نوشته‌ها

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

ارزیابی پوسچر به روش OCRA

/
ارزیابی پوسچر به روش OCRA شاخص OCRA و چک لیست OCRA Occupa…