آشنایی با اساتید بهداشت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی

آشنایی با اساتید بهداشت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی

در این بخش به معرفی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی می پردازیم. جا داره که همینجا از تلاش بی وقفه آنها جهت ارتقا سطح علمی و فرهنگی رشتمان تشکر کنیم.

163