نوشته‌ها

مقیاس ها و واحد ها در روشنایی + سوالات کنکور

مقیاس ها و واحد ها در روشنایی + سوالات کنکور

/
موضوعات:شار تشعشعی زاویه فضایی شدت نور ضریب بهره نوری تشعشعات…