نوشته‌ها

هیدرو کربن ها

هیدروکربنها گازی متعلق به سری نفت های پارافینی

هیدروکربنها گازی متعلق به سری نفت های پارافینی

گازهای خشک – Dry Gases

این گاز حاوی مقدار زیادی متان می باشند (64 الی 96 درصد) و این گازها به سختی به مایع تبدیل می شوند. در کان سارهای زغال سنگ و مناطق مردابی نیز گازهای خشک به وفور یافت می شوند که قسمت عمده آنها از متان به وجود امده است. گاز متان در حرارت و فشار موجود در منابع زیرزمینی قابل تراکم نیست. بنابراین همیشه بصورت گاز در کان سارها وجود داد و فقط در نتیجه فشارهای زیاد می توانئ در نفت حل شود.

گازهای مرطوب – Web Gases

این گازها به سهولت می توانند به مایع تبدیل شوند و دارای مقدار زیادی از پارافین های ردیف بالا مانند اتان, پروپان, هگزان و هپتان می باشند. این گازها را می توان تحت فشار و حرارت زیاد به مایع تبدیل کرد. لذا نسبت به شرایطی که در کانسار حاکم است. این گازها به شکل فاز مایع یا فازبخار در انجا وجود دارند.

اطلاعات بیشتر