نوشته‌ها

کاربرد پرتوها در پزشکی

کاربرد پرتوها در پزشکی

/
کاربرد پرتوها در پزشکی بسیار زیاد است از تشخیص (رادیوگرافی و …