نوشته‌ها

مخاطرات و آلودگی های محیط کار

کمیات اندازه گیری صوت

کمیات اندازه گیری صوت

برای بیان و اندازه گیری صوت دو گروه ار کمیات به بکار می رود. گروه اول کمیات فیزیکی( یا کمیات مطلق است) که شامل فشار٬ شدت و توان صوت است. گروه دوم لگاریتمی یا تراز شامل: تراز قشار٬ تراز شدت و تراز توان صوت می باشد.

اطلاعات بیشتر