نوشته‌ها

بیماری های ناشی از عوامل روانی

چک پوینت های پیشگیری از استرس در محیط کار

چک پوینت های پیشگیری از استرس در محیط کار

چک پوینت های پیشگیری از استرس در محیط کار

راه حل های عملی برای پیشگیری از استرس در کار

مترجمین

نصرت عبداله پور
فرحناز دسترنج
فرامرز هلالی
مصطفی حمزئیان زیارانی
منصور ضیائی

استرس در کار يکي از مهم ترين مسائل مورد بحث در محیط های کاری مختلف در بيشتر کشورهاست. استرس اثرات منفي زيادي دارد که شامل، بيماريهاي قلبي و گوارشي، مشکلات فيزيکي مختلف، مشکلات رواني اجتماعي و بهره وري پایین است.

بهبود شرايط کاري و سازماندهي کار با در نظر گرفتن استرس در کار و اقدامات عملي براي مقابله با شرايط استرس زاي کاري مورد تاکيد است.

بررسي هاي اخير انجام شده توسط سازمان بين المللي کار (ILO)، نشان داد چک پوينت هاي عملي براي مطالعه و کاهش استرس در کار وجود دارد که اين چک پوينت ها با توجه به بررسي تجارب بين المللي انجام شده در اين ارتباط و توسعه راهکارهاي آسان و عملي در شرايط مختلف مفيد مي باشند.

اطلاعات بیشتر