نوشته‌ها

پرتوها

پرتو از دیدگاه بهداشت

/
پرتو یا تشعشع عبارت است از انرژی که به صورت امواج یا ذرات در خل…
مجور کار با پرتوهای یونساز

پرتوها

/
پرتوها پرتو يا تشعشع عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا …
پرتو و خطرات و سوانح آن

اندازه گیری پرتوها عوامل زیان آور ناشی از پرتو

/
اندازه گیری پرتوها عوامل زیان آور ناشی از پرتو اندازه گیری پ…