نوشته‌ها

ارزیابی ریسک

HAZOP: Hazard and Operability study

HAZOP: Hazard and Operability study

این روش نخستین بار در صنایع شیمیایی به کار گرفته شد و با توجه به موفقیت و تجربه موجود کاربردهای بعدی آن نیز عمدتاً در این بخش بوده است. HAZOP روشی است برای شناسایی کلیه انحرافات احتمالی از عملیات های مورد انتظار طراحی و کلیه خطراتی که ممکن است از این انحرافات ایجاد شود. در این روش،با بهره جویی از مجموعه ای از واژه های راهنما (بیشتر از،کمتر از واژه های دیگر) اثر تغیرات گوناگون در هرفرایند بررسی می شود. به این ترتیب،می توان پیش از رخداد حادثه،هریک از خطرهای احتمالی فرایند و اثر آن را تشخیص داد.
 این مطلب با توجه به اینکه قدیمی بود در تاریخ 1396/4/21 بروزرسانی شد و مطالب جدید در این زمینه را در لینک زیر مشاهده کنید:
  • هرگونه سوالی در این رابطه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.