نوشته‌ها

مجور کار با پرتوهای یونساز

پرتوها

/
پرتوها پرتو يا تشعشع عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا …