نوشته‌ها

ایمنی ساختمان

کلیه نکات ایمنی در ساختمان

کلیه نکات ایمنی در ساختمان

All safety in buildings

ساختمان باید دارای شرایطی طبق مواد و کار انجام شده در ان باشند. ساختمان ها باید تحمیل فشار ناشی از ریزش برف, باران, یخ بندان, باد و طوفان را داشته باشند. همچنین تحمیل فشارهای ناشی از بارهای معلق و بارهای متحرک را داشته باشد.

اتاق ها و محل کار دایم باید حداقل 3 متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداکثر افرادی که بکار مشغولند, برای هر نفر کمتر از 12 متر مکعب نباشد. اگر ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم, فقط تا ارتفاع 4 متر منظور می گردد.

اطلاعات بیشتر