سن و روشنایی مورد نیاز
       
این ابزار میزان نور مورد نیاز برای دیدن سطح را برآورد می کند و این مقدار معادل میزان نور مورد نیاز برای یک فرد 20 ساله است. فرض بر این است که سطح بازتاب دارای کنتراست خوبی مثل کاغذ است
با کلیک بر روی اپدیت محاسبه انجام می شود ورودی: سطح روشنایی کار شما بر حسب فوت کندل
 
  کنتراست زیاد برای اجسام بزرگ کنتراست کم برای اجسام بزرگ کنتراست کم برای اجسام کوچک
IESNA (fc) نور توصیه شده برای سطح 30 50 100
سن کارمند برحسب سال (fc) روشنایی مورد نیاز برای دیدن (fc) روشنایی مورد نیاز برای دیدن (fc) روشنایی مورد نیاز برای دیدن
<20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
 
   
 
همچنین به خاطر داشته باشید که چشم های سالم:
  • در کنتراست کم نیاز به نور بیشتر دارد
  • حساسیت بیشتری به نورهای خیره کننده دارد
  • عملکرد بهتری در کنتراست بالا دارد
  • نیاز به یکنواختی روشنایی دارد
  • نور کم باعث خستگی چشم می شود
توجه: کنتراست بالا برای اجسام کوچک معادل کنتراست پایین برای اجسام بزرگ است  
FORMOL: 1 footcandle = 10.76 lux  
       
تهیه شده توسط دانشجویان بهداشت حرفه ای