نوشته‌ها

کمیات اندازه گیری روشنایی گلمحمدی

کمیات اندازه گیری روشنایی گلمحمدی

کمیات اندازه گیری روشنایی گلمحمدی

Brightness is measured quantities Golmohammadi

کمیات اندازه گیری روشنایی از جنبه فیزیکی و روئیتی در دو گروه تقسیم بندی شده اند:

الف) کمیات فتومتری انرژیتیک

ب) کمیات فتومتری روئیتی

کمیات انرژیتیک یا کمیات مطلق, براساس مقادیر مطلق فیزیکی بیان می گردند, در این سیستم مقیاس, اولین مفهموم,شار نوری منبع است که واحد ان وات W می باشد. سایر واحد ها در این مقیاس بر اساس انتشار توان نوری در مسیر و تابش آن روی سطوح تعریف شده است.

گروه دیگر, واحدهای روئیتی می بشند. واحدهای روئیتی جنبه قراردادی دارند و متناسب با مقادیر کمیات در مقیاس فیزیکی می باشند. امروزه در سیستم مقیاس بین المللی SI این کمیات بعنوان مقیاس روشنایی تعریف شده اند. ین واحدها کاربردی هستند و در مباحث اندازه گیری و طراحی سیستم های تامین روشنایی به جای کمیات انرژتیک مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر