ایمنی برق

با گسترش تکنولوژی و طراحی ابزار و دستگاه های صنعتی خطرات برق گرفتگی نسبت به ادوار گذشته بسیار بیشتر بوده است لذا باید توجه ویژه ای به ایمنی برق شود. در این بخش شما با مقالات تخصصی در زمینه ایمنی برق آشنا خواهید شد و سعی می شود تمام مباحث مربوط به برق را پوشش دهیم.

چنانچه مطلبی در این مورد نیاز بود حتما در نظرات سفارش دهید تا در سایت قرار داده شود.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ⇐ ایمنی ⇐ ایمنی برق :-)

ایمنی تجهیزاتی که به صورت الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند

ایمنی تجهیزاتی که به صورت الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند

ایمنی تجهیزاتی که به صورت الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند

ایمنی تجهیزاتی که به صورت الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند

Safety of equipment electrically connected to a telecommunication network

فرمت: pdf  تعداد صفحات: 45

فهرست:

 • مقدمه
 1. هدف و دامنه کاربرد
 2. مراجع الزامی
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. مدارهای TNV
  • مدارهای TNV-0
  • مشخصه های مدارهای TNV-1 ،TNV-2 و TNV-3
 5.  حفاظت تعمیرکاران شبکۀ مخابراتی و کاربران سایر تجهیزات متصل به این شبکه در برابر خطرات ناشی از درون تجهیزات
  • کلیات
  • استفاده از زمین حفاظتی
  • جداسازی شبکۀهای مخابراتی از زمین
  • محدودۀ جریان تماسی در یک شبکۀ مخابراتی
 6. حفاظت کاربران در برابر اضافه ولتاژهای شبکه های مخابراتی
  • الزامات جداسازی
  • روش انجام آزمون استقامت الکتریکی
 7.  حفاظت سیستم سیم کشی مخابراتی در برابر بیش گرمایش
  – پیوست الف (الزامی) معیارهای سیگنال های زنگ تلفن
  – پیوست ب (الزامی) مولدهای آزمون ایمپالس
  – پیوست پ (اطلاعاتی) مراحل انجام آزمون ایمپالس

مقدمه

در این استاندارد اگرچه ایمنی شبکه های مخابراتی به هنگام کاری عادی مورد نظر است، با این حال توصیه می شود برخی الزامات خاص، به هنگام اتصال تجهیزات به شبکه هایی که در محل مشترکین استفاده می شود، به کار رود. با این الزامات، اطمینان حاصل می شود که امکان انتشار خطرهای ناشی از تجهیزات در شبکه وجود ندارد. همچنین اطمینان حاصل می شود که امکان هویت تماسی از طریق خود تجهیزات با ولتاژهای شبکه وجود ندارد و در اتصالات پریزها وقتی برخی دسترسی ها باید امکان پذیر باشند ، از تماس غیرعمدی یا هرگونه تماس با سطح بزرگی از پوست جلوگیری می شود.

در این استاندارد سطوح بالایی برای سیگنال های مخابراتی تعریف می شوند . این سطوح هم چنین شامل سیگنال های زنگ تلفن است که با احتساب ولتاژهایی تعریف شده اند که به طور معمول در شبکه های مختلف استفاده می شوند. معیارهای خطر الکتریکی مورد استفاده در بند تعاریف بر اساس استاندارد بین المللی IEC 60479-1، انتخاب شده اند.

در سطوح آزمون مورد استفاده برای تجهیزات، امکان اضافه ولتاژهایی که ممکن است در شبکۀ مخابراتی رخ دهد، در نظر گرفته می شود و همچنین ملاحظات ویژه ای در مورد قسمت هایی از تجهیزات مانند گوشی تلفن که ممکن است در استفادۀ عادی در دست گرفته یا لمس شوند، به عمل آمده است.

به نظر میرسد الزامات این استاندارد در مورد فضاهای با ریسک اضافه ولتاژ بالا، کافی نباشد در شبکۀ مخابراتی ممکن است وسایل حفاظتی تکمیلی نصب شوند که در دامنۀ کاربرد این استاندارد قرار ندارند و شرایط حداکثری را برآورده می کنند.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی تجهیزاتی است که برای اتصال مستقیم به شبکۀ مخابراتی طراحی و درنظر گرفته شده اند.

تجهیزاتی که در دامنۀ کاربرد اين استاندارد قرار دارند

این استاندارد در مورد تجهیزاتی کاربرد دارد که برای اتصال مستقیم به شبکۀ مخابراتی، بدون احتساب نوع تغذیه، طراحی و درنظر گرفته شده اند.

این استاندارد برای ارتقای استانداردهای ایمنی محصول در نظر گرفته شده است بنابراین فقط خطراتی را در برمی گیرد که با اتصال تجهیزات به یک شبکۀ مخابراتی مرتبط است.

این استاندارد، الزامات ایمنی و معیارهای مطابقت را از سه نظر دربرمی گیرد:

الف) حفاظت تعمیرکارانی که بر روی شبکۀ مخابراتی کار می کنند و دیگر کاربران شبکۀ مخابراتی از شرایط خطرناک شبکۀ مخابراتی که ناشی از اتصال تجهیزات است

ب) حفاظت کاربران تجهیزات و تعمیرکاران تجهیزات از ولتاژهای شبکۀ مخابراتی

پ) حفاظت سیستم سیم کشی مخابراتی از بیش گرمایش .

فرض می شود که تدابیر کافی براساس توصیه نامۀ k.11، بخش استاندارد سازی اتحادیۀ بین المللی مخابرات (ITU-T) به منظور کاهش احتمال اضافه ولتاژهای موجود در تجهیزات با ولتاژهای قلۀ  kV ،1.5 به عمل آمده است. به هنگام نصب، در مواردی که اضافه ولتاژهای موجود در تجهیزات از kV 1.5 بیشتر شود، ممکن است اقدامات تکمیلی مانند فرونشانندۀ ضربۀ برق لازم باشد.

الزامات تکمیلی

الزامات تکمیلی که در این استاندارد مشخص شده اند، ممکن است برای موارد زیر لازم باشد:

 • تجهیزاتی که برای کار در محیط های خاص درنظر گرفته شده اند، به عنوان مثال، دمای بیش از حد، گرد و غبار بیش از حد، رطوبت یا ارتعاش، گازهای قابل اشتعال و محیط های خورنده یا انفجاری
 • کاربردهای الکتروپزشکی با اتصالات فیزیکی به بیمار.

موارد استثنا

این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

 • حفاظت کاربران و تعمیرکاران تجهیزات از خطراتی که ناشی از خود تجهیزات است. حفاظت کاربران و تعمیرکاران از خطرات ناشی از تجهیزات در مواردی درنظر گرفته می شود که با یک استاندارد ایمنی مربوط مطابقت کند
 • قابلیت اطمینان کارکردی تجهیزات و شبکه های مخابراتی
 • تجهیزاتی که در شبکۀ مخابراتی با ولتاژ بیش از حدود یک مدار TNV به کار میروند.

استانداردهای ايمنی پايه

 

استاندارد IEC

استاندارد IEC

 

این استاندارد ایمنی پایه، نخست به منظور استفاده کمیته های فنی IEC در تدوین استانداردها، براساس اصول IEC guide 104 و ISO/IEC guide 51 درنظر گرفته شده است.

یکی از مسئولیت های کمیته های فنی IEC، در صورت کاربرد، استفاده از استانداردهای ایمنی پایه در تدوین استانداردها می باشد. الزامات، روشهای آزمون یا شرایط آزمون این استانداردهای ایمنی پایه، فقط درصورتی به کار میرود که به طور ویژه به آن اشاره شده یا شامل استانداردهای مربوط باشد. در مواردی که الزامات این استانداردهای پایه با الزامات استاندارد ایمنی مربوط متفاوت باشد، الزامات آن استاندارد ایمنی الویت دارد.

در مواردی که این استانداردهای ایمنی پایه، استفاده از عایق بندی پایه و یا دیگر درجۀ عایق بندی یا زمین حفاظتی را مشخص می کنند، جزئیات الزامات استاندارد ایمنی محصول مرتبط، به کار میرود.

 

اصطلاحات و تعاريف

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر به کار میرود.

مفاهیم اساسی

قسمت برقدار خطرناک: قسمت برقداری که تحت شرایط خاص می تواند یک شوک الکتریکی زیان آور به وجود آورد. [IEV 195-06-05]

جريان تماسی: جریان الکتریکی که در صورت تماس با یک یا چند قسمت قابل دسترس از بدن انسان عبور می کند.

يادآوری: جریان تماسی قبلاً با اصطلاح «جریان نشتی» نشان داده شده است.

شبکۀ مخابراتی: محیط انتقالی ختم شده به فلز به منظور برقراری ارتباط میان تجهیزاتی که ممکن است در ساختمان های جداگانه قرار داشته باشند، به استثنای موارد ذیل:

 • سیستم های اصلی برای تغذیه، انتقال و توزیع توان الکتریکی چنانچه به عنوان محیط انتقال مخابراتی به کار میروند
 • سیستم های توزیع مخصوص تلویزیون کابلی.

يادآوری 1: اصطلاح «شبکۀ مخابراتی» برحسب قابلیت کارکرد آن تعریف می شود، نه برحسب ویژگی های الکتریکی خود شبکه مخابراتی به عنوان یک مدار TNV تعریف نمی شود. تنها مدارهای داخل تجهیزات به این صورت طبقه بندی شده اند.

يادآوری 2: یک شبکه مخابراتی ممکن است:

 • مالکیت خاص یا عام داشته باشد
 • در معرض اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از تخلیه های جوی و اشکال های سیستم های توزیع برق باشند
 • در معرض ولتاژهای دائمی (مُد مشترک) طولی قرار گیرند که از خطوط انتقال یا خطوط کششی برق واقع در نزدیکی شبکه القا می شوند.

یادآوری 3: مثال هایی از شبکه های مخابراتی عبارتست از:

 • شبکۀ تلفنی سودهی شده ی عمومی
 • شبکۀ عمومی داده ها
 • شبکۀ دیجیتال سرویس یکپارچه (ISDN)
 • یک شبکۀ خصوصی که ویژگی های واسط الکتریکی آنها مشابه موارد فوق است.

