نوشته‌ها

طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

Artificial lighting design interior

بعد از طراحی روشنایی طبیعی در این مبحث ابتدا روشنایی عمومی به روش ناحیه ای فضا یا روش نسبت فضای اتاق بیان خواهد گردید. در طراحی روشنایی مصنوعی, اثر روشنایی روز دخالت داده نمی شوند, زیرا این سیستم برای شب یا زمانهایی که اثر روشنایی روز حداقل است باید کارایی کافی داشته باشد. در طراحی اجرای الکتریکی سیستم روشنایی برای صرفه جویی در انرژی می توان به گونه ای عمل کرد که با حفظ پارامترهای کمی روشنایی محیط در هنگام روشنایی روز, بخشی از چراغ ها خاموش باشد. در هر حال حفظ کمیت و کیفیت روشنایی برای تامین شرایط کار راحت و ایمن مطابق با اصول ارگونومی و معیارهای بهداشت حرفه ای, وظیفه مهم طراح است که باید تمام مراحل مدنظر قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر