هوا افزایش ۴۰درصدی سقط جنین بر اثر آلودگی هوای شهر٬ مبارزه علیه آلودگی‌ هوا٬ آلودگي هوا، اختلال در ضربان قلب وبروز آپانديسيت٬ اثرهای فشار جو بر سلامتی انسان منابع آلودگی هوا

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

فرمت:  PDF  تعداد صفحات: 9

 

الزامات قانونی :

با توجه به الزامات قانونی ذیل ایجاد سیستم پایش آلاینده های هوا در شرکتها ضروری است.

 1. براساس بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محی طزیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند (خوداظهاری در پایشهای زیست محیطی). واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده ( 30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 خواهند بود.
 2. علاوه بر صراحت بند قانونی فوق الذکر، جهت شناسایی وضعیت واقعی انتشار، مقایسه با مقادیر طراحی و استاندارد و نیز ارزیابی عملکرد فرآیند و کنترل سیستم، پایش و اندازه گیری کمی و کیفی انتشار آلاینده ها ضروری است.

قواعد کلی:

 1. پایش منابع نشر آلاینده های زیست محیطی باید به نحوی انجام شود که همواره از رعایت استانداردهای نشر اطمینان حاصل شود.
 2. مسئولیت نظارت بر پایش آلاینده های هوا در هر شرکت پتروشیمی بعهده رئیس امور HSE آن شرکت است و  فعالیت های مرتبط با پایش و اندازه گیری طبق فلوچارت موجود در این راهنما به عهده امور HSE و واحدهای زیرنظر رئیس مجتمع است. توضیح اینکه در فلوچارت مذکور منظور از رئیس مجتمع واحدهای تحت نظر رئیس مجتمع می باشد که به تشخیص ایشان تعیین می گردد.
 3. امور HSE موظف است ضمن اینکه خود مستقیماً بر پایش منابع انتشار شرکتها به صورت online یا دوره ای نظارت می کند از یکی از آزمایشگاه های معتمد که لیست آن هر ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین می شود درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجی های شرکت اقدام نماید. آزمایشگاه معتمد اقدام به نمونه گیری و پایش خروجی های شرکت نموده و نتایج آنرا به طور همزمان برای شرکت و ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می نماید.
  1-3 کلیه نمونه برداری هایی که توسط آزمایشگاه معتمد صورت می گیرد به صورت تصادفی (Random) بوده و هماهنگی قبلی با واحد مربوطه صورت نمی پذیرد و همچنین مکان مناسب برای نمونه برداری نیز به تشخیص آزمایشگاه معتمد تعیین می شود نه واحد درخواست کننده. به همین دلیل شرکت باید همواره مطمئن باشد که نشر آلاینده ها در هر نقطه ای مطابق با استانداردهای موجود بوده و تحت کنترل است.
 4. پس از تهیه فلودیاگرام زیست محیطی و تعیین نقاط دارای پتانسیل آلودگی محیط زیست از طریق هوا (راهنمای شناسایی آلودگی های زیست محیطی، HSE 402) لازم است فهرستی از منابع انتشار آلاینده های هوا و نوع آلاینده های منتشره از این منابع تهیه گردد.
 5. پایش انتشار آلاینده های هوا از منابعی که به صورت پیوسته دارای نشر به محیط هستند الزامی است. در صنایع پتروشیمی این مکانها عبارتند از :
  • دودکش های منابع احتراقی (کوره ها، بویلرها و سیستم های تولید بخار، هیترها، واحدهای کراکینگ، توربین ها و واحدهای تولید برق و …)
  • منابع نشر فرآیندی (برحسب مورد ممکن است انتشار آلاینده خاصی از مکانهای مختلف یک فرآیند صورت بگیرد که عمدتاً منابع اصلی برج  های جذب، دفع و یا خشک کن ها هستند).
  • فلرها
  • حوضچه ها و مخازن روبازی که مواد شیمیایی در آن نگهداری می شود (مثل حوضچه های متعادل ساز در تاسیسات تصفیه فاضلاب، پوندهای تبخیر و سایر مواردی که در آن فاضلاب هایی که حاوی مواد شیمیایی فرار هستند نگهداری می شود).
 6.  پایش در منابع نشر فهرست شده در بند 4 الزامی و پایش سایر منابع به اختیار و صلاحدید خود واحد صورت می پذیرد.
 7. شرکتهای پتروشیمی باید برحسب مورد پارامترهای تعیین شده در جدول زیر را که براساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست ایران تنظیم شده است اندازه گیری نمایند مگر اینکه سازمان پارامترهای مورد نظر خود را برای سنجش به آنها اعلام نماید و یا خود واحد آلاینده دیگری را شناسایی نماید.

جدول 1- پارامترهای عمومی و شاخص صنایع پتروشیمی در بخش هوا

Nox

CoH2sSo2NH3F2cفیوم-H2SO4ازکیبات آلیF2 و ترکیباتCL2 و ترکیباتذراتترکیبات سرطانزادی اکسین و فیورنالیافتیرگیفلزات سنگین

نام صنعت یا فرایند

ردیف

   

  

     

فرایند تهیه گوگرد

1

             

فرایند اسید کلریدریک

2
              

فرایند تهیه اسید نیتریک

3

ادامه جدول در فایل پیوستی

تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا

آلاینده های هوا

نوع فلزات سنگین، ترکیبات سرطانزا و ترکیبات آلی، براساس فرآیند تولید، مواد اولیه، واسطه و تولیدی مربوطه و انتشار آلاینده های احتمالی تعیین می شود.

8- در هر مکان نشر باید موارد زیر اندازه گیری شود :

 • غلظت آلاینده ها براساس جدول فوق برحسب ppm یا mg/m3
 • دبی حجمی جریان m3/hr
 • درصد حجمی اکسیژن
 • دما (درجه سانتیگراد)
 • فشار (اتمسفر)
 • درصد جرمی رطوبت یا اینکه آلاینده بر مبنای خشک اندازه گیری شود.
 • متوسط زمانی اندازه گیری (دقیقه)

9- پایش در کلیه مکانهای فهرست شده در ماده 5 به جز بند 5-3  به صورت مستقیم و با گرفتن نمونه از جریان گازی که به محیط منتشر می شود صورت می گیرد.

 • پس از تعیین اینکه چه منابعی باید پایش شوند لازم است جهت شناسایی نقاط نمونه گیری (sampling point) اقدامات لازم به عمل آید. نقاط نمونه گیری، نقاطی در مسیر جریان هستند که دارای شرایط یکنواخت از لحاظ دما، سرعت جریان، غلظت و … می باشند و نمونه برداشته شده از این نقاط بیانگر وضعیت واقعی انتشار است. در فرآیندهای جدید عموماً طراح پیش بینی های لازم را در نظر گرفته است و نقاط نمونه گیری در مسیر جریان و در مکان مناسب ایجاد شده که با بررسی نقشه های فرآیند (P&ID) می توان این نقاط را مشخص نمود. در غیر این صورت باید مکان مناسب برای نمونه گیری تعیین و اقدامات لازم جهت ایجاد آن صورت پذیرد.
 • در مکانهای روباز (بند 5-4) نمونه گیری از مکانی که دارای بیشترین احتمال آلودگی است صورت می گیرد.

10- تعیین مقدار پارامترهای مورد نظر در هر محل نشر، یا بصورت مستقیم توسط دستگاههای مخصوص که به طور مستقیم نمونه گیری و اندازه گیری را انجام می دهند صورت می گیرد یا اینکه نمونه جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل می گردد.

 • 1-10 تجهیزات و روش های پیشنهادی برای اندازه گیری آلاینده ها براساس جدول شماره 1 دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. برای سایر مواردی که در این جدول ذکر نشده است، روش های EPA پیشنهاد می شود.

11- پایش فلرها به عنوان یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده های هوا به صورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد. پایش این منابع نشر براساس اندازه گیری میزان کدورت پلوم منتشر شده و نیز تخمین از روی گازهای ونت شده به فلر است. جهت پایش سیستم فلرینگ لازم است اطلاعات زیر به صورت ماهانه تهیه و به صورت مستند نگهداری شود :

 • حجم کل گازهای ارسالی به سیستم فلر (به صورت محاسباتی و تخمینی و یا هر روش عملی دیگر)
 • حجم و ترکیب گازها در هر مورد ارسال
 • منبع ارسال کننده
 • علت ارسال به سیستم فلر
 • مقایسه ماهانه حجم کل گاز ارسال شده
 • تخمین میزان آلاینده های منتشره

12- نقاطی که دارای نشر پیوسته با دبی جرمی زیاد یک آلاینده بوده و فرآیندهای تولید یا کنترل آنها، فرآیندهای قابل اطمینانی از لحاظ نرخ تولید ثابت آن آلاینده نبوده و همواره احتمال تجاوز از حدود استاندارد برای آنها وجود داشته باشد لازم است به سیستمهای مونیتورینگ آنلاین مجهز باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استاندارد آلاینده های خروجی دودکش واحدهای صنعتی

اصول و مبانی آلودگی هوا

آماده سازی و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 52

 

انواع اقليم

بزرگ اقليم: بزرگ اقليم را سيستم هاي بزرگ جوي كه در ارتباط با گردش سياره اي هستند بر سطح كره زمين بوجود مي آورند.

اغتشاشات جوي نظير سيكلونها (مراكز كم فشار) و آنتي سيكلونها (مراكز پر فشار) كه قادرند هزاران كيلومتر را تحت نفوذ خود قرار دهند نمونه هاي اصلي بزرگ اقليم بشمار مي روند.

متوسط اقليم: بيش از هر اقليم ديگر تحت تاثير ناهمواري سطح زمين و شكل آنها قرار دارد. از اين رو اقليم دشت, جلگه, دامنه, دره و كوهستان را مشخص مي كند. از جمله فرايندهاي جوي كه تحت تاثير زمين قرار مي گيرند مي توان به وزش نسيم دريا و خشكي اشاره كرد.

اقليم محلي : به عنوان مثال مي توان اقليم مزارع, جنگل و شهر يا كوهستان را نام برد. حوزه و ابعاد اقليم محلي محدود تر از اقليم متوسط است.

ريز اقليم : اين قلمرو اقليمي كه كوچكترين واحد مهم اقليمي محسوب مي شود به شدت از شرايط فيزيكي سطح زمين تاثير مي پذريد. به عنوان مثال سرعت باد با نزديکتر شدن به سطح زمين به دليل افزايش اثر اصطكاک كاهش مي يابد و اين امر به نوبه خود ميزان اختلاط هوا را كم مي كند و به تشديد
اختلافات بين عناصر جوي ماند دما, رطوبت و فشار مي انجامد. نتيجه اين اختلافات ايجاد اقليم هاي مستقل و مشخص در ابعاد كوچكتر و حوالي سطح
زمين است.

تركيب اتمسفر:

اتمسفر به غشاي نازكي از هوا اطلاق مي گردد كه كره زمين را در بر گرفته است. هر چه از سطح زمين دور مي شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است.

50 % جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5 كيلومتري سطح زمين قرار دارد. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است . افزايش غلظت هوا در نزديكي سطح زمين به دليل جاذبه و فشار وارده از سطوح بالاتر جو است. در دماي 0˚C و فشار 76 سانتيمتر جيوه چگالي هوا معادل kg/m1/3 مي باشد.

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

تغييرات دمايی در لايه های تشكيل دهنده اتمسفر

طبقه بندي لايه هاي اتمسفر

تروپوسفر : پايين ترين لايه اتمسفر است.

