نوشته‌ها

بازنگری و بازدید از ایمنی فرایند

بازنگری و بازدید از ایمنی فرایند

بازنگری و بازدید از ایمنی فرایند

Visit the safety review process

در زندگی روز مره, معمولا انتظار داریم افرادی که برایمان کار می کنند به صورت صحیح و  بر اساس موازین شغلی کار خود را انجام دهند. ما نیز تمام وظایف اجرا شده انها را بررسی نموده تا کار به درستی و با رضایت کامل انجام شده باشد, این عمل ا تا حدودی می توان ممیزی نامید. البته در روش ممیزی این اقدامات به صورت رسمی تر و با مستندات بیشتر صورت خواهد گرفت. در اینجا در باره مدیریت ایمنی فرایند/برنامه مدیریت ریسک, (وزارت کار امریکا 1992, EPA امریکا 1996) و الزامات جرای ممیزی در فرایندهای تحت پوشش قانون PSM و همچنین کسب اطمینان از انجام صحیح عملیات در این فرایندها بحث خواهد شد. به منظور اجرای PSM/RMP, بعد از بیان اصول و مبانی, الزامات انها شناسایی شده و متعاقبا سیستم PSM/MRP پیاده سازی می شود. در ادامه ممیزی داخلی انجام و فرایند جهت اجرای ممیزی خارجی نیز اماده می گردد.

اطلاعات بیشتر