عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

عوامل فیزیکی که ما در محیط کاری با آن سر و کار داریم شامل پرتوها صدا ارتعاش روشنایی شرایط جوی گرما و سرما که هر یک از این عوامل در صورت عدم توجه می توانند سبب بیماری های حادی می شوند که گاها جبران ناپذیر است. در این بخش با انواع عوامل زیان آور فیزیکی و نحوه کنترل انها آشنا خواهیم شد.

ترازهای ارزیابی صدای محیط کار

ارزیابی تراز فشار صوت با استفاده از دزیمتری

/
ارزیابی تراز فشار صوت با استفاده از دزیمتری ارزیابی تراز فشار ص…
کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن

کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن

/
کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن فرم…
مدیریت حفاظت در برابر پرتوها

مدیریت حفاظت در برابر پرتوها

/
مدیریت حفاظت در برابر پرتوها مدیریت حفاظت در برابر پرتوها فرمت: …
ارزیابی تابش های مایکروویو

ارزیابی تابش های مایکروویو

/
ارزیابی تابش های مایکروویو ارزیابی تابش های مایکروویو پایش محیط…
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

سندروم ارتعاش دست – بازو

/
سندروم ارتعاش دست – بازو سندروم ارتعاش دست – بازو   HAVS و سفید …
آلودگی صوتی و نویز در خودروها

آلودگی صوتی و نویز در خودروها

/
آلودگی صوتی و نویز در خودروها آلودگی صوتی و نویز در خودروها فرمت:…
بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز (امواج رادیو فرکانس)

/
بهداشت پرتوهای غیر یونساز (امواج رادیو فرکانس) بهداشت پرتوهای غیر یون…
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

/
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو …
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

/
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان فرم…