نوشته‌ها

کارنامه رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

کارنامه رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

کارنامه رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

در این بخش کارنامه رتبه های برتر کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 قرار می گیرد.

سایر داوطلبانی که کارنامه هایشان در این بخش نمی باشد می توانند از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنند تا ثبت کنیم.
var _fo=_fo||[];_fo.push({‘d’:’center’,’c’:’fb3fc0′,’i’:8524});if(typeof fce==’undefined’){var s=document.createElement(‘script’);s.type=’text/javascript’;s.async=true;s.src=(‘https:’==document.location.protocol?’https://’:’http://’)+’formcrafts.com/js/fc.js’;var fi=document.getElementsByTagName(‘script’)[0];fi.parentNode.insertBefore(s,fi);fce=1;}

Job Application by FormCrafts

 

?? کارنامه رتبه 1 (مهندس گودرزی) ?? 

رتبه 1 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

?? کارنامه رتبه 2 (وحید احمدی مشیریان)?? 

رتبه 2 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

?? کارنامه رتبه 3 (یاسر حاج حیدری ورنوسفادریانی) ?? 

رتبه 3 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

?? کارنامه رتبه 7 (بفرین مولود پور فرد) ?? 

کارنامه رتبه 7 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

 ?? کارنامه رتبه 8 ( امین خلیلی نژاد گسکرئی) ??

کارنامه رتبه 8 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

?? کارنامه رتبه 9 ( زهرا السادات موسوی فرد) ?? 

کارنامه رتبه 9 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

?? کارنامه رتبه 11 (محسن صادقی یارندی) ?? 


?? کارنامه رتبه 13 (علی فردی) ?? 


?? کارنامه رتبه 18 (مهدی احمدیان) ?? 

کارنامه رتبه 18 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

 


 

?? کارنامه رتبه 20 ?? 

کارنامه رتبه 20 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

?? کارنامه رتبه 28 (رضا خوشکلام تاسکوه) ?? 

کارنامه رتبه 28 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

 

حتما بخوانید:

 منابع کنکور ارشد بهداشت حرفه اي رتبه 1 سال 96 (مهندس گودرزی)

 مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه اي سال 96