نوشته‌ها

کلیات روشنایی در محیط کار

کلیات روشنایی در محیط کار

کلیات روشنایی در محیط کار ( General lighting in the workplace )

روشنایی با طراحی مناسب در محیط کار٬ عواملی مهم در افزایش کیفیت فراورده و بهره وری صنعتی و نیز عملکرد کارور و راحتی و آسایش وی می باشد ( هوپیکینسون و کولینز ٬ ۱۹۷۰). در اینجا به چگونگی طراحی روشنایی در محیط کار خواهیم پرداخت. بهبود روشنایی در محیط کار٬ به مصب منابع روشنایی بیشتر٬ محدود نمی شود٬ بلکه در این زمینه٬ چگونگی قرار گرفتن آنها نیز دارای اهمیت است. روشهایی گوناگونی برای بهبود کیفیت روشنایی در محیط کار وجود دارند. مانند استفاده از روشنایی غیرمستقیم. چنین روشی می تواند شایان توجه بشد٬ زیرا میزان خیرگی را کاهش خواهد داد.

اطلاعات بیشتر