Occupational Noise Calculators

راهنمای حفاظت شنوایی به روش اکتاوباند

هنگامی که صدا بالاتر از حد مجاز باشد ارزیابی عملکرد وسایل حفاظت شنوایی مهم می باشد. برای محاسبه صدایی که به گوش می رسد سه روش وجود دارد. در اینجا روش اکتاو باند را مورد بررسی قرار می دهیم. . روش های دیگرHML و NRR.

در روش اکتاوباند باید میزان تزار فشار صدا را در باندهای Hz63 تا kHz8 را داشته باشیم و وارد نرم افزار کنیم تا میزان صدای سطح گوش را تعیین کنیم.

شما همچنین به عدد APV نیاز دارید و در صورتی که APV موجود نباشد می توان از میانگین انحراف استاندارد در هر باند استفاده کرد.

hearing protector calculator

در مثال بالا مقدار مقدار APV حفاظت شنوایی به همراه سطح صدای اندازه گیری در هر اکتاوباند وارد شده است و میزان صدایی که به گوش میرسد تخمین زده است.

The following results are shown:

Calculated Level This is the estimated level at the ear.
   
نمودار در نمودار میزان صدای اندازه گیری با رنگ قرمز و صدایی که به گوش می رسد با رنگ سبز مشخص شده است. این نمودار ساده در حل مشکلات مربوطه می تواند مفید باشد.

حفاظت زیاد: حفاظت زیاد: شما نیاز است که میزان صدا را در بین 70 تا 80 دسی بل نگهدارید. در صورتی که میزان صدا به کمتر از 70 دسی بل برسد ممکن است که کارگران هشدارها و حرف های معمولی را نشوند و در این حالت کمتر پیش می آید که تا اخر تایم کاری از وسایل حفاظتی استفاده کنند.