عايقبندي

عايق بندي پايه: عایق بندی که تأمین کنندۀ حفاظت پایه در برابر شوک الکتریکی است.

عايق بندی تکمیلی: عایق بندی مستقلی است که علاوه برعایق بندی پایه به کار می رود تا ریسک ناشی از شوک الکتریکی درصورت بروز خرابی در عایق بندی پایه را کاهش دهد.

عايق بندی مضاعف: عایق بندی تشکیل شده از هر دو عایق بندی پایه و عایق بندی تکمیلی است.

عايق بندی تقويت شده: عایق بندی منفردی که در قسمت های برقدار خطرناک اعمال می شود و درجه حفاظتی معادل با عایق بندی مضاعف را در برابر شوک الکتریکی تامین می کند.

يادآوری: عایق بندی تقویت شده ممکن است از چند لایه تشکیل شود که آزمون آنها به تنهایی همانند عایق بندی پایه یا عایق بندی تکمیلی ممکن نباشد.

عايق بندي کارکردي: عایق بندی که تنها برای کارکرد صحیح تجهیزات لازم است.

يادآوری: عایق بندی کارکردی طبق این تعریف، حفاظت در برابر شوک الکتریکی را تأمین نمی کند به هرحال این  عایق بندی احتمال احتراق و آتش را کاهش می دهد.

مقادير اسمی الکتريکی تجهیزات

ولتاژ اسمی: ولتاژ تغذیه (در تغذیۀ a.c. سه فاز، منظور ولتاژ خط به خط است) که توسط سازنده اظهار شده است.

گسترۀ ولتاژ اسمی: گسترۀ ولتاژ اسمی که توسط سازنده اظهار شده است، این گستره با ولتاژهای اسمی بالا و پائین بیان می شود.

قابلیت دسترسی

قابل دسترس: امکان برقراری تماس

تعمیرکار: شخصی برخوردار از آموزش فنی مناسب و با تجربۀ لازم که از خطراتی که ممکن است در انجام وظیفه رخ دهد آگاه بوده و اقداماتی برای کاهش احتمال خطر برای خود و دیگران انجام می دهد.

کاربر: به هر شخصی، به جز تعمیرکار گفته می شود.

فضاي قابل دسترس کاربر: فضایی که در شرایط کار عادی، به یکی از صورت های زیر در دسترس قرار گیرد:

 • دسترسی بتواند بدون استفاده از ابزار بدست آید، یا
 • ابزار دسترسی به صورت آگاهانه برای کاربر فراهم شده باشد، یا
 • دسترسی برای کاربر، بدون توجه به نیاز استفاده از ابزار فراهم شده باشد.

اصطلاحات «دسترسی» و «قابلیت دسترسی» به فضاهای قابل دسترس کاربر که در بالا تعریف شده، گفته می شود، مگر به صورت دیگری تعیین شده باشد.

فضاي قابل دسترس تعمیر: فضایی غیر از فضای در دسترس کاربر است که تعمیرکار حتی در حالت روشن بودن تجهیزات به آن دسترسی دارد.

محل با دسترسي محدود: محلی برای تجهیزات که هر دو مورد زیر برای آن به کار میرود:

 • دسترسی تنها توسط تعمیرکاران یا کاربرانی امکان پذیر باشد که آموزش های لازم راجع به دلایل محدودیت های اعمال شده به محل و هرگونه احتیاط های مورد نیاز را گذرانده باشند و
 • دسترسی به آن محل با استفاده از ابزار یا قفل و کلید یا سایر وسایل حفاظتی بهدست آید و توسط فرد مسئول کنترل شده باشد.

ابزار: ابزار به پیتگوشتی یا هر وسیلۀ دیگری گفته می شود که برای کار با پیت، چفت یا وسایل محکم کنندۀ مشابه، به کار میرود.

مدارها و خصوصیات مداری

مدار اولیه: مداری که مستقیماً به منبع برق خارجی یا دیگر منابع معادل (مانند مجموعۀ موتور ژنراتور) که توان الکتریکی را تأمین میکنند، متصل شود. مدار اولیه شامل سیم بندیهای اولیۀ ترانسفورماتورها، موتورها، دیگر وسایل مصرفک ننده و وسایل اتصال به تغذیه است.

مدار ثانويه: مداری که اتصال مستقیم به مدار اولیه ندارد و برق آن از طریق ترانسفورماتور، مبدل یا وسیلۀ ایزوله کنندۀ معادل یا از طریق باتری تأمین می شود.

مدار TNV: مداری در داخل تجهیزات است که در آن فضای قابل دسترس به اتصال، محدود شده و به گونه ای طراحی و حفاظت شده است که تحت شرایط کار عادی و شرایط تک اشکال ولتاژها از مقادیر حدی مشخص شده فراتر نرود.

در این استاندارد یک مدار TNV به صورت یک مدار ثانویه در نظر گرفته می شود.

يادآوری1: مقادیر حدی مشخص شدۀ ولتاژها تحت شرایط کار عادی و شرایط تک اِشکال در زیربند 4-2-2 تعیین شده است. الزامات مربوط به قابلیت دسترسی مدارهای TNV در زیربند 4-2-2 تعیین شده است.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با « ایمنی تجهیزاتی که به صورت الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند » داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مجوز کار با تجهیزات الکتریکی ولتاژ بالا

دستکش های کار برای عملیات الکتریکی با حفاظت مکانیکی

خطرات ناشی از شوک الکتریکی

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

 

فواصل ایمنی در برق

فواصل ایمنی در برق

فواصل ایمنی در برق

فواصل ایمنی در برق

 

قوانین نظارتی برق ساختمان شامل موارد ذيل می‌باشد:

چاه ارت:
۱- چاه ارت توسط شرکت‌های دارای تأییدیه اجرا شود، مقاومت چاه ۲ اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه ( کارتکس شرکت مجری چاه ) اخذ شود .

حريم برق:

۲- رعایت حریم شبکه‌های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v 380-220 برابر ۱٫۵ متر می‌باشد و حریم ۲۰ کیلو ولت ۳ متر می‌باشد.

برقكار مجاز:

۳- حتی‌المقدور از برق‌کاران مجاز که دارای گواهینامه انجام کار از سازمان فنی و حرفه‌ای می‌باشند استفاده گردد

كليد محافظ جان:

۴- استفاده از کلید حفاظت جان (RCD / RCCB) با جریان نشتی حداکثر mA 30 الزامی است (حداقل برای مدار پریزها و آشپزخانه و حمام).

تابلو برق:

۵-کف تابلو فیوز از کف تمام‌شده باید ۱۷۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز ۱۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

۶- در تابلو برق سیم‌های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیم‌ها و نوارچسب کاری کردن آن‌ها خودداری گردد.

۷- در تابلو برق جهت اتصال سیم‌های ارت از شینه ارت استفاده شود.

سيم كشي برق:

۸- در همه لوله‌های برق، سیم‌کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق‌ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم سه در دو و نیم میلی مترمربع ۲٫۵×۳ و روشنایی ساختمان با سیم  سه در یک و نیم میلی مترمربع ۱٫۵×۳ انجام شود .

پريز برق:

۹- حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام‌شده سانتی متر۳۰ و فاصله کلیدها از کف تمام‌شده ۱۱۰ سانتی متر باشد. به جز آشپزخانه و پارکینگ و پشت‌بام که باید ارتفاع تمام‌ شده۱۱۰ سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت‌بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.

۱۰-فاصله کلید از (چهارچوب در) می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله‌ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود.

ارتفاع نصب:

۱۱-حداقل ارتفاع نصب پریز از کف تمام‌شده در آشپزخانه و پارکینگ و فضای مرطوب cm110 باشد و فاصله پریز از مرز بیرونی سینک ظرف‌شویی ۶۰ سانتی متر باشد در روشویی که پریز ریش‌تراش وجود دارد هم این فاصله رعایت شود. پریزها بیشتر از۱۰ سانتی متر باید از سطح کابینت فاصله داشته باشند.

۱۲- ارتفاع نصب کلید فن cm120 از کف تمام‌شده باشد .

۱۳- اگر پریز در بالای شیر گاز نصب شود، فاصله کلید و پریز از شیر گاز حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد. چنانچه پریز سمت چپ یا راست یا زیر شیر گاز نصب‌شده باشد رعایت فاصله حداقل۱۰ سانتی متر کافی است. (بهتر است کلید و پریز اطراف شیر گاز نصب نشود)

نصب فن در فضاي مرطوب

۱۴- نصب فن در حمام ممنوع است مگر IP44 باشد که در بازار موجود نیست، اگر هم باشد باید ۶۰ سانتی متر حداقل با خروجی آب دوش فاصله داشته باشد.

۱۵-کلید و فیوز سر راه فاز قرار گیرد.

۱۶- زیر هر پیچ حداکثر فقط باید ۲ سیم بسته شود.

روشنايي فضاي مرطوب:

۱۷- چراغ نصب‌شده در حمام باید IP44 باشد که این چراغ‌ها کم هستند و اگر چراغ معمولی می‌گذارند زیر حباب محافظ آن واشر نسوز گذاشته شود که آب بندی شود و از دوش حداکثر فاصله را داشته باشد (بهتر است ۱٫۵ متر فاصله داشته باشد) .

اتصالات

۱۸- بهتر است تمام اتصالات سر سیم داشته باشد یا حداقل به صورت سؤالی بسته شود یعنی در جهت گردش پیچ، سیم خودبه‌خود محکم شود (سیم از سمت چپ زیر پیچ گذاشته شود تا با راست گرد شدن پیچ سفت شود).

۱۹- حداکثر می‌توان ۱۲ پریز از یک فیوز انشعاب گرفت .

فاز:

۲۰-  فاز باید به سمت راست پریز داده شود یعنی هنگامی که مقابل پریز می‌ایستیم روزنه سمت راست فاز باشد.

۲۱-  فاز باید به کنتاکت کف سرپیچ لامپ داده شود و به کنتاکت بدنه سرپیچ لامپ نول متصل شود (برای جلوگیری از برق‌گرفتگی  هنگام پیچیدن ته فلزی لامپ در سرپیچ).

۲۲-  حداقل فیوز روشنایی آمپر ۱۰ و فیوز پریزها آمپر ۱۶ باشد .