 • وجه تمايز آن با ديگر طبقات اتمسفر تجمع بخار آب در اين لايه است. به همين دليل بسياري از پديده هاي جوي كه با رطوبت ارتباط دارند و عاملي تعيين كننده در وضعيت هوا محسوب مي گردند فقط در اين لايه ديده مي شود. منبع حرارتي اين لايه انرژي تابشي سطح زمين است بنابراين دماي آن با افزايش ارتفاع به سرعت كاهش مي يابد. دماي قسمتهاي پايين تروپوسفر گرم تر از قسمتهاي فوقاني آن است.
 • ضخامت تروپوسفر يكسان نيست به عبارت ديگر اين ضخامت معمولا از 17 تا 18 كيلومتر در استوا به 10 تا 11 كيلومتر در مناطق معتدل و 7 تا 8 كيلومتر در قطبها متغير است.
 • حركات قائم و افقي هوا در تروپوسفر نسبت به لايه هاي بالاتر از آن بيشتر است
 • اين امر سبب تداخل بيشتر گازها در اين لايه شده و باعث مي شود نسبت تركيبات جو تا ارتفاع بسيار ثابت بماند.
 • در تروپوسفر جهت بادها به تبعيت از حركت وضعي زمين از غرب به شرق است و سرعت آنها با افزايش ارتفاع از سطح زمين معمولا زياد مي شود.

استراتوسفر:

 • سطوح پايين استراتوسفر از يك لايه پايدار در جهت عمودي تشكيل شده است.
 • دما در بالاي تروپوپوز بر حسب منطقه اقليمي و فصل تفاوت دارد.
 • با توجه به ميانگين روزانه روند دما در دراز مدت دو لايه مختلف در استراتوسفر تشخيص داده اند.
 • معمولا از ارتفاع 11 تا 25 كيلومتري استراتوسفر دما ثابت است و به عبارتي وضعيت ايزوترمي در آن برقرار است.
 • در بالاتر از اين ارتفاع به علت جذب بخشي از تابش ماوراء بنفش خورشيدي كه توسط ازن صورت مي گيرد دما تا ارتفاع حدود 50 كيلومتري تا به صفر درجه سانتيگراد تغيير مي كند.
 • اين لايه از استراتوسفر را ازنوسفر مي گويند و مرز آن را با لايه بالايي يعني مزوسفر لايه استراتوپوز مي نامند .
 • در استراتوسفر به ندرت ابر تشكيل مي شود
 • تنها در شرايط ويژه اي ابرهاي كوهستاني به نام ابرهاي مرواريدي مي تواند در ارتفاع 21 تا 29 كيلومتر از سطح زمين ظاهر مي شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آلودگی هوا و انتشار آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

اصول و مبانی آلودگی هوا

 

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 20

اثرات CO بر گیاهان و انسان ها

اثر روی گیاهان:

تاثیر زیان آوری در مورد گیاهان رده بالا که برای یک تا سه هفته در معرض co در حد غلظت 100ppm قرار گرفته اند مشاهده نشد, حتی برای کوتاه مدت، اثر قابل ملاحظه ای روی سبزیجات و میکروارگانیسم های مربوطه نمی گذارد.

اثر روی انسان:

هموگلوبین می تواند ترکیبی با CO به شکل کربوکسی هموگلوبین به وجود آورد. میل ترکیبی CO با هموگلوبین 200 بار بیشتر از O2 است.

 • اثرات CO بر روی سلامتی موجودات عموما از نسبت درصد COHb در خون تعیین می شود.
 • محصلین و زنان خانه دار پایین ترین میزان coHb
 • بالاترین میزان انهایی که با وسایل نقلیه، فلزات و مواد شیمیایی، سنگ، تولید شیشه و رنگ، جوشکاری، تعمیر وسایل الکتریکی و هنر گرافیکی سر و کار دارند مشاهده شد.
 • میزان co هر 5 ساعت تقلیل می یابد.

Effects of NOxon plants

 •  اثرات NOX بر روی گیاهان Effects of NOxon plants
 • آسیب به گیاهان از سطوح بالای اتمسفری No2 نزدیک به تسهیلات تولید نیتریک اسید مشاهده گردید.
 • هیچ مدرکی دال بر آسیب رساندن NO به گیاهان خارج از آزمایشگاه مشاهده نگردید.
 • گیاهان پنبه و لوبیا چیتی در معرض تابش با (NO2 (1PPM به مدت 48 ساعت قرار گرفتند به جز خالدار شدن مشخص برگ ها بعد از بیست و یک
  ساعت در معرض 3.5 PPM قرار گرفتن، خال هایی از فساد تدریجی بر روی برگ های گیاهان مشاهده شد.
 • یک تابش هشت ماهه با 0.25NO2  PPM سبب افزایش ریزش برگ هاو کاهش ثمربخشی در درختان پرتقال می گردد.
 • مطالعه بر روی مرگ و میر حیوانات نشان می دهد که NO2 نزدیک به 4 برابر بیشتر از NO سمی است.
 • هیچ موردی از مرگ ادمی ناشی از NO گزارش نشده است NO محرک نیست و به عنوان یک تهدید کننده سلامتی در نظر گرفته نمی شود.
 • بزرگترین عامل سمی که دارد در یک غلظت محدود هوا، توانایی اکسایش و تبدیل به NO2 سمی تر است.
 • اثرات ثابت شده NO2 بر روی انسان ها و تقزیبا حیوانات کاملا به اثر تنفسی محدود می شود
 • شدت مسمومیت بستگی به زمان در معرض تابش قرار گرفتن و غلظت دارد.
 • افزایش در مقدار، سبب پیامدهایی نظیر، اختلال در قوه ی استشمام، ناراحتی های حفره بینی، اشکالات تنفسی، ناراحتی های اعصاب، تجمع مایعات آبکی و سرانجام مرگ می شود.

تاثیر هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیایی بر روی گیاهان و انسان ها

تاثیر بر روی گیاهان:

 • آسیب به گیاهان یکی از اولین نتایج مشاهده شده از آلودگی فوتوشیمیایی هوا است. (ازن و PAN )
 • اثرات آشکار آسیب رسانی ازن به گیاهان به صورت سفیدشدگی یا رگه های روشن روی سطح روئی برگ هاست
 • خسارات ناشی از PAN با یک حمله عمومی به برگ های جوان تر به صورت براق و برنزی شدن سطح زیرین برگ ظهور می کنند. و سرانجام بافت برگ می میرد.
 • اتیلن تنها هیدروکربنی است که در غلظت های کم و 1PPM اثر تخریبی بر روی گیاهان دارد. تاثیر اصلی اتیلن بر روی گیاهان جلوگیری از رشد آنان و
  همچنین تغییر رنگ برگ ها و مرگ قسمت های گلدار می باشد.
 • استیلن و پروپیلن برای گیاهان، فقط در غلظت های 60 تا 500 برابر میزان اتیلن، سمیت نشان داده اند

تاثیر بر روی انسان:

 • هیچ تاثیری کمتر از غلظت 500PPM بر روی انسان مشاهده نشد.
 • هیدروکربن های حلقوی تهدید جدی تری از هیدروکربن های خطی به شمار می روند. چون بخارات آن ها برای اجزاء مخاطی بسیار تحریک کننده است و می توانند در هنگام تنفس آسیب دستگاهی وارد کنند.
 • بسیاری از اکسیدان های مه دود فوتوشیمیایی مانند پراکسی استیل نیترات ها تولید تحریکات چشمی می نمایند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی های هوا و تاثیرات آن بر انسان

سم شناسی محیطی PDF

 

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

گردآورندگان: مهندس زینب نظرنیا و زهرا مزارعی

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 79

بحران چیست؟

بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است.

بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند.

بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث درهم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش‌های گسترده می‌شود و آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد.

ویژگی بحران

 • معمولاً غیرقابل پیش‌بینی است (یعنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می‌افتد)
 • معمولاً غیرمنتظره نیست.
 • بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت ماندگار.
 • پویا و متغیر است.

