نوشته‌ها

کاربرد آمار و اطلاعات در ایمنی

گسترش و بهبود برنامه های اموزشی و افزایش مهارت

گسترش و بهبود برنامه های اموزشی و افزایش مهارت (Expand and improve training programs and skills )

به علت معرفی و ورود رایانه ها و ابزار خودکار به صنعت٬ سامانه های تولید به میزانی فزاینده پیچیده شده اند (دروری ۱۹۹۱(. اگر چه خودکار سازی سامانه های تولید ممکن است سبب کاهش شمار کارکنان در صنعت شود٬ اما کارگران باقی مانده. مسئولیتی بزرگتر خواهند داشت. انها بر اساس تولید نظارت می کنند٬ در برنامه ریزی تولید شرکت دارند٬ وظیفه بررسی کیفیت را انجام داده و گاهی نیز مسئولیت سفارش و تحویل کالا را برعهده می گیرند. در این محیط پیچیده خطاهای انسانی می توانند پیامد های ناگورای به بار اورند.

منظور از خطاهای انسانی٬ این نیست که کارور مرتکب خطا شده و باید سرزنش شود٬ بلکه علت خطا٬ در بیشتر موارد به طراحی محیط تولید و یا نبود اموزش کافی بر میگردد.

موضوعات:

 • تعیین نیازهای آموزشی
 • تعیین محتوا و روش های آموزش
 • سه پرسش چرا؟ و چگونه؟ در گسترش و بهبود برنامه های اموزشی
 • به کارگیری واکاوی وظیفه
 • اموزش مهارت های فنی
 • آموزش جز به جز در برابر اموزش کلی
 • استفاده از وسایل کمک اموزشی شغلی در اموزش
 • نمونه: به یادآوری رمزهای خطا
 • نمونه: بررسی وسایل کمک شغلی
 • قانون توان تمرین
 • نمونه: پیش بینی زمان مونتاژ در آینده
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید