نوشته‌ها

افت شنوایی صنعتی

طرح کنترل ها در ایمنی و بهداشت حرفه ای

طرح کنترل ها در ایمنی و بهداشت حرفه ای (Occupational health and safety in management plan)

بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه ی طراحی کنترل ها٬ به وسیله ی وزارت دفاع آمریکا طراحی٬ پشتبانی مالی و انجام شده اند ( مانند پژوهش هی آنتروپومتریک). هدف اصلی این پژوهش ها وضع کردن و رشد بخشیدن به اصول طراحی بوده تا  بتوان با یه کارگیری انها طراحی کنترل را ستانده کرد (برای نمونه٬ استانده ی نظامی ۱۴۷۲D ٬ وزارت دفاع امریکا۱۹۸۹). در اینجا از میان استانده های موجود٬ اصولی را که می توانند در صنعت و تولید کاربرد داشته باشند٬ استخراج کرده و به گفت و گو پیرامون انها می پردازیم. از میان این اصول٬ رمز گذاری کنترل ها و ارتباط کنترل – نمایشگر٬ کاربرد فراوان در صنعت دارند.

اطلاعات بیشتر