بایگانی برچسب برای: کاشف های پرتو افکن خطی فرستنده و گیرنده – تلاطم حرارتی