كابل اصلي برق رساني

۲۳- کابل اصلی برق‌رسانی واحدها طبق نقشه سه در شش مفتولی باشد و سیم‌های جعبه فیوز حتماً سر سیم داشته باشند و سیم جمپر در جعبه فیوز مساوی با سیم ورودی جعبه فیوز باشد که معمولاً سایز ۶ میلی مترمربع یا ۴ می‌باشد.

یادآوری: جدیداً شرکت برق کنتور کمتر از ۳۲ آمپر تحویل نمی‌دهد. اگر کنتور ۲۵ آمپر تحویل داد می‌توان کابل ۳ در ۴ میلی مترمربع از کنتور تا جعبه فیوز کشید.

سيم كشي

۲۴- سیم کولرآبی از فیوز تا کلید کولر سه در دو و نیم میلی مترمربع ۲٫۵×۳ باشد و از کلید تا کولر برای فواصل نزدیک می‌تواند ۵ در ۱٫۵ میلی مترمربع باشد (برای دور تند. کند. پمپ. نول. ارت) و سیم کولرگازی حداقل سه در دو و نیم میلی مترمربع ۲٫۵×۳باشد.

۲۵- سیم از کنتور تا جعبه فیوز و سیم کولر  بهتر است مفتولی باشد.

۲۶- از بدنه اجسام نباید به عنوان سیم ارت استفاده کرد.

۲۷- بارهای خاص و پرمصرف، فیوز جداگانه داشته باشد. (کولر ، ترد میل tread mill و پمپ و پکیج آبگرمکن…)

۲۸- برای مکان مرطوب از ترانس ایزوله استفاده می شود یا ولتاژ زیر۵۰ ولت. (معمولا ۱۲ ولت)

 

فضاي مرطوب:

۲۹- در صورت استفاده از وان در حمام ، وجود کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) علاوه بر کلید حفاظت جان اصلی، به صورت جداگانه برای آن الزامی است .

۳۰- هم بندی اصلی و اضافی به منظور هم ولتاژ کردن تجهیزات برقی انجام شود (همه وسایل فلزی همبندی شوند با شاسی ساختمان).

۳۱- حداقل قطر سیم  تلفن و درب باز کن میلی متر 0.6 است و بهتر است از نوع شیلد دار باشد.

لوله برق

۳۲- عبور لوله برق از کف حمام و آشپزخانه و دست‌شویی و مکان‌های مرطوب و دارای آب ریزش ممنوع است .

۳۳- مسیر لوله برق از روی دیوارها به صورت مورب ممنوع است (ممکن است در آینده روی آن میخ کوبیده شود)

۳۴- همه پریزها ارت دار باشد .

۳۵-  ارتفاع مجاز نصب کلید اعلام حریق بین ۱۰۷ تا ۱۳۷ سانتی متر می‌باشد که در ایران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ مجاز است. (قوانین قدیم می‌گفت ۱۴۰سانتی متر با تلرانس ۲۰ یعنی از ۱۲۰ تا ۱۶۰)

۳۶- فاصله کلیدهای اعلام حریق بین ۱۵ تا ۳۰ متر قابل انتخاب می‌باشد (بر اساس ریسک محل).

۳۷- فاصله شستی اعلام حریق از درب اصلی بین ۱۵ تا ۱۵۰ سانتی متر قابل انتخاب است.

۳۸-  اگر عرض درب از ۱۲ متر بیشتر باشد (مثل درب انبار) در سمت چپ و راست درب باید یک شستی جداگانه گذاشت.

ارتفاع نصب آژير:

۳۹- ارتفاع نصب آژیر اعلام حریق بین 2 تا 4.2 متر قابل انتخاب است (قوانین قدیم می‌گفت: تا ۲۰ سانتی متر زیر سقف مجاز است)

۴۰- اگر سیم روکار کشیده شده باید داخل conduit باشد (لوله با مقطع گرد فولادی یا پلاستیک فشرده و مستحکم ضد آتش).

دتكتور دودی

۴۱- طبق قوانین NFPA ماکزیمم فاصله مجاز دتکتورهای دودی از یکدیگر ۹ متر و دتکتورهای حرارتی از یکدیگر ۶ متر می‌باشد. (قوانین B.S این فواصل را ۱۰ متر و ۷ متر مجاز دانسته ولی در ایران B.S مرجع نیست) حداکثر فاصله دتکتور دودی از دیوار 4.5 متر و از گوشه‌ها 6.3 متر می‌باشد و حداکثر فاصله دتکتور حرارتی از دیوار 3 متر می‌باشد و از گوشه‌ها 4.25 متر می‌باشد. دتکتور گازی هم باید 30 سانتی متر زیر سقف بالای اجاق‌گاز نصب شود.

۴۲- سطح مقطع سیم اعلام حریق 1.5 میلی مترمربع می‌باشد. اگر فاصله دتکتورها از تابلو خیلی دور است سیم 2.5 میلی مترمربع استفاده شود (در هتل‌ها).

اعلام حريق:

۴۳- سیم اعلام حریق لوله‌کشی مجزا می‌خواهد و ضرورتی ندارد این لوله‌ها فلزی باشد و سیم آن باید NYMHY باشد.

۴۴- حداقل فاصله مجاز دتکتور تا دیوار ۱۰ سانتی متر می‌باشد ولی توصیه جدی شده که از ۵۰ سانتی متر کمتر نشود.

۴۵- دتکتور اعلام حریق باید آخرین وسیله‌ای الکتریکی باشد که نصب می شود چون رنگ‌کاری دیوار و سقف یا گردو غبار نجاری آن‌ها را خراب می‌کند.

۴۶- تمامی طبقات آژیر داشته باشد یا حداقل هر دو طبقه آژیر داشته باشد. (در اعلام حریق به فرد خواب باید حداقل ۷۵ دسی بل شدت صدا برسد و اگر تعداد درب‌ها از راهرو بین واحدها تا اتاق‌خواب زیاد است باید در اتاق‌خواب آژیر جداگانه یا دتکتور آژیر سرخود نصب شود)

۴۷-  فلاشر Flasher یا اندیکاتور Indicator بالای هر واحد باشد تا محل آتش‌سوزی سریع‌تر مشخص گردد .

دتكتور:

۴۸-  در آشپزخانه دتکتور حرارتی ثابت HD و گازی GD استفاده گردد و در پارکینگ دتکتور نرخ افزایش حرارت OR:Rate Of Rise (دتکتور آشپزخانه و پارکینگ حرارتی و اتاق‌ها دودی باشد) دتکتور حرارتی وسط سقف نصب شود و دتکتور گازی ۳۰ سانتی متر پایین تر از سقف روی اجاق‌گاز نصب شود.

۴۹- اگر دتکتور دودی نصب می شود باید از اجاق‌ گاز m 6 فاصله داشته باشد.

۵۰- به فاصله ۱٫۵ متر از درب هر آسانسور باید دتکتور گذاشت.

۵۱- فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف ۶۰ سانتیمتر می‌باشد.

۵۲- بالای هر اتومبیل باید یک آب پاش موجود باشد.

۵۳- برای مهمان‌سراها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت.

صاعقه گير:

۵۴-ساختمان از ۲۳ متر به بالا نصب صاعقه گیر اجباری است، ۷ طبقه به بالا.

۵۵- از کابل۵۰ یا بهتر است mm 270 جهت ارت صاعقه گیر استفاده شود و بهتر است ۲ مسیر کشیده شود (یکی برای بای پس)

۵۶- هر ۴۵ متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی‌های نزولی متصل به رینگ هدایت شود.

۵۷-نصب چراغ آلارم برای ساختمان‌های ۸ طبقه و بالاتر الزامی است یا ۲۸ متر ارتفاع و بیشتر.

 

آسانسور:

۵۸-استفاده از چاه آسانسور جهت عبور تأسیسات برقی به استثناء کابل آسانسور ممنوع است.

در مکان‌های پرمخاطره و نزدیک فرودگاه بر بالاترین نقطه همه ساختمان‌ها و سازه‌های بلندتر از ۲۰ متر باید حداقل یک علامت نوری (چراغ چشمک زن) قرمزرنگ نصب گردد.

توضیح: چنانچه در مجاورت ساختمان مذکور به شعاع ۵۰ متر ساختمانی بلندتر و دارای چراغ موجود باشد نصب چراغ چشمک زن اختیاری می‌باشد.

۵۹- کابل تغذیه آسانسور پنج در ده mm10×5 یا پنج در شانزده mm2 16×5 باشد .

۶۰- در موارد خاص برق اضطراری پیش‌بینی گردد که مجهز به سیستم change over باشد .

 

آنتن مركزي:

۶۱- تابلو برق سیستم آنتن مرکزی داخل خرپشته باشد (در فضای آزاد نباشد)

۶۲- سیم‌های سیار کارگاهی باید حتماً کابل (با روکش مضاعف) باشد و با ارتفاع 2.5 متر از کف رد شوند و در محل رفت‌ و آمد و آسیب قرار نگیرند و این نکته در مرحله ابتدای کار باید توسط صاحب کار یا ناظر مقیم یا سرپرست کارگاه به همه کاربران وسایل برقی مانند نجار و جوشکار و بالابر تذکر داده شود.

۶۳-کلید و پریز فضای آزاد مثل پشت‌بام و حیاط باید از نوع IP44 باشد یعنی درپوش داشته باشد که برف و باران برای آن‌ها خطرساز نباشد

لوله كشي برق:

۶۴-لوله‌کشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله‌های P.V.C سخت نمره ۱۳٫۵ Pg برای چهار سیم و با نمره‌ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .

۶۵- لوله‌کشی سیستم های پریز برق و تلفن می‌تواند از کف انجام گیرد ولی باید سریعاً به تأیید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آن را با ملات ماسه سیمان ماهیچه کشی کرد.

۶۶- لوله‌کشی هایی که در سقف کاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترک و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد که هنگام پیچ کردن یا میخ کوبیدن در سقف مسیر مشخص باشد.

۶۷- استفاده از لوله‌های خرطومی پلاستیکی از سال ۸۹ ممنوع شده چون بسیار کم استقامت هستند مخصوصاً بعد از گذشت چند سال به‌ شدت شکننده می‌شوند و عبور فنر از آن باعث شکسته شدن آن می شود.

