نوشته‌ها

پایان نامه ارگونومی - ارزیابی پوسچر

روش ارزیابی فعالیتهای تکراری شغلی OCRA

/
روش ارزیابی فعالیتهای تکراری شغلی OCRA تا به امروز کاملترین ر…