نوشته‌ها

سموم صنعتی گازها

سم شناسی سموم گازی شکل

سم شناسی سموم گازی شکل

Toxicology of pesticides in gaseous form

کلمه گاز به ماده ای اطلاق می شود که در 25 درجه سانتی کراد و 760 میلی متر جیوه به شکل گاز باشد. سموم گازی شکل را در محیط های کار می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

گاز های محرک و التهاب اور– همانطوری که از نام این مواد پیداست سمومی هستند که سوزاننده و تاول اور بوده و سطح مخاط مرطوب را مرتورم می کنند. غلظت این مواد مهمتر از پارامترهای دیگیری چون زمان و طول مدت تماس با آنهاست. این مواد چنانچه در غلظت های زیادی استنشاق شوند سبب برونشیت, هیپوکسی و نارسایی قلبی به صورت هیپرتروفی بطن راست می شوند.

اطلاعات بیشتر