نوشته‌ها

ارزیابی ریسک

HAZOP: Hazard and Operability study

/
HAZOP: Hazard and Operability study این روش نخستین بار در صنای…