بهداشت محیط

بهداشت محیط یکی دیگر از رشته های هم تراز بهداشت حرفه ای می باشد که در زمینه آب و فاضلاب, پسماندها و غیره فعالیت می کند.

با توجه به اینکه این دو رشته همواره در تعامل با یکدیگر هستند لازم دیدم که این بخش را نیز در سایت ایجاد کنم تا مباحث مرتبط با بهداشت محیط در این بخش قرار گیرد.

مهندسین این رشته هر گونه سفارشی داشته باشند در نظرات می توانند ثبت کنند.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ بهداشت محیط

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 640

 

فهرست کتاب جلد 1 و 2 به صورت زیر است:

فهرست جلد اول

 • مقدمه
 • چرخه هیدرولوژیک و کیفیت آب
 • جدول توزیع آبهاي جهان
 • طبقه بندي منابع آب با توجه به منشاء
  • منابع آب جوي
   • طبق قانون دالتون
  •  آبهاي زیرزمینی
   • معایب آبهاي زیرزمینی
  •  آبهاي سطحی
 •  علل تصفیه آب
 • تعریف آب سالم
 • تاریخچه استاندارد
 • خصوصیات فیزیکی
 • انواع سیستم هاي کلوئیدی
 • کدورت ضعیف
 • کدورت شدید
 • تعریف قدیمی واحد کدورت
 • تعریف جدید واحد کدورت
 • اهمیت کدورت از نظر بهسازي
 • روش های اندازه گیری کدورت
 • اندازه گیری میزان طعم و بوی آب
 • روش های حذف طعم و بو
 • استفاده از سولفات مس CuSO4, 7H2O
 • حذف طعم و بو در تصفیه خانه
 • شکال مختلف کربن فعال
 • خوردگی corrosion
 • خوردگی باکتریولوژیکی
 • اثرات خوردگی باکتریولوژیکی بر آب مشروب
 • انواع باکتریهاي عامل خوردگی و چگونگی عمل آنها
 • اثرات و مشکلات باکتریهاي آهن
 • مهمترین انواع باکتریهاي آهن
 • روشهاي جلوگیري از رشد این باکتریها در فاضلاب
 • خوردگی فیزیکی
 • خوردگی شیمیایی
 • واکنشهاي الکتروشیمیایی
 • انواع خوردگی
  • خوردگی یکنواخت
  • خوردگی گالوانیکی یا دو فلزي
  • خوردگی شیاري
 • ویژگی هاي شیمیایی آب
 • سخت گیري و نمک زدایی آب
 • واحدهاي سختی
 • ارتباط واحدهاي سختی
 • طبقه بندي آبها از لحاظ سختی
 • سختی گیري از آب
  • روش شیمیایی
  • رزین هاي کاتیونی
  • رزین هاي آنیونی
 •  انواع مبادله کننده ها
 • موارد استفاده مبادله کننده ها
 • قدرت یک مبادله کننده
 • روش پر کردن و آماده کردن ستونهاي مبادله کننده
 • مبادله کننده هاي مخصوص
 • ضریب تصحیح سختی براي محاسبه دستگاه هاي مبادله کننده
 • مثالی از طراحی زئولیت نرم کننده
 • ضوابط انتخاب زمین براي تصفیه خانه آب
 • تصفیه آبهاي سطحی
 • روشهای اصلاح کیفیت آب در مخازن
 • آبگیري انواع ابگیر و کاربرد آنها
 • افت انرژی در آشغالگیر
 • ساختمانهای اندازه گیری آب
 • فرمول طراحی حوضچه متعادل کننده جریان
 • عملکرد کلی اکسیلاتورها
 • مواد به کار رفته در زیر بستر پایه
 • سیستم زهکشی زیر بستر
 • عملکرد و تمیز کردن
 • سرعت صاف کردن
 • پارامترهاي کیفیت آب
 • تاثیر واحدهاي مختلف تصفیه خانه بروي آب تصفیه شده
 • انتخاب زمین براي تصفیه خانه
 • دسترسی به زمین بیشتر و ارزانتر
 • واحدهاي مختلف تصفیه خانه
  • ته نشینی ذرات مستقل DESCRET PARTICLE
 • روشهاي جمع کردن آشغال ها از آشغالگیر
 • انعقاد و لخته بندي
 • انواع مواد منعقد کننده
  •  واحد تزریق FEEDING DEVICES
 • فاکتورهای موثر در انتخاب نوع تزریق
 • انواع حوضچه اختلاط و سریع
 • حوضچه اختلاط با موانع دیواري (هیدرولیکی) نوع عمودي
 • مقطعی از یک صافی شنی تند
 • انتخاب واحد تصفیه و دیاگرام تصفیه
 • واحدهاي مختلف تصفیه
 • روش تبادل یون
 • انواع تبادل کننده هاي یونی
 • خواص یک تبادل کننده یونی
 • تصفیه فاضلاب قسمت سوم
 • روشهاي جمع آوري آبهاي سطحی
 • چند روش کاهش حجم و شدت فاضلاب
 • فاکتورهاي آلوده کننده ناشی از فاضلاب هاي صنعتی تخلیه شده
 • تعیین میزان جریان فاضلاب
 • فاکتورهایی که مصرف آب را تحت تاثیر قرار می دهند
 • فاضلاب صنعتی براي ورود به شبکه شهري
 • مزایاي تخلیه فاضلابهاي صنعتی به فاضلاب هاي شهري
 • مشخصات فاضلاب: کمیت فاضلاب- کیفیت فاضلاب.
 • یکنواخت سازي جریان Flow E qualization
 • انواع تصفیه بی هوازي
 • انواع لجن فعال
 • خواص فیزیکی- شیمیایی آب
 • علل فرسایش خاک
 • منابع آب آشامیدنی
 • پارامترهایی براي تشخیص کیفیت آب از نظر مواد غذایی
 • OSITINE POTENTIAL OF HYDROGEN ION ( پتانسیل هیدروژن ) PH
 •  کیفیت آب WATER QUALITY
 •  لایه بندي حرارتی در دریاچه ها و مخازن رو باز THEMAL STRATIFICATION
 • راه های پیشگیري از اوتروفیکاسیون PREVENTING EUTROPHICATION
 • دفع زباله و فاضلاب
 • اهمیت بهداشت زباله
 • جمع آوري و دفع زباله در کارخانجات
 • انواع زباله
 • منابع تولید زباله های شهري
 • ترکیب فیزیکی زباله
 • دور ریزهای صنعتی
 • مواد زائد خطرناک
 • مدیریت روزانه جمع آوري زباله
 • زمان جمع آوري زباله
 • تعداد دفعات جمع آوری
 • کلیاتی از مشخصات وسایل جمع آوري
 • انواع سیستم جمع آوري زباله
 • مسیرهاي جمع آوري زباله
 •  روش دفن زباله Land fill
 • سیستم هاي مهندسی براي منابع و بازیابی انرژي
 • جداسازي اجزاء به روش مکانیکی، الکترومکانیکی و مغناطیسی
 • خشک کردن و آبگیري
 • سیستم بازیافت مواد
 • بازیابی مواد حاصل از تبدیل بیولوژیکی
 • تولید کود ترکیبی (تبدیل هوازي)
 • شناخت ترکیبات بیوگاز اهمیت و مصازف آن
 • مزایاي توسعه دستگاه هاي بیوگاز
 •  استفاده از سوختهاي حاصل از مواد زائد (RDF)
 • تجزیه مواد به کمک حرارت (پیرولیز)
 • فاضلاب و دفع بهداشتی آن
 • جمع آوري و دفع فاضلاب
 • سیستم هاي فاضلابرو
 • الگوهاي شبکه فاضلابرو
 • ساختمان مجاري فاضلابرو
 • مقاطع فاضلابرو
 • اتصالات فاضلابروها
 • متعلقات شبکه فاضلابرو
 • تهویه کننده فاضلابروها
 • طراحی فاضلابروها
 • آلوده کننده هاي فاضلاب
 • میکروارگانیسم ها
 • مواد مصرف کننده اکسیژن
 • مواد مؤثر در رشد بیش از حد گیاهان آبزي (جلبکها)
 •  و ……

فهرست جلد دو

 • واحدهاي بیان غلظت آلاینده هاي هوا
 • طبقه بندي آلاینده هاي موجود در هوا
 • نمونه برداري از هوا براي شمارش و تعیین قطر ذرات معلق
 • روشهاي اندازه گیري غلظت ذرات معلق
 • ذرات تاري HAZEPARTICLE
 • اقتصاد کنترل آلودگی هوا
 • آلاینده هاي گوگرد و ازت
 • از نظر تعادل (رابطه استوکیومتري)
 • تکنیک های حذف SO2 از گاز خروجی
 • روشهاي حذف SO2 برای کارهایی که درصد پائینی SO2 دارند
 • شرایط تولید ناکس
 • ساختار جو زمین
 • مقیاس های مختلف مطالعه پدیده ی آلودگی هوا
 • مدلهاي انتشار آلودگی هوا
 • جنبه هاي جهانی آلودگی هوا
 • اثر مونوکسید کربن بر انسان و نحوه محاسبه COHB
 • تفاوت استاندارد و رهنمود
 • آلودگی هوا
 • تعریف اتمسفر (جو)
 •  اثرات GWP در پدیده ی گلخانه ای
 • اثرات تخریب لایه ازن
 • چرا ازن تخریب می شود؟
 • انواع اینورژن
 •  عمل اختلاط (Maximam mixing Depth (Hight
 • دماي پتانسیل p.t) Petential temprature)
 • رطوبت در اتمسفر
 • عوامل توپوگرافی
 • اثرات ذرات روي انسان
 • آئروسل هاي جامد
 • چند نکته براي طراحی دودکش ها
 • مشکلات موجود در تهران
 • مهم ترین منابع انتشار آلاینده ها و درصد هر آلاینده
 • استقرار (مکان یابی) صنایع
 • بررسی آلاینده ها در منابع متحرک
 • مهم ترین آلاینده ي اتومبیل هاي سواري و شهرها
 • براي کنترل آلاینده هاي منابع ثابت (صنایع)
 • واحد سنجش آلودگی در هوا
 • آزمایش و آنالیز آلاینده هاي هوا
 • اثر آلودگی بر انسان
 • انواع حد
 • عوارض CO در بدن
 • اثرات هیدروکربن ها
 • اثر اکسیدان هاي فتوشیمایی در انسان
 • اثرات آلودگی هوا بر گیاهان
 • آلدئیدها و اتیلن (از خانواده ی HC)
 • اثرات آلودگی هوا روی اشیاء و متعلقات
 • کنترل آلودگی هوا
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه تشریحی
 • منابع

مقدمه:

آب سرچشمه زندگی و یکی از فراوانترین ترکیبات زمین است، ضرورت آب براي بقاء و حیات انکار ناپذیر است چرا که هیچ موجود زنده اي از جمله انسان بدون وجود آن قادر به ادامه حیات نیست.

کلیه اجتماعات اولیه و تمدنهاي قدیمی بشري در کنار رودخانه هایی از جمله دجله، فرات، نیل، گنگ و غیره شکل گرفته است و انسانهاي اولیه توانسته اند با بهره گیري از آب این رودخانه ها و به کمک روشهاي ابتدا یی، نیازهاي اولیه خود را برآورده سازند.

همسو با ایجاد تحولات بشري و افزایش مصرف و به تبع آن افزایش آلودگی هاي زیست محیطی بالاخص آلودگی آب، و از طرفی با پیشرفت تکنولوژي و بهداشت و پی بردن به نقش آب در انتقال بیماریهاي مختلف، خصوصیات و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نیز مطرح شد و به تجربه ثابت شد که نمی توان هر آبی را براي هر منظوري به کار برد. از این رو آب آشامیدنی را آبی سالم، گوارا و قابل دسترس تعریف کردند.

از مجموع 1357760 هزار کیلومتر مکعب آبهاي کره براي زمین حدود 97.2 درصد در اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و  باتلاقها جاري است که به علت وجود مقدار زیادي مواد کانی، ارزش چندانی براي مصارف شرب و یا کشاورزي ندارد، از 2.8 درصد بقیه که آبهاي شیرین را تشکیل می دهد فقط 0.3 درصد ( 4100 هزار کیلومتر مکعب) که شامل آبهاي سطحی و زیرزمینی است به سهولت قابل دسترس و بهره برداري است که متاسفانه این مقدار هم بطور یکنواخت در نقاط مختلف کره زمین توزیع نشده بطوریکه سرانه افرادبومی نواحی خشک جهان فقط به چندمتر مکعب محدود می شود.

از آنجا که بخش عمده اي از آبهاي شیرین مورد اشاره را نمی توان مستقیماً به مصرف آشامیدن رساند لذا باید کیفیت آنها را پیش از مصرف و بر حسب نیاز با به کارگیري تکنیکهاي تصفیه بهبود بخشید، بالاخص آبهاي سطحی جاري که بنا به ماهیتشان محتوي ناخالصی هاي محلول و غیر محلول هستند و یا اینکه توسط بشر آلوده می شوند.

از اینرو با عنایت به تغییر الگوهاي مصرف و از طرفی آلودگی روز افزون آبها، اهمیت صنعت تصفیه آب روز به روز آشکارتر می شود و توسعه فن و دانش اینکار در جهان هر روز آهنگی سریعتر می یابد.

در کشور ما نیز به موازات رشد توسعه اقتصادي، اجتماعی و تامین خدمات بهداشتی درمانی و در کنار آن سیاست تامین آب آشامیدنی سالم و همچنین لزوم بهره گیري بهینه از منابع آب موجود، ضرورت استفاده از روشهاي تصفیه آب بیش از پیش احساس می شود و در این راستا شاهد گسترش روز افزون دانش تصفیه آب در سطح کشور می باشیم، بطوریکه خوشبختانه در این زمینه از به کارگیري شرکتهاي خارجی در مطالعه، طراحی و نیز اجراي بخش قابل توجهی از تاسیسات تصفیه خانه هاي آب در سطح کشور بی نیاز شده ایم.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

راهنمای ماتریس ارزیابی ریسک بهداشت ایمنی و محیط زیست

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی

کلیات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

فرمت:  PDF  تعداد صفحات: 9

 

الزامات قانونی :

با توجه به الزامات قانونی ذیل ایجاد سیستم پایش آلاینده های هوا در شرکتها ضروری است.

 1. براساس بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محی طزیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند (خوداظهاری در پایشهای زیست محیطی). واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده ( 30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 خواهند بود.
 2. علاوه بر صراحت بند قانونی فوق الذکر، جهت شناسایی وضعیت واقعی انتشار، مقایسه با مقادیر طراحی و استاندارد و نیز ارزیابی عملکرد فرآیند و کنترل سیستم، پایش و اندازه گیری کمی و کیفی انتشار آلاینده ها ضروری است.

قواعد کلی:

 1. پایش منابع نشر آلاینده های زیست محیطی باید به نحوی انجام شود که همواره از رعایت استانداردهای نشر اطمینان حاصل شود.
 2. مسئولیت نظارت بر پایش آلاینده های هوا در هر شرکت پتروشیمی بعهده رئیس امور HSE آن شرکت است و  فعالیت های مرتبط با پایش و اندازه گیری طبق فلوچارت موجود در این راهنما به عهده امور HSE و واحدهای زیرنظر رئیس مجتمع است. توضیح اینکه در فلوچارت مذکور منظور از رئیس مجتمع واحدهای تحت نظر رئیس مجتمع می باشد که به تشخیص ایشان تعیین می گردد.
 3. امور HSE موظف است ضمن اینکه خود مستقیماً بر پایش منابع انتشار شرکتها به صورت online یا دوره ای نظارت می کند از یکی از آزمایشگاه های معتمد که لیست آن هر ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین می شود درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجی های شرکت اقدام نماید. آزمایشگاه معتمد اقدام به نمونه گیری و پایش خروجی های شرکت نموده و نتایج آنرا به طور همزمان برای شرکت و ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می نماید.
  1-3 کلیه نمونه برداری هایی که توسط آزمایشگاه معتمد صورت می گیرد به صورت تصادفی (Random) بوده و هماهنگی قبلی با واحد مربوطه صورت نمی پذیرد و همچنین مکان مناسب برای نمونه برداری نیز به تشخیص آزمایشگاه معتمد تعیین می شود نه واحد درخواست کننده. به همین دلیل شرکت باید همواره مطمئن باشد که نشر آلاینده ها در هر نقطه ای مطابق با استانداردهای موجود بوده و تحت کنترل است.
 4. پس از تهیه فلودیاگرام زیست محیطی و تعیین نقاط دارای پتانسیل آلودگی محیط زیست از طریق هوا (راهنمای شناسایی آلودگی های زیست محیطی، HSE 402) لازم است فهرستی از منابع انتشار آلاینده های هوا و نوع آلاینده های منتشره از این منابع تهیه گردد.
 5. پایش انتشار آلاینده های هوا از منابعی که به صورت پیوسته دارای نشر به محیط هستند الزامی است. در صنایع پتروشیمی این مکانها عبارتند از :
  • دودکش های منابع احتراقی (کوره ها، بویلرها و سیستم های تولید بخار، هیترها، واحدهای کراکینگ، توربین ها و واحدهای تولید برق و …)
  • منابع نشر فرآیندی (برحسب مورد ممکن است انتشار آلاینده خاصی از مکانهای مختلف یک فرآیند صورت بگیرد که عمدتاً منابع اصلی برج  های جذب، دفع و یا خشک کن ها هستند).
  • فلرها
  • حوضچه ها و مخازن روبازی که مواد شیمیایی در آن نگهداری می شود (مثل حوضچه های متعادل ساز در تاسیسات تصفیه فاضلاب، پوندهای تبخیر و سایر مواردی که در آن فاضلاب هایی که حاوی مواد شیمیایی فرار هستند نگهداری می شود).
 6.  پایش در منابع نشر فهرست شده در بند 4 الزامی و پایش سایر منابع به اختیار و صلاحدید خود واحد صورت می پذیرد.
 7. شرکتهای پتروشیمی باید برحسب مورد پارامترهای تعیین شده در جدول زیر را که براساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست ایران تنظیم شده است اندازه گیری نمایند مگر اینکه سازمان پارامترهای مورد نظر خود را برای سنجش به آنها اعلام نماید و یا خود واحد آلاینده دیگری را شناسایی نماید.

جدول 1- پارامترهای عمومی و شاخص صنایع پتروشیمی در بخش هوا

Nox

CoH2sSo2NH3F2cفیوم-H2SO4ازکیبات آلیF2 و ترکیباتCL2 و ترکیباتذراتترکیبات سرطانزادی اکسین و فیورنالیافتیرگیفلزات سنگین

نام صنعت یا فرایند

ردیف

   

  

     

فرایند تهیه گوگرد

1

             

فرایند اسید کلریدریک

2
              

فرایند تهیه اسید نیتریک

3

ادامه جدول در فایل پیوستی

تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا

آلاینده های هوا

نوع فلزات سنگین، ترکیبات سرطانزا و ترکیبات آلی، براساس فرآیند تولید، مواد اولیه، واسطه و تولیدی مربوطه و انتشار آلاینده های احتمالی تعیین می شود.

8- در هر مکان نشر باید موارد زیر اندازه گیری شود :

 • غلظت آلاینده ها براساس جدول فوق برحسب ppm یا mg/m3
 • دبی حجمی جریان m3/hr
 • درصد حجمی اکسیژن
 • دما (درجه سانتیگراد)
 • فشار (اتمسفر)
 • درصد جرمی رطوبت یا اینکه آلاینده بر مبنای خشک اندازه گیری شود.
 • متوسط زمانی اندازه گیری (دقیقه)

9- پایش در کلیه مکانهای فهرست شده در ماده 5 به جز بند 5-3  به صورت مستقیم و با گرفتن نمونه از جریان گازی که به محیط منتشر می شود صورت می گیرد.

 • پس از تعیین اینکه چه منابعی باید پایش شوند لازم است جهت شناسایی نقاط نمونه گیری (sampling point) اقدامات لازم به عمل آید. نقاط نمونه گیری، نقاطی در مسیر جریان هستند که دارای شرایط یکنواخت از لحاظ دما، سرعت جریان، غلظت و … می باشند و نمونه برداشته شده از این نقاط بیانگر وضعیت واقعی انتشار است. در فرآیندهای جدید عموماً طراح پیش بینی های لازم را در نظر گرفته است و نقاط نمونه گیری در مسیر جریان و در مکان مناسب ایجاد شده که با بررسی نقشه های فرآیند (P&ID) می توان این نقاط را مشخص نمود. در غیر این صورت باید مکان مناسب برای نمونه گیری تعیین و اقدامات لازم جهت ایجاد آن صورت پذیرد.
 • در مکانهای روباز (بند 5-4) نمونه گیری از مکانی که دارای بیشترین احتمال آلودگی است صورت می گیرد.

10- تعیین مقدار پارامترهای مورد نظر در هر محل نشر، یا بصورت مستقیم توسط دستگاههای مخصوص که به طور مستقیم نمونه گیری و اندازه گیری را انجام می دهند صورت می گیرد یا اینکه نمونه جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل می گردد.

 • 1-10 تجهیزات و روش های پیشنهادی برای اندازه گیری آلاینده ها براساس جدول شماره 1 دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. برای سایر مواردی که در این جدول ذکر نشده است، روش های EPA پیشنهاد می شود.

11- پایش فلرها به عنوان یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده های هوا به صورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد. پایش این منابع نشر براساس اندازه گیری میزان کدورت پلوم منتشر شده و نیز تخمین از روی گازهای ونت شده به فلر است. جهت پایش سیستم فلرینگ لازم است اطلاعات زیر به صورت ماهانه تهیه و به صورت مستند نگهداری شود :

 • حجم کل گازهای ارسالی به سیستم فلر (به صورت محاسباتی و تخمینی و یا هر روش عملی دیگر)
 • حجم و ترکیب گازها در هر مورد ارسال
 • منبع ارسال کننده
 • علت ارسال به سیستم فلر
 • مقایسه ماهانه حجم کل گاز ارسال شده
 • تخمین میزان آلاینده های منتشره

12- نقاطی که دارای نشر پیوسته با دبی جرمی زیاد یک آلاینده بوده و فرآیندهای تولید یا کنترل آنها، فرآیندهای قابل اطمینانی از لحاظ نرخ تولید ثابت آن آلاینده نبوده و همواره احتمال تجاوز از حدود استاندارد برای آنها وجود داشته باشد لازم است به سیستمهای مونیتورینگ آنلاین مجهز باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استاندارد آلاینده های خروجی دودکش واحدهای صنعتی

اصول و مبانی آلودگی هوا

آماده سازی و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

انواع مواد زائد جامد

پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی

پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی

پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 49

 

تصفیه و بازیافت مواد زائد

 • تصفیه و بازیافت یک روش بسیار مهم در جهت کاهش سمیت مواد زائد قبل از دفع نهایی است
 • از نقطه نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است

چون در صورت استفاده از تکنیک های مناسب

 • کاهش حجم زائدات
 • کاهش هزینه دفع مواد زائد
 • کاهش هزینه تهیه مواد اولیه ، به علت استفاده مجدد
 • کاهش هزینه تولید محصول نهایی ، به علت استفاده مجدد

هدف اصلی تصفیه و بازیافت :

 • بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد زائد
 • به حداقل رساندن مشکلات زیست محیطی در مرحله دفع

انتخاب روش تصفیه و بازیافت بستگی به :

 • سهولت دسترسی به مراکز تصفیه مواد زائد
 • استاندارد های ایمنی
 • ملاحظات اقتصادی

انتخاب یک روش مناسب همیشه به آسانی انجام پذیر نبوده و نیاز به :

 • مطالعات اولیه فنی
 • مطالعات اقتصادی
 • مطالعات زیست محیطی دقیق
 • خصوصیات ماده زائد
 • کمیت و کیفیت مورد نیاز پس از تصفیه
 • توانایی تکنیک های مورد نظر برای کاهش زائدات
 • ارزیابی کل عملکرد سیستم

مکان بازیافت :

بازیافت مواد زائد می تواند در مکان های مختلف انجام شود

 • بهترین مکان ؛ محل تولید مواد زائد
 • بازیافت در نقطه تولید، احتمال آلودگی ماده زائد صنعتی با سایر زائدات را کاهش می دهد
 • هزینه حمل و نقل ماده زائد نیز تا حد قابل قبولی کاهش می یابد
 • در بسیاری از موارد، مواد زائد به طور مستقیم و بدون هیچ گونه عملیات اضافه به عنوان ماده اولیه در فرایند تولید قرار می گیرد.

در بعضی موارد، موارد زائد صنعتی در خارج از محل تولید بازیافت می گردند، لازم به ذکر است که این امر در صورتی اتفاق می افتد که :

 1. تجهیزات مورد نیاز جهت بازیافت موجود نباشد
 2. بازیافت مواد زائد تولیدی مقرون به صرفه نباشد
 3. مواد بازیافتی در فرایند تولید واحد صنعتی مربوطه قابل استفاده نباشند.

در برخی حالات نیز ماده زائد بازیافت شده، می تواند مستقیما به عنوان ماده اولیه فرایندی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های تصفیه و بازیافت

جهت از بین بردن (دفع ) مواد زائد خطرناک و یا به حداقل رساندن حجم و سمیت آنها، از روش های مختلفی استفاده می شود :

 • روش های فیزیکی و شیمیایی
 • روش های تثبیت و جامد سازی
 • روش های حرارتی
 • روش های بیولوژیکی
 • روش های زمین

نکته : در برخی مراجع معتبر، روش های تثبیت و جامد سازی به عنوان زیر مجموعه ای از روش های فیزیکی و شیمیایی مد نظر قرار می گیرند. اما در این مجموعه به دلیل اهمیت موضوع، روش های مذکور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند.

عملکرد هر یک از روش های مذکور ، بر اساس یک یا چند عامل به شرح زیر استوار می باشد:

 • کاهش حجم مواد زائد
 • جداسازی مواد زائد
 • رفع سمیت مواد زائد

روش های فیزیکی و شیمیایی

مهمترین فرایند ها:

 • استخراج با حلال
 • جذب توسط کربن
 • فرایند های غشایی
 • تقطیر
 • تبادل یونی
 • کریستالیزاسیون
 • فیلتراسیون
 • اکسیداسیون و احیاء

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • استخراج به روش حلال
 • جذب سطحی به وسیله کربن
 • تقطیر
 • فرایندهای غشایی
 • رزین های تبادل کننده یونی
 • انجماد و کریستالیزاسیون
 • فیلتراسیون
 • ترسیب (رسوب دهی) شیمیایی
 • تبخیر
 • فیلتراسیون و احیا
 • هیدرولیز
 • عریان سازی
 • تبخیر فیلم نازک
 • سیالات فوق بحرانی
 • انواع زباله سوز
 • انواع روش های بیولوژیکی برای بازیافت مواد زائذ خطرناک
 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

منابع تولید، انواع و ترکیب مواد زائد جامد شهری

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

پاورپوینت مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک

پسماندهای شهری و صنعتی

 

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 52

 

انواع اقليم

بزرگ اقليم: بزرگ اقليم را سيستم هاي بزرگ جوي كه در ارتباط با گردش سياره اي هستند بر سطح كره زمين بوجود مي آورند.

اغتشاشات جوي نظير سيكلونها (مراكز كم فشار) و آنتي سيكلونها (مراكز پر فشار) كه قادرند هزاران كيلومتر را تحت نفوذ خود قرار دهند نمونه هاي اصلي بزرگ اقليم بشمار مي روند.

متوسط اقليم: بيش از هر اقليم ديگر تحت تاثير ناهمواري سطح زمين و شكل آنها قرار دارد. از اين رو اقليم دشت, جلگه, دامنه, دره و كوهستان را مشخص مي كند. از جمله فرايندهاي جوي كه تحت تاثير زمين قرار مي گيرند مي توان به وزش نسيم دريا و خشكي اشاره كرد.

اقليم محلي : به عنوان مثال مي توان اقليم مزارع, جنگل و شهر يا كوهستان را نام برد. حوزه و ابعاد اقليم محلي محدود تر از اقليم متوسط است.

ريز اقليم : اين قلمرو اقليمي كه كوچكترين واحد مهم اقليمي محسوب مي شود به شدت از شرايط فيزيكي سطح زمين تاثير مي پذريد. به عنوان مثال سرعت باد با نزديکتر شدن به سطح زمين به دليل افزايش اثر اصطكاک كاهش مي يابد و اين امر به نوبه خود ميزان اختلاط هوا را كم مي كند و به تشديد
اختلافات بين عناصر جوي ماند دما, رطوبت و فشار مي انجامد. نتيجه اين اختلافات ايجاد اقليم هاي مستقل و مشخص در ابعاد كوچكتر و حوالي سطح
زمين است.

تركيب اتمسفر:

اتمسفر به غشاي نازكي از هوا اطلاق مي گردد كه كره زمين را در بر گرفته است. هر چه از سطح زمين دور مي شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است.

50 % جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5 كيلومتري سطح زمين قرار دارد. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است . افزايش غلظت هوا در نزديكي سطح زمين به دليل جاذبه و فشار وارده از سطوح بالاتر جو است. در دماي 0˚C و فشار 76 سانتيمتر جيوه چگالي هوا معادل kg/m1/3 مي باشد.

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

تغييرات دمايی در لايه های تشكيل دهنده اتمسفر

طبقه بندي لايه هاي اتمسفر

تروپوسفر : پايين ترين لايه اتمسفر است.

 • وجه تمايز آن با ديگر طبقات اتمسفر تجمع بخار آب در اين لايه است. به همين دليل بسياري از پديده هاي جوي كه با رطوبت ارتباط دارند و عاملي تعيين كننده در وضعيت هوا محسوب مي گردند فقط در اين لايه ديده مي شود. منبع حرارتي اين لايه انرژي تابشي سطح زمين است بنابراين دماي آن با افزايش ارتفاع به سرعت كاهش مي يابد. دماي قسمتهاي پايين تروپوسفر گرم تر از قسمتهاي فوقاني آن است.
 • ضخامت تروپوسفر يكسان نيست به عبارت ديگر اين ضخامت معمولا از 17 تا 18 كيلومتر در استوا به 10 تا 11 كيلومتر در مناطق معتدل و 7 تا 8 كيلومتر در قطبها متغير است.
 • حركات قائم و افقي هوا در تروپوسفر نسبت به لايه هاي بالاتر از آن بيشتر است
 • اين امر سبب تداخل بيشتر گازها در اين لايه شده و باعث مي شود نسبت تركيبات جو تا ارتفاع بسيار ثابت بماند.
 • در تروپوسفر جهت بادها به تبعيت از حركت وضعي زمين از غرب به شرق است و سرعت آنها با افزايش ارتفاع از سطح زمين معمولا زياد مي شود.

استراتوسفر:

 • سطوح پايين استراتوسفر از يك لايه پايدار در جهت عمودي تشكيل شده است.
 • دما در بالاي تروپوپوز بر حسب منطقه اقليمي و فصل تفاوت دارد.
 • با توجه به ميانگين روزانه روند دما در دراز مدت دو لايه مختلف در استراتوسفر تشخيص داده اند.
 • معمولا از ارتفاع 11 تا 25 كيلومتري استراتوسفر دما ثابت است و به عبارتي وضعيت ايزوترمي در آن برقرار است.
 • در بالاتر از اين ارتفاع به علت جذب بخشي از تابش ماوراء بنفش خورشيدي كه توسط ازن صورت مي گيرد دما تا ارتفاع حدود 50 كيلومتري تا به صفر درجه سانتيگراد تغيير مي كند.
 • اين لايه از استراتوسفر را ازنوسفر مي گويند و مرز آن را با لايه بالايي يعني مزوسفر لايه استراتوپوز مي نامند .
 • در استراتوسفر به ندرت ابر تشكيل مي شود
 • تنها در شرايط ويژه اي ابرهاي كوهستاني به نام ابرهاي مرواريدي مي تواند در ارتفاع 21 تا 29 كيلومتر از سطح زمين ظاهر مي شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آلودگی هوا و انتشار آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

اصول و مبانی آلودگی هوا

 

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 94

فهرست:

 • توسعه پایدار و دیدگاه جهانی

 • آب و محیط زیست

 • تصفیه فاضلاب های صنعتی

 • استفاده مجدد از پساب تصفیه شده صنعتی

 • استانداردها


آمارهای جهانی

 • 783 میلیون نفر از مردم جهان به آب سالم دسترسی ندارند.
 • از هر 9 نفر 1 نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد.
 • در کشورهای درحال توسعه حدود 80 درصد مردم فاقد خدمات دفع بهداشتی فاضلاب هستند.
 • 443 میلیون دانش آموز در سال به بیماری های مرتبط با آب مبتلا می شوند.
 • نیمی از تخت های بیمارستانی در دنیا به بیماران ناشی از آب آلوده اختصاص دارد.
 • تا سال 2025 جمعیت جهان از مرز 8 میلیارد نفر خواهد گذشت.
 • تا سال 2025 از هر سه نفر جمعیت جهان، دو نفر با مشکل کم آبی مواجه خواهند بود.
 • 2/3 میلیارد نفر در جهان به بیماری های مرتبط با آب مبتلا هستند.
 • بیماری های ناشی از آب در سال باعث مرگ 12 میلیون نفر می شود.

مفهوم توسعه پایدار:

برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به قابليت نسل هاي آينده در برآوردن نيازهايشان

مديريت فعاليتهاي تاثير گذار بر محيط زيست به نحوي كه اطمينان حاصل نمائيم كه وضعيت محيط زيست براي نوه هاي ما بدتر از وضع كنوني نشود

اصل پنجاهم قانون اساسی: حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشد داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غيره از آن که محيط زيست را آلوده مي كنند، ممنوع مي باشد

آب و محیط زیست

وضعیت استرس آبی کشورها در سال 2040

وضعیت استرس آبی کشورها در سال 2040

چرا آب مهم است؟

 • در حدود 70 درصد سطح زمین پوشیده از آب می باشد.
 • 2/3 (دو سوم) وزن بدن انسان معمولی از آب تشکیل شده است.
 • زندگی تمام موجودات زنده به آب بستگی دارد.
 • چرخه غذایی به وجود آب بستگی دارد.
 • حفظ محیط زیست به چرخه آب در طبیعت بستگی دارد.
 • اثر آلودگی ها را کم می کند.
 • در حاصل خیزی خاک موثر است.
 • در بهبود شرایط آب و هوا تاثیر دارد.
بیشترین تگرانی جهانی از ریسک های موجود

بیشترین تگرانی جهانی از ریسک های موجود

روش های حفاظت از منابع آب

 • بازچرخانی
 • حداقل میزان کاربرد مواد شیمیایی در فرایندهای تولید محصول در واحدهای صنعتی
 • دفع اصولی مواد خطرناک
 • کاهش مصرف آب
 • حفظ رواناب ها
 • بازیافت منابع آب
 • مشارکت در اجرای طرح های سالم سازی آب و فاضلاب
 • حفظ اکوسیستم های طبیعی سالم
 • حفظ منابع آبی سالم
 • تلاش در جهت توسعه فرهنگی جامعه

مبانی فاضلاب صنعتی

هدف از تصفیه فاضلاب:

 • حفظ سلامت عمومی
 • کنترل و کاهش عوامل بیماری زا
 • حفظ محیط زیست و اکوسیستم های طبیعی
 • حفظ منابع آب سالم
 • بازچرخانی آب های مصرف شده

انواع فاضلاب

 • فاضلاب خانگی: مناطق مسکونی، تجاری، مدارس، فروشگاه ها
 • فاضلاب صنعتی: کیفیت و کمیت آنها بستگی به نوع صنعت و فرایند تولید دارد
 • فاضلاب شهری: رواناب ها و نشتاب ها
 • فاضلاب کشاورزی: مواد شیمیایی مصرف شده در اراضی زراعی
 • فاضلاب بیمارستانی: میکروارگانیسم ها (ویروس، باکتری )، داروها و …

مهمترين تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از:

 1. امكان وجود مواد  و تركيبات شيميايي و سمي در فاضلاب صنعتي بيشتر است.
 2. خاصيت خورندگي آن بيشتر است.
 3. خاصيت اسيدي و قليائي بيشتري دارد
 4. امكان وجود ارگانيسم هاي زنده در آن كمتر است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب

⇐ عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن

جزوه دوره آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی

⇐ پاورپوینت مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک

 

معادل سازی الزامات ایمنی فرایند با قوانین EPA- برنامه مدیریت ریسک

طراحی و استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی در سازمان

طراحی و استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی در سازمان

طراحی و استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی در سازمان

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 56

فهرست:

 • مقدمه
 • هدف و دامنه کاربرد
 • اصطلاحات و تعاریف
 • ارزیابی عملکرد زیست محیطی
 • مرور کلی
 • الگوی فرآیند EPE
 • شاخص هایی برای EPE 
 • استفاده EPE 
 • طرح ریزی EPE
 • رهنمود کلی
 • انتخاب شاخص ها برای EPE
 • استفاده از داده ها و اطلاعات (اجرا)
 • مرور کلی
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها
 • ارزیابی اطلاعات
 • گزارش دهی و اطلاع رسانی
 • بازنگری و بهبود EPE (بررسی و اقدام)
 • ضمیمه الف (اطلاعاتی) رهنمود تکمیلی در مورد EPE 
 • رهنمود در مورد شناسایی نقطه نظرات طرف های ذینفع در محتوای EPE
 • طرف های ذینفع بالقوه
 • اصول و نقطه نظرات طرف های ذینفع
 • روش های شناسایی نقطه نظرات طرف های ذینفع
 • رهنمود تکمیلی انتخاب شاخص هایی برای EPE 
 • ملاحظات انتخاب شاخص های EPE
 • مثال هایی از رویکردهای انتخاب شاخص های EPE 
 • نمونه هایی از شاخص های EPE
 • شاخص های عملکرد مدیریت
 • شاخص های عملکرد اجرایی
 • شاخص های وضعیت زیست محیطی
 • کتابنامه

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد رهنمود طراحی و استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی در یک سازمان را ارائه می دهد. صرف نظر از نوع، اندازه، موقعیت و پیچیدگی سازمان، این استاندارد برای تمام سازمان ها قابل اجرا می باشد.

این استاندارد سطوح عملکرد زیست محیطی را پایه ریزی نمی کند و بعنوان یک استاندارد ویژگی برای مقاصد صدور گواهی نامه یا ثبت یا سایر الزامات انطباقی سیستم مدیریت زیست محیطی درنظر گرفته نشده است.

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر بکار می روند.

1-2 محیط زیست

محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها وروابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می نماید.
یادآوری- محیط در این تعریف از درون یک سازمان تا سیستم جهانی را در بر می گیرد (به استاندارد ملی ایران –ایزو شماره ی 14001 سال 1377 مراجعه شود).

2-2 جنبه زیست محیطی

بخشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد.

یادآوری- جنبه زیست محیطی بارز آن جنبه زیست محیطی است که پیامد زیست محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد (به استاندارد ملی ایران – ایزو شماره ی 14001 سال 1377 مراجعه شود).

3-2 شاخص وضعیت زیست محیطی (ECI)
اصطلاح ویژه ای که اطلاعات در مورد وضعیت محلی، منطقه ای، ملی یا جهانی محیط زیست را ارائه می کند.

یادآوری- منطقه ممکن است شامل یک ایالت، یک استان و یا یک گروه ایالت ها در یک کشور و یا یک گروه کشور یا یک قاره باشد، بسته به مقیاس وضعیت محیط زیست که سازمان مورد توجه قرار داده است.

4-2 پیامد زیست محیطی

هر تغییری در محیط زیست، اعم از نامطلوب یا مفید، که تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات یک سازمان باشد (به استاندارد ملی ایران – ایزو شماره ی 14001 سال 1377 مراجعه شود).

5-2 سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)
بخشی از کل سیستم مدیریت که شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرح ریزی، مسئولیت ها، اعمال، روش های اجرایی، فرآیندها و منابع برای توسعه ، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی(به استاندارد ملی ایران – ایزو شماره ی 14001 سال 1377 مراجعه شود).

6-2 هدف کلان زیست محیطی
هدف زیست محیطی فراگیر بر گرفته از خط مشی زیست محیطی که یک سازمان خود را مقید به حصول آن می داند و حت یالمقدور بصورت کمی بیان می گردد(به استاندارد ملی ایران – ایزو شماره ی 14001 سال 1377 مراجعه شود).

7-2 عملکرد زیست محیطی

نتایج مدیریت بر جنبه های زیست محیطی یک سازمان
یادآوری 1- عملکرد زیست محیطی در این استاندارد تعریف متفاوتی نسبت به استانداردهای ایران- ایزو 14001-1377 و ایزو 14004 دارد.
یادآوری 2- در متن موضوع سیستم های مدیریت زیست محیطی، نتایج ممکن است در قیاس باخ طمشی زیست محیطی، اهداف کلان و اهداف خرد سازمان اندازه گیری شود.

8-2 معیار عملکرد زیست محیطی
هدف کلان، هدف خرد و یا سایر سطوح عملکرد زیست محیطی مورد نظرکه توسط مدیریت سازمان مشخص شده و برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با طراحی و استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی در سازمان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه دوره مقدماتی مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست (HSE)

اصول, مبانی و ملزومات زیست محیطی سیستم

 

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 20

اثرات CO بر گیاهان و انسان ها

اثر روی گیاهان:

تاثیر زیان آوری در مورد گیاهان رده بالا که برای یک تا سه هفته در معرض co در حد غلظت 100ppm قرار گرفته اند مشاهده نشد, حتی برای کوتاه مدت، اثر قابل ملاحظه ای روی سبزیجات و میکروارگانیسم های مربوطه نمی گذارد.

اثر روی انسان:

هموگلوبین می تواند ترکیبی با CO به شکل کربوکسی هموگلوبین به وجود آورد. میل ترکیبی CO با هموگلوبین 200 بار بیشتر از O2 است.

 • اثرات CO بر روی سلامتی موجودات عموما از نسبت درصد COHb در خون تعیین می شود.
 • محصلین و زنان خانه دار پایین ترین میزان coHb
 • بالاترین میزان انهایی که با وسایل نقلیه، فلزات و مواد شیمیایی، سنگ، تولید شیشه و رنگ، جوشکاری، تعمیر وسایل الکتریکی و هنر گرافیکی سر و کار دارند مشاهده شد.
 • میزان co هر 5 ساعت تقلیل می یابد.

Effects of NOxon plants

 •  اثرات NOX بر روی گیاهان Effects of NOxon plants
 • آسیب به گیاهان از سطوح بالای اتمسفری No2 نزدیک به تسهیلات تولید نیتریک اسید مشاهده گردید.
 • هیچ مدرکی دال بر آسیب رساندن NO به گیاهان خارج از آزمایشگاه مشاهده نگردید.
 • گیاهان پنبه و لوبیا چیتی در معرض تابش با (NO2 (1PPM به مدت 48 ساعت قرار گرفتند به جز خالدار شدن مشخص برگ ها بعد از بیست و یک
  ساعت در معرض 3.5 PPM قرار گرفتن، خال هایی از فساد تدریجی بر روی برگ های گیاهان مشاهده شد.
 • یک تابش هشت ماهه با 0.25NO2  PPM سبب افزایش ریزش برگ هاو کاهش ثمربخشی در درختان پرتقال می گردد.
 • مطالعه بر روی مرگ و میر حیوانات نشان می دهد که NO2 نزدیک به 4 برابر بیشتر از NO سمی است.
 • هیچ موردی از مرگ ادمی ناشی از NO گزارش نشده است NO محرک نیست و به عنوان یک تهدید کننده سلامتی در نظر گرفته نمی شود.
 • بزرگترین عامل سمی که دارد در یک غلظت محدود هوا، توانایی اکسایش و تبدیل به NO2 سمی تر است.
 • اثرات ثابت شده NO2 بر روی انسان ها و تقزیبا حیوانات کاملا به اثر تنفسی محدود می شود
 • شدت مسمومیت بستگی به زمان در معرض تابش قرار گرفتن و غلظت دارد.
 • افزایش در مقدار، سبب پیامدهایی نظیر، اختلال در قوه ی استشمام، ناراحتی های حفره بینی، اشکالات تنفسی، ناراحتی های اعصاب، تجمع مایعات آبکی و سرانجام مرگ می شود.

تاثیر هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیایی بر روی گیاهان و انسان ها

تاثیر بر روی گیاهان:

 • آسیب به گیاهان یکی از اولین نتایج مشاهده شده از آلودگی فوتوشیمیایی هوا است. (ازن و PAN )
 • اثرات آشکار آسیب رسانی ازن به گیاهان به صورت سفیدشدگی یا رگه های روشن روی سطح روئی برگ هاست
 • خسارات ناشی از PAN با یک حمله عمومی به برگ های جوان تر به صورت براق و برنزی شدن سطح زیرین برگ ظهور می کنند. و سرانجام بافت برگ می میرد.
 • اتیلن تنها هیدروکربنی است که در غلظت های کم و 1PPM اثر تخریبی بر روی گیاهان دارد. تاثیر اصلی اتیلن بر روی گیاهان جلوگیری از رشد آنان و
  همچنین تغییر رنگ برگ ها و مرگ قسمت های گلدار می باشد.
 • استیلن و پروپیلن برای گیاهان، فقط در غلظت های 60 تا 500 برابر میزان اتیلن، سمیت نشان داده اند

تاثیر بر روی انسان:

 • هیچ تاثیری کمتر از غلظت 500PPM بر روی انسان مشاهده نشد.
 • هیدروکربن های حلقوی تهدید جدی تری از هیدروکربن های خطی به شمار می روند. چون بخارات آن ها برای اجزاء مخاطی بسیار تحریک کننده است و می توانند در هنگام تنفس آسیب دستگاهی وارد کنند.
 • بسیاری از اکسیدان های مه دود فوتوشیمیایی مانند پراکسی استیل نیترات ها تولید تحریکات چشمی می نمایند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی های هوا و تاثیرات آن بر انسان

سم شناسی محیطی PDF

 

آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند

آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند

آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند

آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 49

تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا عسگری

 

مبانی عمومی در شناسه گذاری پسماند

مبانی عمومی در شناسه گذاری پسماند

مبانی عمومی در شناسه گذاری پسماند

 

22 ستون جهت توصيف خصوصيات ماده (برگرفته از استانداردهاي NFPA, UN/DOT, FIRE FIGHTING HANDBOOK )

 ستون 1: نام ماده شيميايي (CHEMICAL NAME)

اسامي حدود سیزده هزار ماده شيميايي به ترتیب حروف الفباي لاتين آورده شده است.

با حذف حروف و علائمي كه بصورت پيشوند در ابتداي نام ماده آمده است مي توان نام ماده را جستجو كرد.

اسامي تجاري و خاص در اين ستون با حروف بزرگ آورده شده است.

ستون 2: كد اطلاعات شيميايي مواد (CAS NUMBER)

حاوي اطلاعات بيش از 35 ميليون ماده الي و غير الي و 59 ميليون مشتقات آنها مي باشد .

هر ماده داراي يك كد اختصاصي است و اين كد داراي سه قسمت است و حداكثر توان پوشش ده كاراكتر را دارد.

اگر خصوصيات شيميايي مواد يكسان باشد (يعني دلالت بر يك ماده خاص داشته باشند) كد يكساني به آنها تعلق مي گيرد.

از جمله اطلاعاتي كه توسط اين عدد قابل شناسايي مي باشد عبارتند از:

 • اطلاعات مورد نياز گاز كروماتوگرافي
 • طيف سنجي جرمي
 • خصوصيات شيميايي ماده
 • جرم حجمي, جرم مولي, ضريب ثابت گاز و معادلات

ستون 3: شدت سميت تنفسي مواد شيميايي ( TOXICITY- LUNGS)

ميزان سميت مواد شيميايي براي سيستم تنفسي در چهار گروه مختلف به شرح زير مي باشد.شدت مسموميت حاصل از آن به ميزان ماده جذب شده در بدن بستگي دارد.

TOXICITY- LUNGS & SKIN

شاخص

توضيحات
4

سميت زياد منجر به مرگ يا ضايعه دائمي

3

سميت متوسط منجر به بيماري يا ضايعه دائمي
2

سميت پايين دز بالا مخاطره آميز است

1

غير سمي

 

 ستون4 : شدت سميت پوستي مواد شيميايي (TOXICITY-SKIN)

ميزان درجه سميت مواد شيميايي در اثر تماس با پوست بدن كه باعث ايجاد ضايعه پوستي, تخريب بافتهاي آن يا جذب از طريق پوست مي شود را مشخص مي نمايد. كه در چهار گروه به شرح جدول فوق است.

 ستون5: چگالي نسبي بخارات مواد شيميايي نسبت به هوا در يك حجم مشابه (VAPOR DENSITY)

 • چگالي نسبي مواد> 1 در هوا منتشر مي شود.
 • چگالي نسبي مواد <1 بر روي زمين تجمع مي يابد.

ستون6: چگالي نسبي مايعات شيميايي نسبت به آب در دماي 4 درجه و فشار 1 اتمسفر (SPECIFICGRAVITY)

چگالي نسبي ماده نسبت به آب مي باشد. مقدار عددي چگالي نسبي براي مايعاتي كه اهميت ويژه اي دارند درج گرديده و در ديگر موارد و حالات ماده از واژه هاي اختصاري روبرو استفاده شده است.

چگالي آب / چگالي ماده = SG

SPECIFIC-GRAVITY

واژه

توضيحات

SOL

جامد
LIQ

مايع

VAR

متغير
GAS

گاز

CRY

كريستال
PDR

پودر

ستون7: حلاليت مواد شيميايي  در آب (WATER SOLUBILITY)

WATER SOLUBILITY

حروف اختصاري

توضيحات
Y

محلول در آب

N

عدم انحلال در آب
S

تا حدي محلول در آب

ستون 8: كد مواد شيميايي (DOT ID)

براي مواد شناخته شده شيميايي عدد چهار رقمي وجود دارد، كه آن ماده توسط اين كد در دپارتمان حمل و نقل امريكا ثبت گرديده است. اين عدد، همان كد UN مواد شيميايي خطرناك است. به عنوان مثال بنزن با كد 1114 مشخص مي شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • کد بین المللی مواد خطرناک
 • نحوه شناسایی عدد UN بر روی تجهيزات حمل
 • روند شناسایی ماده زائد خطرناک تحت EPA
 • جداول چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست امریکا
 • شناسه مدون کشوری پسماند
 • حدود تشخیص خواص ویژه (خطرناکی) در پسماندها

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماندهای صنعتی مهندس حبیبی نژاد

جزوه دوره آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی

پاورپوینت مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک

 

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

Waste Management in Oil and Gas Industry

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 177

تهیه و تنظیم: علیرضا عسگری

موضوعات:

 • مقدمه
 • تعریف پسماند
 • خصوصیات پسماند
 • مدیریت پسماند در صنعت نفت

محیط زیست چیست؟

بنا به يك تعريف ساده، محيط زيست عبارت است از همه عناصر جاندار يا بى جان كه پيرامون انسان را  فرا گرفته و همه آنها با يكديگر داراى ارتباطى متقابل هستند و يا به عبارتي محیط زیست مجموعه ای از عوامل مختلف است که در پیرامون ما قرار داشته، از آن تاثیر می گیریم و بر آن تاثیر می‌گذاریم.

انواع محیط زیست

انواع محیط زیست

تعریف آلودگی:

آلودگی عبارتست از هرگونه تغییر در ویژگی اجزاء تشکیل دهنده محیط که استفاده قبلی از آنها را غیرممکن می سازد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و حیات انسان و سایر موجودات زنده را به خطر می اندازد

آلودگی خاک:

هرگونه تغيير در وي‍ژگي اجزاي تشكيل دهنده خاك به طوري كه استفاده از خاک ناممكن گردد، آلودگي خاك ناميده مي شود.

آلودگي خاك باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش رشد و نمو گياهان و در نهايت منجر به فرسايش خاك و بيابان زايي مي شود.

تعریف پسماند: 

مفهوم عام: مواد زائد جامد يك اصطلاح عمومي است كه براي توصيف مواد دور ریز بکار می رود. این اصلاح شامل انواع آشغال، دور ریز و زباله است.

تعریف EPA: پسماند شامل همه مواد دور ریزی است که به منظور استفاده مجدد، بازیافت یا احیا مد نظر قرار می گیرند. همچنین انواع لجن زائد و مواد زائد خطرناک نیز باید در این محدوده تعریف شوند. به عبارت دیگر مواد زائد شامل همه مواد جامد و نیمه جامدی است که ارزشی برای نگهداری ندارند.

قانون مدیریت پسماندها: پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (به غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود.

انواع پسماند:

 • Industrial solid waste = from production of consumer goods, mining, petroleum extraction, agriculture and

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی (قانون پسماند)

Hazardous waste = toxic, chemically reactive, flammable, or corrosive and …

 • به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند (قانون پسماند)

Solid wastes: wastes in solid forms, domestic, commercial and industrial wastes and …

Examples: plastics, bottles, cans, papers, scrap iron, and other trash

Liquid Wastes: wastes in liquid form

Examples: chemicals, oils, manufacturing industries and other sources

There are many types of hazardous waste.

Two are worst because they persist for a long time without breaking down:

Heavy metals: (mercury, lead, chromium, arsenic, cadmium, tin, copper – from industry, mining, consumer products)

Organic compounds: (synthetic pesticides, petroleum products, rubber, solvents, preservatives …)

خصوصیات پسماندهای خطرناک

 • قابليت اشتعال
 1. مايعاتي که (به­ جز محلول آبي دارای کمتر از 24 درصد حجمي ‌الکل) داراي نقطه اشتعال کمتر از (C° 60 (F°140 باشند، به شرطي که اين نقطه اشتعال به کمک دستگاه سربسته پنسکي – مارتينز و بر اساس روش کار استاندارد شده D-93-97- ASTM يا به کمک دستگاه سربسته ستافلش و بر اساس روش کار مذکور در استاندارد شماره ASTM-D-3278-78 يا روش مشابه ديگري توسط ادارات ذيربط قانونی و صلاحیت­دار تاييد شده باشد، تعيين گردد.
 2. غير مايعاتي که قادر باشند در دما و فشار استاندارد، در اثر اصطکاک محترق شوند، جاذب­الرطوبه باشند يا دچار تغييرات خود به خودي شيميايي شوند و در صورت احتراق با چنان شدت و دوامي‌ بسوزند که زيان به بار آورند.
 3. گازهای فشرده­ای که طبق تعاریف معمول بین ­المللی، قابل اشتعال شناخته شوند.
 4. اکسيدکننده هایی که مشمول تعاریف قانونی باشند.
 5. پسماند جامدي که داراي خصوصيات قابليت اشتعال بوده ولي در فهرست پسماندهای زيانبار درج نشده باشد، تحت شماره D001 از سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار آمريکا قرار مي‌گيرد.
 • خورندگي
 1. مایع  بوده و pH آن کوچکتر يا مساوي 2 يا بزرگتر يا مساوي 12/5 باشد. اندازه گيري pH بايد به کمک pH متري با مشخصات مذکور در دستورالعمل های استاندارد انجام شود.
 2. مايع بوده و فولاد (SAE1020) را به ميزان بیشتر از 6/35 ميلي­متر در سال در دماي C°55 بخورد.
 3. پسماند جامدي که واجد خاصيت خورندگي بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار اشاره­ای به آن نشده باشد، تحت شماره D002 از سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار EPA قرار دارد.

فعالیت شیمیایی

 1. به­ طور طبيعي ناپايدار بوده و به سادگي دستخوش تغييرات شديد قرار گيرد ولي فاقد حالات انفجاري باشد و به آب به شدت واکنش دهد.
 2. مخلوط آن  با آب خاصيت انفجاریداشته باشد.
 3. در اثر مخلوط شدن با آب، گازها یا بخارات سمي ‌متصاعد گردد و مقدار ماده متصاعد به حدي باشد که براي سلامت انسان يا محيط زيست مخاطره­آميز شود.
 4. جزء پسماندهاي حاوي سيانيد يا سولفيد باشد که اگر در محيطي با pH  بين 2 تا 12/5 قرار گيرند، مي­توانند گازها، بخارات و روايح سمي‌ توليد نمايند. ميزان مواد متصاعده بايد به حدي باشد که براي سلامت انسان يا محيط زيست خطرناک شناخته شود.
 5. تاثير يک محرک قوي بر آن يا گرم کردن آن در محيط بسته منجر به وقوع واکنش انفجار آميز گردد.
 6. به سادگي قادر باشد در دما و فشار متعارف منفجر گردد.
 7. طبق تعريف موجود در 51-173 CFR49، جزء مواد انفجاري ممنوعه بوده يا جزء مواد منفجره کلاس A در 53-173 CFR49 و يا مواد منفجره کلاس  Bدر 88-173 CFR49 باشد.
 8. پسماند جامدي باشد که واجد خصوصيات فعاليت شيميايي بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار نيامده باشد، در سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار EPAبا شماره D003 مشخص مي‌شود.

سميت

 • الف: پسماند جامدي داراي سميت EP(Extraction Procedure) شناخته مي‌شود که هرگاه نمونه کاملي از آن تحت فرايند استخراج قرار گيرد، حاصل آزمايش حاوي يکي از آلاينده­هاي مندرج در جدول 1 بوده و مقدار آن برابر يا بيشتر از مقدار مذکور در جدول باشد. هرگاه پسماند حاوي کمتر از 0/5 درصد جامدات قابل فيلتراسيون باشد، خود پسماند فيلتر شده به‌عنوان حاصل استخراج در نظر گرفته مي‌شود.
 • ب: پسماند جامدي که داراي خصوصيات سميت EP بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار نيامده باشد، در سيستم شماره­گذاري پسماندهاي زيان بارEPA شماره­هاي مندرج در جدول 2 را به خود مي­گيرد که اين شماره مربوط است به آلاينده ه­اي که خاصيت زيانبار بودن پسماند از وجود آن آلاينده ناشي مي‌شود.

ادامه مطالب را با دانلود فایل پیوستی دانلود کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت پسماندهای صنعتی مهندس حبیبی نژاد

دستورالعمل فرایند واگذاری پسماندهای ویژه و صنعتی

جزوه دوره آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی

پاورپوینت مدیریت پسماندهای پزشکی