درجه حرارت مورد نیاز برای خشک کردن حدود 1700C می باشد.
 2. کربونیزاسیون (Carbonization): معمولاً در دمای 400 تا  6000C و عدم حضور هوا عمل کربونیزاسیون صورت می گیرد. در دمای زیاد مواد اضافی حذف و کربن باقی می ماند. مواد در حال خروج سبب ایجاد خلل و فرج در توده کربن می گردند.
 3. فعال سازی (Activation): در این مرحله کربن به خوبی متخلخل می گردد. عمل فعال سازی به دو صورت شیمیایی و فیزیکی انجام می گیرد. روش فیزیکی بیشتر کاربرد دارد و در این روش کربن با بخار دارای دمای  600-700C تماس می یابد.

احیا GAC

بسته به مقدار، نوع آلاینده های آلی و میزان فعالیت بیولوژیکی در ستون GAC، فاصله زمانی مورد نیاز برای احیاء GAC از 6 ماه تا 5 سال متغیر می باشد. سه روش برای احیاء GAC اشباع شده وجود دارد که عبارتند از:

 1. احیاء با بخار (Steam Regeneration ): این روش برای کربنی مناسب است که توسط ترکیبات آلی فرار اشباع شده باشد.
 2. احیاء حرارتی (Thermal Regeneration ): این نوع احیاء یک فرآیند پیرولیتیک در درجه حرارت 815 سانتیگراد می باشد.
 3. احیاء شیمیایی (Chemical Regeneration ): در این روش از یک حلال برای استخراج ترکیبات جذب شده در درجه حرارت تقریباً 100 درجه سانتیگراد استفاده می شود.

فرآیندهای غشایی و نمک زدایی

فرآیند جداسازی غشایی عبارتند از کاربرد غشاهای نیمه تراوا برای جداسازی ناخالصی های آب می باشند به طوری که آب از غشاء عبور و ناخالصی ها در پشت غشاء باقیمانده و تغلیظ می‌گردد. میزان تصفیه توسط غشاء تابع نوع غشاء، نوع و میزان نیروی فشاری و خصوصیات آب می‌باشد. اما این فرآیند مشکلاتی هم دارد که نظیر:

 1. گرفتگی غشاء (ناشی از باکتری ها، باقیمانده و پلیمرهای کاتیونیک برای بعضی از غشاها)
 2. نیاز به پیش تصفیه آب خام ورودی با کیفیت پائین
 3. تصفیه مواد زائد باقیمانده قبل از دفع الزامی است.

میکروفیلتراسیون (MF)

این نوع غشاها برای جداسازی ذرات و مولکول ها با اندازه 0/1 تا 1 میکرومتر نظیر کلوئیدها و ویروس ها به کار می رود. صافی میلی پور یک نوع MF می باشد. معمولاً شست و شوی معکوس غشاء هر 20 دقیقه انجام می گیرد. عمل تمیز کردن شیمیایی غشاء با توجه به کیفیت آب خام هر 2 تا 3 ماه توسط NaOH یا اسید با دترجنت با فشار بیش از (15PSI (1Kgm2 انجام می شود.

اولترافیلتراسیون (UF)

اندازه روزنه آن ها کوچکتر از  0/1µm است و برای جداسازی مولکول ها و یون ها با اندازه بین 0/001 تا µm 0/1 نظیر پلیمرها، پروتئین ها و ویروس ها به کار می روند.

بیشتر UF در مقابل گرفتگی حساس هستند و باید عمل شست و شوی معکوس صورت گیرد.

نانوفیلتراسیون (Nano filtration)

اندازه روزنه آن ها بین غشاء UF و RO  می‌باشد. NF که در تصفیه آب بکار می رود دارای اندازه 0.001 تا µm 0.002 می‌باشند و NF  قادر به حذف پیش سازهای DBP، یون های کلسیم و منیزیم می باشد. در نرم سازی آب مؤثر و اقتصادی تر از آهک می باشد. چون TOC را به طور مؤثر حذف می نمایند.

بنابراین انعقاد پیشرفته برای حذف پیش ساز DBP لازم نیست. این نوع غشاها میکروب ها را 100 درصد حذف می نمایند و به همین علت NF را می توان بجای ازن زنی، جذب سطحی کربن فعال و انعقاد پیشرفته بکار گرفت. ولی مسائل گرفتگی این نوع غشاء سبب می گردد که پیش تصفیه نظیر فرآیند تصفیه متداول قبل از آن مفید و مؤثر می باشد.

اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس فرآیند فیزیکی است که می تواند از محلولی دارای ناخالصی مثلاً آب نمک را به کمک یک غشاء نیمه تراوا و فشار هیدرواستاتیک، حلالی تقریباً خالص تهیه نماید. این فرآیند برای جداسازی مولکول ها با اندازه متوسط کمتر 0.001µm نظیر یون ها، مولکول های آبی با وزن مولکولی کم بکار می رود.

جنس غشاء از استات سلولز، پلی آمید و پلی فنیل اکسید می باشد که استفاده غشاء از جنس استات سلولز متداول تر می باشد. غشاء باید در مقابل حمله مواد شیمیایی یا بیولوژیکی مقاوم بوده و قدرت تحمل فشار اعمال شده را داشته باشد و از همه مهمتر در برابر تغییرات PH مقاوم باشند.

RO قادر به نمک زدایی آب دریا (3600 mg/l ) به آب دارای 300TDS mg/l می باشد. RO را هیپرفیلتراسیون (Hyper filtration) هم می نامند چون فشار مورد نیاز زیاد است. اختلاف RO و NF در میزان فشار و اندازه موادی است که حذف می نمایند، می باشد.

NF و UF قادر به حذف اجزاء محلول با وزن مولکولی کم تا متوسط نمی باشند. RO می تواند انواع یون های با وزن مولکولی کم و انواع کلوئیدها، باکتری ها و ویروس ها را حذف کند.

الکترودیالیز (ED)

الکترودیالیز از یک سری غشاهای ساخته شده از رزین تبادل یون استفاده می کند. این غشاها به طور انتخابی یون ها را انتقال می دهد. یک نوع غشاء قابل نفوذ برای کاتیون ها می باشد ولی آنیون ها را متوقف می کند و نوع دیگر برای آنیون ها قابل نفوذ بوده و کاتیون ها را متوقف می کند.

غشاهای واحد الکترودیالیز تقریباً 0.5 mm ضخامت دارند. برای بازدهی 60-25 درصد، زمان تماس 10 تا 20 ثانیه لازم است. سلول ها برای افزایش بازدهی به صورت سری و برای ایجاد جریان لازم به صورت موازی قرار داده می شوند. در شرایط ایده آل تقریباً 90 درصد آب ورودی یون زدایی شده و یون ها در 10 درصد باقیمانده متمرکز می شود. مهمترین کاربرد الکترودیالیز شیرین کردن آب‌های نیمه شور یا لب شور با TDS کمتر از 10000mg/l است. حداکثر درجه حرارت آب مورد بهره برداری 45 C است.

این روش تنها روش تصفیه آب است که به طور صد در صد تمام عوامل بیماری زا را از آب حذف می کند. از نظر تئوری تقطیر قادر به حذف تمام مواد غیر فرار می باشد. اما در عمل به خاطر حمل ذرات مایع توسط بخار ممکن است مقداری مواد جامد و نیز مواد کلوئیدی داشته باشیم. در این روش می توان از هر نوع آبی استفاده کرد.

برای جلوگیری از ایجاد رسوب سخت در داخل دستگاه معمولاً تصفیه مقدماتی آب ورودی برای حذف یون های فلزی می توان از رزین های تعویض یونی به عنوان تصفیه مقدماتی استفاده کرد. این روش به سرمایه گذاری زیاد و پرسنل ماهر نیاز دارد و انرژی مورد نیاز آن در مقایسه با سایر روش های فوق بیشتر است.

تبادل یون

 • برای تصفیه آب های لب شور دارای TDS از 2000 تا 3000mg/l مناسب است.
 • حذف سایر مواد معدنی

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با انواع روش های جذب سطحی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

تصفیه شیمیایی گازها

دستگاه های کنترل الودگی های هوای محیط