نوشته‌ها

ارزیابی و کنترل خطرات

ارزیابی و کنترل خطرات در برقکاری

ارزیابی و کنترل خطرات در برقکاری

Assessment and control of hazards in the electrician

بعد از شناسایی خطر که در این پست به آن اشاره کردیم, گام دوم ارزشیابی خطر و در نهایت کنترل خطرات است. یقینا سیم های بدون عایق باید بعنوان یک خطر شناخته شود. اگر سیم های بدون عایق, 15 فوت بالاتر از زمین باشند ریسک کم است. اما اگر روی سقف و نزدیک این سیم ها انجام می شود ریسک زیاد است. در صورتی کخه ریسک شوک افزایش یابد که فرد رساناهای فلزی را حمل کند که ممکن است با سیم های بدون عایقق تماس پیدا کنند. دائما باید ریسک را ارزشیابی و کنترل کرد.

تعریف

ریسک: احتمال آسیب دیدن یا مرگ که در اثر حادثه رخ می دهد.

اطلاعات بیشتر