ارتفاع نصب پريز برق و تلفن:

۶۸- ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق‌ها ۳۰ سانتیمتر از کف تمام‌شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه, سرویس‌های بهداشتی, موتورخانه و …) ۱۲۰-۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام‌شده می‌باشد.

۶۹- چراغ‌های دیواری ۶۰ سانتیمتر پایین تر از سقف تمام‌ شده نصب گردد.

۷۰- سیم مصرفی برای کلیه سیستم ها حداقل باید از نوع NYAF و دارای علامت استاندارد و محصول کارخانجات معتبر باشد

۷۱- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید کنتور برق در نزدیک‌ترین محل به تیر برق نصب شود.

۷۲-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می‌باشند و باید به   گونه‌ای ساخته شوند که حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد یعنی از آب باران و برف و پاشش مقطعی آب در امان باشد.

۷۳- بدنه تابلوهای برق از ورق ۱٫۵میلی‌متر با رنگ کوره‌ای مناسب پخته‌شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیکی و پلاک مناسب مجهز شود.

کابل ورودی تابلوهای برق

۷۴- کابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3×10 میلی مترمربع را دارا باشند.

۷۵- لوله‌های فلزی و پوشش‌های فلزی سیم‌های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد.

۷۶- داخل کلیدها و پریزها ۱۵ سانتی متر سیم رزرو یا یدکی اضافه در نظر گرفته شود که در آینده اگر سر سیم خراب شد، سیم کافی برای بریدن و سر سیم جدید داشته باشیم.

۷۷- حداکثر فاصله پریزها از یکدیگر ۳ متر است یعنی در یک اتاق پذیرایی با طول ۶ متر روی هر دیوار حداقل ۲ عدد پریز نیاز داریم و در اتاق با ۸ متر طول روی هر دیوار طولی ۳ عدد پریز نیاز داریم. (این قانون برای جلوگیری از کشیدن سیم سیار در آینده است. سیم‌های سیار ممکن است دست و پاگیر باشند و باعث برق‌گرفتگی شوند)

۷۸- فاصله سیم‌های تلفن و جریان ضعیف از لوله سیم برق باید حداقل ۱۲ سانتی متر باشد. مگر آنکه سیم‌های جریان ضعیف شیلد شده باشند.

۷۹- فاصله سیم‌های برق از لوله آب و گاز و تأسیسات این‌چنینی مثل لوله‌های تخلیه آب باید حداقل ۱۵ سانتی متر باشد.

۸۰- هنگام عبور لوله‌های برق از درز انبساط ساختمان (مثل دانشگاه و کتابخانه و تالار و مدرسه) باید از لوله فولادی خرطومی قابل‌انعطاف برای سیم‌کشی استفاده شود.

۸۱- برای کابل ها در هر طبقه دریچه بازدید اجرا شود به این دلیل که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشکال انجام پذیرد که این امر در مقررات ملی مبحث ۱۳ بند ۴-۱-۴ ذکر شده است.

ارتفاع نصب پریز

۸۲-  ارتفاع پریزها در آشپزخانه بررسی شود که برای لباس‌شویی ۷۰ سانتی متر و برای اجاق‌گاز ۳۰ سانتی متر باشد که اگر پریز اجاق‌گاز بالاتر باشد حرارت برگشتی فر برای آن خطرساز است و ارتفاع پریز برای هود ۱۸۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

(البته در آشپزخانه نصب پریز در ارتفاع کمتر از ۱۱۰ سانتی متر ممنوع است، ولی برای ظرف‌شویی و لباس‌شویی شاید خطرناک باشد که پریز آن بالای کابینت قرار گیرد به همین دلیل اگر به اندازه کافی مثلا ۳۰ سانتی متر از لوله تخلیه آب لباس‌شویی یا لوله آب سرد و گرم، پریز را بالاتر قرار دهیم می‌توانیم با مسئولیت خودمان این اجازه را بدهیم که پریز زیر۱۱۰ سانت نصب شود) و همچنین در سرویس ها و آشپزخانه بهتر است ارتفاع نصب کلید و پریز ۱۲۰ سانتی متر از کف تمام‌شده باشد که در سرویس ها باید پریز، درپوش داشته باشد یعنی IP44 باشد.

۸۳- ارتفاع نصب آیفون ۱۵۰ سانتی متر است. (می‌تواند بیشتر هم باشد)

۸۴- ارتفاع نصب کلید کولر ۱۴۰ سانتی متر است. (می‌تواند بیشتر هم باشد)

۸۵- ارتفاع نصب چراغ‌های دیواری حداقل ۲۲۰ سانتی متر است.

۸۶- حداقل ارتفاع نصب تابلوهای برق توکار یا روکار از محور افقی آن ۱۶۰ سانتی متر است (می‌تواند بیشتر هم باشد)

۸۷- حداقل ارتفاع نصب جعبه تقسیم‌های توکار یا روکار ۲۲۰ سانتی متر است.

چراغ فلورسنت:

۸۸- چراغ‌های فلورسنت می‌بایست حتماً مجهز به خازن ۹ میکرو فاراد باشد. برای جبران اثر سلف یا بالاست آن که به‌اشتباه ترانس مهتابی گفته می شود.

روشنايي ايمني:

۸۹- برای مکان‌های زیر باید روشنایی ایمنی که شدت آن از ۱۰ لوکس کمتر نباشد پیش‌بینی شود. راهروها و راه‌های خروجی, راه‌پله‌ها, آسانسورها و سرسراهای آسانسور در طبقات محوطه‌هایی که در مسیر راه‌های خروج قرار دارند. (معمولا صاحب کاران چراغ باطری سرخود قابل شارژ در راه‌پله‌ها قرار می‌دهند که قابل‌قبول است) پریز شارژ این چراغ نزدیک آن و در ارتفاعی بیشتر از ۲٫۵ متر قرار می‌گیرد که منعی ندارد.

چراغ استخر:

۹۰- برای چراغ‌های استخر و سونا که در منازل کنونی زیاد استفاده می شود از ترانس ۱۲ ولت باید استفاده شود و برای جلوگیری از برق‌گرفتگی یک صفحه بریر barrier یا مانع و حائل در ترانس کاهنده باید موجود باشد تا احتمال اتصال سیم‌پیچ ۲۲۰ به ۱۲ ولت را از بین ببرد.

۹۱- حداقل فاصله کنتور برق ۶۰ سانتی متر تا تأسیسات آب و ۱۳۰ سانتی متر تا تأسیسات گاز باشد (۱٫۵ متر با هر یک از آن‌ها توصیه می شود) و ۱٫۵ متر هم جلوی کنتور باید فضای باز وجود داشته باشد.

۹۲- فاصله کابل تغذیه کنتور تا تیر شرکت برق نباید بیشتر از ۲۵ متر باشد.

 

سیستم باس داکت BUSDUCT

۹۳- برای مشترکین مجتمع که جمع قدرت قراردادی آن‌ها بیش از ۲۵۰ کیلووات می‌باشد  سیستم باس داکت BUSDUCTتوصیه جدی شده است.
که باس داکت ها حداکثر هر ۳ متر باید در نصب افقی پایه نگه‌دارنده داشته باشد و باس داکت با دیوار حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد که هوا اطراف آن متبادل شود و خنک شود. لبه‌های کناری باس داکت از شیار حفاظتی دیوار حداقل ۲ سانتی متر فاصله داشته باشد. جعبه‌های انشعاب باس داکت در تمام طبقات باید ۱۴۰ تا ۱۸۰ سانت از کف تمام‌شده فاصله داشته باشد.

فاصله قوطی کلید

۹۴- فاصله قوطی کلیدها از یکدیگر حداقل باید ۴ سانتی متر باشد (قبل از نصب قاب رویی)

۹۵- فاصله touch panel ها در برق هوشمند از کف تمام‌شده حداقل ۱۳۰ سانتی متر می‌باشد که می‌تواند بالاتر هم قرار گیرد. اگر touch panel ها برای استفاده بچه‌ها و افراد معلول هم کاربرد دارد باید در ارتفاع ۱۱۰ قرار گیرد.  تابلوی برق هوشمند شامل switch actuator ها و رله‌ها و کنترلر مرکزی باید در ارتفاع ۱۳۰ قرار گیرد مگر آنکه ابعاد تابلو خیلی بزرگ باشد که این ارتفاع می‌تواند کمتر شود.

۹۶- سیم انتقال دیتا در برق هوشمند یا BMS حداکثر می‌تواند AWG20 باشد یعنی حداقل قطر آن ۰٫۸ میلی متر مجاز است یا حداقل سطح مقطع مجاز آن ۰٫۵ میلی مترمربع می‌باشد.

جكوزي:

۹۷- برای موتور جکوزی حمام نباید پریز گذاشت، بلکه باید نیم متر از کابل ضد رطوبت از دیوار بیرون آید و با مفصل آب بندی به کابل وان جکوزی متصل شود و کاملاً آب بندی شود و یک محافظ جان جداگانه در جعبه فیوز برای مدار حمام نصب شود.

۹۸- روی لوله‌های برق باید در دیوارها حداقل ۱٫۵ سانت زیر سطح تمام‌شده قرار گیرد و در کف ۳ سانت زیر سطح تمام‌شده

۹۹- در محیط‌هایی که درجه حرارت محیط از ۵۵ درجه سانتی‌گراد بیشتر می شود بایستی از سیم‌های نسوز مقاوم در برابر حرارت در لوله‌های فولادی گالوانیزه گرم استفاده نمود .

۱۰۰- حداکثر۴۰ درصد فضای لوله از سیم و کابل پر شود و ۶۰ درصد برای عبور هوا و خنک شدن سیم خالی بماند. یا توسعه احتمالی در آینده که باز هم نمی‌توان لوله را بیشتر از نصف در آینده هم پر کرد.

۱۰۱- رعایت فاصله آنتن مرکزی و صاعقه گیر ( صاعقه گیر باید ۲ متر بالاتر از آنتن مرکزی نصب شود )

۱۰۲- ساختمان‌های ۱۲ واحدی به بالا یا با مصرف بیش از ۷۰ کیلووات، صفحه ارت ۷۰ در ۷۰ با سیم ۵۰ میلی مترمربع برای چاه ارت لازم دارند.

ترتیب انجام کارهای برق ساختمان:

مرحله اول :

۱ – کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستم های روشنایی, سیستم های صوتی, سوکت‌های برق, تلفن, آنتن, آیفون, فن کوئیل ها, اطفاء حریق, برق اضطراری و موتورخانه.

۲- اجرای نقشه روی کار.

۳- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین.

۴- شیار زدن مسیر لوله‌ها با شابلون و دستگاه شیار زن .

۵- کندن قوطی کلیدها با دستگاه .

۶- سوراخ کردن روشنایی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس می‌شود).

۷- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آن‌ها.

جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس  لوله پولیکا

۸- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله‌های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله‌های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

۱۰- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

۱۱- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص‌شده از روی نقشه (این سینی برق‌ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و … نیازهای ساختمان به‌طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس‌های مورد نیاز خود می شود).

۱۲- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

۱۳- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

نصب جعبه آنتن و ماهواره:

۱۴- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۵- تأمین ارتینگ ساختمان ( نصب پلیت و سیم مسی و زغال و نمک برای راه‌اندازی چاه ارت و از آنجا به سینی برق و به مصرف‌کننده‌ها)

۱۶- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است (در پارکینگ های اداره‌جات داخل روشنایی آسانسور و روشنایی موتورخانه).

مرحله دوم: (بعد از کف سازی و کاشی‌کاری و سفیدکاری دیوار)

۱- تمیز کردن قوطی کلیدها و بریدن لوله‌های اضافی روی کار.

۲- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم‌ها و قطر سیم‌ها و جنس سیم‌ها از روی استاندارد انتخاب می‌شود)

۳- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها و از آنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیش‌های پشت آمپلی‌فایرها.

۴- کابل‌کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور (در صورت داشتن دیزل ژنراتور این کابل ها داخل موتورخانه و وارد تابلوهای مخصوص خودش می‌شود).

کابل‌کشی تلفن – آنتن ماهواره

۵- کابل‌کشی تلفن – آنتن ماهواره و آیفون از تابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس‌های مخصوص خودشان.

۶- اتصالات سر سیم‌ها در داخل قوطی کلید, جعبه فیوزها, روشنایی‌ها, توکارها و جعبه آنتن, ماهواره, تلفن, اطفاء حریق, UPS (نصب دستگاه‌های تغذیه  UPS به شرکت‌های مسئول مرتبط می‌شود)

۷- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم‌ها توسط حوضچه قلع

۸- عایق‌کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

۹- اجرای کابل‌کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نورافکن ها در نما.

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام‌شده):

۱- بستن کلید و پریز و تراز کردن آن‌ها

۲- بستن ترمینال روی سر سیم‌ها.

۴- نصب دتکتور های دود و شستی آن‌ها روی جاهای تعیین‌شده

۵- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سر سیم‌ها و فیوز بندی آن‌ها

۶- نصب آیفون تصویری بستن سو کت‌ها و شستی‌های مربوط به آن.

۷- نصب آنتن مرکزی و سویچینگ های مربوط به آن

۸- نصب سویچینگ های ماهواره ( نصب و راه‌اندازی ماهواره بر عهده شرکت‌های مربوط می‌باشد)

نصب چشم لایتینگ

۹- نصب چشم لایتینگ در راه‌پله و پارکینگ ها

۱۰- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم‌ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویس ها می شود)

۱۱- نصب نور مخفی‌های داخل سقف کاذب و کفی‌های روی سرامیک.

نصب تجهیزات برقی:

 • نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلو برق بر اساس نیازهای موتورخانه انتخاب و توسط تابلوساز ساخته می‌شود)
 • نصب پایه سینی برق روی دیوار و فیکس کردن سینی برق روی آن.
 • نصب لوله زیر سینی برق و ازآنجا روی الکترو موتورها و ترموستات‌ها و مصرف‌کننده‌های دیگر.
 • کابل‌کشی از تابلو برق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات‌ها و مصرف‌کننده‌ها.
 • وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم‌ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکترو موتورها و ترموستات‌ها و مصرف‌کننده‌ها و از آنجا به ترمینال زیر تابلو برق

اطلاعات تکمیلی در فایل پیوستی:

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با فواصل ایمنی در برق داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی برق در ساختمان سازی

صفر تا 100 ایمنی برق (Electrical Safety) – جامع

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

دانلود کتاب ایمنی در برق و خطرات آن

 

ایمنی برق

استاندارد دستکش های عایق الکتریکی

استاندارد دستکش های عایق الکتریکی

استاندارد دستکش های عایق الکتریکی

 فرمت: PDF   تعداد صفحات: 73

پیش گفتار

 1. هدف و دامنه کاربرد
 2. مراجع الزامی
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. الزامات
  • کلیات
  • طبقه بندی
  • الزامات فیزیکی
  • الزامات مکانیکی، محیطی و آب و هوایی
  • الزامات الکتریکی
  • نشانه گذاری
  • بسته بندی
  • دستورالعمل های استفاده
 5.  آزمون ها
  • کلیات
  • بازرسی چشمی و ابعادی
  • نشانه گذاری
  • بسته بندی و دستورالعمل های استفاده
  • آزمون مکانیکی
  • آزمون های دی الکتریک
  • آزمون های کهنگی
  • آزمون های حرارتی
  • آزمون های دمای پایین
  • آزمون بر روی دستکش با خواص ویژه
   •  رده 4 – مقاومت در برابر اسید
   • رده H – مقاومت در برابر روغن
   • رده Z – مقاومت در برابر ازن
   • رده C – مقاومت در برابر دمای بسیار پایین
   • رده F – مقاومت در برابر جریان نشتی
  •  آزمون مکانیکی ویژه برای دستکش های کامپوزیت
 6.  ارزیابی انطباق دستکش های کامل شده در فاز تولید
 7. تغییرات
  • پیوست الف (آگاهی دهنده) توصیه هایی در هنگام کار
  • پیوست ب (الزامی) مناسب برای کار با برق۔ دو مثلث (10-2002 :5216-60417 IEC)
  • پیوست پ (الزامی) ترتیب زمانی برای آزمون های نوعی
  • پیوست ت (آگاهی دهنده) راهنمایی هایی برای انتخاب طبقه دستکش برحسب ولتاژ نامی ac سامانه
  • پیوست ث (آگاهی دهنده) توصیه هایی برای آزمون های الکتریکی DC و ولتاژ مورد استفاده
  • پیوست ج (الزامی) مایعی برای آزمون های روی دستکش های گروه H – مقاوم در برابر روغن
  • پیوست چ (آگاهی دهنده) ویژگی های اضافی پارچه کتان
  • پیوست ح (الزامی) طبقه بندی نقص ها و آزمون های اختصاص داده شده
  • پیوست خ (آگاهی دهنده) دلايل اساسی برای طبقه بندی نقصها
 8.  کتاب نامه
  • شکل ۱ حد فاصل دستکش ها
  • شکل ۲ تصویر منطقه کار
  • شكل ۳ علامت دستکش کامپوزیت – چکش
  • شکل ۴ آزمون دمبل برای آزمون های مکانیکی (نمای طرح)
  • شکل ۵ صفحات آزمون و سوزن برای مقاومت در برابر سوراخ شدن مکانیکی
  • شکل ۶ آزمون راه اندازی برای آزمون دی الکتریک بر روی دستکش
  • شكل ۷ خط (خم) خمیدگی برای آزمون دمای پایین و خیلی پایین
  • شکل ۸ تنظیم آزمون خم برای دمای پایین و خیلی پایین
  • شکل 9 تنظیم برای آزمون بازدارندگی اشتعال
  • شکل ۱۰ ترتیب آزمون مقاومت در برابر جریان نشتی
  • شکل ۱۱ دستگاه آزمون مقاومت در برابر سایش
  • شکل ۱۲ دستگاه آزمون مقاومت در برابر برش
  • شکل ۱۳ محل و جهت آزمونه برای مقاومت در برابر پارگی
  • شکل ۱۴ شکل آزمونه برای مقاومت در برابر پارگی
  • جدول ۱ خواص ویژه
  • جدول ۲ طول استاندارد دستکش
  • جدول ۳ بیشینه ضخامت دستکش ها
  • جدول ۴ طرح نمونه برداری
  • جدول ۵ فاصله هوایی قسمت باز دستکش تا خط أب
  • جدول ۶ آزمون مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی
  • جدول ۷ فاصله هوایی از قسمت باز دستکش های کوتاه بلند تا خط آب برای آزمایش مقاومت عایقی معمول جایگزین
  • جدول ۸ ولتاز آزمون برای دستکش های رده F
  • جدول ۹ نمایش نتایج آزمون بر روی آزمونه
  • جدول الف-۱ فواصل بین سرآستین دستکش محافظ و بالای سرآستین دستکش
  • جدول پ-۱ روش انجام آزمون نوعی کلی

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و روش های آزمون انواع دستکش های عایق الکتریکی می باشد

این استاندارد برای دستکش های عایق الکتریکی و دستکش های یکسره کاربرد دارد که کارگران را در برابر خطر برق گرفتگی محافظت می کند.

استفاده از اصطلاح «دستکش» شامل هر دو مورد دستکش های عایق الکتریکی و دستکش های یکسره می باشد، مگر اینکه طور دیگری تعیین شده باشد. این استاندارد همچنین دستکش های عایق الکتریکی با حفاظت مکانیکی یکپارچه را پوشش می دهد که در این استاندارد به عنوان «دستکش های کامپوزیت» نامیده می شود.

محصولات طراحی و ساخته شده مطابق با این استاندارد مشروط به اینکه توسط افراد متخصص و بر طبق روش های ایمنی کار و دستورالعمل های استفاده به کار گرفته شود به ایمنی کاربران کمک می کند. یادآوری – برای تامین حفاظت مکانیکی معمولا از دستکش های عایق همراه با دستکش های محافظ چرمی استفاده میشود. دستکش های عایق کامپوزیت معمولا بدون رویه دستکش استفاده می شود.

