ایمنی در ساختمان

ایمنی در ساختمان مهمترین موضوعات که در این بخش به آن می پردازیم عبارتند از:
1- ایمنی رنگ
2- ایمنی آتش
3- ایمنی در برابر صایقه و رعد و برق
4- ایمنی کار در ارتفاع
و کلیه مباحثی که به نحوی در رابطه با ایمنی ساختمان هستند.

سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها

نکات ایمنی مقاومت سازه ها و عملیات اطفاء حریق در ساختمانها

نکات ایمنی مقاومت سازه ها و عملیات اطفاء حریق در ساختمانها

نکات ایمنی مقاومت سازه ها و عملیات اطفاء حریق در ساختمانها

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 7

 

 • اﻓﺴﺮان اﯾﻤﻨﯽ (Incident Safety Officer, ISO) ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮورﯾﺰي ﺳﺎزه را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺻﺤﻨﻪ (IC) و اﻓﺴﺮ ﺗﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ (Rapid Intervention Crew RIC) ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر، اﻓﺴﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد اﺗﮑﺎء ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
 • ﺑﺎرﻫﺎ (loads) ﻋﺒﺎرت از وزﻧﻬﺎي ﺳﺎﮐﻦ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وارد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده (وزن ﺧﻮد ﺳﺎزه) و ﺑﺎرﻫﺎي زﻧﺪه (ﺗﻤﺎﻣﯽ وزﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وزن ﺳﺎزه) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و وزن وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻮري Axial (ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ)، ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﯿﺮوﻧﯽ Eccentric (ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ) و ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﭽﺸﯽ Torsional (ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﭽﺸﯽ).
 • ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ وزن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻓﺸﺎر، ﮐﺸﺶ و ﯾﺎ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺣﺎﻟﺖ، ﺷﮑﻞ و ﺟﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ (Deformation) آن ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﺎدهاي در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻮام ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ آن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﯾﺎ ﮐﺶ ﭘﺬﯾﺮ (Ductile) ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎدهاي در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﺸﮑﻨﺪ آﻧﺮا ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺗﺮد (Brittle) ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
 • ﺣﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﻣﺨﺮب آﺷﮑﺎر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﻠﻮب و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻮب ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪه و ﻃﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزي از ﺟﺮم و ﺣﺠﻢ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻮﻻد در واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺳﻮزد وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺮم ﺷﺪه و ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺘﻨﯽ و ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ دﭼﺎر ﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ و ﻃﺒﻠﻪ ﺷﺪن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﺮﯾﻖ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻠﻪ ﺷﺪن و ورآﻣﺪن (Spalling) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ و ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺒﺴﺎط ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﺨﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺳﺒﮏ وزنﺗﺮ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دو ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه در ﺳﺎزهﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: اﻟﻮار ﺟﻼداده ﺷﺪه ﻣﺘﻮرق (LVL) و ﺗﺨﺘﻪ رﺷﺘﻪاي ﺟﻬﺖدار (OSB). ﻫﺮ دوي اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﺰء ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﭼﺎر اﺷﺘﻌﺎل ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﯽ از دود و اﻧﺮژي ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﺑﺮ (ﺣﻤﺎل) ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﺎري آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺗﯿﺮﮐﻬﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ اﺟﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﯿﺮﮐﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه و در درون ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻧﺪه و ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﯿﺮﮐﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺳﻘﻔﻬﺎ و ﮐﻔﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزهﻫﺎي راﯾﺞ و ﻣﺘﻌﺎرف و ﯾﺎ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺒﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

تذکر:

فولاد خنک:

اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ آﻟﯿﺎژي ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻮﻻد در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻖ و ﺣﺮارت ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا وﻗﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت 427 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد (ﺑﺮاي ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ، ﭘﯿﭽﻬﺎ، اﺗﺼﺎﻻت) و ﯾﺎ ﺣﺮارت 593 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد (ﺑﺮاي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﯿﺮﮐﻬﺎ) ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﺮم ﺷﺪه، ﮐﺶ آﻣﺪه و ﺷﮑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ، ﺣﺎﻟﺖ و ﻗﻮام ﺳﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻮﻻد ﺳﻮار اﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮورﯾﺰي و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزه وﺟﻮد دارد. از اﯾﻦ رو، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻨﮏﺳﺎزي ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻖ و ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء آن داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با نکات ایمنی مقاومت سازه ها و عملیات اطفاء حریق در ساختمانها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

چک لیست ایمنی ساختمان

درسنامه جامع ایمنی ساختمان

صفر تا 100 ایمنی ساختمان

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث 12 مقررات ملی ساختمان)

 

اصول و نگهداری گودبرداری و سازه های نگهبان

اصول و نگهداری گودبرداری و سازه های نگهبان

اصول و نگهداری گودبرداری و سازه های نگهبان

اصول و نگهداری گودبرداری و سازه های نگهبان

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 293

فهرست:

 1. برخی از قوانين مرتبط با گودبرداری و ايمنی

 2. مبانی گودبرداری سازه های نگهبان خرپايی

 3. نگهبان خرپايی طراحی اجرای سازه های

 4. نمودارهای طراحی نحوه استفاده از آنها

 5. نقشه های سازه های نگهبان خرپايی و جزئیات تکمیلی

 6. مثالهای طراحی و کاربردی

 7. فرم های بازبینی (چک لیست ها) گودبرداری

 8. ارایه نمونه عملی از اجرای سازه نگهبان


قوانین و دستورالعمل های موضوع در خصوص رعایت ایمنی:

 • مقررات ملی مبحث دوازدهم
 • آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی (اداره کار)
 • دستورالعمل سازمان آتش نشانی
 • مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه 55)
 • کمیته فنی بهداشت و ایمنی کار
 • قانون کار
 • قانون مسئولیت مدنی
 • قانون مجازات اسلامی

کلیه بخش ها را در قالب فایل zip در زیر می توانید دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اصول و نگهداری گودبرداری و سازه های نگهبان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

نکات مهم و کلیدی در ایمنی گودبرداری ساختمان

پاورپوینت ایمنی در عملیات حفاری و گودبرداری

مجوز حفاری و گودبرداری (Excavation Permit)

چک لیست ایمنی خاکبرداری و گودبرداری

 

ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

فرمت: pdf   تعداد صفحات: 71

مدرس: مهندس امیدرضا ریاحی

آمادگی های لازم:

1-توسعه مهارت ها

 • مثبت اندیشی
 • فنی و مهندسی
 • تفکر سیستمی
 • مالی (زبان مالی)
 • ارتباطی
 • خلاقیت و ابتکار
 • حل مساله

2- ایجاد جایگاه برای ایمنی

 • پندار ایمن – کردار ایمن – گفتار ایمن
 • هزینه – سرمایه گذاری
 • برنامه ریزی برای ایمنی
 • ایمنی در طراحی
 • نتیجه: مزیت رقابتی – تقویت برند

نکاتی برای ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

1- بررسی و شناخت

 • Context
 • امکانات و توانمندیها
 • موقعیت – شرایط – مجاورتها
 • نقشه ها – مشخصات
 • برنامه زمانبندی

2- توجه ویژه به حوادث

 • حوادث عمده را مشخص کنید
 • حوادث خبر می کنند
 • قابل پیشگیری اند
 • تک علتی نیستند
 • نیازمند ریشه یابی اند

3- توجه به الزامات

4- مشارکت

 • اساس کار ایمنی کارگروهی است
 • مشارکت کلیه عوامل
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی
 • برگزاری جلسات و گردهمایی
 • بکارگیری عوامل ایمنی ذیصلاح

زیرساخت های لازم برای بهره گیری مشارکت

 • همدلی
 • اعتماد متقابل
 • انعطاف پذیری
 • کنجکاوی
 • حس تعاون برای رشد
 • دانش فنی و تخصصی
 • احساس مسئولیت
 • حس خودکنترلی
 • تیم سازی و کار تیمی
 • خلاقیت و نوآوری
 • الگوبرداری و الگوسازی
 • حمایت و پشتیبانی

هفت عادت مردمان موثر:

 1. عامل بودن
 2. شروع از پایان در ذهن
 3. نخست به اولین ها پرداختن
 4. برنده – برنده اندیشیدن
 5. اول فهمیدن و سپس فهماندن
 6. یکپارچه کردن
 7. اره تیز کردن

5- مدیریت ریسک موثر

مدیریت ریسک و بکارگیری تکنیک FMEA

مدیریت ریسک

 • قلب و نبض تپنده
 • زبان مشترک
 • الزام قانونی
 • نگاه پیشگیرانه و آینده نگر

6- ضبط و ربط کارگاهی

 • الفبای ایمنی
 • ایجاد اتیکت
 • بهره گیری از مدلها

7- آموزش موثر کارگران

 • کارگران
 • تکنسین ها
 • مهندسان
 • پیمانکاران

8- تجهیزات حفاظت فردی

بررسی وسایل حفاظت فردی پتروشیمی

بررسی وسایل حفاظت فردی

 • انتخاب مناسب
 • کیفیت مناسب
 • در اختیار قرار دادن
 • آموزش و متقاعدسازی
 • نظارت
 • جایگزینی

9- تجهیزات ایمنی کارگاه

 • علائم و تابلوها
 • تجهیزات اطفاء
 • تجهیزات امدادی

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمن سازی کارگاه های ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بررسی عوامل زیان آور ناشی از کار و حادثه ساز در کارگاههای ساختمانی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

حفاظت در کارگاه های ساختمانی

 

ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

آشنایی با سیستم اتصال به زمین در ساختمان ها

آشنایی با سیستم اتصال به زمین در ساختمان ها

آشنایی با سیستم اتصال به زمین در ساختمان ها

 فرمت: pdf   تعداد صفحات: 72

فهرست:

 • مقدمه ای بر سیستم های زمین

 • آشنایی با اجزای اصلی سیستم های زمین

 • بررسی اصول زمین کردن ساختمان ها

 • روش های اندازه گیری سیستم زمین

 • پرسش و پاسخ


مفهوم زمین کردن: اتصال بدنه تجهیزات و نقطه نول شبکه قدرت به جرم کلی زمین ( اتصال به نقطه با پتانسل صفر)

اهداف اصلی زمین کردن: ایمنی افراد در برابر برق گرفتگی, کاهش نویز الکترومغناطیسی, قفس فاراده, …)

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با سیستم اتصال به زمین در ساختمان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ کتابچه طراحی سیستم ارتینگ Earthing Design

نرم افزار محاسبه و طراحی سیستم ارتینگ GEM

 ⇐ اصول اندازه گیری مقاومت های الکترودهای اتصال به زمین (سیستم های ارتینگ)

 

ایمنی ساختمان در صنایع فرایندی

بهداشت پرتوها در صنایع ساختمانی

بهداشت پرتوها در صنایع ساختمانی

بهداشت پرتوها در صنایع ساختمانی

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 108

فهرست:

 1. مقدمه
 2. هدف
 3. دامنه شمول
 4. بهداشت حرفه ای و گستره فعالیت های آن
  • بیماریابی شغلی و خدمات طب کار
  • ارائه خدمات درمانی و اورژانسی
  • ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی
  • انجام خدمات بهداشتی
  • فعالیت های زیست محیطی
 5. صنایع ساختمانی

  • سیمان
   • تاریخ علم سیمان
   • تاریخ تولید سیمان در ایران
   • مواد تشکیل دهنده سیمان پرتلند
  • سیمان های معمول در ایران
  • گچ
   • منابع تهیه گچ
   • کوره های گچ پزی
   • خواص گچ
   •  مصرف و انبار کردن گچ
  •  آجر
   • مراحل پخت آجر یا آجرپزی
   • انواع کوره های آجرپزی
   • انواع آجرها
 6. عوامل زیان آور فیزیکی (تهدید کننده سلامتی کارگران در صنایع ساختمانی)

  • صدا
   • اثرات صدا بر کارگران در صنایع ساختمانی
   •  اندازه گیری و ارزیابی صدا در صنایع ساختمانی
   • پایش مواجهه کارگران با صدا در صنایع ساختمانی
   • کنترل و کاهش آلودگی صوتی در صنایع ساختمانی
   • کنترل های پزشکی
  •  ارتعاش
   • اثرات ارتعاش بر کارگران شاغل در صنایع ساختمانی
   • ارزیابی ارتعاش در برخی بخش های مختلف صنایع ساختمانی
   • کنترل ارتعاش در صنایع ساختمانی
  • شرایط جوی (سرما، گرما و رطوبت)
   • مشکلات و اثرات ناشی از شرایط جوی نامساعد بر سلامت کارگران در صنایع ساختمانی
   • منابع گرمای موجود در محیط کار صنایع ساختمانی
   • اندازه گیری و ارزیابی شرایط جوی در صنایع ساختمانی
   • کنترل شرایط جوی در صنایع ساختمانی
   • پیشنهادات ارائه شده برای کارگران شاغل در شرایط جوی نامساعد در صنایع ساختمانی
  • روشنایی
   • اثر روشنایی بر کارگران در صنایع ساختمانی
   • تاثیر روشنایی بر روی بینایی کارگران در صنایع ساختمانی
   • منابع نور در صنایع ساختمانی
   • تامین نور کافی و مناسب در صنایع ساختمانی
  •  پرتوهای غیر یونیزان
   • پرتو فرابنفش (UV)
   • اثرات پرتو فرابنفش بر کارگران صنایع ساختمانی
   • حفاظت در برابر پرتو فرابنفش در صنایع ساختمانی
   • پرتو مادون قرمز (IR)
   • اثرات پرتو مادون قرمز بر کارگران صنایع ساختمانی
   • استاندارد مربوط به پرتوهای فروسرخ
 7. عوامل زیان آور شیمیایی (تهدید کننده سلامتی کارگران در صنایع ساختمانی)

  • ایمنی و مدیریت مواد شیمیایی در صنایع ساختمانی
  • تقسیم بندی آلاینده های شیمیایی در صنایع ساختمانی
  • عوامل زیان آور شیمیایی و مشکلات ناشی از آلاینده های شیمیایی در صنایع ساختمانی
  • کنترل آلاینده های شیمیایی در صنایع ساختمانی
 8. عوامل زیان آور مکانیکی (تهدید کننده سلامتی کارگران در صنایع ساختمانی)

  • ایمنی عمومی در صنایع ساختمانی
  • ایمنی برق در صنایع ساختمانی
  • ایمنی حریق در صنایع ساختمانی
  • ایمنی ماشین آلات در صنایع ساختمانی
  • ایمنی لیفتراک در صنایع ساختمانی
  • ایمنی ساختمان در صنایع ساختمانی
  • بررسی حوادث در صنایع ساختمانی
 9. عوامل زیان آور ارگونومیکی (تهدید کننده سلامتی کارگران در صنایع ساختمانی)

  • مشکلات و ناراحتی های ارگونومیکی کار در صنایع ساختمانی
  • حمل و نقل دستی بار در صنایع ساختمانی
  • راهکارهای ارگونومیکی برای کارگران شاغل در صنایع ساختمانی
 10. بهسازی محیط کار و پایش سلامت کارگران در صنایع ساختمانی

  • تاسیسات بهداشتی در صنایع ساختمانی
  • تسهیلات بهداشتی در صنایع ساختمانی
  • پایش سلامت کارگران در صنایع ساختمانی
 11. بیماری های ناشی از کار در صنایع ساختمانی

  • بیماری های تنفسی
  • اختلالات گوارشی
  • بیماری های پوستی
  • اختلالات عصبی و روماتیسمی
  • اختلالات بینایی و شنوایی
  • حوادث
  • بیماری های ناشی از کار در پست های کاری مختلف در صنایع ساختمانی چک لیست مراجع

موضوعات گفته شده را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بهداشت پرتوها در صنایع ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

حوادث پرتویی در مراکز صنعتی و مقابله با آن

⇐ فعالیت های پرتوی در صنعت

جلسه پنجم جنبه های بهداشتی پرتوها (دکتر منظم)

⇐ جلسه ۶ و ۷ جنبه های بهداشتی پرتوها (دکتر منظم)

 

نکات کلیدی در گودبرداری ساختمان

نکات مهم و کلیدی در ایمنی گودبرداری ساختمان

نکات مهم و کلیدی در ایمنی گودبرداری ساختمان

نکات مهم و کلیدی در ایمنی گودبرداری ساختمان

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

 فرمت:pdf    تعداد صفحات: 61

مدرس: دکتر محمد حسن بازیار

مقدمه :
یکی از مسائل مهم در ساخت و سازه های شهری، ایجاد پایداری مناسب در هنگام تخریب،گودبرداری و اجرای سازه ی نگهبان است. عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی در تخریب، گودبرداری و ساخت سازه های نگهبان باعث تخریب برخی از ساختمانهای مجاور گود در ساخت و سازه ای شهری شده است.

عملیات گودبرداری در زمره عملیات های خاکی خطرناک قرار دارد. براساس آمارهای موجود همه ساله در پروژه های گودبرداری بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی، انسانهای زیادی جان خود را از دست داده یا صدمات شدیدی می بینند.

شکستن شمع ها و سقوط ساختمان از ضلع جنوبی

شکستن شمع ها و سقوط ساختمان از ضلع جنوبی

 

عوامل موثر در ارزیابی خطر گود

1- عمق گود2- نوع خاک دیواره ها3- حساسیت ساختمان های مجاور گود

ارزیابی خطر گود به منظور واگذاری طراحی گودبرداری و تفویض مسئولیت ها به مراجع ذیصلاح بایستی انجام گیرد

مراحل طراحی یک گود پایدار

 1. شناسایی خاک
 2. انتخاب معیار های طراحی با توجه به اهمیت سازه ها و تغییر مکان های مجاز
 3. تجزیه و تحلیل نیروها و تغییر شکلها
 4. انتخاب روش پایدارسازی
 5. اجرای پایدارسازی

شناسایی یا تحقیقات محلی

شناسایی و تحقیقات محلی

شناسایی و تحقیقات محلی

هدف از شناسایی یا تحقیقات محلی

به منظور شناسایی زمین، داده های ژئوتکنیکی باید گردآوری و تفسیر شود. این داده ها افزون بر اطلاعات ژئوتکنیکی شامل داده های زمین شناسی عمومی، زمین شناسی مهندسی، زمین ریخت شناسی، لرزه خیزی، هیدروژئولوژی و تاریخچه ساختگاه می باشند . این شناسایی ها شامل بررسی لایه بندی خاک و خصوصیات مهندسی آن، شرایط آب زیرزمینی، تراز سنگ بستر و سایر مشخصات ساختگاه پروژه است. کسب اطلاعات فوق پیچیده و تابع عوامل زیر می باشد:

الف) نوع پروژه
ب) شرایط زمین
پ) بودجه و فناوری در اختیار برای عملیات شناسایی

انجام شناسایی ژئوتکنیکی زمین باید چنان برنامه ریزی شود که نیازمندی های طراحی، ساخت و تامین عملکرد سازه پیشنهادی را فراهم نماید. باید توجه داشت در صورت مواجه شدن با شرایط متفاوت و جدید در خلال اجرای کار، خصوصیات ژئوتکنیکی لایه های خاک می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد .

ضمناً چنانچه طراحی های ساز های دستخوش تغییرات گردند (به عنوان مثال جابجایی محل سازه های مهم، تغییر تعداد طبقات سازه ها و غیره) متناسب با این تغییرات، شناسایی های ژئوتکنیکی نیز لازم است تغییر یابند.

بررسی های مورد نیاز طراحی های ژئوتکنیکی باید با هدف های ذیل صورت گیرد:

الف- گردآوری اطلاعات لازم ساختگاه از جمله تعیین جنس و لایه بندی زیرین زمین، به منظور طراحی ایمن و بدون تغییر در کارایی ساختمان و ضمن صرفه اقتصادی در طرح آن.

ب- گردآوری اطلاعات لازم برای برنامه ریزی موقت و دائمی ساخت و ساز بنا در مراحلی که به شرایط زمین ساختگاه مرتبط می شوند شامل وضعیت مهندسی و مکانیکی لایه های زیرسطحی، شرایط آب زیرزمینی، وجود مصالح و شرایط نامناسب برای پایداری ساختمان و غیره.

پ- پیش بینی و شناسایی مشکلات احتمالی که ممکن است در خلال اجرای ساختمان و پس از آن از ناحیه زمین بروز نماید.

ادامه مطلب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • اقدامات لازم برای تعیین فاصله و تعداد و عمق گمانه ها یا چاهک های شناسایی برای ساختمان منفرد

 • حداقل مواردی که باید در گزارش آورده شود

 • نکات مربوط با گودبرداری

 • روش های پایدارسازی

 • گسیختگی های محتمل گودبرداری

 • ارزیابی خطر گود

 • تحلیل پایداری گود

 • آزمایش باربری و خزش مهارها

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با نکات مهم و کلیدی در ایمنی گودبرداری ساختمان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت ایمنی در عملیات حفاری و گودبرداری

مجوز حفاری و گودبرداری (Excavation Permit)

چک لیست ایمنی خاکبرداری و گودبرداری

دستورالعمل ایمنی گودبرداری

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

ارگونومی در کارگران ساختمانی

بررسی عوامل زیان آور ناشی از کار و حادثه ساز در کارگاههای ساختمانی

بررسی عوامل زیان آور ناشی از کار و حادثه ساز در کارگاههای ساختمانی

بررسی عوامل زیان آور ناشی از کار و حادثه ساز در کارگاههای ساختمانی

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 24
 تهیه کننده: الهام قوچانی 

فهرست

 

 • مقدمه

الف – آلودگی صوتی در کارگاههای ساختمانی

 • چه مشاغلي در معرض ريسك هستند؟
 • مديريت ريسك سر و صدا در كارگاههاي ساختماني
 • تخمين ميزان مواجهه

ب – بیماریهای پوستی در مشاغل ساختمانی

 • چه كساني در معرض ريسك بيماريهاي پوستي قرار دارند؟
 • نكاتي جهت مديريت ريسك بيماريهاي پوستي در كارگاههاي ساختماني
 • چه مشاغلي در معرض بيشترين ريسك هستند؟

ج – ارتعاش دست و بازو (HAV)

 • چه مشاغلي در صنعت ساختمان در معرض ريسك ارتعاش دست و بازو هستند
 • مديريت ريسك ارتعاش دست و بازو در كارگاههاي ساختماني

د – ایمنی برق در کارگاههای ساختمانی
ه – حفاظت از عموم افراد در برابر خطرات ناشی از کارگاه های ساختمانی

 • گروههاي آسيب پذير
 • منابع

مقدمه

با توجه به گسترش صنعت ساختمان سازي و افزايش تعداد كارگاههاي ساختماني و با عنايت به اينكه اين صنعت رتبه اول حوادث ناشي از كار را داراست، در ادامه به بررسي عوامل زيان آور و حادثه ساز در كارگاههاي ساختماني و راههاي پيشگيري و مديريت ريسك در اين صنعت پرداخته شده است.

الف- آلودگي صوتي در كارگاههاي ساختماني

مواجهه مكرر با سطوح صداي بالا باعث ايجاد كري يا صداي زنگ در گوش مي شود . هرچه مدت مواجهه طولاني تر و سطح صدا بالاتر باشد، شدت افت شنوايي نيز بالاتر خواهد بود.

افت شنوايي مي تواند به دو صورت موقت و دائم ايجاد شود:

افت شنوایی صنعتی

افت شنوایی صنعتی

افت شنوايي موقت: بعد از ترك يك محل پر سر و صدا ايجاد مي شود . شنوايي چند ساعت بعد از ترك محل باز مي گردد. اين وضعيت نشان مي دهد كه مواجهه دائم با صداي بلند مي تواند به صورت هميشگي به شنوايي آسيب برساند.

صداي خيلي بلند ناگهاني: مي تواند منجر به آسيب فوري شود.

افت شنوايي دائم: مواجهه مكرر به صورت تدريجي باعث افت شنوايي مي شود . اين مورد شايعتر است و سالها طول مي كشد تا يك كارگر متوجه كري شغلي شود.

چه مشاغلي در معرض ريسك هستند؟
سر و صداي عمومي در كارگاههاي ساختماني، ناشي از ماشين آلات مورد استفاده براي تخريب، انفجار ، حفاري و از كمپرسورها، و ميكسرهاي بتون و … است.

افرادي كه در معرض بيشترين ريسك هستند شامل كارگراني ميشود كه با ابزارهايي نظير بتن شكن، ميكسرها، كمپكتورها، وسايل شن زني، خردكن ها، دريل هاي چكشي، چكش هاي نجاري، اره ها و … كار مي كنند.

اپراتورهاي وسايل نقليه سنگين و كساني كه كار كنترل ماشين آلات را در كارگاههاي ساختماني به عهده دارند و تمام كساني كه در مجاورت اين افراد هستند در معرض ريسك مي باشند

به خاطر داشته باشيد كه : مواجهه با سرو صدا فقط از تجهيزاتي كه شما با آن كار مي كنيد نخواهد بود بلكه ممكن است از تجهيزات ثابتي كه مربوط به ساير فعاليتها در كارگاه مي باشد نيز توليد شود.

مديريت ريسك سر و صدا در كارگاههاي ساختماني

 • حذف و يا كاهش نويز در منبع با اصلاح روشهاي كاري
 • انتخاب تجهيزات و استفاده از روشهاي فني و محافظت از شنوايي بعد از پيمودن گامهاي لازم جهت حذف و كاهش ريسك با استفاده از ساير روشها

بايد در محيط كار، ارزيابي ريسك مقدماتي بدون نياز به اندازه گيري صدا امكان پذير باشد . با استفاده از جدول زير مي توان ميزان مواجهه را تخمين زد. با استفاده از قوانين يك متر و دو متر مي توان مشخص كرد كه آيا مشكل بالقوه اي در زمينه سر و صدا وجود دارد يا خير.

قانون دو متر: اگر مجبوريد براي صحبت با كسي كه در فاصله دو متري شما ايستاده صداي خود را بلند كنيد يا چندين بار مكالمه را تكرار كنيد سطح صدا احتمالا بالاتر از 85 دسي بل است.

قانون يك متر: اگر مكالمه در فاصله يك متري مشكل باشد، سطح صدا احتمالا بالاتر از 90 دسي بل است.

تخمين ميزان مواجهه

در جدول زير بعضي از سطوح صدا در محدوده فعاليتهاي موجود در كارگاههاي ساختماني ذكر شده است.

نوع کار

حدود سطح صدا (دسی بل)
کار با بتن, بتن شکن, دریل بتن, خرد کردن بتن و …

90-85

کارگری ساختمان

کار عمومی84
بیل زنی اجسام سخت

94

بتن ریزی

97
حفاری

100

رانندگی وسایل نقلیه

معمولی90-85
نجاریمعمولی

92

ستون گذاری

اپراتور ماشین85
کارگر

100

ب- بيماريهاي پوستي در مشاغل ساختماني

بیماری های پوستی ساختمان

بیماری های پوستی ساختمان

بيماريهاي پوستي تماسي در حقيقت تورم و آماس پوست است كه مي تواند از تماس با مواد مختلفي ناشي شود . مهم ترين علائم و نشانه هاي بيماري عبارتند از : خشكي، قرمزي ، خارش، تورم و شكنندگي پوست كه گاها مي تواند بسيار دردناك نيز باشد.

بيماري هاي پوستي معمولا دستها و بازوها را متاثر مي كند اما صورت، گردن ، قفسه سينه و پاها نيز ممكن است تحت تاثير قرار گيرند . بيماري هاي پوستي ناشي از كار به واسطه كار ايجاد يا تشديد مي شوند. دو نوع بيماري پوستي ناشي از كار وجود دارد:

 1. بيماري هاي پوستي تماسي تحريك كننده – كه معمولا به دليل تماس پوست با يك ماده  تحريك كننده ايجاد مي شوند . در اين نوع بيماري هر فردي مي تواند با تماس با مواد تحريك كننده تحت تاثير قرار گيرد. قدرت ماده تحريك كننده و مدت زمان مواجهه هر دو در شدت بيماري دخيل هستند.

مشخصات اين نوع بيماري پوستي به شرح ذيل است:

 • تورم موضعي پوست
 • مي تواند بعد از يكبار مواجهه شديد و كوتاه مدت (حاد) و يا به علت تماس طولاني مدت (مزمن) با مواد زيان آور ايجاد شود.
 • در بعضي از موارد بيش از يك ماده عامل بيماري خواهد بود.

2- بيماريهاي پوستي حساسيتي (آلرژيك): شرايطي است كه يك فرد يك واكنش حساسيتي به يك ماده نشان مي دهد . واكنش مي تواند هفته ها، ماه ها و يا حتي سالها طول بكشد بدون اينكه ايجاد بيماري كند . اما يكبار كه اين حس اس يت ايجاد شود مواجهات بعدي با ماده حساسيت زا واكنش هاي وخيم تري را ايجاد خواهد كرد. واكنش آلرژيك مي تواند چند ساعت تا چند روز بعد از مواجهه ايجاد شود.

در صنعت ساختمان، موادي كه ممكن است بيشترين مشكلات پوستي را ايجاد كنند شامل مواد زير مي شود:

 • سيمان مرطوب
 • رزين هاي اپوكسي و مواد سفت كننده
 • بررسي عوامل زيان آور در كارگاههاي ساختماني
 • درزبندهاي اكريليك
 • قير يا آسفالت
 • حلال مورد استفاده در رنگ ها، چسب ها و يا ديگر پوشش هاي سطوح
 • بنزين، گازوئيل، روغن و گريس
 • پاك كننده ها

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بررسی عوامل زیان آور ناشی از کار و حادثه ساز در کارگاههای ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آسیب شناسی محیط زیست در پروژه های ساختمانی

ایمنی در تخریب ساختمان ها

⇐  چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

⇐ HSE در پروژه ها و عملیات ساختمانی

سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی

 

تخریب ساختمان

ایمنی در تخریب ساختمان ها

ایمنی در تخریب ساختمان ها

ایمنی در تخریب ساختمان ها

 فرمت: Ppt       تعداد صفحات: 15 

عملیات تخریب ساختمان بطور ذاتی و طبیعی فرآیندی خطرناک است و در بسیاری از فعالیت های عمرانی و ساختمانی به عنوان اولین و حساس ترین بخش از عملیات اجرایی می باشد که تعداد حوادث در آن بسیار بالاست.

طی سال های اخیر به دلیل رشد روز افزون ساختمان سازی آمار حوادث ناشی از کار افزایش چشمگیری داشته و بالاترین رتبه از نظر تعداد حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است که نمایان گر این مطلب می باشد که تخریب های غیر اصولی، تبعات و آسیب های جانی و مالی سنگینی را به همراه داشته است.

این حوادث اغلب به علت عدم شناسایی خطرات بالقوه و عدم آموزش صحیح کارگران اتفاق می افتد.از این رو به وسیله شناسایی و ارزیابی خطرات محیط کار می توان از بسیاری از حوادث پیشگیری کرد

طبق اعلام اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان 14.5 درصد است که این رقم در سایر بخش ها 9.6 درصد می باشد.همچنین 22 درصد حوادث ساختمانی در زمان آماده سازی و تخریب و 61 درصد در حال احداث رخ می دهد.

ایمنی در تخریب ساختمان ها

ایمنی در تخریب ساختمان ها

به منظور تخریب یک بنا می توان از روش های مختلفی (با توجه به وضعیت ساختمان) استفاده کرد که این روش ها عبارتند از:

 1. روش انفجار ← استفاده از چاشنی های انفجاری در ساختمان های بزرگ یکی از روش های تخریب به شمار می رود.این روش که باید با دقت و بعضا با محاسبات لازم و همچنین اطلاع رسانی قبلی صورت گیرد،عموما در محل های باز و نسبتا وسیع صورت گرفته و از سرعت تخریب بالایی نیز برخوردار است.
 2. روش دستی ← یکی از روش های معمولی در تخریب ساختمان های نسبتا کوچک،استفاده از روش گام به گام به صورت دستی(از بالا به پایین) می باشد.در این روش دسته بندی مصالح و جداسازی آنها امکان پذیر بوده و از سرعت کمتری نیز برخوردار می باشد.باید از افراد مجرب استفاده شود و رعایت نکات ایمنی بسیار حائز اهمیت می باشد.
 3. روش مکانیکی ← معمولا در ساختمان های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.در این روش به بخش های مقاوم ساختمان به وسیله ماشین آلاتی نظیر پیکور یا به وسیله گوی های سنگین ضربه وارد شده تا محل مورد نظر تخریب گردد که عموما با سر وصدای زیاد همراه بوده و باید قبل از شروع عملیات اطلاع رسانی به اهالی محل صورت گیرد

پس از تحویل زمین از سوی کارفرما و در صورت وجود ابنیه در محل اجرای طرح،پیمانکار موظف است نسبت به آماده سازی و تخریب ساختمان های موجود در محل اجرای کار به شرح زیر اقدام نماید:

عملیات مقدماتی تخریب

 • ماده 192: قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود،باید بازید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب بعمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک و قابل ریزش،اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع،سپر و حایل و ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها بعمل آید.
 • ماده 193: قبل از شروع کار،جریان برق،گاز،آب و سایر خدمات مشابه با اطلاع و نظارت سازمان های مربوطه بطور مطمئن قطع و در صورت نیاز به برقراری موقت آنها،این عمل نیز باید با موافقت و نظارت سازمان های ذی ربط و رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه انجام گردد.
 • ماده 194: منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید کاملا محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد غیرمسئول به منطقه محصور شده جلوگیری بعمل آید.
 • ماده195: در هنگام شب،مرز منطقه محصور شده باید با نصب چراغ های قرمز و یا علائم مشخصه دیگر از قبیل تابلوهای شبرنگ و غیره مشخص گردد.
 • ماده 196: کلیه راه های ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب به جز راهی که برای عبور و مرور کارگران و افراد مسئول درنظر گرفته شده،باید مسدود گردد.
 • ماده 197: کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب،درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.
ایمنی تخریب

ایمنی تخریب

اصول کلی تخریب

 • ماده 198: عملیات تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد.مگر در موارد خاصی که تخریب بطور یکجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه و کسب مجوزهای لازم انجام و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان انجام شود.
 • ماده 199: در مواردی که عمل تخریب از طریق کشش و واژگون کردن انجام میشود،باید از کابل های فلزی محکم استفاده شده و کلیه کارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب و مطمئن و کاملا دور از منطقه خطر مستقر شوند.
 • ماده 200: در مواردی که از وزنه های در حال نوسان برای تخریب استفاده میشود باید در اطراف محل اصابت وزنه،میدان عملی به عرض 5.1 برابر ارتفاع ساختمان درنظر گرفته شود.
 • ماده 201: وزنه های در حال نوسان مذکور در ماده فوق باید به ترتیبی کنترل گردند که به جز ساختمان در دست تخریب به جای دیگر اصابت ننمایند.
 • ماده 202: از تخریب قسمت هایی از ساختمان که باعث تخریب و ریزش ناگهانی قسمت های دیگر ساختمان گردد باید جلوگیری بعمل آید.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی در تخریب ساختمان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

⇐  حفاظت در کارگاه های ساختمانی

HSE در پروژه های ساختمانی و عمرانی

چک لیست کنترل عملیات ساختمانی

 

ایمنی ساختمان در صنایع فرایندی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی

رویکردهای رایج به موضوع ساختمانها در صنایع فرآیندی قبل از انتشار استاندارد API 752

 • برخی گروههای صنعتی, طراحان, شرکتهای بیمه گر و نیز برخی استانداردها راهنماهایی برای طراحی و نیز تعیین فواصل بین ساختمانها و تجهیزات فرآیندی ارایه می کردند
 • این راهنماها غالباً کلی و بر اساس تجربه بود
 • در مواردی همچون راهنماهای ارایه شده از سوی شرکتهای بیمه اولویت با حداقل خسارت اقتصادی و نه حفاظت از جان نفرات ساکن درساختمانها بود
 • این راهنماها کلی بوده و در آنها موارد متعددی از جمله پتانسیلهای خاص هر کارخانه بر اساس نوع فرآیند , میزان موجودی مواد خطرناک و…. لحاظ نشده بود.
 • وقوع حوادث فاجعه بار متعدد که در آنها ساختمانها و بویژه اتاقهای کنترل تخریب شدند خط بطلانی بر آن رویکردها کشید

برخی حوادث فاجعه بار

تلفات  وخسارات وارده به ساختمانها

شرح محنصر حادثهسالحادثه
تخریب کامل اتاق کنترل و کشته شدن 18 نفر در اثر ریزش سقف و شکسته شدن شیشه هاانفجار ابر بخار سیکلو هگزان1974

 فلیکس بورو

(انگلستان)

انهدام کامل ساختمانها و اتاقهای کنترل و کشته شدن 23 نفر و مصدومیت 100 نفرنشت شدید مخلوط گازهای اتیلن ,ایزوبوتن و هیدروژن و انفجار در اثر جرقه حاصل از سیستم تهویه اتاق کنترل1989فیلیپس پاسادنا

(آمریکا)

تخریب کامل دو اتاق کنترل

انفجار ابر گاز نشت یافته از یکی از پمپهای پالایشگاه1996

پالایشگاه کاکتوس

(مکزیک)

تخریب کامل هر دو اتاق کنترل پالایشگاه ,کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن 50 نفر دیگز

انفجار ابر گاز مایع نشت یافته از یکی از خطوط مرتبط با پالایشگاه2000

پالایشگاه بندر اجمدی کویت

مراحل سه گانه فرآیند تجزیه و تحلیل خطرات و مدیریت ریسک برای حفاظت از ساختمانها طبق استاندارد API RP 752

 • مرحله اول: شناسایی ساختمان و خطراتی که آن را تهدید می کند
 • مرحله دوم: ارزیابی ساختمان
 • مرحله سوم: مدیریت ریسک

عوامل موثر بر نوع حادثه و پیامدهای آن

 • خصوصیات ذاتی مواد فرآیندی
 • میزان آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری
 • طراحی واحد و تجهیزات کنترلی
 • چگونگی نشت و انتشار مواد

شاخصها و معیارهای سکونت (OCCUPANCY CRITERIA)

 • بار سکونت :(OCCUPANCY LOAD): مجموع زمانهایی که نفرات در ساختمان حضور می یابند
 • اشغال فردی (INDIVIDUAL OCCUPANCY) : درصدی از کل وقت کارکنان که در اتاق کنترل و یا دیگر ساختمانها می گذرد
 • بیشینه اشغال (PEAK OCCUPANCY): حداکثر افرادی که که ممکن است به هنگام حادثه در ساختمان حضور داشته باشند

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مدیریت ایمنی ساختمانها جهت کنترل خطرات انفجار
 • کاهش ریسک ناشی از انفجار بر اساس رویکرد  پیشگیرانه
 • کاهش ریسک ناشی از انفجار بر اساس رویکرد  محدود سازی
 • مدیریت ایمنی ساختمانها جهت کنترل خطرات آتش سوزی
 • کاهش ریسک ناشی از آتش سوزی
 • مدیریت ایمنی ساختمان جهت کنترل خطرات گازهای سمی
 • خطرات کنترل گازهای سمی و واکنش در شرایط اضطراری
 • کاهش ریسک گازهای سمی
 • چک لیست ارزیابی ساختمانها
 • نگاهی کلی به وضعیت ساختمانها در صنایع فرآیندی کشور
 • و …

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت ایمنی ساختمانها در صنایع فرآیندی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ارزیابی ایمنی غیر سازه ای در بیمارستان

چک لیست وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی

⇐  مدیریت حوادث ساختمانی

⇐  اصول ایمنی و بهداشت کار

⇐  چک لیست ایمنی ساختمان