انواع بحران

 • بحران شخصی
 • بحران اجتماعی
 • بحران اقتصادی
 • بحران سیاسی
 • بحران بین‌المللی
 • بحران زیست‌ محیطی

مدیریت بحران

فرایند پیش‌بینی و پیش‌گیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم‌سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند. به عبارت دیگر علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله آن‌ها بتوان از بروز بحران‌ها، پیش‌گیری نمود یا در صورت بروز بحران، برای کاهش اثرات آن، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود.

مراحل مدیریت بحران

از يك ديدگاه  مدیریت بحران از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارت است از:

 1. مرحله پیشگیری
 2. مرحله آمادگی
 3. مرحله مقابله
 4. مرحله بازسازی و بازتوانی

1- مرحله پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش دهد.

2- مرحله آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمع آوری اطلاعات ،برنامه ریزی ،سازماندهی،ایجاد ساختارهای مدیریتی آموزش،تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

3- مرحله مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها ، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می شود.

عملیات مقابله شامل: اطلاع رسانی، هشدار، جستجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات فوریت های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیربط است.

4- بازسازی و یازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای گذراندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگی های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی ، تاریخی، اجتماعی منطقه انجام می گیرد.

بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • مثال هایی از چند بحران

 • حوادث تاریخی آلودگی هوا

 • منابع آلودگی هوا

 • تقسیم بندی آلاینده ها

 • شاخص سنجش کیفیت هوا

 • اثرات زیست محیطی آلودگی هوا

 • اثرات جوی آلودگی هوا

 • بحران آلودگی شهر تهران

 • اقدامات لازم در هنگام بروز بحران

 • اقدامات پیش از وقوع حادثه آلودگی خطرناک هوا

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوا و کنترل آن ( روش ها و وسایل نمونه برداری از هوا )

اصول و مبانی آلودگی هوا

کنترل آلودگی هوا بوسیله اسکرابرها

 

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها

وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها

وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها

تهیه و تنظیم: علیرضا نتاج

 

علاوه بر مشکلات فنی و مدیریت بسیار زیاد در خصوص عدم کنترل صحیح انتشار آلاینده های هوا در کلان شهر تهران، یک عامل طبیعی جوی نیز در افزایش غلظت آلاینده های هوا در این شهر نقش پررنگ دارد. این عامل طبیعی با نام وارونگی دمایی هوا و یا ترمال اینورژن شناخته می شود.

وارونگی هوا چیست؟

وارونگی دما در هوا یک پدیده جوی است که به علم طبیعی اتفاق می افتد و باعث پایداری هوا در یک منطقه در نتیجه کاهش و یا توقف روند صعودی توده هوا می شود. این پدیده در حالت کلی اثرات سوء قابل توجهی ندارد، اما اگر این وارونگی در مناطق دارای آلاینده های هوا ایجاد شود باعث محبوس شدن آلاینده ها در سطح زمین شده و از پراکنده شدن و در نتیجه کاهش غلظت آلايند ها جلوگیری می کند در نتیجه آلاينده های ایجاد شده در سطح زمین تجمع پیدا کرده و کم کم به حد هشدار و یا بحرانی می رسد و می تواند سلامت افراد به ویژه گروه های حساس جامعه مانند افراد مسن، کودکان و مبتلایان به بیماری های تنفسی را دچار مخاطره کند.

کلیات:

به طور طبیعی در لایه تروپوسفر (لایه اول هوا و لایه ای که ما با آن در تماس هستیم) با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما کاهش پیدا می کنند میزان این کاهش حدود ۶.۸ درجه سانتی گراد به ازای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع است، اگر میزان کاهش دما بیش از این مقدار باشد حالت ناپایداری و اگر میزان کاهش دما کمتر باشد حالت پایداری هوا اتفاق میافتد، اما اگر این روند طبیعی دچار تغییر شده و با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما نیز افزایش پیدا کند، وارونگی هوا اتفاق می افتد که در اینصورت هوا در منطقه مورد نظر به شدت پایدار شده و کمترین اختلاط در لایه های هوا انجام شده و همین موضوع موجب تجمع آلاينده های هوا (اکسیدهای ازت، ذرات، اکسیدهای گوگرد، منواکسید کربن، هيدرو کربن های نسوخته و …) در نزدیک سطح زمین شده و در نتیجه تشدید آلاینده های هوا می شود .

