نوشته‌ها

ایمنی و بهداشت حرفه ای

تشکیلات حقوقی و سازمان های مشترک مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

تشکیلات حقوقی و سازمان های مشترک مرتبط با ایمنی و بهداشت کار

Legal institutions and corporate entities

آشنایی با سازمان بین المللی کار

سازمان بین المللی کار اصلی ترین نهاد بین المللی در پیگیری مسائل ایمنی و بصورت خاص ایمنی صنعتی است و در سال 1919 تشکیل شد. بهبود شرایط کار و استقرار عدالت اجتماعی در سطح بین المللی, در طول سالیان دراز دل مشغولی بسیاری از افراد بوده است. رابرت آون انگلیسی در سال 1818 پیشنهاد نمود که مسائل مربوط به کار «در کمیسیون کار» در سطح بین المللی بررسی شود. اما اولین گامی که در این زمینه برداشته شد کنفرانس بین المللی در سال 1890 با حضور 14 کشور در برلین بود که نتیجه ان توصیه های در زمینه شرایط کار در معادن و تجدید کار اطفال و زنان و تعطیل هفتگی بود. در سال 1900 جامعه بین المللی حمایت قانونی از کارگران تشکیل شد. سرانجام در سال 1919 سازمان بین المللی کار در پایان جمگ جهانی اول (1913) به دلیل ضایعات انسانی زیادی که کارگران صنعتی کشورهای درگیر جنگ را گریبانگیر کرده بود به موجب ماده 13 قرار داد صلح ورسای برای حمایت از حقوق کارگران, ایجاد شرایط مساعد کار و امکانات کافی برای استغال و سطح زندگی مناسب برای کارگران سراسر دنیا تاسیس شد و هدف از تاسیس ان استقرار عدالت اجتماعی, آذادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصت های مساوی برای احاد ملت ها بوده است. در بدو تاسیس 45 کشور به عضویت این سازمان در امدند و در حال حاضر 174 کشور عضور این سازمانند. این سازمان سه جانبه است یعنی اعضایی از کارگران, کارفرمایان و دولت ها در ان عضوند.

اطلاعات بیشتر