انواع سیستم های تهویه

ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی

ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی

اهداف آزمون و نظارت سیستم تهویه

 • ثبت راندمان اولیه سیستم و تطابق آن با مشخصات طراحی
 • تعیین تطابق با استانداردهای موجود
 • تامین داده های اولیه و پایه
 • نظارت بر شرایط سیستم در طول عمر آن
 • بررسی امکان افزایش شاخه های جدید
 • تعیین برنامه های تعمیرات و نگهداری سیستم

تجهیزات مورد نیاز اندازه گیری

 • تجهیزات تولید کننده دود مانند لوله دودزا
 • بادسنج (پره ای, حرارتی)
 • فشار سنج و لوله پیتوت
 • صدا سنج و ارتعاش سنج
 • وسیله اندازه گیری طول (متر, متر نواری)
 • سایر تجهیزات (پارچه کهنه, چراغ قوه, دریل, مته دریل, آینه, دورسنج یا تاکومتر)

نظارت و آزمون هودها

 • عدم قرار گیری کارگر در ابر الودگی (پلوم)
 • تست دود
 • اندازه گیری سرعت ربایش
 • اندازه گیری سرعت روبرو
 • اندازه گیری فشار استاتیک هود

در این پاورپوینت شما با موضوعات زیر اشنا می شوید:

 1. اندازه گیری سرعت ربایش (بدام اندازی)

 2. اندازه گیری سرعت روبرو

 3. کاربرد سرعت در دهانه هود

 4. توزیع یکنواخت هوا در هود

 5. اندازه گیری فشار استاتیک هود

 6. اندازه گیری سرعت هوا در داخل کانال

 7. اندازه گیری فشار سرعت با لوله پیتو

حتما بخوانید:

 دستورالعمل سیستم های تهویه

 دانلود کتاب تهویه صنعتی محمد جواد جعفری

اصول تهویه و بهداشت در بیمارستان

آشنایی با اصول تهویه و بهداشت هوا در بیمارستان

آشنایی با اصول تهویه و بهداشت هوا در بیمارستان

فهرست:

 • کلیات
 • اهداف سیستم تهویۀ بیمارستان
 • اجزاء سخت افزاري سیستم تهویۀ بیمارستان
 • اجزاء نرم افزاري سیستم تهویۀ بیمارستان
 • کدها و استانداردهاي موجود
 • نگهداری و بازرسی سیستم تهویه

کلیات
مخاطرات بیمارستان
تعریف تهویه
روشهاي تهویه
1- طبیعی 2- مکانیکی (عمومی یا رقتی و موضعی)
کاربردهاي سیستم تهویه
اثربخشی سیستم تهویه

اهداف سیستم تهویۀ بیمارستان
تأمین و حفظ دما و رطوبت در سطح مناسب جهت آسایش پرسنل، بیماران و مراجعین
حذف آلاینده هاي شیمیایی هوا و کنترل بوها
کنترل میکروارگانیسمهاي معلق در هوا (بیوآئروسولها) به منظور به حداقل رساندن ریسک انتقال پاتوژنهاي هوابرد (مهمترین
هدف)

اجزاء سیستم تهویۀ بیمارستانها

اجزاء سخت افزاري

 • ورودي هواي خارجی
 • فیلترها (پیش فیلتر، فیلتر اصلی و فیلتر هپا)
 • سیستمهاي گرمایشی و برودتی
 • کانال و دمپر
 • فن
 • دیفیوزر یا شبکه هاي توزیع هوا

اجزاء نرم افزاري

 • دبی هوا
 • تعداد تعویض هوا (ACH)
 • سرعت جریان هوا
 • فشار هوا
 • دما و رطوبت هوا

تراکم بیوآئروسولها: ترجیحاً فاقد هر گونه بیوآئروسول پاتوژن و به حداقل رساندن تراکم سایر بیوآئروسولها

دما و رطوبت: طبق استاندارد ASHRAE و AIA میزان درجه حرارت و رطوبت نسبی بخشهاي مختلف بیمارستان با توجه به نوع

کاربري در فصول مختلف سال متفاوت است اما رنج دما در اکثر 21-26 درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی % 60 – 20 توصیه شده

است.
فشار: منظور اختلاف فشار داخل واحد مورد نظر با واحدهاي مجاور یا هواي بیرون یا ساختمانهاي مجاور است. مقدار

اختلاف فشار توصیه شده 2.5-8 پاسکال (ترجیحا 8 پاسکال) است.