حالت طبیعی و وارونگی هوا

حالت طبیعی و وارونگی هوا

عواملی که می توانند حالت طبیعی کاهش دما در اثر افزایش ارتفاع از سطح زمین را دچار تغییر کنند، میتواند یک یا چند عامل از عوامل زیر باشد

 1. وقتی هوای نزدیک سطح زمین سریعتر از لایه بالائی هوا سرد شود
 2. وقتی یک لایه هوای گرم از سطح زمین سرد عبور کند
 3. محبوس شدن هوا سرد در زیر هوای گرم
 4. سر شدن هوا در اثر فرونشینی هوا

با توجه به علت و یا علت اصلی برهم خوردن تعادل حرارتی هوا، وارونگی هوا به ۵ دسته تقسیم می شود

1- وارونگی حرارتی یا تشعشعی Thermal or Radiation Inversion

این نوع وارونگی بیشتر در شبهای سرد زمستان اتفاق می افتد و وجود سرعت باد کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت و نبود تلاطم افقی قابل توجه در لایه های هوا شرایط را برای وقوع این نوع اینورژن مساعد می کند. در هنگام شب با کاهش تدریجی دمای محیط دمای زمین نیز به علت تابش اشعه حرارتی به اطراف کاهش می یابد در نتیجه زمین رفته رفته سرد می شود متعاقب آن لایه هوای بالای آن با دریافت اشعه حرارتی از زمین گرم می شود در نتیجه هوای نزدیک به سطح زمین به علت مجاور بودن با زمین سرد خنک تر از لایه های بالائی هواست پس با افزایش ارتفاع از سطح زمین به جای کاهش دما با افزایش دما روبرو هستیم. این حالت از اواسط شب شروع شده و در هنگام طلوع خورشید به اوج خود می رسد. اما خوشبختانه این نوع وارونگی هوا پایدار نبوده و با تابش اشعه خورشید از بین میرود به نحوی که این نوع وارونگی هوا اغلب قبل از ساعت ۱۰ صبح از بین میروند اما در همین مدت نیز می تواند اثرات زیان باری داشته باشد. پس توصیه می شود این قشرجامعه از قرار گرفتن هوای صاف و سرد صبحگاهی زمستان در شهرهای آلوده ای مانند تهران اجتناب نمایند.

ادامه مطلب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • وارونگی حرارتی یا تشعشعی Thermal or Radiation Inversion

 • وارونگی تلاطمی Turbulant Inversion

 • وارونگی جبهه ای Frontal Inversion

 • وارونگی فروكشی Sabsidence Inversion

 • اثرات زیانبار وارونگی دما در هوا

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول و مبانی آلودگی هوا

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

 

8 سال عقب ماندگی در کنترل آلودگی هوا

به گزارش موژ و به نقل ازایرنا – معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگرچه در مدت 84 روز گذشته که وارد سازمان محیط زیست شدم، اقدامات خوبی در زمینه آلودگی هوا صورت گرفته، اما واقعیت این است که در روند مقابله با آلودگی هوا 8 سال عقب هستیم.


روند رو به افزایش بارانهای اسیدی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: مطالعات نشان میدهد که میزان بارشهای اسیدی رو به افزایش است و این نوع بارشها نیز بیشتر در نواحی صنعتی در دنیا رخ میدهد.


وزارت بهداشت خواستار تعطیلی پایتخت شد

به گزارش موژ و به نقل از شفقنا زندگی- رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تعطیلی همه ادارات و مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در شهر تهران به دلیل آلودگی هوا شد.


اورانیوم ضعیف شده در ریزگردهای خوزستان

به گزارش موژ و به نقل ازایرنا، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کتمان واقعیت توسط رسانه ملی می گوید: خاک استان خوزستان به بقایای بمب های شیمیایی آلوده است