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجديدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استاندارد دستکش های عایق الکتریکی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

پاورپوینت ایمنی دستکش های حفاظتی

⇐ دستکش های کار برای عملیات الکتریکی با حفاظت مکانیکی

 

ایمنی برق

ایمنی برق در ساختمان سازی

ایمنی برق در ساختمان سازی

ایمنی برق در ساختمان سازی

 فرمت:PPt    تعداد صفحات: 52

مخاطرات ساختمانی:

 • برق گرفتگی
 • خطر حریق
 • خطر انفجار
 • خطر سقوط
 • خطر گیرکردن
 • خطر توقف عملیات
 • بیماری شغلی
 • و …

تقسیم بندی انواع جریان و محل های ورود و خروج جریان

مسیر ورود و خروج جریان برق

مسیر ورود و خروج جریان برق

1- ولتاژهای خیلی ضعیف :

تا 50 ولت در جریان مستقیم ، تا مقدار موثر 24 ولت بین هادی و زمین در جریان متناوب تا 24 ولت بین فازهایی که دارای جریان سه فاز بوده و سیم نول آن به زمین متصل باشد.

2- ولتاژهای ضعیف :

50 تا 600 ولت در جریان مستقیم،24 تا 250 ولت بین فاز و زمین در جریان متناوب 42 تا 433 ولت بین فازها اگر جریان سه فاز باشد . با توجه به عوامل مختلف مانند: مقاومت زمین در محل – مقاومت بدن شخص – رطوبت زمین و…

3- ولتاژهای قوی:

600 تا6000 ولت در جریان مستقیم، 250 تا 33000 ولت بین هادی ها و زمین در جریان متناوب،433 تا 57000 ولت بین فازها در جریان سه فاز .

4- ولتاژهای خیلی قوی:

ولتاژهای بیش از 6000 ولت در جریان مستقیم و بیش از 33000 ولت بین هادی ها و زمین در جریان متناوب و بیش از 57000 ولت بین فازها در جریان سه فاز در ردیف ولتاژهای خیلی قوی قرار دارند.

حد ولتاژ خطرناک

حداقل مقاومت بدن 1.3 KΩ فرض میشود ، که طبق محاسبات حداقل ولتاژ خطرناک برای بدن زمانی که حداقل جریان خطرناک برای بدن 50 میلی آمپر است از رابطه زیر بدست می آید :

U = I × R = 1300 × 0.05 = 65 V

بنابراین حداقل ولتاژ تماس خطرناک برای بدن انسان 65 ولت است. از نظر نوع جریان ، جریان متناوب به ویژه فرکانس 50 هرتز از جریان مستقیم خطر ناک تر است.


مکانیسم شوک برقی

قرار گرفتن در مسیر جریان الکتریسیته

مکانیسم برق گرفتگی

مکانیسم برق گرفتگی

سوختگی

سوختگی با برق بسیار شدید تر از سوختگی با آتش است چرا که عمقی بوده و در داخل بافت های داخلی اتفاق می افتد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی برق در ساختمان سازی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

700 نکته ایمنی برق صنعتی

دانلود پیش نویس کتاب ایمنی برق

 

همه چیز درباره ایمنی برق (Electrical Safety)

صفر تا 100 ایمنی برق (Electrical Safety) – جامع

صفر تا 100 ایمنی برق (Electrical Safety) – جامع

صفر تا 100 ایمنی برق (Electrical Safety) – جامع

 

موضوعات مختلفی در سایت وجود دارد که به صورت جامع در این مطلب می توانید به آنها دسترسی داشته باشید.

برای دیدن همه موضوعات مربوط به ایمنی برق می توانید به دسته مربوطه ( بانک ایمنی برق ) مراجعه کنید.

همچنین از موتور جستجو زیر نیز  می توانید برای پیدا کردن مطلب مورد نظر اقدام کنید.

اما میرسیم به اصل مطلب.

چیکار کنیم که محیط کار خود را از خطرات برقی ایمن سازیم؟ در مرحله اول باید شرایط موجود را با دستورالعمل و آیین نامه های مربوط تطبیق دهید و هر کدام که مشکل داشت ثبت و در وقت مناسب برای رفع مشکل اقدام نمود.

ما در این بخش علاوه بر دستورالعمل مطالب خیلی بیشتری را برای کاربران تهیه کردیم که با صرف وقت و خواندن انها علاوه بر ایمنی, تبدیل به مهندس برق می شوید.

 

دستورالعمل ايمنی برق

الف :ژنراتورها

 1. سيستم ارتينگ مناسب (عمق مناسب ورطوبت كافي )
 2. مخزن گازوييل دور از ژنراتور و فاقد هرگونه نشتي باشد .
 3. از وسايل مناسب براي سوخت رساني استفاده شود (شيلنگ)
 4. سقف مناسب براي جلوگيري از نفوذ باران ساخته شود (استفاده از كاور پلاستيكي ممنوع است )
 5. فونداسيون ژنراتور محكم بوده و اگزوز نيز براي خروج آلاينده ها و كاهش صدا لحاظ شود .
 6. ژنراتور براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه توسط فنس محصور شود .
 7. جنس سقف ژنراتور ترجيحا ايرانيت يا حلبي باشد .
 8. تابلو و علايم ايمني هشدار دهنده نظير خطر برق گرفتگي در اطراف ژنراتور نصب شود .

ب: كابل ها و وسايل انتقال دهنده جريان برق

ایمنی در کابل زیرزمینی

ایمنی در کابل های برق

1. انتخاب مناسب كابل از نظر جنس و مشخصات فني آن متناسب با كار
2. پرهيز از استفاده از كابل هاي معيوب ،پوسيده و خراب
3. دفن كردن كابل هاي اصلي در لوله و در عمق حداقل 60 سانتي متري زمين همراه با يك لايه ماسه نرم و نوار خطر به منظور شناسايي مسير كابل.
4. بررسي روزانه كابل ها و سيم هاي برق به ويژه در محل اتصالات
5. استفاده از نري و مادگي براي اتصال دو سر كابل به هم
6. پرهيز از قرار دادن كابلهاي سيار در مسير رفت و آمد وسايل نقليه و تردد افراد
7. پرهيز از قرار گرفتن كابل هاي برق در آب
8. نوار چسب براي اتصالات مناسب نيست زيرا به مرور زمان با رطوبت و گرما خاصيت خود را از دست مي دهد .
9. براي قرار دادن موقت كابل ها روي زمين حتما از علايم هشدار دهنده ايمني استفاده شود .
10 . براي لبه هاي تيز اجسام و مسير پرتردد حتما كابل هاي برق عايق دوگانه شود .
است .

11 . بهترين نوع پوشش براي كابلهاي برق (PCP (Polychloroprene می باشد.

12 . براي عمليات گودبرداري حتما Excavation Permit از واحد ايمني اخذ شود.
13 . عمليات گودبرداري نزديك كابل هاي برق توسط بيل مكانيكي ،بكهو و ولودر اكيدا ممنوع است .

ج: تابلوهای توزيع كننده برق

ایمنی برق

تابلو توزیع برق

1. انتخاب تابلوي مناسب براي مصرف كننده
2. انتخاب تابلوي مناسب با توجه به شرايط اقليمي منطقه (رطوبت ،گرما ،باران و…)
3. در مناطق روباز ا ز تابلوهاي باراني وبا سقف شيبدار همراه با نوار عايق دور در استفاده كنيد .
4. نصب در ارتفاع مناسب تابلو وپرهيز از قرار گرفتن تابلو در مسيرهاي پرتردد كه امكان ضربه وآسيب وجود دارد .
5. انتخاب تابلو با جنس فلز استيل كه به مرور زمان با توجه به رطوبت منطقه دچار زنگ زدگي نشود .
6. در نظر گرفتن مسير وزش باد كه ميتواند آب باران را به درون تابلو منتقل نمايد .
7. در نظر گرفتن قفل در وچراغ سيگنال براي تابلو.
8. نصب علايم ايمني وتابلوهاي هشدار دهنده روي تابلو
9. متصل كردن تابلو به چاه وسيم ارت
10 . در نظر گرفتن كليد هاي محافظ جان در تابلو .
11 . هنگام انجام هرگونه تعميرات برق اصلي قطع و در تابلو اصلي برق براي جلوگيري از برقراري مجدد جريان برق توسط افراد ناآگاه قفل ( Lock out- Tag out) شود

د: سیم اتصال به زمین Earthing

ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

1. تمام وسايل برقي بايد به سيم ارت مجهز باشند (ركتيفاير ،كولر ،آب سردكن ،كانكس و…)
2. سيم ارت بايد يك سيم يك سره و كامل باشد و از اتصال چند رشته سيم به هم براي سيم ارت خودداري شود .
3. محل اتصالات به خوبي با پيچ و مهره بسته شود .
4. مقاومت چاه ارت توسط دستگاه ارت سنج اندازه گيري شود .

و: موارد عمومي

1. برنامه منظم روزانه وهفتگي براي بازرسي تمام وسايل برقي داشته باشيد
2. طبق چك ليست وسايل برقي را بازرسي نماييد و نواقص را ثبت و تا رفع پيگيري كنيد .
3. آموزش لازم ايمني برق را به همه افراد به ويژه جوشكاران و برقكاران بدهيد .
4. دوره كمك هاي اوليه برق گرفتگي براي همه نفرات برگزار شود .
5. دستگاه ها و ابزار سالم براي كار ايمن برقكاران تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد .
6. تمام ابزار برقي قابل حمل نظير سنگ فرز ، دريل، هيلتي و…قبل از كار بازرسي شوند .
7. كابلهاي هوايي برق حداقل 6 متر از زمين فاصله داشته باشند و علامت گذاري شوند .

8. سيستم هاي محافظ جان (RCD ,ELCB (earth leakage circuit breaker براي وسايل برقي لحاظ شود .
9. هرگونه نقص برقي سريعا گزارش و تا رفع كامل پيگيري و از مدار خارج شود .
10 . طراحي روشنايي محل كار به نوعي باشد كه سبب خيرگي و چشم زدگي نشود .
11 . نور مناسب (و روشنايي اضطراري ) براي محل كار لحاظ شود .
12 . مراكز اصلي برق (تابلوهاي اصلي و مركزي) از دسترس افراد متفرقه دور باشد .
13 . سيستم Color Coding براي سهولت در شناسايي وسايل معيوب در نظر گرفته شود .
14 . فاصله مجاز هنگام كار نزديك وسايل برقي در نظر گرفته شود .
15 . هرگونه تعمير ،راه اندازي و تعمير وسايل برقي بايد زير نظر فرد مجاز و برقكار مجرب انجام شود .
16 . وسايل اطفاء حريق به تعداد كافي در كنار ژنراتور و تابلو هاي برق قرار داشته باشد

 

موضوعات:

اصول برق (Fundamentals of Electricity)

خطرات برق (Electrical Hazards)

 • برق گرفتگی( شوک الکتریکی) (Electric shock)
 • حرارت و آتش سوزی (Heating and fire)
 • انفجارها (Eeplosions)
 • کنترل خطرات برق (Control of Electrical Hazards)
 • اتصالات صحیح (Proper connections)
 • ایزوله کردن و عایق کاری دوبله ( Isolation and Double Insulation)
 • وسایل حفاظت در برابر جریان اضافی(over current devices)
 • دستگاه های سویچینگ (Switching Devices)
 • اتصال زمین و اتصال بدنه (Grounding and Bonding)
 • ولتاژ پایین (Low Voltage)
 • مدارهای جمع کننده هوشمند (Smart power integrated circuits)
 • هشدارها (Warnings)
 • روش های کاری (Procedures)
 • کمک های اولیه (First Aids)

 

الکتریسیته ساکن(Static Electrical)

بیماران در بیمارستان(Patients in hospital)

رعد و برق(Lightning)

شارژ باطری(Battery Charger)

بکارگیری و استفاده از برق بعنوان یک منبع انرژی٬ بسیار گسترده و رایج شده است. در ایالات متحده و کشورهای پیشرفته بندرت می توان خانه ای یافت که از خدمات برق محروم باشد. ما هم اکنون در عصری زندگی میکنیم که در ان کاربرد وسایل الکترونیکی انجام امور را اقتصادی تر و راحت تر ساخته و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی جدیدی را فراهم می سازد.

اصول برق(Fundamentals of Electricity)

شماسایی خطرات و ایمنی برق با درک مفاهیم پایه الکنریسته امکان پذیر می باشد.

قانون اهم

مهمترین اصل برای درک بهتر و تعریف جریان الکتریکی قانون اهم بوده و نشان می دهد که تعداد الکترون های جریان یافته میان دو نقطه(I) که شدت جریان نامیده می شود تابعی است ار اختلاف پتانسیل الکتریکی (V) بین دو نقطه و مقاومت الکتریکی (R) بین آنها٬ قانون اهم بصورت زیر بیان می شود.

I=V/R

در این معادله:

I: شدت جریان بر حسب آمپر

V: اختلاف پتانسل برحسب ولت

R: مقاومت بر حسب اهم

از حرکت جهت گرفته الکترون های آزاد جریان به وجود می آید. الکترون های آزاد عیارتند از: الکترون های مدار خارجی اتم که می توانند از یک اتم به اتم دیگر منتقل شوند. حال اگر دو جسم با یکدیگر اختلاف پتانسل داشته باشند یعنی اینکه بار الکتریکی یکی از آنها مثبت و دیگری منفی باشد و بوسیله یک جسم هادی به هم متصل شوند الکترون ها از جسمی که بار منفی دارد به جسمی که بارش مثبت است جاری می گردد.

برای مشاهده متن کامل فایل پیوست شده را دانلود کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید 

ایمنی برق

اصول کلی ایمنی و بهداشت کار در حوزه برق

اصول کلی ایمنی و بهداشت کار در حوزه برق

اصول کلی ایمنی و بهداشت کار در حوزه برق

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 56
 تهیه کننده: الهام قوچانی 

فهرست

مطالب

هدف دوره:

آشنایی عمومی و همگانی پرسنل درون کارگاهی در زمینه ایمنی و بهداشت کار و ارتقا فرهنگ ایمنی نزد کلیه سطوح مختلف نیروی کار

 • مقدمه

 • عوامل زيان آور محيط كار

 • تعريف برق گرفتگی

 • عوامل موثر در برق گرفتگی

 • نجات فرد برق گرفته

 • پیشگیری از برق گرفتگی


ایمنی اولین اصل ضروری صنعت به شمار می رود

مقدمه

انسان از آغاز آفرينش به منظور استمرار حيات به كاروكوشش مشغول بوده و در اين راه سختي هاي بسياري را متحمل شده است.

امروزه به علت رشد روز افزون جمعيت و به وجود آمدن صنايع بزرگ ، استفاده از انواع ماشين آلات ، تجهيزات ، فرايندها ، مواد شيميايي و … امري گريز ناپذير شده است . صنعتي شدن و توليد فزاينده ، مخاطرات گوناگوني را براي نيروي كار به ارمغان آورده و موجب شده نيروي كار در معرض عوامل زيان آور بسيار قرار گيرد، عواملي كه جزء جدايي ناپذير صنعت و توليد به شمار مي آيند و همواره تندرستي نيروي كار را تهديد مي كنند . نيروي كاري هر كشور به ويژه كشورهاي در حال توسعه بخشي پراهميت از سرمايه ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. از اين رو حفاظت از تندرستي شاغلين و بهسازي محيط كار از اهميت بسياري برخوردار است ، چرا كه برخورداري از اقتصادي شكوفا و صنعت خودكفا بدون داشتن نيروي كار سالم و تندرست امكان پذير نخواهد بود .

مقدمه (تاريخچه ایمنی و حفاظت صنعتی)

تاریخچه ایمنی

تاریخچه ایمنی

وقوع انقلاب صنعتي 1760 – 1830 در انگلستان (اختراع ماشين بخار 1782 جیمزوات ) و سرايت به ديگر كشورهاي اروپايي و استفاده از نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي موجب تبديل كارهاي دستي به ماشيني گرديد و باعث تقسيم كار، افزايش توليدات و سرعت در انجام كار شد كه نتيجه آن افزايش خطر در محيط های صنعتي بوده است.

فرايند صنعتي شدن، موجب استفاده فزاينده از ابزار و ماشين آلات فني شده است. عدم رعايت اصول صحيح در ساخت يا استفاده از وسايل، حوادث ناشي از كار را افزايش داده است. بنابر بيانيه آمار سازمان بين المللي كار در سال 2003 روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشي از كار جان مي دهند و خسارت سالانه بالغ بر 109 × 1250 دلار مي شود.

ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم.

تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) كه در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است كه دارای پتانسیل رساندن آسیب به كاركنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یك وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.

ایمنی صنعتی علمي است كه در پيشگيري از بروز حوادث در محيط كار به ياري انسان مي شتابد و همواره در راستاي حفاظت و حراست از نیروی كار و سرمایه گام بر مي دارد

بهداشت حرفه اي شاخه اي از علم بهداشت است كه با شناسايي ، ارزشیابی و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار از بروز بيماريها و عوارضي كه ممكن است توسط عوامل زيان آور فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي، ارگونوميكي بوجود آيد ،جلوگيري مي كند . كنترل عوامل تهديد كننده سلامت در محيط كار تا حد زيادي از ظهور عواقب و عوارض بعدي شامل بيماريها و حوادث شغلي و ركود اقتصادي و كاهش بهره وري بعلت از كار افتادگي مي كاهد.

مزایای رعایت اصول ایمنی و بهداشت كار

ایمنی برق - نیروگاه برق

ایمنی برق – نیروگاه برق

مزاياي توجه به رعايت اصول ايمني و بهداشت حرف هاي به شرح زير است:

برای كارگر:

 1. افزايش روحيه
 2. كاهش فشار كار
 3. كاهش جراحات و صدمات
 4. كاهش حوادث
 5. افزايش راحتي
 6. افزايش حفظ رفاه و سلامتي
 7. افزايش سطح بهداشت كار

برای كارفرما:

 1. كاهش حوادث
 2. افزايش كيفيت محصول
 3. افزايش كارايي كاركنان
 4. کاهش خطاها
 5. كاهش مخارج درماني كارگران
 6. استفاده بهتر از نيروي انساني
 7. كاهش مخارج توليد.

آمار نشان می دهد که اکثر حوادث ناگوار نتیجه یک بی احتیاطی کوچک است.

آشنايی با عوامل زيان آور محيط كار

عوامل زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار

تعریف

هر گونه عامل يا عواملي را كه بر روي سلامت و تندرستي افراد يا فرد در محيط كار تأثير منفي
داشته باشد و در كوتاه مدت يا درازمدت حتي بر تواتر نسلي، باعث بروز بيماري يا ناتواني در
فرد شود، عامل زيان آور مي گويند.

اين عوامل بر حسب ماهيت خود به پنج دسته تقسيم مي شود:

 1. عوامل زيان آور شيميايي
 2. عوامل زيان آور فيزيكي
 3. عوامل زيان آور بيولوژيكي
 4. عوامل زيان آور رواني
 5. عوامل زيان آور ارگونوميك.

عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه

برق گرفتگی

تعريف

بدن انسان هادی جریان برق است. اگر بدن انسان به برق اتصال پیدا كند منجر به عبور جریان برق از بدن فرد به زمین خواهد شد. در جریان برق گرفتگی علاوه بر سوختگی پوست كه محل ورود و خروج جریان برق را شامل می شود بافتها هم دچار آسیب می شود. اگر جریان برق از قلب عبور كرده باشد منجر به اختلال در سیستم قلب و اگر از مغز عبور كند منجر به مهار مركز تنفس و وقفه تنفسی خواهد شد.

قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق، موجب عبور جریان از بدن می شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان ، برق گرفتگی بوجود می آید.

عواقب برق گرفتگی

 • مرگ ، ناشی از ایست قلبی – سوختگی داخلی و سوختگی خارجی
 • بعد از برق گرفتگی ممکن است کلیه ها از کار بیفتد یا دست ها بدلیل سوختگی داخلی قطع شوند و یا بعلت پرتاب شدن (بعلت لرزش ناشی از برق گرفتگی) استخوانها دچار شکستگی گردند.

مقاومت الکتریکی :

مقاومت در برابر جریان الکتریسیته را مقاومت الكتریكی گویند و واحد اندازه گیری آن اهم می باشد.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اصول کلی ایمنی و بهداشت کار در حوزه برق داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

⇐ 700 نکته ایمنی برق صنعتی

چک لیست کامل ایمنی برق

پاورپوینت ایمنی برق

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

ایمنی برق

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

اهمیت مبحث ایمنی برق در صنایع

عمومی شدن استفاده از انرژی الکتريکی به اواسط قرن نوزدهم برمی گردد.

