نوشته‌ها

نوبت کاری (شیفت کاری)

/
نوبت کاری (شیفت کاری) هر کاری که خارج از ساعت کار روزانه (7صبح تا…