نوشته‌ها

پیشگیری از بیماری های شغلی

بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیکی از حلم سرشت و دل پیشه

بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیکی از حلم سرشت و دل پیشه

Diseases caused by biological agents

 کلمات کلیدی: هاری, پسی تاکوز, هپاتیت ویروسی, تب کیو, سیاه زخم, کزاز, سل, طاعون, تب مالت, تولارمی, مشمشه, لپتوسپیروز, درماتوفیتوز, هیستوپلاسموز, اسپرژیلوز, کرم های قلابدار, بیلارزیوز, جرب

عوامل بیولوژیکی محیط کار بسیار متتوع بوده و ممکن است ویروس, ریکتزیا, باکتری, قارچ, انگل و غیره باشد. با توجه به اینکه بررسی کلیه بیماری ها  که هر یک از عوامل فوق در محیط های کار ایجاد می نمایند در این مختصر نمی گنجد لذار در زیر عمده ترین این بیماریها را که در نزد دستجاتی از کارگران و یا اشخاص حادث می شود به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

اطلاعات بیشتر