 • نخستین قربانی جريان برق يک فرانسوی بود که در سال 1879 دچار برق گرفتگی شد.
 • قربانیان اصلی برق در خانه کودکان و در محیط های صنعتی بزرگسالان هستند.
 • براساس آمار سازمان بین المللی کار در اثر حوادث شغلی سالانه حدود ۲ میلیون کارگر جان

خود را از دست می دهند که سهم ايران حدود 1400 نفر است و برآورد شده که خسارت حوادث ناشی از کار حدود 4 در صد کل تولید ناخالص جهانی است که از اين حوادث سهم کشورهای در حال توسعه سه تا چهار برابر کشورهای توسعه يافته است.

 • در سال 1394 بر اساس آمار موجود 14727 حادثه ناشی از کار در ايران اتفاق افتاده که حدود 9% آنها منجر به فوت شده است.
 • در نیمه نخست سال جاری 853 نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که عامل برق

گرفتگی با 121 مورد در رتبه سوم بعد از سقوط از ارتفاع و اصابت جسم سخت قرار دارد.

 • بیش از 90 درصد اين حوادث با آموزش مناسب نیروی انسانی (ماده 91 قانون کار) قابل پیشگیری است.

آمار ناشی از برق گرفتگی در ایران

آمار برق گرفتگی در ایران

آمار برق گرفتگی در ایران

جزوه تهیه شده شامل موضوعات زیر است که بادانلود فایل پیوستیمی توانید مشاهده کنید.

 • آمار برق گرفتگی در کشورهای خارجی

 • رفتار الکتریکی مواد

 • ساختار جریان های Ac و Dc

 • انواع برق گرفتگی در سیستم های فشار ضعیف و قوی

 • عوامل موثر در شدت خطر برق در فشارهای ضعیف و قوی

 • تقسیم بندی حوادث برق گرفتگی برای انجام اقدامات ایمنی

 • حفاظت در برابر تماس های مستقیم و غیر مستقیم

 • سیستم های ارت و کلید محافظت از جان

 • ولتاژ گام

 • نقش فاکتورهای انسانی در استفاده ایمن از برق

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی در برق – شرکت توزیع برق

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

700 نکته ایمنی برق صنعتی

دانلود کتاب ایمنی در برق و خطرات آن

شناسایی خطرات, ارزیابی ریسک و بررسی حوادث برق در صنعت

ارزیابی ریسک در مشاغل برقکاری به روش FMEA

 

ایمنی برق - نیروگاه برق

ایمنی در برق – شرکت توزیع برق

ایمنی در برق – شرکت توزیع برق

ایمنی در برق – شرکت توزیع برق

فهرست:

 • تعاریف
 • خطرات برق
 • تعریف برق گرفتگی
 • مسیرهاي عبور جریان برق از بدن
 • شرایطی که می تواند باعثبرق گرفتگی فرد شود
 • انواع برق گرفتگی
 • راههاي جلوگیري از برق گرفتگی

کار بر روی خطوط شبکه

 • روشهاي عمده کار بر روي خطوط شبکه
 • عواملی که ممکن است خط فشار متوسط بی برق شده را بطور ناگهانی برق دار نماید
 • عواملی که ممکن استشبکه فشار ضعیفبی برق شده را بطور ناگهانی برق دار نماید
 • راههاي برقدار شدن نول
 • دستگاه اتصال زمین (گراند)

خطرات ترانس

خطر سقوط پایه (پایه هاي در حال نصب، پایه هاي نصب شده)

آشنایی با ابزار ایمنی و استفاده صحیح از آنها

 • تعاریف

دستورالعمل های ایمنی

 • ایمنی نردبان
 • جلوگیري از سقوط هنگام بالا رفتن
 • قطع و وصل فیوزهاي خط
 • دستورالعمل ایمنی و اجرایی بریدن سیم هاي شبکه یا خطوط
 • ایمنی کار در جوار خطوط برقدار و هنگام عبور خط برقدار از بالا یا زیر خط بی برق
 • کار بر روي خطوط برقدار با دست لخت
 • مقررات ایمنی کار بر روي خطوط برقدار فشار متوسط
 • تست ترانسهاي معیوب (شارت)
 • نصب پایه
 • بستن جمپرهاي ترانس
 • بستن جمپرهاي تیاف بر روي خط برق دار
 • روشهاي کنترل سر و صدا
 • دستورات ایمنی و حفاظت برقکاران

کمکهاي اولیه

 

تعاریف

خطر (Hazard) : موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد خسارات انسانی یا بیماري، تخریب اموال و تجهیزات، صدمه به محیط کارگاه (یا محیط زیست) و یا ترکیبی از آنها؛ یا شرایطی که پتانسل آسیب رساندن به فرد، تجهیزات یا محیط را داشته باشد.

شناسایی خطر (Hazard Identification) : فرایند شناسایی (تشخیص) وجود خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن.

ارزیابی خطر (Risk Assessment) : به کلیه اقداماتی که جهت تعیین احتمال وقوع خطر و شدت خسارت قبل از انجام کار به عمل می آید، ارزیابی ریسک یا خطر گفته می شود.

ایمنی (Safety): میزان رهایی از خطر؛ میزان درجه دور بودن از خطر؛ در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر.

حادثه (Accident) : یک اتفاق یا واقعه ناخواسته که منجر به مرگ، بیماري، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات گردد.

شبکه بی برق: شبکه اي است که از منبع تغذیه جدا و اتصال زمین شده باشد.

فرد مجاز: فردي است که علاوه بر مهارتهاي فنی، آموزش هاي لازمه ایمنی را طی نموده و صلاحیت وي به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

سرپرست گروه: فردي است که علاوه بر مسئولیت محوله، سرپرستی ایمنی گروه را دارا باشد.

ایمن سازي محیط: اقداماتی است که موجب میگردد محیط و محدوده کار از حوادث احتمالی مصون بماند.

آزمایش مکانیکی: بررسی و عملیاتی است که در رابطه با اطمینان از صحت استقامت مکانیکی تأسیسات و شبکه براي انجام کار مورد نظر به عمل می آید.

انتخاب مسیر عملیات: مسیر عملیات، برنامه انتخاب شده اي است که مجریان در ایمن ترین وضع و به سهولت قادر به انجام کار مورد نظر باشند.

آزمایش الکتریکی: مجموعه بررسی و عملیاتی است که به منظور حصول اطمینان از صحت مدار و تأسیسات از نظر الکتریکی براي انجام کار محوله صورت می گیرد.

تخلیه الکتریکی مدار: عملیاتی است که بار الکتریکی ذخیره شده در مدار و تأسیسات جد اشده از منبع تغذیه را تخلیه و با زمین هم پتانسیل می نماید.

عادي سازي محیط: حصول اطمینان از رفع خطر و بازگرداندن محیط کار به حالت عادي.

پایان کار: اتمام عملیات محوله و اعلام آن به واحدهاي ذیربط توسط سرپرست گروه اجرائی.

خطرات برق

 • شوك هاي الکتریکی
 • سوختگی ناشی از قوس الکتریکی
 • آتش سوزي و انفجار ناشی از جرقه

علاوه بر خطرات ذکر شده در بالا خطرات زیر نیز یکسیمبان را تهدید می کند:

 • سقوط
 • تصادفات رانندگی
 • برخورد با مشترکین
 • جانوران موذي

تعریف برق گرفتگی : هنگامی که بدن جزئی از مدار الکتریکی شود، فرد دچار برق گرفتگی شده است. بنابراین شرایط برق گرفتگی عبارت است از:

 1.  تماس با هادي برقدار یا قرار گرفتن در میدان الکتریکی
 2. در مدار قرار گرفتن و عبور جریان از بدن

برق هنگامی از بدن عبور می کند که از یک نقطه وارد و از نقطه دیگر خارج گردیده و به منبع تغذیه برگردد یا به عبارتی مدار بسته شود.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی در برق – شرکت توزیع برق داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

⇐  700 نکته ایمنی برق صنعتی

⇐  دانلود پیش نویس کتاب ایمنی برق

چک لیست کامل ایمنی برق

⇐  همه چیز درباره ایمنی برق (Electrical Safety)

پاورپوینت ایمنی برق

 

ایمنی برق

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

ایمنی برق عبدالخالق مجیری

 در این بخش به صورت کامل ایمنی برق را در 153 اسلاید توضیح می دهیم که مهمترین موضوعات آن در زیر بیان شده است:

 • راه های ایجاد برق گرفتگی (شوک الکتریکی)
 • عوامل موثر در برق گرفتگی
 • انواع جریان های الکتریکی و مسیر های عبور آنها از بدن
 • اثر فرکانس در برق گرفتگی
 • سوختگی ناشی از برق گرفتگی
 • تعریف ولتاژ تماسی, گامی, انتقالی
 • انواع برق گرفتگی
 • ایمنی کامل در برابر برق گرفتگی
  • کلید جریان نشتی یا FI
  • کلید جریان تفاضلی
  • کلید RCD تک فاز
  • کلید GFCI/RCBO
  • روش های پیشگیری از برقگرفتگی غیرمستقیم
 • دستورالعمل کار بر روی مدارهای بی برق (سرد)
 • وسایل تست جریان مدار
 • اموزش نجات فرد برق گرفته
 • انواع لوازم ایمنی کار با برق
 • ایمنی برق با سیستم اتصاب به زمین (ارتینگ)
  • اتصال به زمین حفاظتی ( تجهیزاتی)
  • اتصال به زمین الکتریکی (سیستمی)
 • چاه ارت
 • انواع سیستم اتصال به زمین براساس استاندارد IEC 60364
 • سیستم شبکه TN
 • حریم خصوصی هوایی برق
 • انواع میدان های الکترومغناطیس و اثرات آن بر بدن

و بسیاری موضوعات دیگر که با دانلود فایل پیوستی می توانید مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی برق عبدالخالق مجیری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

700 نکته ایمنی برق صنعتی

دانلود کتاب ایمنی در برق و خطرات آن

شناسایی خطرات, ارزیابی ریسک و بررسی حوادث برق در صنعت

 چک لیست ایمنی کارهای برقی