نوشته‌ها

مجوز حفاری و گودبرداری (Excavation Permit)

ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته

ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته

ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته

 1. هدف
 2. دامنه کاربرد
 3. مسئولیتها
 4. شرح
  1-4 . ایمنی عملیات تونل
  1-1-4 . نیاز به شخص با صلاحیت
  2-1-4 . الزامات آموزش
  3-1-4 . الزامات ارتباطات و آگاه سازي ( ابلاغ و اخطار )
  4-1-4 . روش هاي کنترل ورود و خروج
  5-1-4 . تقویت زمین در ورودي ها و نواحی با نشست خاك
  6-1-4 . تقویت زمین در نواحی زیرزمینی
  7-1-4 . تقویت زمین در کانال هاي عمودي
  8-1-4 . پیشگیري و کنترل حریق
  9-1-4 . الزامات تهویه
  10-1-4 . الزامات روشنایی
  11-1-4 . الزامات ویژه پایش جوي
  1-11-1-4 . تست اکسیژن
  2-11-1-4 . متان و دیگر گازهاي قابل اشتعال
  3-11-1-4 . گاز سولفید هیدروژن
  12-1-4 . الزامات ایمنی تاسیسات برقی
  13-1-4 . الزامات تجهیزات نجات
  14-1-4 . شرایط ویژه براي حفاري تونل
  15-1-4 . احتیاطات لازم براي کار بر روي جامبودك ها
  16-1-4 . الزامات ویژه براي استفاده از جرثقیلها و بالابرها در زیرزمین
  17-1-4 . خطرات عملیات تونل کاري و اقدامات احتیاطی براي پیشگیري از حوادث
  2-17-1-4 . خطرات و اقدامات احتیاطی عمومی عملیات
  18-1-4 . رویه هاي شرایط اضطراري
  2-4 . فضاهاي بسته
  1-2-4 . شناسایی فضاهاي بسته
  2-2-4 . انواع و طبقه بندي فضاهاي بسته
  3-2-4 . ارزیابی مخاطرات و برنامه ریزي جهت کار در فضاهاي بسته
  4-2-4 . الزامات وضعیت سلامتی کارکنان
  1-4-2-4 . الزامات قانونی
  2-4-2-4 . نظارت و سرپرستی
  5-2-4 . افراد واجد شرایط
  6-2-4 . تصدیق و آزمایش کردن
  7-2-4 . ایمنی کار در فضاهاي بسته
  1-7-2-4 . نکات ایمنی قبل از شروع به کار در فضاهاي بسته
  2-7-2-4 . نکات ایمنی ورود به فضاهاي بسته
  3-7-2-4 . برنامه الزام اخذ مجوز کار در فضاهاي بسته
  8-2-4 . شناسایی و سیستم مجوز ورود
  9-2-4 . افراد آماده به کار در فضاهاي بسته
  1-9-2-4 . ناظر ورود
  2-9-2-4 . همکار ورود
  3-9-2-4 . وارد شونده
  10-2-4 . آموزشهاي تخصصی
  11-2-4 . امداد و نجات و طرح شرایط اضطراري
  12-2-4 . تجهیزات حفاظت فردی و جمعی
  1-12-2-4 . ملاحظات مهم در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي
  2-12-2-4 . انتخاب وسایل حفاظت تنفسی
 5. مراجع
 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی کاردر فضای بسته داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

 ایمنی کاربردی تونل

 دستورالعمل های لازم در عملیات تونل سازی

 دستورالعمل ایمنی در فضای بسته

 مجوز ورود به فضای بسته