عوامل زیان آور محیط کار مهمترین عوامل زیان اور محیط کار عبارتند از عوامل زیان اور فیزیکی, شیمیایی, ارگونومی, روانی و بیولوژیکی می باشد که مسئول بهداشت حرفه شناسایی, ارزیابی

ارگونومی و کار

ارگونومی کار ایستاده و حمل دستی بار

/
ارگونومی کار ایستاده و حمل دستی بار ارگونومی کار ایستاده و حمل دستی بار فع…
کنترل صدا در صنعت

پروژه کنترل صدا در صنعت

/
پروژه کنترل صدا در صنعت پروژه کنترل صدا در صنعت تهیه و تنظیم: ا…
دزیمتری پرتو و انواع آن

تشعشعات یونیزان و غیریونیزان در رادیوگرافی

/
تشعشعات یونیزان و غیریونیزان در رادیوگرافی تشعشعات یونیزان و غیریونیزان در رادیوگرافی در پروژ…
ارگونومی و کار

ارزیابی ارگونومی در محیط کار

/
ارزیابی ارگونومی در محیط کار ارزیابی ارگونومی در محیط کار ارزیاب…
آنالیز خطای انسانی

پاورپوینت شاخص احتمال خطای انسانی HEPI

/
پاورپوینت شاخص احتمال خطای انسانی HEPI پاورپوینت شاخص احتمال …
عوامل زیان آور محیط کار

گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

/
گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار گزارش اندازه گیری عوامل ز…
آسایش حرارتی

جزوه کارگاه اموزشی تنش های حرارتی در محیط کار

/
جزوه کارگاه اموزشی تنش های حرارتی در محیط کار جزوه کارگاه ام…
اصول تهویه و بهداشت در بیمارستان

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار در مشاغل بهداشتی درمانی

/
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار در مشاغل بهداشتی درمانی آ…
دزیمتری پرتو و انواع آن

آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها

/
آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها مطا…